Fertigungstechnik NORD

Địa chỉ của FTN

Từ Berlin

Vào đường A114 theo hướng bắc. Rẽ sang đường A10 về hướng "Hamburg" tại ngã rẽ đường cao tốc số 1-“Pankow”. Đi thẳng đến khi đến đường A24 về phía "Hamburg/Schwerin". Tại lối ra số 20-đường rẽ cao tốc "Wittstock/Dosse" đi vào đường A24 tới "Hamburg / Schwerin". Đi theo đường A24 đến khi đến lối ra số 10 - "Wittenburg" rẽ vào lối ra này. Sau đó tiếp tục vào lối ra đầu tiên tại vòng xoay vào đường số L4 đi 3,5 km. Tiếp tục đi vào lối ra đầu tiên tại vòng xoay vào đường L5 và đi 17 km. Tại làng "Lützow" rẽ trái vào đường "Gadebuscher Straße"/B104. Sau đó vào đường B104 đi 4,5 km và rẽ phải vào đường "Trittauer Straße" sau khi đi qua địa danh "Gadebusch" (biển báo "Gewerbegebiet"). Sau đó đi thêm vài trăm mét, quý khách sẽ đến nơi.

Từ Hamburg

Đi về hướng Đông Bắc tại "Horner Kreisel" lên đường A24 tới "Berlin/Schwerin/Lübeck/Bremen". Tiếp tục đi đường A24 70 km tiếp theo sau đó rẽ vào lối ra số 10 - "Wittenburg". Sau đó tiếp tục vào lối ra đầu tiên tại vòng xoay vào đường số L4 đi 3,5 km. Tiếp tục đi vào lối ra đầu tiên tại vòng xoay vào đường L5 và đi 17 km. Tại làng "Lützow" rẽ trái vào đường "Gadebuscher Straße"/B104. Sau đó vào đường B104 đi 4,5 km và rẽ phải vào đường "Trittauer Straße" sau khi đi qua địa danh "Gadebusch" (biển báo "Gewerbegebiet") Sau đó đi thêm vài trăm mét, quý khách sẽ đến nơi.

Từ Schwerin

Đi vào đường B104 tới "Gadebusch/Lübeck/Ludwigslust" và đi 20 km.

Rẽ phải vào "Trittauer Straße" sau khi đi qua địa danh "Gadebusch" (biển báo "Gewerbegebiet"). Sau đó đi thêm vài trăm mét, quý khách sẽ đến nơi.

Fertigungstechnik NORD

Trittauer Straße 5
19205 Gadebusch
Mecklenburg-Vorpommern

Từ Lübeck

Vào đường A20 tới "Rostock". Đi trên đường cao tốc tới khi đến đường ra số 5 - "Schönberg". Sau khi đi ra khỏi đường cao tốc rẽ phải vào đường B104 tới "Schwerin/Gadebusch/Rehna". Đi theo đường B104 và qua "Gadebusch". Đi tiếp 1,5 km theo đường B104 và sau đó rẽ trái vào đường "Trittauer Straße" (biển báo "Gewerbegebiet"). Sau đó đi thêm vài trăm mét, quý khách sẽ đến nơi.