Oznamovateľ (NORD DRIVESYSTEMS Group)

Zaviedli sme systém na oznamovanie porušenia práva Únie.

Môžete sa rozhodnúť, či a ktoré zo svojich kontaktných údajov poskytnete a či chcete spätnú väzbu. Ak sa rozhodnete žiadať spätnú väzbu a uvediete kontaktné údaje, dostanete potvrdenie o prijatí vášho oznámenia do 7 dní prostredníctvom vami zadaného komunikačného kanála. Do 3 mesiacov dostanete informácie o tom, ako sa s vašim oznámením nakladá a aké opatrenia boli prijaté.

Hlásenie ide priamo nášmu externému ombudsmanovi, spoločnosti FIRST PRIVACY GmbH v Brémach v Nemecku, ktorá s nimi zaobchádza dôverne a po počiatočnej kontrole ich odošle nášmu internému úradu pre dodržiavanie predpisov na prijatie ďalších krokov.

Porušenie práva alebo správanie zneužívajúce právo môžete nahlásiť v nasledujúcich oblastiach:

 • verejné obstarávanie
 • finančné služby, produkty a trhy a predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
 • bezpečnosť a zhoda výrobkov
 • bezpečnosť dopravy
 • ochrana životného prostredia
 • ochrana pred žiarením a jadrová bezpečnosť
 • bezpečnosť potravín a krmív
 • zdravie zvierat a verejné zdravie
 • ochrana spotrebiteľov
 • ochrana súkromia a osobných údajov a bezpečnosť sietí a informačných systémov
 • porušenia poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa uvádzajú v článku 325 ZFEÚ a ako sa ďalej uvádzajú v relevantných opatreniach Únie
 • porušenia týkajúce sa vnútorného trhu uvedené v článku 26 ods. 2 ZFEÚ vrátane porušení pravidiel Únie o hospodárskej súťaži a štátnej pomoci, ako aj porušenia týkajúce sa vnútorného trhu v súvislosti s konaniami, ktoré porušujú pravidlá v oblasti dane z príjmov právnických osôb alebo dojednania, ktorých účelom je získať daňové zvýhodnenie, ktoré marí predmet alebo účel platného práva v oblasti dane z príjmov právnických osôb

Hlásenia o iných oblastiach, ako sú uvedené vyššie, ako je neetické alebo nemorálne správanie, sa nespracujú a sú okamžite vymazané. V takom prípade neobdržíte žiadne potvrdenie o prijatí.

Na podanie oznámenia máte dve možnosti:

1. Môžete nám zavolať na nasledujúce číslo: +491774418623

Na tomto čísle sa dovoláte do hlasovej schránky nášho externého ombudsmana, spoločnosti FIRST PRIVACY GmbH.

2. Môžete poslať e-mail tak, že kliknete na odkaz nižšie alebo ho skopírujete do prehliadača. Použitím odkazu sa otvorí predvyplnený e-mail, ktorý dostane náš externý ombudsman, spoločnosť FIRST PRIVACY GmbH.

Prípadne nám môžete poslať e-mail priamo na adresu: ombudsstelle-gbn@first-privacy.com

Žiadame, aby ste do predmetu napísali „Oznámenie o porušení práva Únie“ a poskytli nasledujúce informácie:

 • Vaša úloha [napr. dotknutá osoba, svedok, svedkyňa, iné (uveďte)]
 • Meno spoločnosti: [uveďte názov spoločnosti, ktorej sa hlásenie týka]
 • príčina hlásenia [typ porušenia]
 • dátum a miesto skutku
 • podrobnosti o osobe, ktorej sa porušenie týka
 • popis incidentu: [čo najpodrobnejšie popíšte situáciu]
 • uveďte, či si prajete spätnú väzbu k svojmu hláseniu. Ak áno, uveďte, ako vás môžeme kontaktovať.

Pre spracovanie vášho hlásenia musíte vždy uviesť názov spoločnosti, ktorej sa to týka. Všetky ostatné údaje sú dobrovoľné.

Ak si želáte podať oznámenie anonymne e-mailom, môžete tak urobiť pomocou anonymnej e-mailovej schránky.

Informácie k ochrane osobných údajov nájdete tu.