IE2 motory

Spotreba energie elektrických pohonov

IE1, IE2, IE3, IE4 motor app IE1, IE2, IE3, IE4 Motor APP

V priemyselných aplikáciách tvoria elektrické pohony 30% až 40% celkovej elektrickej spotreby. Optimalizácia účinnosti pohonov, vrátane optimalizácie samotných procesov a technólogií, teda má zmysel - potenciál úspor sa pohybuje mezi 30% až 60%.

International Standard Internationaler Standard

1-phase Motor

Country regulations for energy efficiency on drive solutions Ländervorschriften zur Energieeffizienz bei Antriebslösungen

Transition_to_IE3_m700