Tiráž

NORD - Copyright

Copyright 2012 © Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
NORD DRIVESYSTEMS
Getriebebau-Nord-Straße 1 D-22941 Bargteheide

Fon. +49 (0) 4532 / 289 - 0
Fax. +49 (0) 4532 / 289 - 2253

eMail. info@nord.com

Všechna práva vyhrazena.

Sídlo spoločnosti:

Komanditná spoločnosť, sídlo Bargteheide, registračný súd Lübeck HRB 2038 AH

Komplementár: Getriebetechnik Nord GmbH, Bargteheide, registračný súd Ahrensburg HRB 2038

Konatelia: Jutta Humbert, Ullrich Küchenmeister, Jens Paulsen, Dr. Omar Sadi, Gernot Zarp

Daňové identifikačné číslo: DE 135507187

Steuer-Nr.: DE 135507187

D&B D-U-N-S Nr.: 31 570 3611

NATO Cage Code (NCAGE): C1762

Súhlasné prehlásenie Getriebebau NORD

Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi podmienkami používania. Obchodná politika predstavená na týchto webových stránkách môže byť kedykoľvek zmenená bez predchádzajúceho oznámenia verejným prehlásením firmy Getriebebau NORD.

Getriebebau NORD - Obsah ponuky Online

Getriebebau NORD nepreberá v žiadnom prípade záruku za aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu uvádzaných informácií.Nároky na ručenie proti Getriebebau NORD, ktoré sa vzťahujú na materiálne nebo nemateriálne škody, ktoré boli spôsobené využívaním alebo nevyužívaním poskytovaných informácií, príp. využitím nepresných a neúplných informácií, zásadne odmietame. Všetky ponuky sú nezáväzné. Getriebebau NORD si výslovne vyhradzuje: časť alebo celú ponuku bez zvláštneho oznámenia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo jej uverejnenie časovo alebo s konečnou platnosťou obmedziť.

Getriebebau NORD - odkazy

Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na cudzie internetové stránky ("Links"), ktoré ležia mimo oblasť zodpovednosti Getriebebau NORD, je povinnosť ručenia vylúčená. Getriebebau NORD nemá v žiadnom prípade vplyv na aktuálnu a budúcu podobu a obsah nadväzujúcích stránok. Toto platí pre všetky odkazy a „links“ vo vlastnej internetovej ponuke. Za ilegálne, nesprávne alebo neúplné obsahy a predovšetkým za škody, ktoré vzniknú využitím alebo nevyužitím takto ponúknutých informácií, ručí sám poskytovateľ stránky, na ktoroú je odkazováné a nie ten, ktorý len cez odkazy na príslušné informácie odkazuje.

Getriebebau NORD - autorské právo

Autorské právo pre zverejnené objekty, vytvorené priamo firmou Getriebebau NORD, zostáva samotnej firme Getriebebau NORD. Rozmnožovanie takýchto obrázkov, zvukových záznamov, video sekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách je bez výslovného souhlasu Getriebebau NORD zakázané.

Getriebebau NORD – ochrana údajov

Pokiaľ je súčasťou internetovej ponuky možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (E-mailové adresy, mená, adresy), potom je udanie týchto dát zo strany užívateľa výslovne dobrovoľné.

Getriebebau NORD - právna účinnosť tohoto vylúčenia zodpovednosti

Toto vylúčenie zodpovednosti sa považuje za súčasť internetovej ponuky, ktorá na túto stránku odkazuje. Pokiaľ časti, alebo jednotlivé formulácie tohoto textu nezodpovedajú, už nezodpovedajú, alebo vôbec nezodpovedajú platnej právnej úprave, zostávajú ostatné časti tohoto dokumentu svojim obsahom a platnosťou týmto nedotknuté.