Trvalá udržateľnosť (CSR)

Pri našom konaní dbáme na životné prostredie, sme zodpovední a bezúhonní. Ako spoločnosť, ktorá si je vedomá svojej zodpovednosti, konáme šetrne voči zdrojom aj voči prírode. Pomocou energeticky účinných pohonných systémov podporujeme priemysel pri znižovaní emisií CO₂.

Princípy zodpovednosti charakterizujú naše podnikateľské konanie

Ako globálna spoločnosť preberáme zodpovednosť tak lokálne, ako aj v našich obchodných oblastiach po celom svete. Pritom platí, že sa chceme neustále zlepšovať aj so všetkými našimi zamestnancami, či už v oblasti bezpečnosti práce alebo v optimalizácii procesov s našimi dodávateľmi. Hospodárny, ziskovo orientovaný rozvoj a ochrana nášho životného prostredia a úspora energie nie sú vnímané ako protichodné ciele, ale ako spoločná úloha.

Naša stratégia CSR a oblasti činnosti

Naša práca v oblasti udržateľnosti je prísľubom našim zákazníkom, verejnosti a všetkým zamestnancom skupiny NORD DRIVESYSTEMS, že budeme konať dôsledne ekologicky, ekonomicky a sociálne zodpovedne.

Udržateľnosť v technológii pohonu

V našom novom letáku sa dozviete viac o našej stratégii CSR, oblastiach našej činnosti a pláne na najbližšie roky.

Stiahnite si leták

Podniková politika a kódex správania

Spokojnosť a úspech našich zákazníkov sú stredobodom našich myšlienok aj činov. Naše poslanie a naše hodnoty tvoria komplexný prístup, ktorým harmonizujeme hospodárnosť a udržateľnosť vo všetkých oblastiach. Nezahŕňa to len inovácie v oblasti energetickej účinnosti, ale aj prístup orientovaný na zamestnancov a globálnu sieť založenú na partnerstve.

Táto firemná politika sa vzťahuje na všetky pobočky a obchodné jednotky spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS a je záväzná pre manažment, všetkých vedúcich pracovníkov a zamestnancov. Očakávame, že naši dodávatelia budú zdieľať rovnaké hodnoty, ciele a manažérske prístupy. Dodržiavanie tohto kódexu správania preto musia rešpektovať aj zmluvní partneri pôsobiaci v priestoroch našej spoločnosti.

V súlade s naším kódexom správania preberáme zodpovednosť zvažovaním dôsledkov našich obchodných rozhodnutí a konaní z ekonomického, technologického, sociálneho a ekologického hľadiska a primeraným zohľadňovaním rovnováhy záujmov.

Správy, certifikáty, audity

Ako podnik sa spoliehame na certifikáty, nezávislé audity, medzinárodné výkazy a členstvo v globálnych asociáciách, aby sme preukázali náš záväzok k transparentnosti a udržateľnosti. V duchu našej stratégie udržateľnosti sa snažíme pravidelne podrobovať hodnoteniam nezávislých inštitúcií.

Efektívne riešenia pohonu od spoločnosti NORD

V spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS neustále pracujeme na zlepšovaní našich produktov z hľadiska ich spotreby energie. Zameriavame sa nielen na finančné výhody vzhľadom na rastúce ceny energií. Ako angažovaný rodinný podnik sa snažíme mať pozitívny vplyv na globálnu uhlíkovú stopu pre budúce generácie.

Dodávateľský reťazec (LKSG)

Skupina NORD DRIVESYSTEMS implementuje zákon o povinnej starostlivosti o dodávateľský reťazec do roku 2023. Chceli by sme dať našim zákazníkom a všetkým kolegom istotu, že naše produkty sa vyrábajú zo surovín a komponentov z trvalo udržateľnej výroby a že považujeme za samozrejmé, že aj naši partneri v rámci dodávateľského reťazca sa cítia zaviazaní k dodržiavaniu ľudských práv.

Oznamovateľ

V súlade so smernicou o oznamovateľoch vytvorila spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS systém na hlásenie porušení práva Únie. Hlásenia idú priamo nášmu externému ombudsmanovi, spoločnosti FIRST PRIVACY GmbH v Brémach v Nemecku, ktorá s nimi zaobchádza dôverne a po počiatočnej kontrole ich odošle nášmu internému úradu pre dodržiavanie predpisov na prijatie ďalších krokov.

Zistiť viac