NORDAC START - SK 135E电机启动器

经济运行

  • SK 135E - Motorstarter
  • SK 135E - Motorstarter
  • SK 135E - Motorstarter
  • SK 135E - Motorstarter
性能:
– 4 / – 10 hp
:
3~200-240V , 3~380-500V
产品-配置器

特征

NORDAC START是提供了无损起动和全电子起动模式的经济型解决方案,具有控制电机制动器的内部制动整流器。该技术还提供了内部电机保护和反转功能,可使用电位器快速调试。

  • 现场总线协议
  • AS接口
  • Profibus DP

直接获得

产品配置器

产品配置器

NORD CON

NORD CON

产品配置器

产品配置器