Strategie udržitelnosti 2025

Naše cesta k udržitelnější budoucnosti

Od konce roku 2021 pracujeme s týmem napříč úseky na otázkách udržitelnosti. Tým se skládá ze zaměstnanců z nejrůznějších oblastí a je aktivně podporován majiteli a vedením společnosti. 

Zde bychom vám rádi představili tým CSR.

Naše strategie udržitelnosti do roku 2025 je slibem nám samotným, našim zákazníkům a veřejnosti, že budeme důsledně jednat ekologicky, ekonomicky a sociálně odpovědně. Proto jsou naše výrobky a způsoby práce díky inovacím nejen stále lepší a lepší, ale také stále udržitelnější.

Udržitelnost v technologii pohonů

V našem novém letáku se dozvíte více o naší strategii CSR, oblastech naší činnosti a plánu pro nadcházející roky.

Stáhněte si leták

Našich 5 hlavních oblastí činnosti

Správa a procesy

Řízení udržitelnosti NORD bylo zavedeno v roce 2022. Důležitými milníky bylo úspěšné zavedení certifikovaného systému environmentálního řízení v Německu a zveřejnění první zprávy o udržitelnosti pro závod Bargteheide. Úkolem v této oblasti činnosti je vytvořit mezinárodní strukturu řízení a systém reportingu pro celou skupinu NORD ve 48 dceřiných společnostech. Úspěch dalších oblastí činnosti, zejména životního prostředí (energetika/klima), závisí na této struktuře řízení.

Naše zaměření v této oblasti činnosti:

 • Od roku 2025 chceme být schopni vypracovat mezinárodní zprávu o udržitelnosti, která bude zahrnovat klíčové údaje ze všech našich dceřiných společností - do té doby budeme mít po celém světě definované odpovědné osoby za udržitelnost, se kterými si budeme pravidelně vyměňovat informace.
 • Zavedení normy environmentálního řízení NORD v 10 největších VU (seřazeno podle počtu zaměstnanců)

Skupina NORD DRIVESYSTEMS s téměř 5 000 zaměstnanci má širokou mezinárodní pozici. Naše vlastní společnosti pro výrobu, vývoj, montáž, prodej a servis jsou zákazníkům k dispozici ve 36 zemích. Plánujeme strategii udržitelnosti pro celou skupinu NORD - protože z našeho pohledu by mělo být možné udržet standard udržitelnosti všude. Proto je naším cílem zavést ve skupině NORD globální procesy a struktury podávání zpráv (governance).

Lidé

Zejména na současném trhu práce, který se vyznačuje nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a bojem o mladé talenty, je třeba vyvinout komplexní koncepce a přístupy k zajištění atraktivity společnosti NORD jako zaměstnavatele na celém světě.

Naše zaměření v této oblasti činnosti:

 • Naším cílem je zajistit, aby do roku 2025 byli téměř všichni zaměstnanci skupiny NORD plně informováni o aktivitách CSR a pravidelně se vzdělávali.
 • Do roku 2024 chceme zavést digitální systém řízení vzdělávání, který všem zaměstnancům skupiny NORD nabídne možnost individuálního dalšího vzdělávání.
 • Vypracovat metriku rozmanitosti, kterou budeme používat k podpoře rozmanitosti našich zaměstnanců.

Skupina NORD DRIVESYSTEMS má nyní téměř 5 000 zaměstnanců po celém světě. Kromě toho v našem dodavatelském řetězci pracuje mnoho dalších lidí. Inkluze, dodržování lidských práv, posilování kultury práce, bezpečnost a neustálý přenos znalostí jsou jen některé z otázek, které bychom chtěli rozvíjet.

Životní prostředí

Jako strojírenská společnost má NORD významný vliv na globální spotřebu zdrojů a emise skleníkových plynů. Pro koordinaci strukturovaných opatření na jedné straně a pro právně bezpečnou dokumentaci závazků na straně druhé je nezbytný mezinárodní přístup k environmentálnímu řízení. Tematické oblasti energetika a klima jsou zahrnuty do oblasti činnosti Životní prostředí.

Naše zaměření v této oblasti činnosti:

 • Snížení spotřeby energie na provoz. To souvisí se snižováním emisí skleníkových plynů v celé skupině NORD.
 • Zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie
 • Zvýšení podílu vlastní elektrické energie
 • Zvýšení účinnosti našeho vozového parku
 • Snížení objemu odpadů
 • Rozšíření biologické rozmanitosti v našich závodech
 • Preventivní ochrana životního prostředí prostřednictvím látek nebezpečných pro vodu Vypracování mezinárodní strategie v oblasti klimatu (zatím existuje environmentální program pro Bargteheide)
 • Vypracování klimatické bilance celé skupiny pro oblast působnosti 1-2

Naše práce se zaměřuje na otázky životního prostředí. Zejména nám záleží na spolupráci s kolegy z různých oblastí, abychom zlepšili náš environmentální program.

Produkty

Jako výrobní společnost jsou naše výrobky vždy v centru našeho úsilí o udržitelnost a mají velký strategický význam. Konstrukce, životní cyklus a oblasti použití našich výrobků mají vliv na otázky efektivity materiálů, lidských práv a emisí skleníkových plynů. Dochází tak k překryvům s oblastmi činnosti lidí, životního prostředí a dodavatelského řetězce.

Naše zaměření v této oblasti činnosti:

 • Zakotvení udržitelnosti do procesu vývoje výrobků Zvýšení prodejní kvóty energeticky účinných řešení
 • Výpočet uhlíkové stopy výrobku pro řadu výrobků do roku 2025
 • Realizace pilotního projektu uhlíkové stopy výrobku pro vybraný výrobek v tomto roce
 • Podíl prodeje zvláště účinných výrobků se má výrazně zvýšit. Konkrétně chceme do roku 2025 dosáhnout podílu >30 % v odvětví poštovních a balíkových služeb.

Jsme specialisté na řešení pohonů pro více než 100 průmyslových odvětví. Řešení pohonů lze nalézt v mnoha oblastech průmyslu, kde spotřebovávají významnou část spotřebované energie. Chceme dosáhnout významného podílu na snižování spotřeby energie a emisí CO₂ pomocí našich vysoce účinných řešení pohonů (našich produktů).

Dodavatelský řetězec

Strukturovaný přístup k transparentnímu a nízkorizikovému řízení dodavatelského řetězce je dnes nezbytným základem pro reakci na rostoucí tlak zákonodárců a zákazníků na jedné straně a pro snížení komplexních sociálních a environmentálních (a ekonomických) rizik v dodavatelském řetězci na straně druhé.

Naše zaměření v této oblasti činnosti:

 • Zákon o povinnosti péče o dodavatelský řetězec (LKSG) bude pro skupinu NORD DRIVESYSTEMS závazný od 1. 1. 2024. Rozhodli jsme se, že zákon bude uplatňován již od 1. 1. 2023. To znamená, že od roku 2024 budeme zcela jistě v souladu se zákonem.
 • Stanovení emisí skleníkových plynů u 80 % nakupovaných dílů do roku 2025
 • Prosazování souladu s materiály ve společnosti s definovanou odpovědností
 • Neustálé sledování zákonných požadavků, identifikace rizik a jejich minimalizace prostřednictvím efektivních procesů

Mým oborem je zákon o povinnostech dodavatelského řetězce a všechny související otázky. Chci ujistit naše zákazníky a všechny naše kolegy, že naše výrobky jsou vyráběny ze surovin a komponentů pocházejících z udržitelné výroby, a že je samozřejmé, že naši partneři v dodavatelském řetězci rovněž dodržují lidská práva.