NORDBLOC Kegelradgetriebe (abgekündigtes Produkt)

  • NORDBLOC Helical Bevel, motoriduttori ad assi ortogonali NORDBLOC
  • NORDBLOC Helical Bevel, motoriduttori ortogonali NORDBLOC
  • NORDBLOC Helical Bevel, riduttori ortogonali NORDBLOC
  • NORDBLOC Helical Bevel, riduttori ortogonali NORDBLOC
  • Leistungen: 0.16 - 10 hp
  • Drehmoment: 425 - 5 930 lb-in
Baugrößen: 5
Bauform: M1 - M6
Übersetzungen: 3.85:1 - 72.31:1

Features

Schnellzugang

Produkt Konfigurator

Produkt Konfigurator