NORD Electronic Drivesystems

Địa chỉ của NED

Từ Hamburg


Vào đường A1 tới "Bremen" và đi 100km. Vào lối ra số 58a – giao lộ cao tốc "Stuhr" vào đường A28 tới "Oldenburg/Delmenhorst/Stuhr/Groß-Mackenstedt". Sau khi đi 42 km rẽ vào đường số 11 – giao lộ cao tốc "Oldenburg east" vào đường số A28 tới "Groningen (NL)/Emden/Leer/Bad Zwischenahn/Oldenburg-Wechloy". Đi đường A28 45 km sau đó rẽ đường số 3 - "Filsum". Rẽ phải vào đường B72 tới "Aurich/Hesel" sau đó đi đường B72 cho 6 km tiếp theo. Sau 6 km rẽ phải vào đường B72 (B436) và đi theo đường B72 18 km. Rẽ phải vào đường "Tjüchkampstraße". Sau 200 m, quý khách đã đến nơi.

Từ vùng Ruhr (A31)

Lái xe về hướng bắc trên đường A31 tới "Emden/Drosten". Chạy dọc đường trong 200 km tiếp theo cho đến khi quý khách đến đường rẽ số 9 – giao lộ "Leer". Vào đường A31 tới "Norddeich/Emden/Veenhusen". Sau khi đi 6 km đi theo đường ra số 7 - "Neermoor", rẽ phải vào đường L14/"Osterstraße" tới "Aurich/Timmel". Đi 9 km và rẽ trái để tiếp tục đi đường L14/”Osterstraße". Đi theo đường 7 km tiếp theo. Đi cắt qua đường B72 để vào đường "Tjüchkampstraße". Sau khi đi 200m trên đường "Tjüchkampstraße" quý khách đã đến nơi

GAM

NORD Electronic Drivesystems

Tjüchkampstraße 37
26605 Aurich‎
Niedersachsen

Từ Groningen (NL) sau khi qua biên giới Đức (A7/A280)

Sau khi đi qua biên giới Đức trên đường A280. Đi theo đường A280 4 km. Đi theo đường ra số 3 tại giao lộ cao tốc "Bunde" vào đường A31 tới "Emden/Leer/Oldenburg/Weener". Tiếp tục đi đường A31 20 km đến khi quý khách đến đường ra số 9 - giao lộ "Leer", tại đây quý khách đi tới "Norddeich/Emden/Veenhusen" (vẫn thuộc đường A31). Sau khi đi 6 km đi theo đường ra số 7 - "Neermoor", rẽ phải vào đường L14/"Osterstraße" tới "Aurich/Timmel". Đi 9 km và rẽ trái để tiếp tục đi đường L14/”Osterstraße". Đi theo đường 7 km tiếp theo. Đi cắt qua đường B72 để vào đường "Tjüchkampstraße". Sau khi đi 200m trên đường "Tjüchkampstraße" quý khách đã đến nơi.