Dòng động cơ IE2 và IE3

Tiêu thụ điện các thiết bị truyền động điện

IE1, IE2, IE3, IE4 motor app IE1, IE2, IE3, IE4 Motor APP

Trong các ứng dụng công nghiệp, các thiết bị truyền động sử dụng điện tiêu chụt từ 30% đến 40% toàn bộ lượng điện tạo ra. Quá trình tối ưu hóa hiệu quả cho toàn bộ hệ thống truyền động bao gồm cả ứng dụng/quy trình là một nhân tố quan trọng - có thể lên đến từ 30% đến 60%.

International Standard Internationaler Standard

Country regulations for energy efficiency on drive solutions Ländervorschriften zur Energieeffizienz bei Antriebslösungen

Transition_to_IE3_m700