Ellátási lánc (LkSG) és anyagmegfelelőség

Az ellátási láncban fennálló kötelezettségeink

A NORD DRIVESYSTEMS csoport 2023 óta alkalmazza az ellátási lánc átvilágításáról szóló törvényben foglalt előírásokat, és felel meg azoknak. Biztosítani szeretnénk az ügyfeleinket és kollégáinkat arról, hogy a termékeink fenntartható termelésből származó alapanyagokból és komponensekkel készülnek. Számunkra természetes továbbá, hogy a szállításilánc-partnereink is elkötelezettek az emberi jogok szavatolása mellett.

Ellátási lánc átvilágításáról szóló törvény (LkSG)

Az LkSG (ellátási lánc átvilágításáról szóló törvény) szerinti elvi nyilatkozatunk

Az ellátási lánc átvilágításáról szóló törvény (LkSG) 2023. jan. 1-jén lépett érvénybe.

A törvény célja az emberi jogok érvényesülésének kötelező betartatása az ellátási láncban.

Ennek egyik elemét jelentik az elvárható gondosság (magatartás) követelményei.

A törvény első körben – 2023-tól kezdődően – a legalább 3000 munkatársat foglalkoztató vállalatokra vonatkozik. A Németországban 1670 főt foglalkoztató Getriebebau NORD GmbH &Co KG-ra csak 2024-től vonatkoznak a törvény előírásai, de azok fontosságát felismerve a vállalat már az idei évtől fogva kötelezőnek tartja magára a felelősségvállalást.

Globálisan tevékenykedő családi vállalkozásként tisztában vagyunk az üzleti működésünk társadalomra gyakorolt hatásaival és az azt befolyásoló mivoltával. A fenntarthatóság (CSR) témaköre is ezért foglalkoztat bennünket intenzíven. A CSR a „corporate social responsibility” (vállalati társadalmi felelősségvállalás) rövidítése; a szociális, ökológiai és ökonómiai szempontokért nemzeti és nemzetközi szinten önként vállalt felelősséget jelenti.

Nemzetközi kapcsolataival a NORD abban látja saját különleges felelősségét, hogy az ellátási lánca mentén hozzájáruljon az emberi jogok helyzetének javulásához világszerte, és a fenntartható fejlődés érdekében az üzleti kapcsolataiban tekintettel legyen szociális szempontokra is. A globális beszerzési és értékesítési piacokba való növekvő integráció gyakran kockázatokat rejt magában az ellátási láncok átláthatatlansága és azokban a nemzetközileg elismert emberi jogok nem megfelelő érvényesítése miatt.

A NORD elkötelezett az egyén emberi jogainak tiszteletben tartása, védelme és betartása mellett. A vállalat értelmezésében ide tartozik az igazságos (fair) bérezés alkalmazása és a megfelelő munkakörülmények biztosítása, valamint a gyermekek kizsákmányolásának megakadályozása. Számunkra természetes a nők és férfiak egyenjogúsága; senkit nem különböztetünk meg a neme, etnikai hovatartozása, anyanyelve, születési helye és származása, hite, vallási és politikai meggyőződése vagy fogyatékkal való élése miatt. Elutasítjuk a korrupciót, a kényszermunkát és az emberkereskedelmet.

Elvárjuk a beszállítóinktól és a vállalat különböző területein, valamint a leányvállalatainknál tevékenykedő munkatársainktól, hogy tiszteletben tartsák, védjék és betartsák az egyéneket megillető emberi jogokat. Mind az üzleti tevékenységünk során, mind pedig a teljes ellátási láncban gondoskodni kell az emberi jogok megsértésének és a környezetkárosításnak a megelőzéséről és a jogorvoslathoz való hozzáférés biztosításáról az esetleges érintettek számára.

Mi, a NORD vállalatnál a felsorolt irányelveket valljuk és követjük, és a munkatársainkat is arra képezzük, hogy a vállalatnál végzett tevékenységüket az említett értékeknek megfelelően folytassák. Ez a felsorolt elvek megsértésének tudatos észlelésével kezdődik, azok meghatározott folyamatok keretében való kezelésével folytatódik, majd a megfelelő intézkedések foganatosításával zárul. Mindez a harmadik féltől érkező jelzésekre/bejelentésekre is vonatkozik.

Ezen a helyen találhatja a visszaélést feltáró személyeknek kialakított rendszerre mutató hivatkozást: Visszaélést feltáró személy

Országmutatók és az ellátási lánc átvilágításáról szóló törvényben (LkSG) felsorolt 13 kockázati pillér alapján létrehozunk egy folyamatosan aktualizált, informatikai védelemmel ellátott kockázatelemzést.

Kineveztünk egy emberi jogi képviselőt a kockázatelemzés felügyeletére és annak az adott üzleti évben legalább egy alkalommal történő bemutatására a vállalat vezetősége számára. Abban az esetben, ha az elemzés az emberi jogokra vagy környezetvédelemre vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatos jogsértést tár fel, lehetséges jogorvoslati intézkedéseket határozunk meg és lépéseket teszünk a jogsértés megszüntetésére.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a beszállítóink körében és az értékteremtési lánc további részeiben is a lehetőségeinkhez mérten és a rendelkezésünkre álló cselekvési tér erejéig ösztönözzük a jelen politika tartalmi lényegének betartását. Fenntartjuk magunknak továbbá a jogot arra, hogy a beszállítóinknál ellenőrizzük az etikai kódexben foglaltak betartását. Ez történhet például kérdőívek, értékelések és auditálások formájában. Amennyiben kétségek merülnek fel a politika követésével kapcsolatban, felszólítjuk a beszállítót a megfelelő ellenintézkedések megtételére és megkérjük, hogy azok megtörténtéről tájékoztassa az illetékes kapcsolattartóját a vállalatunkon belül.

A vállalati politikával és etikai kódexszel kapcsolatos bővebb tájékoztatást ezen a helyen találhat.

Tudjon meg többet a témáról a Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium videójából.

A vállalat Elvi nyilatkozatának letöltése

Globálisan tevékenykedő családi vállalkozásként tisztában vagyunk az üzleti működésünk társadalomra gyakorolt hatásaival és az azt befolyásoló mivoltával. A fenntarthatóság (CSR) témaköre is ezért foglalkoztat bennünket intenzíven.

Anyagmegfelelőség

A termékek gyártói, importőrei és szállítói kötelesek gondoskodni az anyagokra vonatkozó előírások (anyagmegfelelőség; material compliance) betartásáról a termékeik esetében. A vegyi anyagokra vonatkozó REACH-irányelv, valamint a RoHS EU-irányelv példák az anyagmegfelelőség megvalósítására; az ellátási láncban az említett előírásokra vonatkozó adatokat nyilvánossá kell tenni és dokumentálni kell.

A REACH-szabályozást az Európai Unió hozta meg az emberi egészséget és a környezetet veszélyeztető vegyi anyagok jelentette kockázatokkal szembeni védelem növelése érdekében. (Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

A REACH-rendelethez tartozó gyártói nyilatkozat letöltése

A konfliktusövezetekből származó ásványok jelentésére szolgáló sablont (Conflict Minerals Reporting Template; (CMRT)) a Felelős ásványkincs kezdeményezés (Responsible Minerals Initiative; RMI) keretében hozták létre a vállalatok azon törekvésének támogatására, hogy az ügyfeleiknek pontos információkat nyújtsanak az ásványok származási országával és az általuk alkalmazott kohókkal és finomítókkal kapcsolatban.

A konfliktusövezetekből származó ásványok ebben az összefüggésben olyan nyersanyagokat jelölnek, amelyeknek az értékesítéséből származó jövedelmek hozzájárulnak a kitermelő országokban az erőszak finanszírozásához és az emberi jogok megsértéséhez; az EU-rendelet alkalmazásával az említett gyakorlatot kívánják visszaszorítani.

A Conflict Minerals Report letöltése (ZIP)

A perfluor- és polifluor-tartalmú alkil anyagok (PFAS) csoportjába az ipari vegyi anyagok nagyon széles köre tartozik. Olyan szerves kötésekről van szó, amelyekben a hidrogénatomok helyét teljes egészében („perfluorozott“) vagy részben („polifluorozott“) fluoratomok foglalják el. Sajátságos jellemzőiknek köszönhetően az anyagokat széles körben alkalmazzák az ipar számos területén és a háztartásokban is.

A PFAS körébe tartozó legismertebb anyagcsoportok a következők:

  • perfluorozott szulfonsavak (legismertebb fajtája: perfluoroktán-szulfonsav (PFOS))
  • perfluorozott szénsavak (legismertebb fajtája: perfluor-oktánsav (PFOA))

2023. február 7-én az ECHA előzetesen nyilvánosságra hozta a per- és polifluor-tartalmú alkil anyagok (PFAS) széles körű korlátozására irányuló korlátozási dokumentációt.

Felelősségteljesen működő vállalatként nagyon komolyan vesszük a vázolt témakört. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a területen bekövetkező fejleményeket, többek között a VDMA és ZVEI szövetségek munkáján keresztül. Amint sor kerül a vegyi anyagokra vonatkozó európai REACH-rendelet (EK) 1907/2006 aktualizálására és a PFAS-k, mint különösen aggályos anyagok jegyzékbe való felvételére, felelősségteljesen meghozzuk a szükséges intézkedéseket.

További tájékoztatással szívesen állunk a rendelkezésére.