Podniková politika a kodex jednání

skupiny NORD DRIVESYSTEMS

Stažení kodexu jednání

V souladu s naším kodexem jednání přebíráme odpovědnost tím, že zvažujeme důsledky našich obchodních rozhodnutí a činností z ekonomického, technologického, sociálního a ekologického hlediska a dosahujeme vhodné rovnováhy zájmů.

Dále přebíráme společenskou odpovědnost vůči našim globálně působícím zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a dalším partnerům. Zde si můžete stáhnout naše firemní zásady v němčině a angličtině.

Stažení PDF

1. Poslání a hodnoty

Orientace na zákazníky - Orientace na zákazníky je naší hnací silou

Spokojenost a úspěch našich zákazníků jsou středobodem našeho myšlení a jednání. Při své práci se zaměřujeme na požadavky našich zákazníků. Dlouhodobá vazba na zákazníky až po technologické partnerství je naším nejdůležitějším firemním cílem.

Inovativní - Inovace a vedoucí postavení v oblasti technologií jsou našimi deklarovanými cíli.

Společnost NORD DRIVESYSTEMS je jedním z předních světových dodavatelů pohonné techniky. Od měniče frekvence až po hnací hřídel: Dodáváme převodovky, elektromotory a pohonnou elektroniku se všemi souvisejícími službami od jediného partnera. V rámci našeho řízení inovací průběžně analyzujeme průběžně budoucí požadavky trhu a nové výrobní technologie. Stanovujeme technické standardy a neustále vyvíjíme nové produkty v modulárním systému pro optimální prospěch našich zákazníků. Jako sériový dodavatel nabízíme flexibilní systémová řešení s poměrem cena/výkon odpovídajícím trhu.

Globální - Jsme silným celosvětovým partnerem pro naše zákazníky.

Ve 36 zemích mohou naši zákazníci rychle, snadno a spolehlivě spolupracovat s dceřinými společnostmi skupiny NORD DRIVESYSTEMS - mluvíme jazykem našich zákazníků. Díky vlastním výrobním, prodejním a servisním společnostem působíme na všech pěti kontinentech a nabízíme našim zákazníkům po celém světě kompetentní a intenzivní podporu od fáze návrhu až po úspěšné uvedení do provozu. Abychom dosáhli našich růstových cílů, neustále a trvale rozšiřujeme naši globální firemní strukturu.

Důslednost - Zaměřujeme se na nejvyšší kvalitu

Vyvíjíme a vyrábíme produkty a služby nejvyšší kvality a spolehlivosti. Naše výrobky se používají ve více než 100 různých průmyslových odvětvích, často s velkými technickými požadavky. Proto jsou pro nás nejvyšší světové standardy kvality samozřejmostí, a to nejen ve výrobě, ale i v celém hodnotovém řetězci. Vysokou provozní spolehlivost a nízké nároky na údržbu našich výrobků zajišťuje celosvětový systém řízení kvality a jednotné výrobní standardy. Neustálé zlepšování na všech úrovních v rámci naší iniciativy štíhlé výroby NORDPro je pevně zakotveno v naší společnosti po celém světě s cílem být nejlepším partnerem pro naše zákazníky. U výrobků a procesů sledujeme strategii 0 defektů.

Orientace na zaměstnance - Zaměstnanci jsou základem našeho úspěchu.

Jsme motivovaný, silný a kompetentní globální tým. Neustálé vzdělávání, mezinárodní výměna znalostí a dlouhodobá angažovanost našich zaměstnanců v naší společnosti jsou pro nás obzvláště důležité. Zasazujeme se o respektující a kooperativní interakci mezi všemi zaměstnanci po celém světě. Úspěšní na celém světě můžeme být pouze s angažovanými, důvěryhodnými a profesionálními zaměstnanci. Dobré pracovní podmínky a vysoké standardy bezpečnosti práce jsou pro ochranu a pohodu všech zaměstnanců zajištěny ve všech oblastech. Chceme, aby všichni zaměstnanci společnosti NORD po celém světě byli hrdí na svou firmu i na svůj osobní výkon.

Spolehlivost - Máme efektivní výrobu a vysokou globální schopnost dodávek.

Do naší společnosti investujeme dlouhodobě a udržitelně. Vysoký rozsah výroby a nejmodernější výrobní technologie nám umožňují pružně a rychle reagovat na přání našich zákazníků. Základem naší firemní strategie je vytvoření dostatečné výrobní kapacity pro dlouhodobý růst prodeje. Abychom byli v budoucnu schopni zajistit rostoucí požadavky na krátkodobé a včasné dodávky neustále pracujeme na optimalizaci našeho rozsáhlého globálního logistického řetězce.

Orientace na budoucnost - Digitalizaci vidíme jako šanci.

Pomocí digitalizace našich produktů chceme podpořit naše zákazníky, aby byli inovativní a úspěšní, a umožnit jim rychle a snadno s námi obchodovat prostřednictvím naší online - platformy. Tam, kde to dává smysl a je to možné, integrujeme mimoto naše procesy do digitálních struktur. Přitom musí být stále zaručena bezpečnost a důvěrnost IT systémů a dat.

Udržitelnost / Odpovědnost - Jednáme s ohledem na životní prostředí, zodpovědně a bezúhonně.

Jako zodpovědná společnost využíváme zdroje šetrně a k přírodě se chováme ohleduplně. Podporujeme naše zákazníky energeticky účinnými pohonnými systémy a již při jejich vývoji zohledňujeme potenciální dopady na životní prostředí. Dodržování zákonů, směrnic a dobrovolně stanovených etických norem je pro skupinu NORD DRIVESYSTEMS samozřejmostí. Přitom se zaměřujeme na korektnost, transparentnost a spolehlivost vůči našim partnerům.

Partnerství - Usilujeme o dobrou spolupráci s dodavateli a poskytovateli služeb.

Důvěryhodná a transparentní spolupráce s našimi partnery a dodavateli nám umožňuje zajistit stabilní prodejní a nákupní procesy. Vyžadujeme efektivní a hospodárné dodavatele, se kterými aktivně spolupracujeme. Intenzivní výměnou zkušeností a společnými aktivitami v oblasti kvality zajišťujeme u našich partnerů dodržení našich vysokých standardů kvality.

Solidnost - Solidní a dlouhodobé financování pro vysokou investiční sílu.

Pro zajištění dlouhodobé stability společnosti, jednáme s ohledem na náklady a dbáme vždy na solidní vývoj hospodářských výsledků. To vyžaduje zodpovědné využívání našich finančních zdrojů jak ze strany vedení společnosti, tak i ze strany všech zaměstnanců. Musíme trvale dosahovat zisku, abychom mohli průběžně financovat inovace a investice a zajistit tak perspektivní pracovní místa do budoucna.

2. Rozsah platnosti

Tato firemní politika platí pro všechny pobočky a obchodní jednotky společnosti NORD DRIVESYSTEMS a je závazná pro vedení, všechny vedoucí pracovníky a zaměstnance. Obsahuje předpisy a specifikace pro následující oblasti a odpovídá uvedeným dokumentům: prohlášení o poslání, kodex chování (pro všechny strany, včetně dodavatelů), politika kvality, environmentální politika, energetická politika, politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Tato firemní politika se v zásadě vztahuje na celou společnost a přidružené pobočky a slouží také jako vodítko pro naše dodavatele. Od našich dodavatelů očekáváme, že se budou řídit stejnými hodnotami, cíli a přístupy k řízení. Proto musí tento kodex jednání dodržovat i smluvní dodavatelé, pracující v našem provozním areálu.

Některé z certifikovaných systémů řízení mají různé oblasti použití:

 • Řízení kvality: 16 poboček (Stav 2022. Bude dále rozšířeno)
 • Řízení ochrany životního prostředí: Pobočka Bargteheide (Stav 2022. Bude dále rozšířeno)
 • Řízení ochrany životního prostředí: Úsek FTN (Výrobní technika Nord) na pobočce Gadebusch

3. Zásady globálního systému řízení

Propojení ochrany životního prostředí, zachování zdrojů, kvality a bezpečnosti práce považujeme za naši hlavní odpovědnost. Bezpečné, zdraví a výkon podporující pracovní prostředí a ochrana životního prostředí v praxi přispívají k další existenci a úspěchu naší společnosti.

3.1 Průběžné zlepšování

Systém řízení je orientován na procesy. Je zaměřen na neustálý rozvoj společnosti, plnění požadavků zákazníků a zlepšování ekologického chování společnosti.

3.2 Dodržování požadavků a zákonů

Dodržujeme platné zákony a předpisy zemí, ve kterých působíme. Kromě toho dodržujeme také specifikace příslušných mezinárodních norem a požadavky zákazníků. Pokud jsou místní zákony a předpisy méně přísné, řídí se naše jednání zásadami tohoto kodexu chování. V případech, kdy existuje přímý rozpor mezi závaznými místními právními předpisy a zásadami obsaženými v tomto kodexu chování, mají přednost místní právní předpisy. Zásadně jednáme s úřady a státními institucemi objektivně a profesionálně.

3.3 Stanovení cílů a zlepšování výkonnosti

Konkrétní cíle a plány jsou předepsány a realizovány nejen v ekonomické oblasti a v oblasti kvality, ale také v oblasti ochrany životního prostředí, zachování zdrojů a bezpečnosti práce. Všichni vedoucí pracovníci jsou instruováni, aby se na těchto cílech a plánech podíleli.

3.4 Komunikace a správa dokumentů

Pomocí cílené komunikace zapojujeme do klíčových aspektů řízení všechny relevantní skupiny zainteresovaných stran. Obzvláště úzce spolupracujeme se zástupci zaměstnanců. Kromě toho nabízíme našim zaměstnancům školicí program, který podporuje povědomí o hlavních prvcích systému řízení. V pravidelných intervalech zveřejňujeme zprávu o vývoji naší výkonnosti v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce.

Všechny dokumenty a záznamy jsou řádně vyhotoveny, nejsou neoprávněně pozměněny nebo zničeny a jsou řádně uloženy. S obchodním tajemstvím a obchodními informacemi partnerů se zachází citlivě a důvěrně. U dokumentace se řídíme jasným řízením dokumentů podle čtyř úrovní:

 • Úroveň 1 - Obchodní politika / příručka pro řízení / strategie
 • Úroveň 2 - Popisy procesů - Globální
 • Úroveň 3 - Popisy procesů - Místní
 • Úroveň 4 - Informace týkající se procesů (formuláře, kontrolní seznamy, uživatelská dokumentace atd.)

4. Lidská práva

Zavazujeme se podporovat lidská práva a dodržovat lidská práva v souladu s Chartou lidských práv OSN, zejména ta, která jsou uvedena níže:

 • Ochrana soukromí.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí, aby se předcházelo nehodám a úrazům. To podléhá obecně platným místním právním předpisům.
 • Ochrana zaměstnanců před fyzickými tresty a před fyzickým, sexuálním, psychickým nebo slovním obtěžováním či zneužíváním.
 • Chránit a zaručit právo na svobodu názoru a projevu.

5. Pracovní podmínky

Dodržujeme následující základní pracovní normy ILO2:

5.1 Dětská práce

Zákaz dětské práce, tj. zaměstnávání osob mladších 15 let, pokud místní právní předpisy nestanoví vyšší věkové hranice.

5.2 Nucená práce

Zákaz jakékoli nucené práce je v našem dodavatelském řetězci obzvláště důležitý.

5.3 Odměňování

Minimálně pracovní normy týkající se odměňování, zejména výše odměn v souladu s platnými zákony a předpisy států a regionů, ve kterých působíme. Předpisy o odměňování jsou doplněny regionální minimální mzdou a zajišťujeme spravedlivé a nediskriminační odměňování všech zaměstnanců.

5.4 Práva zaměstnanců

Respektujeme práva zaměstnanců.

5.5 Zákaz diskriminace

Zacházení se všemi zaměstnanci a zaměstnankyněmi bez diskriminace.

5.6 Svoboda shromažďování

Právo na svobodu sdružování, shromažďování, kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy.

5.7 Pracovní doba

Dodržujeme pracovní normy týkající se maximální přípustné pracovní doby.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V rámci řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci chráníme naše zaměstnance prostřednictvím rozsáhlých preventivních opatření před poškozením zdraví. Cílem našeho úsilí je navrhnout organizaci a zařízení tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Za tímto účelem jsou prováděny analýzy nebezpečí a zátěže a zaměstnanci jsou pravidelně instruováni. V popředí zájmu jsou preventivní opatření. Každý má povinnost upozornit na rozpoznaná nebezpečí a právo na odstranění potenciálních nebezpečí.

7. Prostředí

Hospodářský rozvoj zaměřený na zisk a ochrana životního prostředí a úspora energie nejsou považovány za vzájemně protichůdné, ale za společný úkol. Proto se zavazujeme chránit životní prostředí a v maximální možné míře předcházet jeho znečišťování.

V rámci našeho systému řízení ochrany životního prostředí se zaměřujeme zejména na následující aspekty naší podnikatelské činnosti:

 • Omezení a nahrazení látek nebezpečných pro vodní zdroje nebo šetrné zacházení s nimi, zejména ve výrobních procesech, jako je lakování.
 • Design nových výrobků a obalových materiálů šetrný k životním zdrojům.
 • Snížení emisí skleníkových plynů v logistických procesech, při používání topné techniky, odběru elektřiny nebo redukce služebních cest.
 • Snížení množství odpadu, zejména nebezpečného odpadu z výrobních procesů.
 • Koordinace výrobních procesů nakupovaných dílů a jejich dodávek.

Nedílnou součástí našeho systému řízení ochrany životního prostředí je každoroční vypracování programu, zahrnujícího zejména stanovení cílů ochrany životního prostředí za účelem zlepšení našeho vlivu na životní prostředí.

Při vývoji nových výrobků nebo výrobních postupů bereme v úvahu příslušné dopady na životní prostředí již v rané fázi výroby, během používání a po uplynutí doby životnosti našich výrobků. Proto optimalizujeme náš vývojový proces během celého životního cyklu s ohledem na aspekty udržitelnosti a snažíme se vědomě zvažovat protichůdné cíle, například mezi využitím materiálu a životností výrobku. Kromě toho při vývoji výrobků dbáme na to, aby naše výrobky přispívaly ke snížení spotřeby energie a dalších zdrojů při jejich používání našimi zákazníky.

V našich výrobních a logistických procesech minimalizujeme emise a odpadní produkty, pokud je to možné, stejně jako spotřebu energie, vody, podlahové plochy a dalších zdrojů. V rámci našich systémů řízení pravidelně monitorujeme spotřebu zdrojů a emise, jako je hluk a znečištění ovzduší, a podáváme zprávy o konkrétním vývoji.

8. Kvalita

Naším cílem je vždy spolehlivě plnit požadavky na kvalitu našich výrobků a procesů. Proto uplatňujeme systém řízení, který pokrývá všechny úseky naší organizace.

Zásady našeho každodenního jednání jsou:

 • Orientace na zákazníka
 • Strategie nulové chybovosti / proces neustálého zlepšování (NORDPro)
 • Orientace na proces
 • Bezpečnost výrobků

Vytváříme firemní kulturu, která vnímá řízení kvality v celém hodnotovém řetězci jako nedílnou součást činnosti každého zaměstnance.

9. Dodavatelský řetězec a konfliktní nerosty

V rámci komplexního řízení dodavatelského řetězce pravidelně provádíme analýzu rizik našeho dodavatelského řetězce, abychom splnili své povinnosti náležité péče s ohledem na naše povinnosti v oblasti lidských práv.

Kromě toho očekáváme, že naši dodavatelé budou dodržovat zásady tohoto kodexu jednání nebo budou uplatňovat rovnocenné kodexy jednání. Vyzýváme je také, aby obsah této firemní politiky prosazovali ve svých dodavatelských řetězcích. Proto se zavazujeme podporovat dodržování obsahu této politiky také u našich dodavatelů a v širším hodnotovém řetězci v rámci našich možností a působnosti. Proto si také vyhrazujeme právo kontrolovat, zda naši dodavatelé kodex jednání dodržují. Může mít například podobu dotazníků, hodnocení nebo auditů. V případě jakýchkoli pochybností o dodržování těchto zásad je dodavatel povinen přijmout vhodná protiopatření a oznámit tuto záležitost odpovědné kontaktní osobě v naší společnosti.

Přijímáme opatření náležité péče, například formou cílených dotazů, abychom se u našich výrobků vyhnuli použití nerostů z konfliktních oblastí, které nejsou v souladu s předpisy a které by mohly vést k porušování lidských práv, korupci a financování ozbrojených skupin apod.

10. Integrita a dodržování předpisů

Zavedli jsme systém provozní shody, který přiměřeně pokrývá následující témata:

10.1 Korupce

Výhody, které jsou spojeny se záměrem ovlivnit obchodní rozhodnutí nebo získat jinou nepatřičnou výhodu nebo by mohly vzbudit dojem, že jsou ovlivněny, neslibujeme, nenabízíme, neposkytujeme, nevyžadujeme ani nepřijímáme v našich obchodních vztazích, ani si nenecháváme takové výhody slibovat. Zvláště přísný standard je třeba uplatňovat v případě osob, na které se vztahují zvláštní trestněprávní předpisy a předpisy o odpovědnosti (např. veřejní činitelé).

10.2 Korektní hospodářská soutěž

Jednáme v souladu s národními a mezinárodními zákony o hospodářské soutěži a antimonopolními zákony a neúčastníme se určování cen, rozdělování trhu ani manipulace se zákazníky, trhem nebo nabídkami.

10.3 Zamezení střetu zájmů

Interně i externě se vyhýbáme všem typům střetů zájmů, které by mohly nezákonně ovlivnit obchodní vztahy. Pokud se to v jednotlivých případech nepodaří, konflikt zveřejníme.

10.4 Ochrana informací a duševního vlastnictví

Chráníme důvěrné informace a respektujeme duševní vlastnictví; přenosy technologií a know-how se provádějí způsobem, který chrání práva duševního vlastnictví a informace o zákaznících, obchodní tajemství a neveřejné informace.

10.5 Prevence praní špinavých peněz

Dodržujeme naše zákonné povinnosti týkající se prevence praní špinavých peněz a neúčastníme se transakcí, které slouží k ukrytí nebo integraci majetku získaného trestnou činností nebo nezákonným způsobem.

10.6 Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme, ukládáme a chráníme v souladu s místními právními předpisy. Podrobnější informace a předpisy o ochraně osobních údajů naleznete v našich regionálních prohlášeních o ochraně osobních údajů.

10.7 Zabezpečení dat

Dodržujeme platné zákony o ochraně obchodního tajemství a podle toho zacházíme s důvěrnými informacemi našich obchodních partnerů.

11. Vyřizování oznámení o porušení předpisů

Naši vedoucí pracovníci nesou zvláštní odpovědnost. Plní funkci vzoru. Jakékoli zjištěné porušení musí být neprodleně nahlášeno. Za tímto účelem nabízíme našim zaměstnancům a obchodním partnerům přístup k chráněnému mechanismu pro důvěrné oznamování možného porušení zásad firemní politiky. Přístup k našemu systému hlášení porušení předpisů a další informace naleznete zde. Porušení kodexu chování může vést k disciplinárním důsledkům.