Adatkezelési tájékoztató

A jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza a NORD Hajtástechnika Ipari és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: NORD Kft. vagy Adatkezelő), mint eladó tevékenységi körével összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat.

I. Az Adatkezelő és az Érintett

a) Az Adatkezelő

NORD Hajtástechnika Ipari és Kereskedelmi Kft.
székhely: 1037 Budapest, Pomázi út 11.
képviseli: Roder Gábor ügyvezető
e-mail: hungary@nord.com

Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem áll alkalmazásban.

b) Az Érintett

Jelen Adatkezelési tájékoztató alkalmazásában Érintett a NORD Kft.-vel megrendelés céljából kapcsolatba lépő természetes személy, szerződéses kapcsolatba lépő egyéni vállalkozó vagy jogi személy képviseletében eljáró, kapcsolattartóként megjelölt természetes személy.

II. Ajánlatkérésekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő a tevékenységi körébe tartozó termékértékesítésre vonatkozó árajánlatát az érdeklődők erre irányuló célzott megkeresései alapján, e-mailben küldi meg a potenciális vásárlók részére. Amennyiben az árajánlat közlését nem követi vevői megrendelés a NORD Kft. az árajánlat-kéréssel összefüggésben tudomására jutott személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

a) Az ajánlattétellel kapcsolatos adatkezelés

az adatkezelés célja az Érintett erre irányuló érdeklődése alapján árajánlat küldése az Érintett részére
az adatkezelés jogalapja az árajánlat megküldése, mint a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtétele [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont], amelyre az Érintett a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok közlésével tesz felhívást az Adatkezelő felé
a kezelt személyes adatok köre az Érintett neve, e-mail címe, illetve az árajánlat-kéréssel összefüggésben önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott egyéb személyes adata
az adattárolás időtartama az árajánlat megküldésétől számított 6 hónap, ha az ajánlattételt nem követi vevői megrendelés

b) Adatkezelés további ajánlattétel céljából

az adatkezelés célja telefonos vagy e-mailes kapcsolatfelvétel megrendelői igények és újabb árajánlat-tétel lehetőségének felmérésére
az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos gazdasági érdeke, amely a szolgáltatása iránt érdeklődőkkel való kapcsolatfelvételre és az ügyfélkapcsolat fenntartására irányul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]
a kezelt személyes adatok köre az Érintett neve, e-mail címe, illetve telefonszáma, amennyiben azt az Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta
az adattárolás időtartama az első árajánlat megküldésétől számított 3 év

III. A megrendelések teljesítésével összefüggő adatkezelés

A vevői megrendelésnek a NORD Kft. részéről történő visszaigazolásával a felek között adásvételi szerződés jön létre, amelynek teljesítésével összefüggésben az alábbi adatkezelési tevékenységekre kerül sor:

a) Kapcsolattartás a szerződés teljesítésével összefüggésben

az adatkezelés célja kapcsolattartás a megrendelt termék átvétele és a szerződés teljesítésével összefüggő egyéb kérdések egyeztetése, illetve az esetleges panaszok, reklamációk kezelése, megválaszolása céljából
az adatkezelés jogalapja a megrendelés visszaigazolása révén létrejött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
a kezelt személyes adatok köre az Érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, esetlegesen a panaszügyintézés során általa közölt egyéb személyes adatok
az adattárolás időtartama a Ptk. szerinti elévülési határidő lejárta

b) Adatkezelés a megőrzési kötelezettség teljesítésével összefüggésben

az adatkezelés célja a teljesített megrendelésekkel kapcsolatos bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése
az adatkezelés jogalapja a számviteli törvény által előírt jogszabályi kötelezettség a bizonylatok megőrzésére [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]
a kezelt személyes adatok köre az egyéni vállalkozó Érintettnek az Adatkezelő számláján feltüntetett személyes adatai
az adattárolás időtartama a számviteli törvény szerinti 8 év

IV. Az adatfeldolgozók

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe:

 • adatkezelés tárgya: informatikai, marketing és értékesítési szolgáltatás
  adatfeldolgozó: Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
  székhely: 22941 Bargteheide, Getriebebau NORD Straße 1, Németország
 • adatkezelés tárgya: szállítmányozás
  adatfeldolgozó: Englmayer Hungaria Kft.
  székhely: H-2051 Biatorbágy,Tormásrét u. 16.
 • adatkezelés tárgya: raktározás, szerelés
  adatfeldolgozó: Atillás Bt.
  székhely: H-2030 Érd, Keselyű u. 32.
 • adatkezelés tárgya: könyvelés, számlázás
  adatfeldolgozó: VÉT Kft.
  székhely: H-1153 Budapest, Bethlen Gábor u. 21. A.

  adatfeldolgozó: Kulcs-Soft Nyrt.
  székhely: H-1016 Budapest, Mészáros utca 13.
 • adatkezelés tárgya: követeléskezelés
  adatfeldolgozó: Balogh, Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
  székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 52.

V. Az Érintett jogai és a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek

a) Hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

b) Helyesbítés

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c) Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítésén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

d) Törlés és korlátozás

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

e) Adathordozhatóság

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felhívjuk az érinttetek figyelmét, hogy amennyiben az adatok fogadása a célszemélynél technikailag nem megvalósítható, úgy az adathordozhatósági jog sem gyakorolható.

f) Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintettek – a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabálysértés esetén - panasszal élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Továbbá, az Érintettek az Adatkezelő vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal szemben bírósági jogorvoslati eljárást kezdeményezhetnek - választásuk szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató 2020. január 21. napjától hatályos.