Verklaring over privacybescherming

voor onze social media sites

Hieronder willen wij onze omgang met uw gegevens volgens Par. 13 DSGVO uitleggen.

Verantwoordelijk

Wij, NORD Aandrijvingen Nederland B.V., exploiteren de volgende social media-sites:

Onze contactgegevens vindt u in de colofon .

Naast ons bestaat nog de exploitant van het social media-platform zelf. Ook deze is een verantwoordelijke, die data verwerkt, waarop wij alleen beperkt invloed hebben. Waar wij invloed nemen en de verwerking van data kunnen parametrizeren, beïnvloeden wij de exploitant van het social media-platform binnen onze mogelijkheden zo, dat deze de gegevens in overeenstemming met de bestemmingen van privacybeleid verwerkt. In vele gevallen hebben wij geen invloed op de gegevensverwerking door de exploitant van het social media-platform en weten wij niet precies, welke gegevens deze verwerkt.

Gegevensverwerking door ons

De door u op onze social media-sites ingevoerde gegevens zoals commentaar, video’s, foto’s, likes, publieke berichten enz. worden door het social media-platform gepubliceerd en door ons nooit voor andere doeleinden gebruikt of verwerkt. Wij laten het alleen open, content te wissen zo dit nodig zou blijken. Eventueel delen wij uw content op onze site, als dit een functie van het social media platform is en communiceren via het social media-platvorm met u. Wettelijke basis is art. 6, al. 1 zin 1 lit. f DSGVO. De gegevensverwerking geschiedt in het belang van onze public relations en communicatie.

Neemt u a.u.b. via de in het colofon genoemde gegevens contact met ons op, als u tegen een bepaalde gegevensverwerking, waarop wij invloed hebben, bezwaar wilt aantekenen. In dit geval toetsen wij uw bezwaar.

Als u ons een vraag stelt op het social media-platform, wijzen wij u afhankelijk van het vereiste antwoord eventueel naar andere, veilige manieren van communicatie, die vertrouwelijkheid waarborgen. U kunt altijd vertrouwelijke vragen aan het in het colofon genoemde adres sturen.

Zoals hierboven beschreven, letten wij erop dat onze social media-sites - voor zover de provider van het social media-platform ons hiervoor de mogelijkheden biedt - zo goed mogelijk conform de regels van de gegevensbescherming worden samengesteld. Gezien de door de provider ter beschikking gestelde statistiek kunnen wij deze maar in beperkte mate beïnvloeden en niet uitschakelen. Wij letten er wel op, dat wij geen additionele optionele statistieken ter beschikking krijgen.

Gegevensverwerking door de provider van de Social Media Platvorm

De provider van het social media-platform gebruikt webtracking-methodes. Webtracking gebeurt eventueel ook onafhankelijk van uw aanmelding of registratie bij het social media-platform. Zoals boven beschreven hebben wij bijna geen invloed op de webtrackingmethodes van het social media-platform. Wij kunnen deze niet uitschakelen.

Bent u zich er a.u.b van bewust: Het valt niet uit te sluiten, dat de provider van het social media-platform uw profiel- en gedragsgegevens gebruikt, b.v. om uw gewoontes, persoonlijke betrekkingen, voorkeuren enz. te analyseren. Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw gegevens door de provider van de Social Media Platvorm.

Verdere informatie over gegevensverwerking door de provider van het social media-platform en verdere mogelijkheden voor verzet vindt u in het privacybeleid van de provider:

Uw rechten

Bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens geeft de DSGVO u, de gebruiker, bepaalde rechten:

1.) Recht op informatie (§ 15 DSGVO):

U heeft het recht om een bevestiging te vragen of er persoonlijke gegevens over u worden verwerkt; als dit het geval is, bent u gerechtigd om over deze persoonlijke gegevens en de in § 15 DSGVO apart vermelde gegevens te worden geïnformeerd.

2.) Recht op correctie en wissen (§ 16 en 17 DSGVO):

U heeft het recht om onmiddellijke correctie van verkeerde persoonlijke gegevens en eventueel de aanvulling van onvolledige persoonlijke gegevens te vragen. U heeft bovendien het recht om te vragen, dat zulke persoonlijke gegevens meteen worden gewist als een van de in § 17 DSGVO aangevoerde redenen van toepassing is, b.v. als de gegevens niet meer worden gebruikt voor de beoogde doeleinden.

3.)Recht op beperking van verwerking (§ 18 DSGVO):

U bent gerechtigd om de beperking van verwerking te vragen, als een van de in § 18 DSGVO aangevoerde voorwaarden bestaat, b.v. als u tegenspraak tegen de verwerking heeft aangetekend, voor de duur van een eventuele toetsing.

4.) Recht op vatbaarheid voor overdracht van gegevens (§ 20 DSGVO):

In bepaalde gevallen, die in § 20 DSGVO zijn aangevoerd, bent u gerechtigd om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbaar formaat te ontvangen respectievelijk het versturen van deze gegevens aan een derde te vragen.

5.) Recht op tegenspraak (§ 21 DSGVO):

Als gegevens op basis van § 6 al. 1 lit. f worden geheven (gegevensverwerking ter behartiging van gegronde interesses) bent u gerechtigd, om redenen, die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, te allen tijde tegenspraak tegen de verwerking aan te tekenen. In dit geval verwerken wij de persoonlijke gegevens niet meer, tenzij aantoonbaar dwingende redenen voor de verwerking bestaan, die de interesses, rechten en vrijheden van de betrokkene te boven gaan, of als de verwerking voor de indiening, uitoefening of verdediging van wettige aanspraak dient.

Recht tot het indienen van klachten bij een inspectiedienst

U bent volgens § 77 DSGVO gerechtigd om een klacht bij een inspectiedienst in te dienen als u denkt, dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens tegen de privacyregelingen in loopt. Het recht op het indienen van een klacht kan i.h.b. bij een inspectiedienst in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de plek van vermoedelijke overtreding geschieden.

Contactgegevens van de persoon die dient te waken tegen het misbruik van in een databank opgeslagen informatie

Onze persoon die dient te waken tegen het misbruik van in een databank opgeslagen informatie staat graag ter beschikking om informatie of impulsen over het onderwerp privacybescherming:

Mr. Peter Suhren

FIRST PRIVACY GmbH

Konsul-Smidt-Str. 8828217

Bremen, Germany

web: https://www.first-privacy.com

email: office@first-privacy.com

telefoon: +49 421 69 66 32 0