Ngày bắt đầu có hiệu lực của quy định và tình trạng có sẵn động
cơ IE2 / IE3 từ NORD

Nước Cấp hiệu suất Ngày bắt đầu có hiệu lực NORD có cung cấp
Europe IE2 June 2011 available
Europe IE3 2015/2017 available
Switzerland IE2 2011 available
USA Premium (IE3)
Premium
December 2010 available
Canada Premium (IE3) December 2010 available
Brazil Alto Redimento (IE2)
Alto Redimento
December 2009 available
China Grade 2 (IE2)
Cấp 2
July 2011 available
Korea MEPS (IE2)
MEPS
January 2010 available
Australia MEPS (IE2) 2006 available
Mexico MEPS (IE2) 2011 available

Đối với các động cơ có điện áp định mức khác nhau, quy định yêu cầu phải tuân thủ hiệu suất của cấp liên quan cho tất cả các mức điện áp. Đối với động cơ có thể hoạt động trên dải điện áp lớn (ví dụ từ 220-240V) động cơ phải đạt được hiệu suất trên toàn bộ phạm vi dải điện áp (220 đến 240V). Động cơ NORD IE2 có đủ hiệu suất để tuân thủ các yêu cầu, ngay cả khi hoạt động trong một dải điện áp lớn.