Privacyverklaring

Geachte gebruikers en gebruiksters,

Download the Engish version (pdf, 275 kB).

NORD Aandrijvingen Nederland B.V. maakt onderdeel uit van de internationale groep Getriebebau NORD. Deze groep is wereldwijd een van de toonaangevende producenten van aandrijftechnieken voor mechanische en elektronische oplossingen. NORD opereert uitsluitend B2B. De persoonlijke gegevens die door NORD worden verwerkt hebben dus alleen betrekking op de zakelijke gegevens van personen.

Omdat het voor ons belangrijk is dat u zich bij het bezoek van onze website veilig en prettig voelt, en de bescherming van uw privéleven bij ons een hoge prioriteit geniet, hebben wij ons internetaanbod zo ingericht, dat het gebruik ervan principieel anoniem plaatsvindt.

Bij alle processen in het kader van de gegevensverwerking houden wij ons aan de wettelijke voorschriften, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De navolgende verklaring biedt u een overzicht van de aard van de gegevens die worden verzameld, de manier waarop de gegevens worden gebruikt en doorgegeven, welke veiligheidsmaatregelen wij nemen om uw gegevens te beschermen en de manier waarop u informatie kunt krijgen over de aan beschikbaar gestelde gegevens.

§ 1 Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn individuele stukjes informatie over de persoonlijke of materiële omstandigheden van een specifieke of herleidbare natuurlijke persoon, zoals bijv. uw naam, adres, telefoonnummer etc. Bij gebruik van onze webpagina's worden uitsluitend voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden de volgende gegevens vastgelegd: naam van de opgeroepen pagina's, naam van de gebruikte browser, het besturingssysteem en het aanvragende domein, datum en tijd van de ontvangst, gebruikte zoekmachines, naam van gedownloade bestanden en hun IP-adres. Alle informatie over het gebruik, met name ook uw IP-adres, wordt uiterlijk 7 dagen na het gebruik van onze webpagina’s gewist.

Verdere persoonsgerelateerde informatie wordt alleen dan geregistreerd, wanneer u ons deze op eigen initiatief ter beschikking stelt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag of registratie. Om gebruik te kunnen maken van ons internetportaal myNord dient uw bedrijf zich bij ons in te schrijven. Daarbij vragen wij u om alle gegevens die wij voor de uitvoering en afhandeling van bestellingen nodig hebben: uw volledige naam resp. volledige bedrijfsnaam plus de namen van de vertegenwoordigingsbevoegde persoon of personen, uw zakelijke e-mailadres, uw zakelijke adres (factuuradres en een evt. afwijkend afleveradres) en evt. uw zakelijke telefoonnummer (bijv. voor het geval dat een leveringstermijn op korte termijn afgesproken moet worden). Tevens wordt u gevraagd u een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen. Daardoor hoeft u de volgende keer dat u met deze gebruikersgegevens inlogt, niet opnieuw uw gegevens in te voeren. Wij slaan de door u ingevoerde zakelijke gegevens op om daarmee een klantaccount aan te maken. Via dit account kunnen wij uw bestellingen vastleggen, uitvoeren en afhandelen. Wij houden uw gegevens voor verdere bestellingen beschikbaar (registratie), zolang u de registratie handhaaft.

Omgang met de gegevens van sollicitanten

De gegevens van sollicitanten worden bij ons uitsluitend voor de sollicitatieprocedure opgeslagen. Na afloop van de sollicitatieprocedure worden de gegevens van de sollicitant binnen 4 weken na afronding sollicitatieprocedure gewist. In sommige gevallen worden de gegevens met instemming van de sollicitant 1 jaar bewaard, zodat NORD de sollicitant op een mogelijke andere vacature kan attenderen.

§ 2 Gebruik, doorgifte en verwijdering van persoonlijke gegevens

De door u beschikbaar gestelde persoonlijke (zakelijke) gegevens gebruiken wij voor de uitvoering van de overeengekomen koopovereenkomst, communicatie over aanvragen, voor de afhandeling van de bestelling, ter beoordeling van de kredietwaardigheid van uw bedrijf en voor het technische beheer van de websites.

Een overdracht van uw persoonlijk- zakelijke gegevens aan derden vindt alleen plaats, wanneer de doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van overeenkomsten, voor afrekeningsdoeleinden of incasso van verschuldigde bedragen of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. Het kan bovendien noodzakelijk zijn dat wij bij bestellingen het adres van uw bedrijf en bestelgegevens aan leveranciers doorgeven, wanneer de levering rechtstreeks vanaf de fabriek naar uw bedrijf wordt verzonden. Onze leveranciers ontvangen uitsluitend de informatie die nodig is om specifieke, aan hen toegewezen taken te verrichten. Geen elke ander gebruik van de informatie is toegestaan.

Tevens hebben wij het recht de kredietwaardigheid van uw bedrijf te laten checken door een kredietverzekeraar en gegevens over uw bedrijf met vermelding van u als contactpersoon door te geven voor incassodoeleinden. Voor zover wij ons in verband met bestellingen blootstellen aan risico's (bijv. aan betalingsrisico's bij leveringen op rekening), kunnen wij alleen de identiteit en kredietwaardigheid van een klant door een dienstverlener laten onderzoeken.

Verder sluiten wij niet uit dat wij geanonimiseerde gebruiksgegevens overdragen voor marktonderzoeken. Daarbij is een identificatie van gebruikers uitgesloten.

Wij wijzen u erop dat wij op verzoek van bevoegde instanties in individuele gevallen het recht hebben informatie te verstrekken over opgeslagen gegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor strafvervolgingen, om politiediensten in staat te stellen om gevaren af te wenden, om de grondwettelijke taken van nationale en deelstaatinstanties, de nationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de militaire inlichtingendiensten te ondersteunen of om intellectuele eigendomsrechten te beschermen.

Wij verstrekken geen (zakelijke) persoonsgegevens aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte.

§ 3 Veiligheid

Wij hebben een groot aantal veiligheidsmaatregelen genomen om persoonlijke gegevens in een aangemeten omvang en adequaat te beschermen.

Onze databases worden beschermd door fysieke, technische en procedurele maatregelen die de toegang in overeenstemming met deze privacyverklaring beperken tot speciaal geautoriseerde personen.

Ons informatiesysteem bevindt zich achter een software-firewall om de toegang vanuit andere, met het internet in verbinding staande systemen te verhinderen. Alleen personeelsleden die deze informatie nodig hebben om speciale taken te verrichten, krijgen toegang tot persoonlijke-zakelijke gegevens en informatie. Onze medewerkers zijn geschoold met betrekking tot de veiligheidsaspecten en de vereiste werkwijzen met het oog op de privacybescherming.

Wanneer via onze websites persoonlijke gegevens en informatie worden verzameld, vindt verzending daarvan versleuteld plaats met gebruikmaking van de Industry Standard Transport Layer Security (“TLS”)-technologie. Gevoelige informatie, zoals bijvoorbeeld creditcardnummers of bankrekeninginformatie over uw bedrijf, wordt gecodeerd om extra bescherming te bieden.

§ 4 Cookies, web-analyse-tools en sociale plug-ins

"Cookies" zijn kleine bestanden die het ons mogelijk maken om op uw pc specifiek aan u gerelateerde informatie op te slaan tijdens uw bezoek aan onze website. Cookies helpen ons om de gebruiksfrequentie en het aantal bezoekers van onze website te bepalen en om ons aanbod voor u zo veilig, comfortabel en efficiënt mogelijk samen te stellen.

Wij gebruiken enerzijds zogenaamde “Session-cookies” die uitsluitend voor de duur van uw bezoek aan een van onze websites opgeslagen worden. Anderzijds gebruiken wij “permanente cookies” om informatie over computers vast te leggen die herhaaldelijke onze website bezoeken. Hierdoor kunnen wij u een optimale gebruikersbegeleiding bieden, u “herkennen” en u bij herhaaldelijk gebruik een gevarieerde website en nieuwe content presenteren. De inhoud van een permanent cookie blijft beperkt tot een identificatienummer. De geldigheidsduur van een permanent cookie bedraagt 60 dagen; na afloop van deze 60 dagen wordt het cookie automatisch gewist. Naam, IP-adres of andere informatie over uw werkelijke identiteit worden niet opgeslagen en wij leggen ook geen individueel profiel over uw gebruikersgedrag vast.

Gebruik van ons aanbod is ook zonder cookies mogelijk. U kunt in de door u gebruikte browser het opslaan van cookies deactiveren, tot bepaalde websites beperken of uw browser zo instellen dat hij u informeert, wanneer er een cookies wordt geplaatst. U kunt cookies op elk gewenst moment van de harde schijf van uw pc wissen. Houd in dat geval echter rekening met een beperktere weergave van onze website en een beperkte gebruikersgeleiding.

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna “Google”). Google Analytics gebruikt zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op onze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte eerst afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google van de VS verzonden en daar afgekort. Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten te kunnen verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies door een daarop gerichte instelling van uw browser-software verhinderen.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de verzending van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van onze website gerelateerde data (incl. Uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze data door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Nadere informatie hierover vindt u onder http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de en onder http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en privacybescherming). Wij maken u erop attent dat op onze websites Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een geanonimiseerde vastlegging van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen.

U kunt de vastlegging door Google Analytics eveneens verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die een toekomstige vastlegging van uw gegevens bij bezoeken aan de website verhindert: Google Analytics deactiveren .

Besloten gebruikersgroep myNORD

Via het besloten myNORD-gedeelte kunt u details over actuele of eerdere orders inzien en verwachte levertermijnen opzoeken. De gegevens worden daarbij gecodeerd per TLS van ons naar u verzonden. De gebruikersgegevens voor het myNORD-gedeelte delen wij u per e-mail of telefonisch mee. Vanzelfsprekend kunnen bestelgegevens alleen door u als klant ingezien worden. Om dit zeker te stellen hebben wij dit gedeelte met het oog op de IT-veiligheid door een onafhankelijke expert laten testen.

Besloten gebruikersgroep myNORD

Via het besloten myNORD-gedeelte kunt u details over actuele of eerdere orders inzien en verwachte levertermijnen opzoeken. De gegevens worden daarbij gecodeerd per TLS van ons naar u verzonden. De gebruikersgegevens voor het myNORD-gedeelte delen wij u per e-mail of telefonisch mee. Vanzelfsprekend kunnen bestelgegevens alleen door u als klant ingezien worden. Om dit zeker te stellen hebben wij dit gedeelte met het oog op de IT-veiligheid door een onafhankelijke expert laten testen.

Aumago

Wij werken samen met Aumago GmbH, een aanbieder van web-analysediensten en doelgroepmarketing. Aumago gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestanden, die in de browser van uw pc worden opgeslagen en anoniem gebruiksgegeven verzamelen en onthouden. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgesteld. Er worden echter geen tot personen herleidbare gegevens geregistreerd. Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden deze door het wissen van het laatste cijferblok geanonimiseerd opgeslagen en niet met de cookies gecombineerd. Bij de cookies gaat het om Aumago-cookies of om cookies van dienstverleners waarvan Aumago gebruik maakt, zoals bijv. krux digital Inc., Google Inc. Enz. De gebruiker kan de cookies op elk gewenst moment rechtstreeks uit zijn browser verwijderen. Aumago gebruikt deze gegevens om het gebruik van de website door de bezoeker te analyseren en voor op het gebruik van de website gebaseerde online werving (OBA).

Om uw toestemming hiervoor te herroepen, dient u de volgende website te bezoeken: http://www.krux.com/krux_privacy/consumer_choice/en klik daarop de de button “Browser Opt¬out”. !ls alternatief kunt u in de instellingen van uw browser de “Do-Not-Track-functie” activeren die door Aumago wordt geïmplementeerd.

Captcha

Om onze webformulieren te beschermen tegen geautomatiseerde aanvragen, gebruiken wij een zgn. captcha. In het kader van de captcha-functie kan u gevraagd worden om taken op te lossen of om keuzevakjes aan te vinken. De in dit kader verrichte gebruikersinvoer en evt. ook de muisbewegingen worden gebruikt om in te schatten of de invoer van een mens of van een geautomatiseerd programma afkomstig is. De inbedding vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG waarbij ons belang gelegen is in de preventie van spam en misbruik. Wanneer u deze gegevensverwerking niet wenst, gelieve u af te zien van het gebruik van onze webformulieren.

§ 5 E-mail- en online-marketing HubSpot

Nieuwsbrief

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrief. Met uw toestemming geeft u tevens aan dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt, juist en volledig zijn en dat u de bevoegde gebruiker van het e-mailadres bent. U ontvangt dan een bevestigingsmail waarin u de nieuwsbriefregistratie kunt afronden (double opt-in).

Dit is nodig zodat wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres.

Door u aan te melden voor de nieuwsbrief geeft u ook uw toestemming voor een evaluatie van de nieuwsbrief na het openen en van aangeklikte content met behulp van het systeem van onze gecontracteerde verwerker HubSpot. Met behulp van dit systeem kunnen we onze nieuwsbrief beter afstemmen op de interesses van onze nieuwsbriefabonnees. Zie de paragraaf HubSpot hieronder voor meer informatie.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die tot dan toe heeft plaatsgevonden. U kunt uw toestemming te allen tijde kosteloos intrekken door op de link in de voetregel van onze nieuwsbrief te klikken. Als u uw toestemming intrekt, ontvangt u geen verdere nieuwsbrieven meer.

De gegevens worden gedurende drie jaar na uitschrijving van de nieuwsbrief in overeenstemming met artikel 6, lid 1, let. f AVG bewaard met het oog op aanspakelijkheidsverplichtingen en de eventuele verdediging tegen schadeclaims op grond van artikel 5, lid 2, AVG. Uw persoonsgegevens worden vervolgens verwijderd, tenzij er wettelijke bewaarplichten gelden.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en noch wettelijk, noch contractueel voorgeschreven of verplicht. Als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunt u onze nieuwsbrief niet ontvangen. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats en geen profiling conform artikel 22 lid 1 en 4, AVG.

HubSpot

Wij gebruiken voor onze online-marketing-activiteiten HubSpot . Met deze software-oplossing dekken wij o.a. de volgende aspecten van onze online marketing af:

  • E-mail-marketing (beursuitnodigingen, newsletter etc.)
  • Landingpages en contactformulieren
  • Social media publishing & reporting
  • Reporting (bijv. Traffic-bronnen, bezochten delen etc.)

Onze contactformulieren stellen bezoekers van onze website in staat om meer te weten te komen over ons bedrijf, content te downloaden, kosteloze beurstickets te krijgen en ons uw contactgegevens en verdere demografische informatie ter beschikking te stellen.

Deze informatie wordt opgeslagen op servers van onze softwarepartner HubSpot . Deze kan door ons worden gebruikt om in contact te treden met bezoekers van onze website en te bepalen welke producten en diensten van ons bedrijf voor u interessant zijn. De statistische gebruiksgegevens van ons online marketingaanbod dienen ervoor de websitefuncties te optimaliseren en om aan onze websitebezoekers content beschikbaar te stellen die op uw interesses afgestemd is.

In deze context hebben wij onze e-mailservice zodanig vormgegeven dat wij bijv. automatisch worden geïnformeerd of en wanneer een e-mail is geopend en op welk moment op welke link in de e-mail werd geklikt. Dit betekent dat voor de hierboven beschreven e-mail- en online-marketing-activiteiten ook het volledige IP-adres van de websitebezoekers wordt vastgelegd, maar niet permanent wordt opgeslagen.

Deze privacybepalingen gelden voor alle door ons vastgelegde informatie. Wij gebruiken de vastgelegde informatie uitsluitend door de optimalisatie van onze services.

HubSpot is een software-onderneming uit de VS met een vestiging in Ierland.

Contact:

HubSpot

2nd Floor 30 North Wall Quay

Dublin 1, Ireland,

Telefon: +353 1 5187500.

HubSpot is gecertificeerd onder de voorwaarden van het EU - U.S. Privacy Shield Frameworks en valt onder werkingssfeer van het TRUSTe Privacy Seal en de ""U.S. - Swiss Safe Harbor"" overeenkomst.

Meer informatie over de privacybepalingen van HubSpot.

Meer informatie van HubSpot over de EU-privacyvoorschriften.

Meer informatie over de door HubSpot gebruikte cookies vindt u hier en hier .

§ 6 Bewaartermijnen

Wij zullen uw (zakelijke) persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomsten met uw bedrijf, tenzij de wet een langere termijn voorschrijft of een claim een langere bewaartermijn noodzakelijk maakt. Daarnaast bewaren we uw (zakelijke) persoonsgegevens gedurende de periode dat uw bedrijf bij ons geregistreerd staat als klant of als prospect. U kunt te allen tijde bij ons een verzoek indienen tot verwijdering indien u niet wilt dat uw bedrijf als klant bij ons staat geregistreerd. We zullen uw bedrijf in dat geval binnen 4 weken uit ons klantregistratiesysteem verwijderen, tenzij op grond van uitvoering van de overeenkomst, onze gerechtvaardigde belangen, de wet of een claim een langere bewaartermijn geldt.

§ 7 Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u de navolgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • verzoek tot inzage;
  • verzoek tot rectificatie;
  • verzoek tot wissing;
  • verzoek tot gegevensoverdraagbaarheid;
  • verzoek tot beperking van de verwerking;
  • recht op bezwaar

Een verzoek als hierboven aangegeven kunt u richten aan:

Peter Suhren

FIRST PRIVACY GmbH

Konsul-Smidt-Str. 88

28217 Bremen, Germany

Phone : +49 421 69 66 32 0

Email : office@first-privacy.com

We zullen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 1 maand op uw verzoek reageren.

Tevens heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens ( www.autoriteitpersoonsgegevens.nl )

§ 8 Attendering op het recht op bezwaar tegen directe werving

Wij verwerken de gegevens van uw bedrijf waarbij u als contactpersoon wordt vermeld ten behoeve van gerichte werving/reclame. U heeft het recht bezwaar aan te tekenen tegen verwerking van gegevens voor deze doeleinden. Uitoefening van uw recht leidt tot een beëindiging van de verwerking ten behoeve van gerichte werving/reclame. Richt uw bezwaar aan: office@first-privacy.com

Wij verwerken de gegevens van uw bedrijf waarbij u als contactpersoon wordt vermeld ten behoeve van gerichte werving/reclame. U heeft het recht bezwaar aan te tekenen tegen verwerking van gegevens voor deze doeleinden. Uitoefening van uw recht leidt tot een beëindiging van de verwerking ten behoeve van gerichte werving/reclame. Richt uw bezwaar aan: office@first-privacy.com

Hillegom, juni 2019