Tedarik zinciri (LkSG) ve malzeme uygunluğu

Tedarik zinciri boyunca verdiğimiz taahhütler

NORD DRIVESYSTEMS Grubu, 2023'dan itibaren kadar Tedarik Zinciri Kaynak Kullanımı Yükümlülükleri Yasası'nı uygulayacak. Müşterilerimize ve tüm meslektaşlarımıza, ürünlerimizin sürdürülebilir üretimden elde edilen hammaddeler ve bileşenlerle üretildiği ve tedarik zincirindeki ortaklarımızın da insan haklarına bağlı olduğu konusunda güvence vermek istiyoruz.

Tedarik Zinciri Kaynak Kullanımı Yükümlülükleri Yasası (LkSG)

LkSG'ye göre politika beyanımız

01.01.2023 tarihinden itibaren Tedarik Zinciri Kaynak Kullanımı Yükümlülükleri Yasası (LkSG) yürürlüğe girdi.

Bu yasa, tedarik zincirinde insan haklarına uyumu zorunlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Bunun bir unsuru da tanımlı kaynak kullanımı yükümlülükleridir.

Yasa, ilk olarak 2023 yılından itibaren ve en az 3000 çalışanı olan şirketler için geçerli olacak. Almanya'da 1.670 çalışanı bulunan Getriebebau NORD GmbH &Co KG, 2024 yılına kadar yasaya uymak zorunda olmayacak, ancak yasanın öneminin farkında ve bu yıl şimdiden sorumluluk alıyor.

Küresel çapta faaliyet gösteren bir aile şirketi olarak, kurumsal faaliyetlerimizin toplum üzerindeki etkisinin farkındayız. Bu nedenle CSR konusuyla yoğun bir şekilde ilgileniyoruz. CSR, Corporate Social Responsibility yani Kurumsal Sosyal Sorumluluğun kısaltmasıdır ve hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sosyal, ekolojik ve ekonomik konularda gönüllü olarak sorumluluk üstlenilmesini ifade eder.

Uluslararası bağları olan bir şirket olarak NORD, tedarik zincirlerimiz boyunca küresel insan hakları durumunu iyileştirmek için çalışmak ve sürdürülebilir kalkınma için iş ilişkilerimizi sosyal açıdan sorumlu bir şekilde şekillendirmek konusunda kendisini özel bir sorumluluğa sahip olarak görüyor. Küresel tedarik ve satış pazarlarına artan entegrasyon, şeffaf olmama ve tedarik zincirlerinde uluslararası kabul görmüş insan haklarının genellikle yetersiz uygulanması nedeniyle risk oluşturuyor.

NORD, bireylerin insan haklarına saygı göstermeyi, korumayı ve desteklemeyi taahhüt ediyor. Bizim anlayışımıza göre bu taahhüt; adil ücretler, uygun çalışma koşulları ve çocukların sömürülmesinin önlenmesini içeriyor. Bizim için kadınlar ve erkekler için eşit haklar söz konusudur ve cinsiyeti, soyu, etnik kökeni, dili, memleketi ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri veya engelliliği nedeniyle hiç kimseye ayrımcılık yapmıyoruz. Yolsuzluğun yanı sıra zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığını da reddediyoruz.

Tedarikçilerimizin yanı sıra tüm şirket bölümlerimiz ve iştiraklerimizdeki çalışanlarımızdan her bireyin insan haklarına saygı göstermelerini, bu hakları korumalarını ve desteklemelerini bekliyoruz. İnsan hakları ve çevre ihlallerinin önlenmesi ve bu ihlallerden etkilenenlerin hem ticari faaliyetlerimiz hem de tedarik zincirimiz boyunca çözüm yollarına erişimi sağlanmalıdır.

NORD'da bu prensipleri savunuyor ve çalışanlarımızı şirket içinde bu değerleri yaşamaları için eğitiyoruz. Bu, prensiplerin ihlalinin bilinçli bir şekilde algılanmasıyla başlar, bu ihlaller tanımlı süreçler aracılığıyla belirlenir ve ele alınır ve ardından şirket için uygun önlemlerle sonuçlanır. Bu durum üçüncü taraf ihbarları için de geçerlidir.

Burada, ihbarcı sistemimize linki bulabilirsiniz: İhbarcı

Ülke endeksleri ve LkSG'nin 13 risk alanı temelinde sürekli güncellenen, IT destekli bir risk analizi oluşturuyoruz.

Risk analizini denetleyen ve her iş yılında en az bir kez yönetime rapor veren bir insan hakları görevlisi atandı. Analizin insan hakları ile ilgili veya çevresel bir yükümlülüğün ihlal edildiğini göstermesi durumunda, olası iyileştirici önlemler tanımlanır ve bu ihlallerin ortadan kaldırılması için uygun adımlar atılır.

İmkanlarımız ve eylem kapsamımız dahilinde tedarikçilerimizde ve daha geniş değer zincirinde de bu politikanın içeriklerine uyumu teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerimizin yükümlü oldukları davranış kurallarına uyduğunu kontrol etme hakkını da saklı tutuyoruz. Bu kontrol örneğin anketler, değerlendirmeler veya denetimler şeklinde olabilir. Bu politikaya uyum konusunda herhangi bir şüphe oluşursa, tedarikçiden uygun karşı önlemleri alması ve konuyu şirketimizdeki sorumlu kişiye bildirmesi isteniyor.

Kurumsal politika ve davranış kuralları hakkında diğer bilgileri burada bulabilirsiniz.

Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından hazırlanan bu videoda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Politika beyanımızı indirin

Küresel çapta faaliyet gösteren bir aile şirketi olarak, kurumsal faaliyetlerimizin toplum üzerindeki etkisinin farkındayız. Bu nedenle CSR konusuyla yoğun bir şekilde ilgileniyoruz.

Malzeme uygunluğu

İthalatçılar da dahil olmak üzere üreticiler, tüccarlar veya mal tedarikçileri, ürünlerinin tüm malzeme düzenlemelerine uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür (malzeme uygunluğu). REACH kimyasallar yönetmeliği ve AB RoHS direktifi, maddi uygunluğun uygulanmasına örnektir; bu yönetmeliklerle ilgili veriler, tedarik zinciri boyunca açıklanmalı ve belgelenmelidir.

REACH yönetmeliği, insan sağlığının ve çevrenin kimyasallardan kaynaklanabilecek risklere karşı korunmasını iyileştirmek amacıyla Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiştir. (Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

REACH Yönetmeliği'ne ilişkin üretici beyanını indir

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT - Çatışma Mineralleri Raporlama Şablonu), şirketlerin müşterilerine minerallerin menşe ülkesi ve kullandıkları eritici ve rafineriler hakkında doğru bilgi vermelerine yardımcı olmak amacıyla Responsible Minerals Initiative (RMI - Sorumlu Mineraller Girişimi) tarafından geliştirilmiştir.

Bu bağlamda, çatışma mineralleri, üretici ülkelerde şiddetin ve insan hakları ihlallerinin finansmanına katkıda bulunan hammaddeleri ifade eder; AB yönetmeliğinin uygulanması yoluyla bu durum engellenmelidir.

Conflict Minerals Report'u (CMRT) indir (ZIP)

PFAS, çok sayıda madde içeren bir endüstriyel kimyasallar grubudur. Bu kimyasallar, hidrojen atomlarının tamamen ("perflorlanmış") veya kısmen ("poliflorlanmış") flor atomlarıyla yer değiştirdiği organik bileşiklerdir. Özellikleri nedeniyle, birçok endüstriyel sektörde ve ayrıca evlerde uzun süredir yaygın olarak kullanılmaktadırlar.

En çok bilinen PFAS madde grupları:

  • perflorlu sülfonik asitler (en iyi bilinen temsilcisi: perfluorooctane sulfonic acid (PFOS))
  • perflorlu karboksilik asitler (en iyi bilinen temsilcisi: Perflorooktanoik asit (PFOA))

07.02.2023 tarihinde, ECHA, per ve polifloroalkil maddelerin (PFAS) geniş çaplı kısıtlanmasına ilişkin kısıtlama dosyasını önceden yayınladı.

Sorumluluğunun bilincinde bir şirket olarak bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. VDMA ve ZVEI dernekleri de dahil olmak üzere bu alandaki en son gelişmeleri takip ediyoruz. Bir Avrupa kimyasallar yönetmeliği olan (AT) 1907/2006 sayılı REACH Yönetmeliği güncellenince ve PFAS, çok yüksek önem arz eden maddeler olarak aday listeye dahil edilince, uygun önlemleri alacak ve sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.