Impressum

NORD - Copyright Notice

Getriebebau NORD Kennisgeving m.b.t. auteursrechten

Copyright 2012 © Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
NORD DRIVESYSTEMS
Getriebebau-Nord-Straße 1 D-22941 Bargteheide

Fon. +49 (0) 4532 / 289 - 0
Fax. +49 (0) 4532 / 289 - 2253

eMail. info@nord.com

Alle rechten voorbehouden.

Vestigingsplaats van de vennootschap:

Commanditaire vennootschap, gevestigd te Bargteheide, Registergericht Lübeck, HRB 2038 AH

Beherende vennoot: Getriebetechnik Nord GmbH, Sitz Bargteheide,

Registergericht Ahrensburg HRB 2038

Directie: Jutta Humbert, Ullrich Küchenmeister, Jens Paulsen, Dr. Omar Sadi, Gernot Zarp

BTW-identificatienummer: DE 135507187

Fiscaal nummer: 30 288 06009

D&B D-U-N-S Nr.: 31 570 3611

NATO Cage Code (NCAGE): C1762

Getriebebau NORD akkoordverklaring

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Het in deze website aangegeven zakelijke beleid kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf door Getriebebau NORD gewijzigd worden.

Getriebebau NORD Inhoud van het online aanbod

Getriebebau NORD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Getriebebau NORD die betrekking hebben op schades van materiële of immateriële aard die veroorzaakt werden door het gebruik of negeren van de aangeboden informatie of door het gebruik van foute of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten. Alle aanbod is vrijblijvend en niet bindend. Getriebebau NORD behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder specifieke aankondiging te wijzigen, te completeren, te annuleren of om de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

Getriebebau NORD Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetsites (“links”), die niet onder de verantwoordelijkheid van Getriebebau NORD vallen, wordt een aansprakelijkheidsverplichting uitgesloten. Getriebebau NORD heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en op de inhoud van de gelinkte/gekoppelde websites. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod aanwezige links en verwijzingen. Voor illegale, foute of onvolledige inhoud en met name voor schades die het gevolg zijn het gebruik of het negeren van de aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de website waarnaar verwezen werd, aansprakelijk en niet diegene, die via een link alleen maar doorverwijst naar de betreffende publicatie.

Getriebebau NORD Auteurs- en merkenrecht

De auteursrechten over gepubliceerd, door Getriebebau NORD zelf opgestelde objecten, berusten uitsluitend bij Getriebebau NORD. Een vermenigvuldiging of het gebruik van dergelijke grafische objecten, audiodocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Getriebebau NORD.

Getriebebau NORD Privacybescherming

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid voor invoer van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadres, naam, adres) geboden wordt, dan stelt de gebruiker deze gegevens expliciet op vrijwillige basis ter beschikking.

Getriebebau NORD Rechtsgeldigheid van de beperking van onze aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar de site verwezen werd. Voor zover delen of individuele formuleringen van deze tekst niet meer of niet meer volledig voldoen aan het actuele recht, laat dit de resterende delen van het document onverlet in hun inhoud en hun geldigheid.