Conditions of use

for the internet portal "MyNORD" of NORD Aandrijvingen Nederland B.V.

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS SITE

Artikel 1. Internetportal "myNORD"

(1) Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten de voorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van ons internetportal myNORD op "https://www.nord.com" (De Internetportal), hetzij als Gast hetzij als Geregistreerde Gebruiker. Onder Gebruik wordt hier verstaan het bezoeken en gebruiken van De Internetportal, alsmede het registeren als Geregistreerd Gebruiker. Als een Geregistreerd Gebruiker kunt u ook vragen over aanbiedingen stellen en / of bestellingen bij ons plaatsen.

(2) Door het Gebruik van De Internetportal gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet met de Gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan dient u De Internetportal niet te gebruiken.

(3) Via De Internetportal kunt u zich over onze producten laten informeren, deze configureren, de configuratie bewerken, opslaan en afdrukken. Geregistreerde Gebruikers kunnen voorts offertes aanvragen en bestellingen plaatsen.

(4) Om een Geregistreerd Gebruiker op deze site te worden dient u de door ons verzochte aanvullende informatie te verstrekken welke noodzakelijk geacht wordt voor een snelle en vlotte orderverwerking. Daarom zijn pagina's met betrekking tot offerteaanvragen of bestellingen alleen toegankelijk voor Geregistreerde Gebruikers van De Internetportal die voldoen aan de registratiebepalingen uiteengezet in artikel 4 van deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2. Bereik en onderwerp van de Gebruiksvoorwaarden

(1) Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor alle Gebruikers van De Internetportal. Voor bestellingen door Geregistreerde Gebruikers gelden bovendien de "Algemene verkoopvoorwaarden van NORD Aandrijvingen Nederland B.V.", die via de website www.nord.com op elk moment kunnen worden geraadpleegd, opgeslagen en uitgeprint.

(2) Het gebruik van De Internetportal is alleen toegestaan op grond van deze Gebruiksvoorwaarden. We behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder opgaaf van redenen te wijzigen.

(3) De Internetportal is gemaakt voor het Nederlands grondgebied op basis van Nederlandse wetgeving gemaakt. We aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor Gebruik door gebruikers uit andere landen.

Artikel 3. Inhoud en beschikbaarheid van De Internetportal, producten

(1) Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie (inclusief prijzen) van tijd tot tijd op De Internetportal bij te werken, geven we geen enkele garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op De Internetportal juist, volledig of up-to-date is. De inhoud van De Internetportal kan op elk moment verouderd zijn en kan, zonder dat wij hiertoe gehouden zijn, op elk moment gewijzigd worden. We hebben ook het recht om, naar eigen goeddunken, de publicatie van (delen van) De Internetportal te beperken, te verwijderen of tijdelijk of permanent stop te zetten.

(2) De Internetportal kan alleen binnen de context van de huidige stand van de techniek worden gebruikt. Technische storingen van de stroomleverantie of het leveringsnetwerk, hard- en softwarefouten, capaciteitstekorten, veiligheids- of onderhoud gerelateerde onderbrekingen kunnen de omvang van de gebruiksmogelijkheid beïnvloeden. We garanderen niet dat De Internetportal voortdurend in volle omvang bruikbaar is en kunnen hier dan ook nimmer voor aansprakelijk worden gehouden.

(3) Evenmin garanderen wij dat het De Internetportal vrij is van virussen. Elke gebruiker is voor het Gebruik van De Internetportal en/of het downloaden van materialen voor zijn eigen bescherming en voor de bescherming van De Internetportal verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen. U bent ook verantwoordelijk om er voor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot De Internetportal op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden (en andere van toepassing zijnde algemene voorwaarden) en dat zij deze naleven.

(4) De presentatie en configuratiemogelijkheid van onze producten op De Internetportal bevat geen bindend aanbod van onze kant. Het gaat eerder om een uitnodiging aan de Gebruiker om een definitieve offerte aan te vragen. De in de configurator oproepbare tooltips (= helpfuncties) hebben betrekking op de producten. Ze vervangen geen advies over de vraag of het betreffende product voor de door de Gebruiker geplande toepassing geschikt is. De Gebruiker wordt uitgenodigd om zich aanvullend met een van onze gespecialiseerde medewerkers in verbinding te stellen.

Artikel 4. Registratie, activering

(1) Enkele delen van De Internetportal zijn alleen voor Geregistreerde Gebruikers toegankelijk. Voor andere delen van De Internetportal is bovendien toestemming nodig, zodat deze delen uitsluitend voor door ons geaccordeerde Gebruikers toegankelijk zijn.

(2) Een Gebruiker kan zijn Registratie onder vermelding van zijn naam, zijn e-mailadres, en een door hem bepaald en alleen voor hem zichtbaar wachtwoord, per e-mail bij Nord aanvragen. Vervolgens ontvangt hij een ontvangstbevestiging per e-mail, met een bevestigingslink op het door hem aangegeven e-mailadres. Zodra de gebruiker deze bevestigingslink heeft aangeklikt, kan hij als Geregistreerd Gebruiker het door een wachtwoord afgeschermde deel gebruiken. Alle data die door Gebruiker wordt verstrekt dient correct en up to date te zijn: iedere wijziging dient door Gebruiker onverwijld doorgegeven te worden. Alle in dit kader verstrekte of verzameld informatie zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacy Beleid van Nord, te raadplegen via https://www.nord.com/cms/nl/global/privacy_policy.jsp

(3) De Gebruiker heeft geen recht op Registratie. Daarnaast houden wij ons het recht voor om een uitgegeven Registratie op elk moment te herroepen. Dit is bijvoorbeeld het geval als we vaststellen dat de Gebruiker de voor Registratie vereiste gegevens onvolledig of onjuist heeft opgegeven, de Gebruiksvoorwaarden schendt of geen recht meer heeft op Gebruik. Daarom houden we ons het recht voor om het gebruiksrecht elke twaalf maanden door het verzenden van een nieuwe bevestigingsmail te verifiëren.

(4) De Geregistreerd Gebruiker dient zijn inloggegevens, in het bijzonder zijn wachtwoord, geheim te houden en niet aan derden te verstrekken. Wij behouden ons het recht voor om Geregistreerde Gebruikers en/of wachtwoorden te blokkeren indien in onze ogen deze Gebruiksvoorwaarden niet worden nagekomen. Indien u vermoedt dat een derde over uw inloggegevens en/of wachtwoord beschikt dient u dit direct middels een email, gericht aan netherlands@nord.com, te melden.

(5) Voor het prijsrelevante deel van het De Internetportal is een aparte activering vereist. Die wordt in elk geval apart in overleg met ons verstrekt. Hiervoor gelden de overeenkomstige bepalingen van de artikelen 3 en 4.

(6) De voor activering benodigde Gebruikersgegevens worden vastgelegd en kunnen worden doorgegeven, voor zover dit voor de uitvoering van een bestelling noodzakelijk is. De gebruiker stemt nu al nadrukkelijk met de doorgifte van deze gegevens in.

Artikel 5 Rechten van de Gebruiker

(1) De Geregistreerd Gebruiker ontvangt een enkele, tijdelijke, niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie voor het gebruik van De Internetportal binnen de context van zijn professionele activiteit.

(2) De Geregistreerd Gebruiker kan door het aanklikken van de knop "Configureren" een offerte-aanvraag opstellen en door het verder aanklikken van de knop "Nieuw Item" producten, desgewenst met hulp van de configurator, aan de offerte-aanvraag toevoegen. Een afgeronde offerte-aanvraag wordt door het aanklikken van de knop "Opslaan en offerte opstellen" in het winkelmandje bewaard. Op deze manier samengestelde offerte-aanvragen zijn niet bindend en leiden op geen enkele wijze tot verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst

(3) Alle prijzen genoemd op Het Internetportal zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten.

(4) Het opsturen van een bindende bestelling is alleen in het geactiveerde deel mogelijk. Voor verzending wordt uw bestelling, inclusief de klantgegevens, op een overzichtspagina samengevat. De Geregistreerde en Geactiveerde bezoeker kan daar bepaalde bestelgegevens via de voorgeschreven aanpassingsvelden nog eenmaal corrigeren. Na het aanklikken van de knop "Algemene verkoopvoorwaarden worden geaccepteerd" gaat de Geregistreerde en Geactiveerde Gebruiker met het aanklikken van de knop "Bestelling met betalingsverplichting" een bindend aanbod voor het afsluiten van een contract aan.

(5) Na de bestelling ontvangt de Geregistreerde en Geactiveerde Gebruiker een automatisch gegenereerde e-mail, die de ontvangst van de bestelling bevestigt en de details nogmaals weergeeft (ontvangstbevestiging). Deze ontvangstbevestiging is geen contractbevestiging van de zijde van Nord. Een contractbevestiging komt, naar de keuze van Nord, pas door toezending van een opdrachtbevestiging of levering van de bestelde producten binnen 30 dagen tot stand.

(6) De tekst van de overeenkomst blijft na afsluiten van de overeenkomst opgeslagen en is voor de Geregistreerde en Geactiveerde Gebruiker toegankelijk. Tevens kan de Geregistreerde en Geactiveerde Gebruiker de inhoud van zijn bestelling direct na verzending van zijn bestelling opslaan en/of afdrukken en ook later op elk gewenst moment via de functie "Projectoverzicht" inzien.

Artikel 6. Plichten van de Gebruiker

(1) De Geregistreerde en Geactiveerde Gebruiker draagt er zorg voor dat alleen door hem bij de bestelling, c.q. activering opgegeven data (bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, bankrekening, etc.) waarheidsgetrouw zijn. Veranderingen dienen direct te worden doorgegeven.

(2) De Geregistreerd Gebruiker zorgt ervoor dat derden geen toegang hebben tot informatie, software, documentatie of tot voor registratie beschikbaar gestelde gebruikersgegevens. Hij heeft niet het recht om informatie, software, documentatie of de voor registratie beschikbaar gestelde gebruiksgegevens, al dan niet tegen een geldelijke vergoeding, aan derden te geven. Hij heeft tot slot niet het recht om de software of de documentatie te veranderen, terug te ontwikkelen, te vertalen of delen hiervan uit te nemen.

(3) U mag De Internetportal niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot De Internetportal, de server waarop De Internetportal is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met De Internetportal. U mag De Internetportal niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een verspreide denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te schenden pleegt u een strafbaar feit. We zullen dergelijke inbreuken melden bij de relevante autoriteiten en we zullen samenwerken met die autoriteiten en op verzoek van deze autoriteiten uw identiteit aan hen bekendmaken. In het geval van een dergelijke overtreding wordt uw recht om De Internetportal te gebruiken onmiddellijk stopgezet.

(3) Zodra een Gebruiker kennis neemt van misbruik van aan hem toegewezen toegangsrechten, is hij verplicht om dit direct aan ons mee te delen. Bij misbruik van de aan de gebruiker toegewezen toegangsrechten hebben wij het recht om de toegang tot De Internetportal voor de Gebruiker direct af te sluiten. De Gebruiker is aansprakelijk voor elk misbruik van de aan hem toegewezen toegangsdata.

Artikel 7. Auteursrecht en andere beschermingsrechten

De inhoud (in het bijzonder de informatie, software, documentatie, teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids-, video en animatiebestanden en andere bestanden en databanken), de vormgeving en de lay-out van De Internetportal en de daarop vertoonde producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht wordt nadrukkelijk voorbehouden. In het bijzonder vereisen de verveelvoudiging, bewerking, publicatie en elke vorm van wedergebruik onze schriftelijke toestemming, tenzij de maatregelen door de wet zonder goedkeuring zijn toegestaan. Dat geldt ook voor onze merken en handelsmerken, merk- en typeplaatjes en bedrijfslogo's. Met uitzondering van de in deze Gebruiksvoorwaarden nadrukkelijk omschreven rechten, verlenen wij de gebruiker met de beschikbaarstelling van de inhoud geen verdere rechten van welke aard dan ook, in het bijzonder op auteursrechten, bedrijfsnamen en de commerciële beschermingsrechten als patenten, ontwerpen en merknamen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid voor inhoud en links

(1) Wij zijn aansprakelijk voor de inhoud van De Internetportal voor zover de toepasselijke wet- en regelgeving dit zo bepaalt.

(2) We hebben de inhoud van De Internetportal zorgvuldig samengesteld en proberen deze continu te verbeteren. Desondanks kunnen wij de juistheid, actualiteit, volledigheid en continue beschikbaarheid van de gegevens niet garanderen. Bindende informatie, advies, aanbevelingen of toelichtingen worden uitsluitend verstrekt middels individuele communicatie.

(3) Voor zover wij de content van De Internetportal kosteloos beschikbaar stellen, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor technische en juridische gebreken. In het bijzonder aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor de juistheid, het vrij zijn van fouten, de vrijheid van auteurs- en beschermingsrechten van derden, de volledigheid en/of bruikbaarheid van deze inhoud. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet bij opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant.

(4) Ons aanbod bevat ook links naar websites van derden, op de inhoud waarvan we verder geen invloed hebben. Voor de inhoud van gelinkte pagina's is uitsluitend de betreffende aanbieder van de pagina’s verantwoordelijk en is iedere aansprakelijkheid van onze zijde uitgesloten.

Artikel 9. Exportcontrole

De verspreiding van bepaalde content kan, afhankelijk van gebruiksdoel of uiteindelijke bestemming, op basis van overeenkomstige exportcontrolevoorschriften van de EU, de Lidstaten van de EU en/of de VS, aan toestemming onderworpen of zelfs geheel verboden zijn. Daarom is toegang tot en/of publicatie van de op ons internetportal beschikbaar gestelde content alleen toegestaan als de gebruiker zich aan alle toepasselijke exportbepalingen houdt. Bij overtreding houden we het recht voor om de toegang tot ons internetportal af te sluiten.

Artikel 10. Algemene bepalingen

(1) Er zijn geen aanvullende overeenkomsten bij bovenstaande Gebruiksbepalingen. Aanpassingen en aanvullingen moeten schriftelijk worden gedaan. Dat geldt ook voor de aanpassing van deze schriftelijke clausule.

(2) Indien enkele bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig of onwerkzaam zijn of worden, dan heeft dit geen gevolgen voor de werkzaamheid van de overige bepalingen.

(3) Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen ten aanzien van het Gebruik van de Website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.