Quy định của Quốc gia

Việc tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC 60034-30-1:2014 sẽ được thực hiện theo những cách khác nhau.

Country regulations for energy efficiency on drive solutions Ländervorschriften zur Energieeffizienz bei Antriebslösungen

Quy định chi tiết của Quốc gia

Trong phần này, chúng tôi sẽ nói sâu hơn cho châu Âu, Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Brazil, Mexico, Trung Quốc và Hàn Quốc.