Conditions of use

for the internet portal "MyNORD"

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS SITE

terms_of_use_myNORD

Artikkel 1 Internettportal "myNORD"

(1) Internett-portalen "https://www.mynord.com" er rettet mot både registrerte og uregistrerte brukere.

(2) Brukere i henhold til vilkårene for bruk er utelukkende selskaper i betydningen BGB artikkel 14 (dvs. fysiske og juridiske personer eller juridisk dannede partnerskap som opptrer innenfor deres kommersielle eller uavhengige profesjonelle kapasitet når de inngår juridiske transaksjoner), juridiske personer under offentlig rett eller offentlige spesielle midler. Alle kontraktsforhold formidlet gjennom Internett-portalen er dermed mellom handelsmenn / kommersielle aktører

(3) Alle brukere kan informere seg selv via internettportalen om produktene våre, konfigurere dem og redigere, lagre og skrive ut konfigurasjonen.

(4) For å videresende tilbudsforespørsler og/eller bestillinger, kreves registrering og/eller godkjenning av brukerne på internett-portalen for å gi oss den informasjon som er nødvendig for en effektiv og smidig ordrebehandling. Derfor er sider som er relatert til å tilby forespørsler eller ordre kun tilgjengelig for registrerte brukere av internett-portalen som oppfyller de registreringsvillkår som angis i artikkel 4 i disse brukervillkår.

Artikkel 2 Omfang og villkår for brukervillkårene

(1) Disse bruksvillkårene for bruk av internett-portalen gjelder for alle brukere av internett-portalen. For ordre fra registrerte og godkjente brukere er «Generelle villkår for GETREIBEBAU NORD GmbH & Co. KG» også tilgjengelige på nettstedet www.nord.com for visning, nedlasting og utskrift når som helst.

(2) I tillegg er bruk av denne internettportalen kun tillatt på grunnlag av disse bruksvilkårene. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene for bruk når som helst og uten å oppgi årsak. Gyldigheten av disse bruksbetingelsene i deres respektive versjoner aksepteres ved registrering i samsvar med artikkel 4, eller, hvis registrering ikke er nødvendig, med den faktiske begynnelsen av bruken.

(3) Vår internettportal er opprettet for Forbundsrepublikken Tysklands territorium på grunnlag av tysk lov. Vi tar derfor ikke ansvar for om internettportalen er passende, nyttig eller lovlig tillatt for brukere fra andre land.

Artikkel 3 Innhold og tilgjengelighet på internettportalen, produkter

(1) Vi har rett til etter eget skjønn å endre, begrense, fjerne eller midlertidig eller permanent slutte å publisere hele eller deler av Internett-portalen.

(2) Internett-portalen kan kun benyttes sammenheng med dagens teknologi. Tekniske feil i strømforsyningen eller transmisjonsnettet, maskinvare- eller programvarefeil, redusert kapasitet, sikkerhet eller vedlikeholdsrelaterte avbrudd kan påvirke omfanget av bruksalternativer. Vi garanterer ikke at internettportalen alltid er til nytte i sin helhet.

(3) Vi garanterer ikke at internettportalen er fri for virus. Hver bruker må ta passende sikkerhetstiltak for sin egen beskyttelse og beskyttelse av Internett-portalen før nedlasting av materialet.

(4) Å presentere og konfigurere våre produkter på internettportalen utgjør ikke et bindende tilbud fra oss. Snarere er det en invitasjon til brukeren å sende inn en bestilling. Verktøytipsene (= hjelpefunksjoner) som kan åpnes i konfiguratoren er produktrelaterte. De erstatter ikke råd om egnetheten til det respektive produktet for bruk som er beregnet av brukeren. Derfor blir brukeren også bedt om å kontakte en av våre kompetente ansatte.

Artikkel 4 Registrering, godkjenning

(1) Noen deler av Internett-portalen er kun tilgjengelig for registrerte brukere. Andre områder av internettportalen må også godkjennes og er derfor kun tilgjengelig for autoriserte brukere.

(2) En bruker kan be om registrering fra oss via e-post ved å oppgi navn, e-postadresse og et fritt valgbart passord som kun er synlig for dem. Vedkommende vil deretter motta en bekreftelseskvittering via e-post med en bekreftelseslink til e-postadressen som er oppgitt. Når brukeren har bekreftet denne lenken, kan de bruke det passordbeskyttede området som en registrert bruker. De må med sannhet gi informasjonen som kreves for registrering og varsle oss om eventuelle senere endringer uten forsinkelse.

(3) En bruker har ingen registreringsrett. Vi har også rett til når som helst å trekke tilbake den registrerte utgaven. Dette er f.eks. i tilfelle at vi finner ut at brukeren har gitt informasjonen som kreves for registrering på falsk eller feil måte, bryter disse bruksvilkårene eller ikke lenger har autorisasjon til å bruke. Vi forbeholder oss derfor retten til å sjekke bruksrettighetene annenhver måned ved å sende en ytterligere bekreftelsesmail.

(4) Den registrerte brukeren må beholde sin tilgangsinformasjon, spesielt passordet, konfidensielt.

(5) Det kreves en egen godkjenning for det aktuelle området på Internett-portalen. Dette utstedes i hvert tilfelle etter separat konsultasjon med oss. De nevnte bestemmelsene i klausul 3 og 4 gjelder således tilsvarende.

(6) Detaljer om brukeren som kreves for godkjenning blir registrert og kan avsløres dersom nødvendig for å utføre en ordre. Brukeren godtar allerede eksplisitt denne overføringen av data.

Artikel 5 Brukerrettigheter

(1) Den registrerte brukeren får en enkelt ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens for bruk av internettportalen i forbindelse med deres profesjonelle aktiviteter.

(2) Ved å klikke på "Konfigurer" -knappen, kan den registrerte brukeren opprette en tilbudsforespørsel og ved å klikke på "Opprett ny konfigurasjon"-knappen legger du til produkter i denne tilbudsforespørselen, der det er aktuelt med hjelp av konfiguratøren. En komplett tilbudsforespørsel lagres i en prosjektliste ved å klikke på knappen "Fortsett til prosjektliste". I prosjektlisten vil tilbudsforespørselen bli fullført ved å tildele statusen "klar" av den registrerte brukeren. Tilbudsforespørsler som er opprettet på en slik måte forblir uforpliktende og representerer ikke en kontraktsavtale fra kunden.

(3) Det er bare mulig å sende en bindende ordre på det godkjente området. Før innsending, skal innholdet inkludert kundedata oppsummeres på en oversiktsside. Den registrerte og godkjente brukeren kan korrigere bestillingsdataene som er valgt der igjen ved å bruke de tiltenkte endringsfeltene. Etter å ha klikket på "Vilkår og betingelser akseptert", sender den registrerte og godkjente brukeren et bindende tilbud om å inngå en kontrakt ved å klikke på "betalbar"-knappen.

(4) Ved bestilling mottar den registrerte og godkjente brukeren en automatisk generert e-post for å bekrefte mottakelse av ordren fra oss og gjenta informasjonen (bekreftelse på mottak). Denne kvitteringen for mottakelse utgjør ikke en avtaleforpliktelse fra vår side. En kontrakt er kun gyldig ved, etter eget skjønn, Nord Drivsystems sende en ordrebekreftelse eller de bestilte produktene innen 30 dager.

(5) Etter at du har inngått en kontrakt, forblir avtaleteksten lagret og tilgjengelig for den registrerte og godkjente brukeren. Den registrerte og godkjente brukeren kan også lagre og / eller skrive ut innholdet i bestillingen umiddelbart etter innsending av bestillingen og se den senere når som helst ved å bruke "Prosjektliste"-funksjonen.

Artikel 6 Brukerforpliktelser

(1) Den registrerte og autoriserte brukeren hevder at all informasjon gitt av dem under ordreregistrering eller godkjenning (f.eks. Navn, adresse, e-postadresse, bankkonto etc.) er sann. Endringer må varsles uten forsinkelse.

(2) Den registrerte brukeren sikrer at tredjeparter ikke får tilgang til informasjon, programvare, dokumentasjon og brukerdata som er gitt for registrering. De kan ikke videreformidle informasjonen, programvaren, dokumentasjonen og brukerdataene som er gitt for registrering til en tredjepart, enten de er gratis eller gratis. I tillegg har de ikke rett til å endre, redesigne eller oversette programvaren og dens dokumentasjon eller trekke ut deler av den.

(3) Hvis brukeren blir oppmerksom på misbruk av tilgangsrettighetene som er gitt dem, må de varsle oss skriftlig uten forsinkelse. I tilfelle misbruk av tilgangsrettighetene som blir varslet brukeren, har vi rett til å blokkere tilgang til brukerens internettportal uten forsinkelse. Brukeren er selv ansvarlig for misbruk av tilgangsdataene de er ansvarlige for.

Artikkel 7 Opphavsrett og andre beskyttelsesrettigheter

Innholdet (spesielt informasjon, programvare, dokumentasjon, tekster, bilder, diagrammer, lyd-, video- og animasjonsfiler og andre filer og databaser) i vår internettportal er layoutbeskyttet av copyright. Vi forbeholder oss uttrykkelig alle beskyttelsesrettigheter. Spesielt er kopiering, redigering, formidling og all bruk underlagt vår skriftlige godkjenning, med mindre tiltakene er tillatt uten lovgivning. Dette gjelder også våre merkevarer, rangeringsskalaer og firmalogoer. Med unntak av rettighetene som uttrykkelig er gitt i disse bruksvilkårene, gir vi ikke brukeren ytterligere rettigheter av noe slag med innholdet, særlig med hensyn til copyright, firmanavn og kommersielle rettigheter, for eksempel patenter, design eller varemerker.

Artikkel 8 Ansvar for innhold, lenker

(1) Vi er ansvarlige for vårt eget innhold på vår internettportal i samsvar med generell lovgivning.

(2) Vi har laget innholdet i denne Internett-portalen med forsiktighet og prøver hele tiden å oppdatere og bekrefte den. Vi kan imidlertid ikke garantere nøyaktighet, valuta, fullstendighet og kontinuerlig tilgjengelighet. Vi gir bare bindende informasjon, råd, anbefalinger eller erklæringer i forbindelse med individuell kommunikasjon.

(3) Fordi vi gjør tilgjengelig eller gir innholdet vårt gratis på vår internettportal, er vi ikke ansvarlige for tekniske og juridiske feil. Spesielt er vi ikke ansvarlig for korrekthet, frihet fra feil, frihet fra tredjepart og opphavsrettigheter, fullstendighet og / eller nytten av innholdet. Denne ekskluderingen av ansvar gjelder ikke for forsettlige handlinger eller svindel på våre vegne.

(4) Vårt tilbud inkluderer lenker til tredjeparts nettsteder hvis innhold er utenfor vår kontroll. Ansvaret for innholdet på koblede sider ligger kun hos den respektive leverandøren av disse sidene.

Artikkel 9 Eksportkontroll

Levering av visst innhold, avhengig av deres formål og endelige destinasjon, kan være underlagt godkjenning eller helt forbudt av de tilsvarende EUs eksportkontrollbestemmelser, EUs medlemsstater og / eller USA. Derfor kan tilgang og / eller avsløring av innholdet som gis på vår internettportal bare skje hvis brukeren har sørget for at disse eksportreglene blir oppfylt. I tilfelle av brudd har vi rett til å blokkere tilgang til Internett-portalen vår uten forsinkelse.

Artikkel 10 Generelle bestemmelser, kompetanseområde, gjeldende lov

(1) Det er ingen tilleggsavtaler til vilkårene for bruk ovenfor. Endringer og tillegg må gjøres skriftlig. Dette gjelder også endring av denne klausulen som krever skriftlig form.

(2) Hvis individuelle bestemmelser er eller blir ugyldige eller ineffektive, forblir effektiviteten av de gjenværende bestemmelsene upåvirket. De ekskluderte eller ineffektive bestemmelsene i denne kontrakten vil bli erstattet av lovbestemmelsene (artikkel 206 nr. 2 i BGB). Hvis slike lovbestemmelser ikke er anvendelige i et spesifikt tilfelle (avstandskvoter) eller ville føre til et uakseptabelt resultat, vil begge parter forhandle om å erstatte den ekskluderte eller ineffektive bestemmelsen med en effektiv bestemmelse som vil være nærmest kommersielt tilgjengelig. Begge parter forplikter seg til å gi de nødvendige intensjonserklæringer som er nødvendige for dette formålet.

(3) Sted for oppfyllelse av alle forpliktelser er Bargteheide, Tyskland.

(4) Jurisdiksjon for handelsmenn, juridiske personer under offentlig rett eller offentlige spesialfond er Hamburg. Hvis en rettslig tvist tilhører kommunedomstolenes jurisdiksjon, er Hamburg-Mitte kommunedomstol jurisdiksjonen.

(5) Gjeldende lovverk er som utgangspunkt CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. I alle andre henseender er det lovene i Forbundsrepubliken Tysklands som gjelder.