Quy định của Quốc gia

Việc tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC 60034-30-1:2014 sẽ được thực hiện theo những cách khác nhau. Quy định chi tiết của Quốc gia:
Trong phần này, chúng tôi sẽ nói sâu hơn cho châu Âu, Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Brazil, Mexico, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Countries