Dodávateľský reťazec (LkSG) a súlad materiálov

Naše záväzky v rámci dodávateľského reťazca

Skupina NORD DRIVESYSTEMS implementuje zákon o povinnej starostlivosti o dodávateľský reťazec od roku 2023. Chceli by sme dať našim zákazníkom a všetkým kolegom istotu, že naše produkty sa vyrábajú zo surovín a komponentov z trvalo udržateľnej výroby a že považujeme za samozrejmé, že aj naši partneri v rámci dodávateľského reťazca sa cítia zaviazaní k dodržiavaniu ľudských práv.

Zákon o povinnej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (LkSG)

Naša deklarácia zásad v súlade so zákonom o povinnej starostlivosti v dodávateľskom reťazci LkSG

Od 1. januára 2023 je v platnosti zákon o povinnej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (LkSG).

Tento zákon má regulovať dodržiavanie ľudských práv v dodávateľskom reťazci.

Jedným prvkom je definovaná povinná starostlivosť.

Zákon bude v platnosti od roku 2023 a spočiatku sa bude vzťahovať na spoločnosti s minimálne 3000 zamestnancami. Spoločnosť Getriebebau NORD GmbH &Co KG s 1 670 zamestnancami v Nemecku by bola povinná dodržiavať zákon až od roku 2024, ale uvedomuje si dôležitosť zákona a už tento rok preberá zodpovednosť.

Ako celosvetovo aktívny rodinný podnik sme si vedomí vplyvu a dopadu našich podnikateľských aktivít na spoločnosť. Téme CSR sa preto intenzívne venujeme. Jedná sa o skratku výrazu Corporate Social Responsibility, ktorý popisuje dobrovoľné prevzatie zodpovednosti za sociálne, ekologické a ekonomické aspekty na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Spoločnosť NORD, ako podnik s medzinárodnými väzbami, si myslí, že má osobitnú zodpovednosť pracovať na zlepšovaní globálnej situácie v oblasti ľudských práv v našich dodávateľských reťazcoch a formovať obchodné vzťahy sociálnym spôsobom pre trvalo udržateľný rozvoj. Rastúca integrácia do globálnych trhov obstarávania a predaja často prináša riziká v dôsledku nedostatočnej transparentnosti a často nedostatočného presadzovania medzinárodne uznávaných ľudských práv v dodávateľských reťazcoch.

Spoločnosť NORD sa zaväzuje rešpektovať, chrániť a presadzovať ľudské práva jednotlivcov. V našom chápaní to zahŕňa spravodlivé mzdy, primerané pracovné podmienky a predchádzanie vykorisťovaniu detí. Rovnosť žien a mužov je pre nás samozrejmosťou a nikoho nediskriminujeme pre pohlavie, pôvod, etnickú príslušnosť, jazyk, vlasť a pôvod, vieru, náboženské či politické názory ani pre zdravotné postihnutie. Odmietame tiež korupciu, ako aj nútenú prácu a obchodovanie s ľuďmi.

Od našich dodávateľov a našich zamestnancov vo všetkých oblastiach spoločnosti a dcérskych spoločností očakávame, že budú rešpektovať, chrániť a dodržiavať ľudské práva každého jednotlivca. Mali by sme zabezpečiť, aby sa predchádzalo porušovaniu ľudských práv a poškodzovaniu životného prostredia tak v rámci našich obchodných aktivít, ako aj v rámci celého dodávateľského reťazca a aby dotknuté osoby mali prístup k opravným prostriedkom.

V spoločnosti NORD sa riadime týmito pokynmi a školíme našich zamestnancov, aby v podniku žili podľa týchto hodnôt. Začína to vedomým vnímaním porušovania týchto princípov, ktoré sa zachytia a spracujú prostredníctvom definovaných procesov a následne vyúsťujú do vhodných opatrení pre spoločnosť. To platí aj pre oznamovanie z tretích strán.

Tu je odkaz na náš oznamovateľský systém: Oznamovateľ

Vytvárame priebežne aktualizovanú analýzu rizík s podporou IT na základe indexov krajín a 13 rizikových oblastí podľa zákona LkSG.

Bol vymenovaný splnomocnenec pre ľudské práva, ktorý bude monitorovať analýzu rizík a podávať správy vedeniu aspoň raz za finančný rok. V prípade, že analýza odhalí porušovanie ľudských práv alebo environmentálnych povinností, budú definované možné nápravné opatrenia a podniknuté príslušné kroky na ich odstránenie.

Zaviazali sme sa podporovať dodržiavanie obsahu tejto politiky medzi našimi dodávateľmi a v širšom hodnotovom reťazci v rámci možností a rozsahu opatrení. Vyhradzujeme si tiež právo kontrolovať, či naši dodávatelia dodržiavajú náš kódex správania, ktorý je pre dodávateľov záväzný. Dá sa to urobiť napríklad formou dotazníkov, hodnotení alebo auditov. V prípade akýchkoľvek pochybností o dodržiavaní týchto zásad sa od dodávateľa požaduje, aby prijal príslušné protiopatrenia a oznámil túto záležitosť na ich určenú kontaktnú osobu v našej spoločnosti.

Ďalšie informácie o našej firemnej politike a kódexe správania nájdete tu.

Viac sa dozviete v tomto videu od Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí.

Stiahnite si našu deklaráciu zásad

Ako celosvetovo aktívny rodinný podnik sme si vedomí vplyvu a dopadu našich podnikateľských aktivít na spoločnosť. Téme CSR sa preto intenzívne venujeme.

Súlad materiálov

Výrobcovia, ale aj dovozcovia, obchodníci či dodávatelia tovaru sú povinní zabezpečiť, aby ich výrobky vyhovovali všetkým predpisom o materiáloch (súlad materiálov). Nariadenie o chemikáliách REACH a smernica EÚ RoHS sú príkladmi implementácie súladu materiálov; Údaje súvisiace s týmito nariadeniami sa musia zverejňovať a zdokumentovať v rámci dodávateľského reťazca.

Nariadenie REACH bolo prijaté Európskou úniou s cieľom zlepšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu predstavovať chemikálie. (Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií)

Stiahnite si vyhlásenie výrobcu pre nariadenie REACH

Formulár na podávanie správ o konfliktných mineráloch (Conflict Minerals Reporting Template - CMRT) bol vyvinutý iniciatívou Responsible Minerals Initiative (RMI), aby pomohol spoločnostiam poskytnúť svojim zákazníkom presné informácie o krajine pôvodu minerálov a hutách a rafinériách, ktoré využívajú.

V tejto súvislosti sa ako konfliktné minerály označujú suroviny, ktoré prispievajú k financovaniu násilia a porušovania ľudských práv v krajinách, ktoré ich produkujú. Malo by sa to obmedziť implementáciou nariadenia EÚ.

Stiahnuť formulár Conflict Minerals Report (CMRT) (ZIP)

PFAS je skupina priemyselných chemikálií, ktoré obsahujú veľmi veľké množstvo látok. Ide o organické zlúčeniny, v ktorých sú atómy vodíka úplne („perfluórované“) alebo čiastočne („polyfluórované“) nahradené atómami fluóru. Pre svoje špeciálne vlastnosti sú už dlhú dobu široko používané v mnohých priemyselných odvetviach a tiež v domácnostiach.

Najznámejšie skupiny látok PFAS sú:

  • perfluórované sulfónové kyseliny (najznámejší zástupca: kyselina perfluóroktánsulfónová (PFOS))
  • perfluórované karboxylové kyseliny (najznámejší zástupca: kyselina perfluóroktánová (PFOA))

Dňa 7. februára 2023 agentúra ECHA zverejnila dokumentáciu k obmedzeniu týkajúcu sa širokého obmedzenia per- a polyfluóralkylových látok (PFAS).

Ako zodpovedná spoločnosť berieme túto otázku veľmi vážne. Sledujeme aktuálny vývoj v tejto oblasti, a to aj prostredníctvom združení VDMA a ZVEI. Hneď ako bude nariadenie REACH (ES) 1907/2006, európske nariadenie o chemikáliách, aktualizované a PFAS budú zaradené do kandidátskeho zoznamu ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, prijmeme vhodné opatrenia a splníme si svoju zodpovednosť.

Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.