Warunki korzystania

z portalu internetowego „https://www.mynord.com” firmy GETRIEBEBAU Nord GmbH & Co. KG

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI, PRZED UŻYCIEM TEJ STRONY

§1 Rejestracja w portalu internetowym „myNORD”

(1) Portal internetowy „https://www.mynord.com” (zwany dalej „Portalem myNORD”) jest przeznaczony zarówno dla niezarejestrowanych, jak i zarejestrowanych Użytkowników.

(2) W rozumieniu niniejszych warunków:

  • „Użytkownikami” – są wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego. Użytkownikami nie są konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoby fizyczne, które dokonują czynności, która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • „Nord” – spółka NORD Napędy Spółka z o.o. z siedzibą w Podłężu (adres: Zakrzów 414, 32-003 Podłęże), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087588, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 770.000 PLN, NIP 683-17-20-355, REGON 351471578, będąca administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu myNord.

(3) Wszyscy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu myNORD, aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach, konfigurować je, edytować ich konfiguracje, zapisywać i drukować. Zarejestrowani Użytkownicy mogą użyć przycisku „Konfiguruj” lub „Konfiguracja”, aby utworzyć zapytanie ofertowe. Dalsze kliknięcie przycisku „Utwórz nową konfigurację” może dodać produkty do tego zapytania ofertowego, opcjonalnie korzystając z konfiguratora. Wypełnione zapytanie ofertowe jest zapisywane na liście projektów. Utworzone w ten sposób zapytania ofertowe pozostają niewiążące i nie stanowią oferty kontraktowej klienta.

(4) Ponadto po integracji E-SHOPU NORD DRIVESYSTEMS (zwanego dalej e-sklepem) z Portalem myNORD, wszyscy Użytkownicy mogą uzyskać informacje o częściach zamiennych do interesującego ich napędu, a także o innych produkty firmy NORD. Zarejestrowani użytkownicy również mogą je szybko i łatwo zamówić.

(5) Użytkownicy mogą zażądać rejestracji za pośrednictwem naszego internetowego formularza rejestracyjnego, podając zgodne z prawdą imię i nazwisko, firmę, adres e-mail, numer telefonu, adres oraz, o ile są dostępne i znane, numer klienta firmy w NORD i numer NIP, a także indywidualne, dowolnie wybrane hasło. Następnie Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie odbioru wraz z linkiem potwierdzającym. Po potwierdzeniu tego linku potwierdzającego przez użytkownika sprawdzimy podane informacje w celu aktywacji konta. Gdy tylko aktywujemy konto, Użytkownik otrzyma kolejny e-mail na podany adres e-mail. Po wykorzystaniu danych logowania i hasła, Użytkownik jest zarejestrowanym Użytkownikiem i może nieodpłatnie korzystać ze sklepu internetowego w celu realizacji zamówień. Zarejestrowani Użytkownicy muszą niezwłocznie poinformować nas o późniejszych zmianach swoich danych.

(6) NORD jest uprawniony do likwidacji konta zarejestrowanego Użytkownika w dowolnym momencie. Może się tak zdarzyć, jeśli stwierdzimy, że Użytkownik podał niekompletne lub błędne dane do rejestracji, narusza niniejsze warunki użytkowania lub nie jest już uprawniony do korzystania. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia uprawnień do użytkowania poprzez wysłanie kolejnej wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

(7) Zarejestrowani Użytkownicy muszą zachować w tajemnicy swoje dane logowania, zwłaszcza hasło, oraz zabezpieczyć je przed dostępem osób nieuprawnionych.

(8) W celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Nord Napędy, Nord Napędy ma prawo gromadzić, wykorzystywać, przesyłać, przechowywać informacje dostarczane przez Użytkownika, które można powiązać z konkretnymi osobami na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Zakres danych osobowych obejmuje dane dotyczące pracowników Użytkownika, oraz innych osób fizycznych, których dane osobowe są konieczne do realizacji umowy, a dla których Użytkownik jest administratorem danych osobowych lub jest upoważniony do przekazania ich danych do Nord. Dane osobowe mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu, numer PESEL, adres oraz wszelkie podobne informacje. Nord zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w odpowiednich przepisach prawa. Przetwarzanie Danych osobowych przez Nord Napędy odbywa się na zasadach określonych w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.nord.com

§2 Zakres i przedmiot warunków użytkowania

(1) Niniejsze warunki korzystania z Portalu myNORD i sklepu internetowego mają zastosowanie do wszystkich Użytkowników Portalu myNORD i e-sklepu, niezależne od faktu ich rejestracji.

(2) W przypadku wiążących zamówień zarejestrowanych Użytkowników obowiązują dodatkowo „Ogólne warunki sprzedaży NORD Napędy Spółka z o.o.”. W każdej chwili można uzyskać do nich dostęp, zapisać je i wydrukować ze strony internetowej: www.nord.com

(3) Każde korzystanie z Portalu myNORD i sklepu internetowego podlega niniejszym warunkom użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie i bez obowiązku podawania przyczyn. Stosowanie niniejszych warunków użytkowania w ich odpowiedniej wersji jest potwierdzane poprzez rejestrację zgodnie z punktem 1 lub, jeśli rejestracja nie miała miejsca, poprzez skuteczne rozpoczęcie użytkowania.

(4) Nasz portal i sklep internetowy NORD zostały stworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonuje zgodnie i na zasadach przepisów prawa polskiego. Z tego powodu nie ponosimy odpowiedzialności za dostosowanie Portalu myNORD do przepisów prawa, jakie obowiązuje w innych krajach niż Polska.

§3 Prawa zarejestrowanego użytkownika, zawartość i dostępność sklepu internetowego

(1) Zarejestrowani Użytkownicy otrzymują prostą, niewyłączną i nieprzenoszalną licencję na korzystanie z Portalu NORD i e-sklepu w ramach swojej działalności gospodarczej.

(2) Jesteśmy uprawnieni do modyfikowania, uzupełniania, ograniczania i usuwania wszystkich obszarów Portalu myNORD i sklepu internetowego lub jego części, lub do czasowego lub stałego zaprzestania publikacji według własnego uznania.

(3) Portal myNORD i sklep internetowy może być wykorzystywany jedynie w oparciu o bieżącą technologię. Wady techniczne związane z zasilaniem lub siecią transmisyjną, błędami urządzeń lub oprogramowania, ograniczoną przepustowością lub związane z zakłóceniami spowodowanymi koniecznością serwisu lub zapewnienia bezpieczeństwa mogą mieć wpływ na zakres możliwości korzystania z Portalu myNORD i e-sklepu. NORD nie gwarantuje, że Portal myNORD i e-sklep będą zawsze dostępne w pełnym zakresie.

(4) Nord nie gwarantuje, że Portal myNORD i e-sklepu są lub będą wolne od wirusów lub usterek, które mogą wyrządzić Użytkownikowi szkodę. Każdy Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie podjąć stosowne działania dotyczące bezpieczeństwa dla własnej ochrony i ochrony Portalu myNORD i sklepu internetowego, które zapewniać będą stosowną ochronę przed wirusami, usterkami lub wadami, a które mogą wyrządzić Użytkownikowi szkodę lub szkodę Portalowi myNORD.

§4 Produkty, zawarcie umowy

(1) Prezentacja i możliwości konfiguracji naszych produktów w Portalu myNORD, ich prezentacja i dostępność w sklepie internetowym nie stanowią ze strony NORD wiążącej oferty. Należy to raczej traktować jako zaproszenie do zarejestrowanego Użytkownika o złożenie wiążącej oferty. Oferowane funkcje wsparcia są związane z produktami - w Portalu myNORD są to podpowiedzi, które można wywołać w konfiguratorze, a w sklepie internetowym są to odpowiednie części zamienne do odpowiedniego napędu NORD. Nie zastępują one indywidualnej konsultacji dotyczącej przydatności w indywidualnych przypadkach lub zamierzonego przez użytkownika zastosowania. W związku z tym zarejestrowany Użytkownik jest proszony również o skontaktowanie się z jednym z naszych odpowiedzialnych pracowników.

(2a) W odniesieniu do Portalu NORD obowiązują również następujące zasady: Zarejestrowani Użytkownicy mogą użyć przycisku „Konfiguruj” lub „Konfiguracja”, aby utworzyć zapytanie ofertowe. Dalsze kliknięcie przycisku „Utwórz nową konfigurację” może dodać produkty do tego zapytania ofertowego, opcjonalnie korzystając z konfiguratora. Wypełnione zapytanie ofertowe jest zapisywane na liście projektów. Utworzone w ten sposób zapytania ofertowe pozostają niewiążące i nie stanowią oferty kontraktowej klienta.

Przed złożeniem wiążącego zamówienia treść zawierająca dane klienta jest podsumowana na stronie przeglądu. Zarejestrowany Użytkownik może dostosować wybrane dane zamówienia poprzez wyznaczone pola zmian. Poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij” zarejestrowany i aktywowany Użytkownik składa nam wiążące zlecenie zawarcia umowy.

(2b) W przypadku sklepu internetowego obowiązują również następujące zasady: Po wybraniu produktu poprzez wprowadzenie numeru seryjnego, przeglądanie katalogu i / lub użycie identyfikatora dysku, zarejestrowany użytkownik może kliknąć przycisk „Dodaj do listy”, aby zapisać wybrane produkty na liście ulubionych lub kliknij przycisk „Dodaj do koszyka”, aby dodać je do koszyka. Zarejestrowany Użytkownik może również znaleźć w katalogu lub koszyku informacje o dostępności lub niewiążącej dacie dostawy danego produktu. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmienić, opróżnić, pobrać i załadować zawartość koszyka. Może również pobrać zawartość jako plik PDF i wydrukować.

Tylko zarejestrowany użytkownik może złożyć wiążącą ofertę. Zarejestrowany Użytkownik może uruchomić proces zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dokończ zakup”. Po wybraniu przez zarejestrowanego Użytkownika adresu do faktury i wysyłki, preferowanego rodzaju płatności oraz rodzaju wysyłki, wszystkie dane są podsumowywane w przeglądzie zamówienia, w którym można wprowadzić kolejne zmiany za pośrednictwem wyznaczonych pól zmian. Po potwierdzeniu niniejszych warunków użytkowania i polityki prywatności zarejestrowany Użytkownik składa nam wiążące zlecenie zawarcia umowy, klikając przycisk „Zamów teraz” lub „Zapłać teraz”.

W przypadku wybrania rodzaju płatności kartą kredytową zarejestrowany Użytkownik jest następnie przekierowywany na wbudowaną stronę płatności dostawcy usług finansowych w celu uruchomienia tam płatności elektronicznej.

(3) Po złożeniu zamówienia zarejestrowany Użytkownik otrzymuje automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail, która potwierdza otrzymanie zamówienia i zawiera szczegóły zamówienia (potwierdzenie otrzymania). To potwierdzenie odbioru nie oznacza akceptacji umowy z naszej strony. Umowa zostaje zawarta dopiero po naszej decyzji poprzez przesłanie potwierdzenia zamówienia lub zamówionych produktów w ciągu 30 dni.

(4) Zarejestrowani Użytkownicy mogą zapisać i / lub wydrukować zawartość swojego zamówienia bezpośrednio po jego złożeniu i skorzystać z funkcji „Przegląd zamówienia”, aby wyświetlić je w późniejszym czasie.

§5 Obowiązki zarejestrowanego użytkownika

(1) Zarejestrowany Użytkownik zapewnia, że wszystkie informacje podane podczas składania zamówienia lub aktywacji (np. Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, dane bankowe itp.) są prawdziwe. Zmiany należy niezwłocznie zgłaszać do NORD.

(2) Zarejestrowany użytkownik zapewnia, że osoby trzecie nie mogą uzyskać dostępu do informacji, oprogramowania, dokumentacji i danych użytkownika przekazanych do rejestracji. Nie może on ujawniać informacji, oprogramowania, dokumentacji ani dostarczonych danych użytkownika, ani za opłatą, ani bez zapłaty osobom trzecim. Nie ma uprawnień do zmiany, tłumaczenia lub częściowego usuwania oprogramowania lub jego dokumentacji.

(3) Jeżeli zarejestrowany Użytkownik dowie się o nadużyciu przydzielonych mu uprawnień dostępu, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o tym w formie pisemnej. W przypadku nadużycia uprawnień dostępu przypisanych zarejestrowanemu Użytkownikowi jesteśmy uprawnieni do natychmiastowego zablokowania dostępu do Portalu NORD i sklepu internetowego zarejestrowanemu użytkownikowi. Zarejestrowany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe wykorzystanie danych dostępowych, za które jest odpowiedzialny.

§6 Prawa autorskie i inne prawa majątkowe

Treść (w szczególności informacje, oprogramowanie, dokumentacje, teksty, obrazy, grafiki, pliki audio, wideo i animacje, a także inne pliki i bazy danych), projekt i struktura naszego Portalu myNORD i naszego sklepu internetowego są chronione przez prawa autorskie. Wyraźnie zastrzegamy sobie wszelkie prawa własności. Wszelkie powielanie, edycja, dystrybucja i wszelkiego rodzaju wykorzystanie wymagają naszej pisemnej zgody, chyba że przepisy prawa zezwalają na działanie bez uprzedniej zgody. Dotyczy to również naszych marek i znaków towarowych, tabliczek znamionowych i logo firm. Oprócz praw wyraźnie przyznanych w niniejszych warunkach użytkowania, udostępnienie treści nie daje zarejestrowanemu użytkownikowi żadnych dalszych praw, w szczególności praw autorskich, nazw firm i praw własności handlowej, takich jak patenty, projekty lub marki.

§7 Odpowiedzialność za treści, linki

(1) Jesteśmy odpowiedzialni na podstawie ogólnych przepisów prawa za własne treści w Portalu myNORD i sklepie internetowym.

(2) Treści prezentowane w tym Portalu myNORD i w sklepie internetowym zostały starannie opracowane i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich stałą weryfikację. Nie gwarantujemy jednak poprawności, aktualności, kompletności i aktualnej dostępności, również w przypadku identyfikatorów dysków. Wszystkie informacje dotyczą produktu. Nie zastępuje indywidualnych konsultacji dotyczących przydatności danego produktu lub zastosowania zamierzonego przez zarejestrowanego użytkownika. W związku z tym użytkownik jest proszony również o skontaktowanie się z jednym z naszych odpowiedzialnych pracowników. Udzielamy wiążących informacji, konsultacji, rekomendacji lub deklaracji wyłącznie w ramach indywidualnej komunikacji.

(3) O ile udostępniamy treści na naszym Portalu myNORD i w naszym sklepie internetowym bez zapłaty, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wady materialne i prawne. W szczególności nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za poprawność, dokładność, brak praw własności intelektualnej i praw autorskich osób trzecich, kompletność i / lub użyteczność tych treści. To wyłączenie odpowiedzialności nie będzie miało zastosowania w przypadku umyślnego działania, wprowadzenia w błąd lub oszustwa z naszej strony.

(4) Nasza oferta zawiera również linki do stron internetowych osób trzecich. Nie mamy wpływu na ich zawartość. Za treść tych stron odpowiedzialny jest zawsze dany dostawca stron, do których prowadzą linki.

(5) NORD w żaden sposób nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego przez Użytkownika efektu lub prawidłowego doboru towarów, np. do planowanej inwestycji czy pod kątem funkcjonalności. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do samodzielnego sprawdzenia dostarczonych przez NORD produktów pod kątem przydatności do przewidywanego przez Użytkownika sposobu zastosowania produktów. Użytkownik podejmuje się wykorzystania produktów wyłącznie na własne ryzyko i koszt.

§8 Kontrola sprzedaży

W zależności od zastosowania lub końcowego przeznaczenia, dostarczanie określonych treści może podlegać zezwoleniu lub zabronione na podstawie odpowiednich przepisów dotyczących kontroli eksportu Unii Europejskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej i / lub USA. Dostęp i / lub ujawnianie treści udostępnianych w naszym sklepie internetowym jest dozwolone tylko wtedy, gdy zarejestrowany Użytkownik zapewni zgodność z odpowiednimi przepisami eksportowymi. W przypadku naruszeń jesteśmy uprawnieni do natychmiastowego zablokowania dostępu do sklepu internetowego.

§9 Postanowienia ogólne, miejsce spełnienia świadczenia, miejsce jurysdykcji, prawo właściwe

(1) Do wyżej wymienionych warunków użytkowania nie ma żadnych dodatkowych uzgodnień. Modyfikacje i poprawki wymagają formy pisemnej.

(2) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków użytkowania są lub staną się nieważne lub nieważne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność pozostałych postanowień. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione odpowiednimi ważnymi jak najbardziej zbliżonymi do poprzednio obowiązujących postanowień, co do ich handlowego i prawnego skutku, w sposób pozwalający przyjąć, że strony zawarłyby Umowę w sytuacji, w której zawierałaby ona nowe ważne/skuteczne postanowienia. Gdy w określonym przypadku, takie statutowe postanowienia nie będą dostępne (luka w postanowieniach) lub prowadziłyby do nieakceptowalnego skutku, Użytkownik i Nord podejmą negocjacje w celu zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia ważnym i skutecznym postanowieniem mającym możliwie jak najbardziej zbliżony skutek handlowy i prawny. Użytkownik i Nord zobowiązują się złożyć wszelkie niezbędne oświadczenia woli w tym zakresie

(3) Wszelkie stosunki prawne związane z Portalem myNORD i sklepem internetowych, w szczególności zawarte umowy podlegają pod reżim prawa polskiego oraz jurysdykcję sądów powszechnych, właściwych dla siedziby Nord.

Wrzesień 2020