1 § Internetportaali myNORD

(1) ”Palveluntarjoajalla” tarkoitetaan näissä käyttöehdoissa Nord Gear Oy:tä. Kun näissä Käyttöehdoissa määrätään siitä, ettei Palveluntarjoajalla ole vastuuta tietystä asiasta, oli se sitten minkälaista tahansa, tai, ettei se lupaa/takaa mitään, tarkoitetaan, että Nord Gear Oy:n lisäksi vastuuta ei myöskään ole Nord Gear Oy:n kanssa samassa konsernissa olevilla yhtiöillä, muun ohella sen saksalaisella emoyhtiöllä, eivätkä mainitut yhtiöt lupaa/takaa mitään. Sopimuksia Käyttäjällä voi syntyä yksinomaan vain Nord Gear Oy:n kanssa.

(2) Internetportaali https://www.mynord.com ja muut osat Palveluntarjoajan internetsivuista (jäljempänä nämä molemmat yhdessä ”Portaali”) on tarkoitettu sekä rekisteröityneille että ei-rekisteröityneille Portaalin käyttäjille (jäljempänä myös ”Käyttäjä”). Portaalin käyttöä koskevat tässä esillä olevat käyttöehdot (jäljempänä myös ”Käyttöehdot”), joihin Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti ennen Portaalin käyttämistä. Portaalin käyttäminen saattaa tarkoittaa myös muiden ehtojen noudattamiseen sitoutumista, joihin Käyttäjältä pyydetään erillinen suostumus.

(3) Portaalissa ei esitellä kuluttajansuojalaissa tarkoitettuja kulutushyödykkeitä, sillä Portaalissa esillä olevat tuotteet eivät ole tarkoitettu luonnollisille henkilöille, eivätkä ne ole tarkoitettu yksityistalouteen. Näin ollen Palveluntarjoajan ja Käyttäjien välillä syntyviin oikeussuhteisiin ei sovelleta kuluttajansuojalakia (20.1.1978/38).

(4) Portaali tarjoaa sen Käyttäjälle tietoa Palveluntarjoajan tuotteista sekä mahdollisuuden niiden konfigurointiin ja konfiguroinnin muokkaamiseen, tallentamiseen ja tulostamiseen.

(5) Tarjouspyyntöjen ja/tai tilausten lähettäminen edellyttää rekisteröitymistä Portaaliin ja/tai Palveluntarjoajan yksittäistä Käyttäjää koskevan hyväksynnän, jotta Palveluntarjoajalla on käytössään tarvittavat tiedot tilausten nopeaa ja sujuvaa käsittelyä varten. Sen vuoksi tarjouspyyntöihin tai tilauksiin liittyvät sivut avautuvat ainoastaan Portaalin rekisteröityneille Käyttäjille, jotka täyttävät näiden käyttöehtojen 4 §:ssä ilmoitetut rekisteröinnin edellytykset.

(6) Portaalin käyttö miltä tahansa osin on osoitus siitä, että Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Portaalin käyttäminen on kielletty, mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

(7) Portaalissa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Portaalin tietosuojaseloste löytyy napsauttamalla kohtaa ”Privacy Policy” sivun alalaidassa.

2 § Käyttöehtojen kattavuus ja kohde

(1) Käyttöehdot koskevat kaikkia Käyttäjiä. Käyttäjien tilauksiin sovelletaan lisäksi Teknisen Kaupan yleisiä myyntiehtoja (TK Yleiset 2010), jotka ovat luettavissa, tallennettavissa ja tulostettavissa Palveluntarjoajan internetsivulla www.nord.com . Tilauksen tekemisen ehdoton edellytys on, että Käyttäjä hyväksyy myös kyseiset myyntiehdot.

(2) Portaalin käyttö on sallittua ainoastaan voimassa olevien Käyttöehtojen mukaisella tavalla ja Portaalin käyttöön sovelletaan aina voimassa olevia Käyttöehtoja. Voimassa olevat Käyttöehdot ovat ne Käyttöehdot, jotka ovat saatavissa suomen kielellä Portaalista. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden näiden Käyttöehtojen muutoksiin koska tahansa ja ilman perusteluja. Käyttäjä hyväksyy näiden Käyttöehtojen kulloinkin voimassa olevan version käyttämällä Portaalia. Käyttäjän tulee aina saavuttuaan Portaaliin tarkistaa Käyttöehtojen sisältö Portaalista.

(3) Portaali on perustettu Suomeen Suomen lainsäädännön mukaisesti. Tästä syystä Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, onko Portaali sopiva, käyttökelpoinen tai lainmukainen muissa maissa sijaitseville tai toimiville Käyttäjille.

3 § Portaalin sisältö ja käytettävyys sekä tuotteet

(1) Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Portaalin sisällön ajantasaisena. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa Portaalin sisällön virheettömyyttä, ajantasaisuutta tai täydellisyyttä. Palveluntarjoajalla on oikeus oman harkintansa mukaan milloin tahansa muokata, muuttaa, rajoittaa tai poistaa Portaalin osia ja/tai lopettaa väliaikaisesti tai pysyvästi koko Portaalin tai sen osien julkaiseminen.

(2) Portaalia voi käyttää vain tekniikan nykyisen kehitystason puitteissa. Sähkö- tai tietoverkon tekniset viat, laitteisto- tai ohjelmistovirheet, kapasiteetin puute sekä turvallisuuteen tai ylläpitoon liittyvät keskeytykset ja muut syyt voivat vaikuttaa Portaalin käyttöön. Palveluntarjoaja ei takaa, että Portaali on aina käytettävissä täydessä laajuudessaan tai tietyiltä osin. Palveluntarjoajalla on oikeus, milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta keskeyttää tai muuttaa koko tai osaa Portaalin toiminnasta. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjälle siitä, että Portaali ei ole lainkaan käytettävissä tai ei osin ole käytettävissä taikka että se ei toimi kuten Käyttäjä olettaisi tai että se toimisi virheellisesti.

(3) Käyttäjän tulee itse huolehtia siitä, että hänen laitteensa ja ohjelmistonsa ovat sellaiset, että niillä voi käyttää Portaalia. Palveluntarjoaja ei takaa, että Portaalissa ei olisi haittaohjelmia tai viruksia. Käyttäjän tulee ennen Portaalin käyttöä ja/tai aineiston lataamista itse huolehtia viruksentorjunnastaan, haittaohjelmien torjumisesta sekä muista tarvittavista turvatoimenpiteistä oman ja oman laitteistonsa/ohjelmistonsa turvallisuuden sekä Portaalin suojaamiseksi.

(4) Tuotteiden esittelyä ja konfigurointimahdollisuutta Portaalissa ei tule pitää Palveluntarjoajaa sitovana tarjouksena. Pikemminkin tarkoituksena on rohkaista Käyttäjää pyytämään sitova tarjous. Työkaluvihjeet (= ohjetoiminnot), jotka voidaan avata konfiguraattorissa, ovat tuotekohtaisia. Ne eivät korvaa Palveluntarjoajan antamaa henkilökohtaista neuvontaa kyseisen tuotteen soveltuvuudesta Käyttäjän käyttötarkoitukseen. Siksi Käyttäjää pyydetään ottamaan yhteyttä Palveluntarjoajan asiantuntijaan, mikäli hänellä on kysyttävää Portaalin tuotteista.

4 § Rekisteröityminen ja hyväksyntä

(1) Osa Portaalista on vain rekisteröityneiden Käyttäjien käytettävissä. Jotkin Portaalin osat edellyttävät lisäksi hyväksyntää, mikä tarkoittaa, että vain Palveluntarjoajan hyväksymät Käyttäjät voivat käyttää niitä.

(2) Käyttäjä voi pyytää rekisteröintiä Palveluntarjoajalta sähköpostitse ilmoittamalla nimensä, sähköpostiosoitteensa ja vapaasti valittavan salasanan. Käyttäjä saa tämän jälkeen Palveluntarjoajalta sähköpostitse vastaanottovahvistuksen, jossa on vahvistuslinkki. Kun Käyttäjä on suorittanut vahvistuksen tämän linkin kautta, hän voi alkaa käyttää salasanasuojattua aluetta rekisteröityneenä Käyttäjänä. Rekisteröitymistä varten Käyttäjän on annettava oikeat tiedot ja kaikista myöhemmistä tietojen muutoksista on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle.

(3) Käyttäjällä ei ole automaattista oikeutta rekisteröintiin. Palveluntarjoajalla on oikeus hylätä tai peruuttaa rekisteröinti milloin tahansa ja millä tahansa perusteella. Näin voi tapahtua, jos esimerkiksi Palveluntarjoaja havaitsee, että Käyttäjä on ilmoittanut rekisteröintiä varten puutteellisia tai virheellisiä tietoja, rikkoo Käyttöehtoja tai ei jostain syystä ole enää oikeutettu toimimaan Käyttäjänä. Palveluntarjoaja varaa oikeuden tarkistaa Käyttäjiltä tarvitsemiansa tietoja sähköpostitse tai muulla tavoin.

(4) Käyttäjän on pidettävä kirjautumistietonsa, erityisesti salasanansa, salassa, eikä Käyttäjän tule antaa niitä muiden tietoon. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa käytöstä Käyttäjän käyttäjätunnus, mikäli Käyttäjä ei Palveluntarjoajan arvion mukaan ole noudattanut Käyttöehtoja/sopimusehtoja. Mikäli Käyttäjä havaitsee, tai epäilee, että joku toinen osapuoli käyttää hänen kirjautumistietojaan, Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava asiasta Palveluntarjoajalle.

(5) Portaalin hinta-alueelle tarvitaan erillinen hyväksyntä. Palveluntarjoaja myöntää hyväksynnän tapauskohtaisesti oltuaan ensin yhteydessä Käyttäjään. Edellä olevien kohtien (3) ja (4) ehtoja sovelletaan myös tässä yhteydessä.

(6) Hyväksyntää varten tarvittavat käyttäjätiedot tallennetaan ja ne voidaan luovuttaa eteenpäin, jos se on tarpeen. Käyttäjä hyväksyy tämän tiedonsiirron.

5 § Käyttäjän oikeudet ja tilaukset

(1) Rekisteröidylle Käyttäjälle myönnetään yksi käyttöoikeus Portaalin käyttämistä varten hänen ammatillisen toimintansa puitteissa. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Portaalista saamiaan tietoja muihin tarkoituksiin. Käyttöoikeutta ei saa siirtää. Käyttöoikeus ei tarkoita, että Käyttäjällä olisi yksinoikeus Portaalin tai sen osan käyttämiseen.

(2) Napsauttamalla ”Konfiguroi”-painiketta rekisteröitynyt Käyttäjä voi luoda tarjouspyynnön ja napsauttamalla ”Luo uusi konfiguraatio” -painiketta lisätä tuotteita tähän tarjouspyyntöön, tarvittaessa konfiguraattorin avustuksella. Valmis tarjouspyyntö voidaan tallentaa projektiluetteloon napsauttamalla ”Jatka projektiluetteloon” -painiketta. Projektiluettelossa tarjouspyyntö viimeistellään siten, että Käyttäjä määrittää sen tilaksi ”Valmis”. Näin luotu tarjouspyyntö ei ole sitova eikä sitä tule tulkita Käyttäjän tekemäksi tarjoukseksi tai tilaukseksi.

(3) Sitovan tilauksen tekeminen on mahdollista vain Palveluntarjoajan hyväksymistä vaativalla alueella. Ennen tilauksen lähettämistä Käyttäjälle esitetään yhteenveto tilauksen sisällöstä ja asiakastiedoista yhteenvetosivulla. Käyttäjä voi tarvittaessa korjata kyseisiä tietoja yhteenvetosivulla. Napsauttamalla kohdasta ”Käyttöehdot” sekä painiketta ”Lähetä tilauskysely” Käyttäjä lähettää Palveluntarjoajalle sitovan tarjouksen.

(4) Käyttäjän tekemän tilauksen jälkeen Käyttäjä saa Palveluntarjoajalta automaattisesti luodun sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan tilauksen vastaanotto ja kerrataan sen tiedot (jäljempänä myös ”Vastaanottovahvistus”). Vastaanottovahvistus ei tarkoita Palveluntarjoajan sitoutumista sopimukseen. Sopimus syntyy vasta kun, Palveluntarjoaja oman harkintansa mukaan, joko lähettää Käyttäjälle tilausvahvistuksen, tai tilatut tuotteet, 30 päivän kuluessa tilauksesta lukien.

(5) Tilauksen tekemisen jälkeen sopimusteksti pysyy tallennettuna ja Käyttäjän saatavilla. Käyttäjä voi myös tallentaa ja/tai tulostaa tilauksensa sisällön heti tilauksen lähettämisen jälkeen ja myös tarkastella sitä myöhemmin Project List-toiminnolla.

6 § Käyttäjän velvoitteet

(1) Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki hänen tilauksen tekemisen, rekisteröinnin ja hyväksynnän yhteydessä antamansa tiedot (esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite, pankkitili jne.) ovat oikeita ja täydellisiä. Muutoksista on ilmoitettava Palveluntarjoajalle viipymättä. Käyttäjän ei tule toimittaa Palveluntarjoajalle Portaalin välityksellä tietoja, joita hän pitää luottamuksellisina.

(2) Käyttäjän tulee varmistaa, että kolmansilla osapuolilla ei ole pääsyä rekisteröintiä varten annettuihin tietoihin, ohjelmiin, asiakirjoihin tai käyttäjätietoihin. Käyttäjä ei saa luovuttaa rekisteröintiä varten annettuja tietoja, ohjelmia, asiakirjoja ja käyttäjätietoja kolmansille osapuolille maksua vastaan eikä veloituksetta. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta muokata, purkaa (”reverse engineer”) tai kääntää ohjelmaa tai sen dokumentaatiota eikä erottaa osia siitä. Mikäli Palveluntarjoaja katsoisi, että Käyttäjä on vierailemalla Palveluntarjoajan internetsivuilla tai muulla menettelyllänsä syyllistynyt rikokseen, Palveluntarjoaja tulee erittäin todennäköisesti ilmoittamaan asiasta viranomaisille ja ilmoittamaan heille Käyttäjän käyttäjätiedot ja muut tarvittavat tiedot.

(3) Mikäli Käyttäjä saa tietää hänelle myönnettyjen käyttöoikeuksien väärinkäytöstä, Käyttäjän on ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle viipymättä kirjallisesti. Käyttäjä vastaa käyttöoikeuksiensa mahdollisesta väärinkäytöstä ja kaikista tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä. Jos Käyttäjälle annettuja käyttöoikeuksia käytetään väärin, Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Portaaliin välittömästi.

(4) Käyttäjä on vastuussa siitä, että Käyttäjän internetyhteyttä ja/tai käyttäjätunnuksia käyttävät tahot ovat tietoisia Käyttöehdoista ja muista soveltuvista ehdoista ja siitä, että nämä tahot noudattavat mainittuja ehtoja. Käyttäjän käyttäjätunnuksia käyttävällä taholla tarkoitetaan Käyttäjän palveluksessa olevaa henkilöä, joka toimii Käyttäjän lukuun.

(5) Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää Portaalin toimintaa sekä käyttämään Portaalia kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti. Käyttäjä vastaa rajoituksetta kaikesta Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen ja lain sekä hyvän tavan vastaisesta Portaalin käytöstä sekä kyseisestä menettelystä Palveluntarjoajalle, Palveluntarjoajan kanssa samassa konserniyhtiössä oleville yhtiöille, muille Käyttäjille ja kolmansille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

(6) Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Portaalia:

 • mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten Käyttäjien mahdollisuutta käyttää Portaalia;
 • roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen;
 • Palveluntarjoajan tai muun tahon edustajana esiintymiseen;
 • otsikkotietojen väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään Portaalin kautta välitetyn sisällön alkuperä;
 • muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen;
 • muiden Käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen ilman kyseisten Käyttäjien nimenomaista lupaa; tai
 • muihin lainvastaisiin toimiin.
 • Palveluntarjoaja pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden rajoitusten rikkomisesta johtuviin oikeuksiinsa.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden rajoitusten rikkomisesta johtuviin oikeuksiinsa.

(7) Lähettämällä Palveluntarjoajalle materiaalia esimerkiksi sähköpostitse tai Portaalin välityksellä Käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että:

 • Käyttäjä on toteuttanut kohtuulliset toimenpiteet ennen aineiston lähettämistä aineiston mahdollisesti sisältämien virusten tai muiden haitallisten ominaisuuksien löytämiseksi ja tuhoamiseksi;
 • Käyttäjän lähettämä aineisto ei ole laitonta;
 • aineisto on Käyttäjän omaa tai Käyttäjällä on rajoitukseton oikeus antaa aineisto Palveluntarjoajalle; ja
 • Käyttäjä ei esitä lähettämäänsä aineistoon perustuvia vaateita Palveluntarjoajaa kohtaan, ja Käyttäjä sitoutuu vastaamaan Palveluntarjoajalle mahdollisesti aiheutuvista kuluista, jotka syntyvät sellaisista toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy kyseisen aineiston perusteella Palveluntarjoajaa tai Palveluntarjoajan edustajia kohtaan.

7 § Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet

(1) Portaali ja sen sisältämä aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa.

(2) Portaalin omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut Portaaliin ja sen sisältämään aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, tuotemerkit, logot, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet, arvokilvet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle ja/tai sen kanssa samassa konserniyhtiössä toimiville yhtiöille.

(3) Kaikki Palveluntarjoajalle ja/tai sen kanssa samassa konserniyhtiössä toimiville yhtiöille kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan Palveluntarjoajalle ja/tai sen kanssa samassa konserniyhtiössä toimiville yhtiöille.

(4) Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä Käyttäjälle, pidätetään.

(5) Palveluntarjoaja tai sen kanssa samassa konserniyhtiössä toimivat yhtiöt eivät myönnä Käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Portaalin käytön myötä. Portaalin sisällön tai osan tallentaminen, julkaiseminen, jäljentäminen, muokkaaminen, levittäminen, jakelu ja kaikenlainen muu hyödyntäminen ilman Palveluntarjoajan kirjallista etukäteislupaa on kielletty.

(6) Portaalissa olevien tuotteiden/palveluiden nimet ovat Palveluntarjoajalle ja/tai sen kanssa samassa konserniyhtiössä toimiville yhtiöille kuuluvia tavaramerkkejä ja toiminimiä. Kaikki oikeudet pidätetään. Pääsyä Portaaliin ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään sivuilla esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi.

8 § Vastuu sisällöstä ja linkeistä

(1) Palveluntarjoaja ei takaa Portaalin virheettömyyttä, ajantasaisuutta, täydellisyyttä ja/tai jatkuvaa käytettävyyttä. Palveluntarjoaja antaa sitovia tietoja, neuvoja, suosituksia tai lausuntoja vain henkilökohtaisen viestinnän yhteydessä.

(2) Palveluntarjoaja ei vastaa minkäänlaisista virheistä asettaessaan tietoa saataville Portaalissa. Erityisesti Palveluntarjoaja ei vastaa sisällön oikeellisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä ja/tai käytettävyydestä taikka siitä, ettei sisältö sisällä kolmansille osapuolille kuuluvia tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Palveluntarjoaja ei takaa Portaalin kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. Palveluntarjoaja ei takaa, ettei Portaali tai sen kautta lähetetty aineisto sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, että Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä aineistosta tai tiedoista.

(3) Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure).

(4) Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen millään perusteella Käyttäjille tai muille tahoille, mikäli heille aiheutuu mitä tahansa vahinkoa sen johdosta, että he käyttävät Portaalia, jättävät käyttämättä sitä, eivät pysty käyttämään sitä tai muullakaan perusteella (mukaan lukien näiden Käyttöehtojen perusteella). Erityisesti Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen sen vuoksi, että

 • Käyttäjä (tai muu taho) käyttää tai on käyttänyt Portaalia,
 • Portaalia ei voi tai ei ole voinut käyttää,
 • Portaali toimii tai on toiminut virheellisesti,
 • Portaali on tai on ollut kokonaan tai osin pois toiminnasta,
 • Käyttäjän toimittama aineisto tai tiedot jostain syystä ovat poistuneet, kadonneet tai muuttuneet,
 • Käyttäjää koskevia tietoja joutuisi tai olisi joutunut kolmannen tietoon,
 • Portaalissa olevaa sisältöä hyödynnetään tai on hyödynnetty millä tahansa tavalla, tai
 • Portaalissa olisi tai olisi ollut virus, haittaohjelma tai muu asia.

Muun ohella Palveluntarjoaja ei vastaa

 • välittömästä tai suorasta vahingosta oli se sitten minkä laista tahansa,
 • menetetystä voitosta, myynnistä, kaupasta tai muusta hyödystä,
 • liiketoiminnan keskeytymisestä,
 • säästöjen menetyksestä,
 • liiketoimintamahdollisuuksien, goodwillin tai maineen menetyksestä,
 • mistään muustakaan välillisestä tai epäsuorasta vahingosta tai menetyksestä,
 • vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvasta vahingosta, tai
 • mistään muustakaan vahingosta.

Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen perustuivat mahdolliset vahingot sitten sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

(5) Edellä mainittu tarkoittaa, että Palveluntarjoaja voi olla vastuussa vain niistä fyysisistä tuotteista, joita Palveluntarjoaja toimittaa Käyttäjille. Palveluntarjoajan vastuu tuotteista määräytyy Teknisen Kaupan yleisien myyntiehtojen (TK Yleiset 2010) mukaan.

(6) Palveluntarjoaja Portaali sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille, joiden sisältöön Palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa. Vastuu linkitettyjen sivujen oikeellisuudesta, luotettavuudesta, tietoturvasta ja muusta sisällöstä on yksinomaan kyseisten sivujen julkaisijalla, eikä Palveluntarjoajalla ole niistä vastuuta. Palveluntarjoaja kehottaa Käyttäjää tutustumaan huolellisesti linkitetyn internetsivuston omiin käyttöehtoihin ennen käytön aloittamista. Käyttäjä käyttää linkitettyjä internetsivustoja omalla vastuullaan.

(7) Linkitys Portaaliin on hyväksytettävä Palveluntarjoajalla kirjallisesti etukäteen.

9 § Vientirajoitukset

Tiettyjen sisältöjen tarjoaminen voi niiden tarkoituksesta ja lopullisesta määränpäästä riippuen olla luvanvaraista tai kokonaan kiellettyä Euroopan unionin, Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja/tai Yhdysvaltojen soveltamien vientirajoitussäädösten takia. Siksi Portaalissa tarjottua sisältöä saa käyttää ja/tai luovuttaa vain, jos Käyttäjä on varmistanut asianmukaisten vientirajoitusten noudattamisen. Rikkomusten ilmetessä Palveluntarjoajalla on oikeus estää pääsy Portaaliin välittömästi.

10 § Yleiset säännökset, oikeuspaikka ja sovellettava laki

(1) Nämä Käyttöehdot ja Teknisen Kaupan yleiset myyntiehdot (TK Yleiset 2010) muodostavat osapuolten välisen sopimuksen ehdot. Kaikki mahdolliset muutokset ja lisäykset sopimukseen on tehtävä kirjallisesti Palveluntarjoajan toimesta.

(2) Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle taholle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta edelleen ilman Palveluntarjoajalta etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

(3) Jos yksittäisiä sopimuskohtia mitätöidään tai ne tulevat pätemättömiksi tai niiden voimassaolo lakkaa, muiden sopimuskohtien voimassaolo säilyy ennallaan. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan mitätöidyn tai pätemättömän sopimuskohdan korvaamisesta sitä kaupallisesti lähinnä olevalla pätevällä sopimusmääräyksellä.

(4) Osapuolten väliseen sopimukseen tai muuhun seikkaan liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä. Välimiesoikeuden istuntopaikka on Tampere ja kieli suomi. Palveluntarjoajalla on kuitenkin aina oikeus vaatia erääntynyttä saatavaansa Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

(5) Sovellettava laki on Suomen laki, lukuun ottamatta Suomen lain lainvalintasääntöjä sekä kansainvälisiä ja ylikansallisia (sopimusperusteisia) oikeusjärjestelmiä, erityisesti YK:n kauppalakia (CISG).

Tila: Maaliskuu 2020