Udržitelnost (CSR)

Jednáme s ohledem na životní prostředí, zodpovědně a poctivě. Jako zodpovědná společnost využíváme zdroje šetrně a k přírodě se chováme ohleduplně. Díky energeticky účinným pohonným systémům podporujeme průmysl při snižování emisí CO₂.

Zásady odpovědnosti formují naše podnikatelské jednání

Jako globálně působící společnost přebíráme odpovědnost jak na místní úrovni, tak v našich obchodních jednotkách po celém světě. Přitom platí, že se chceme se všemi našimi zaměstnanci neustále zlepšovat, ať už jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo o optimalizaci procesů s našimi dodavateli. Hospodářský rozvoj zaměřený na zisk a ochranu životního prostředí a úspora energie nejsou považovány za vzájemně protichůdné, ale za společný úkol.

Naše strategie CSR a oblasti činnosti

Naše práce v oblasti udržitelnosti je slibem zákazníkům, veřejnosti a všem zaměstnancům skupiny NORD DRIVESYSTEMS, že budeme důsledně jednat ekologicky, ekonomicky a sociálně odpovědně.

Udržitelnost v technologii pohonů

V našem novém letáku se dozvíte více o naší strategii CSR, oblastech naší činnosti a plánu pro nadcházející roky.

Stáhněte si leták

Podniková politika a kodex jednání

Spokojenost a úspěch našich zákazníků jsou středobodem našeho myšlení a jednání. Naše poslání a hodnoty tvoří komplexní přístup, s nímž slaďujeme ekonomickou efektivitu a udržitelnost ve všech oblastech. To pro nás zahrnuje nejen inovace v oblasti energetické účinnosti, ale také přístup orientovaný na zaměstnance a globální síť založenou na partnerství.

Tato firemní politika platí pro všechny pobočky a obchodní jednotky společnosti NORD DRIVESYSTEMS a je závazná pro vedení, všechny vedoucí pracovníky a zaměstnance. Od našich dodavatelů očekáváme, že se budou řídit stejnými hodnotami, cíli a přístupy k řízení. Proto musí tento kodex jednání dodržovat i dodavatelé pracující v našem provozním areálu.

V souladu s naším kodexem jednání přebíráme odpovědnost tím, že zvažujeme důsledky našich obchodních rozhodnutí a činností z ekonomického, technologického, sociálního a ekologického hlediska a dosahujeme vhodné rovnováhy zájmů.

Zjistěte více

Zprávy, certifikáty, audity

Jako společnost se spoléháme na certifikace, nezávislé audity, mezinárodní výkaznictví a členství v globálních sdruženích, abychom prokázali svůj závazek k transparentnosti a udržitelnosti. V souladu s naší strategií udržitelnosti se snažíme pravidelně podrobovat hodnocení nezávislých institucí.

Efektivní řešení pohonů od společnosti NORD

Ve společnosti NORD DRIVESYSTEMS neustále pracujeme na zlepšování našich výrobků z hlediska spotřeby energie. V souvislosti s rostoucími cenami energií se zaměřujeme nejen na finanční výhody. Jako angažovaná rodinná firma se snažíme pozitivně ovlivnit globální uhlíkovou stopu pro další generace.

Dodavatelský řetězec (LkSG)

Skupina NORD DRIVESYSTEMS zavede zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci do roku 2023. Chceme ujistit naše zákazníky a všechny naše spolupracovníky, že naše výrobky jsou vyráběny ze surovin a komponentů pocházejících z udržitelné výroby a že je samozřejmé, že naši partneři v dodavatelském řetězci rovněž dodržují lidská práva.

Whistleblowing

V souladu se směrnicí o whistleblowerech zavedla společnost NORD DRIVESYSTEMS systém pro oznamování porušení práva Unie. Hlášení jsou zasílána přímo našemu externímu ombudsmanovi, společnosti FIRST PRIVACY GmbH v německých Brémách, která s nimi zachází důvěrně a po prvotním přezkoumání je předává našemu internímu úřadu pro dodržování předpisů k dalšímu opatření.

Získejte více informací