IEC 60034-30

tiêu chuẩn toàn cầu để định nghĩa cấp năng lượng

Hiện nay có nhiều tiêu chuẩn về hiệu suất động cơ không đồng bộ ở các khu vực và quốc gia khác nhau. Cũng có nhiều khác biệt về cách gọi, tức là tiêu chuẩn, hay đề xuất, hay quy phạm. Bên cạnh các tiêu chuẩn và quy định khác nhau về cấp hiệu suất, cũng có nhiều phương pháp thử nghiệm để xác định hiệu suất. Do đó, không chỉ việc so sánh trên bình diện quốc tế về cấp hiệu suất là khó khăn; việc chứng nhận cho các động cơ cho từng thị trường cũng rất tốn kém.

Do vậy, IEC đã xây dựng một tiêu chuẩn mới để thống nhất các cấp hiệu suất trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn mới IEC 60034-30-1:2014 được dùng để thay thế các hệ thống quốc gia khác nhau. Đồng thời, với tiêu chuẩn IEC 60034-2-1:2007, một quy trình đo đạc hiệu suất mới cũng đã được đề xuất để giúp thống nhất trên quy mô quốc tế.

Do có các yêu cầu pháp luật này, người sử dụng không chỉ buộc phải sử dụng các thiết bị truyền động tiết kiệm điện, mà các nhà sản xuất cũng có nghĩa vụ sản xuất các thiết bị truyền động có hiệu năng tối ưu, vậy nên chi phí sẽ lớn và yêu cầu về tiếp vận cũng sẽ là một thử thách.

International Standard Internationaler Standard

IEC 60034-30-1:2014

    Nhận được tiêu chuẩnIEC 60034-30-1:2014trực tiếp từ Ủy ban điện tử quốc tế.