Dodavatelský řetězec (LkSG) a Material Compliance

Naše závazky v dodavatelském řetězci

Společnost NORD DRIVESYSTEMS Gruppe implementuje zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci do roku 2023. Chceme ujistit naše zákazníky a všechny naše spolupracovníky, že naše výrobky jsou vyráběny ze surovin a komponent pocházejících z udržitelné výroby a že je samozřejmé, že naši partneři v dodavatelském řetězci rovněž dodržují lidská práva.

Zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci (LkSG)

Naše prohlášení o zásadách podle LkSG

Zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci (LkSG) je v platnosti od 1. 1. 2023.

Cílem tohoto zákona je zavést povinné dodržování lidských práv v dodavatelském řetězci.

Jedním z těchto prvků jsou definované povinnosti náležité péče.

Zákon se bude od roku 2023 zpočátku vztahovat na podniky s nejméně 3 000 zaměstnanci. Společnost Getriebebau NORD GmbH &Co KG s 1 670 zaměstnanci v Německu by byla povinna dodržovat zákon až od roku 2024, ale je si vědoma významu zákona a již letos se hlásí k odpovědnosti za jeho implementaci.

Jako celosvětově aktivní rodinná firma jsme si vědomi vlivu a dopadu našich podnikatelských aktivit na společnost. Proto se tématu CSR intenzivně věnujeme. Jedná se o zkratku pro Corporate Social Responsibility (společenskou odpovědnost firem), která popisuje dobrovolné převzetí odpovědnosti za sociální, ekologické a ekonomické aspekty na národní i mezinárodní úrovni.

Jako společnost s mezinárodními vazbami vnímá společnost NORD jako svou zvláštní odpovědnost pracovat na zlepšení globální situace v oblasti lidských práv v našich dodavatelských řetězcích a utvářet naše obchodní vztahy sociálně odpovědným způsobem v zájmu udržitelného rozvoje. Rostoucí integrace do globálních trhů s veřejnými zakázkami a prodejem často představuje riziko kvůli netransparentnosti a často nedostatečnému prosazování mezinárodně uznávaných lidských práv v dodavatelských řetězcích.

Společnost NORD se zavázala respektovat, chránit a prosazovat lidská práva jednotlivců. V našem pojetí to zahrnuje spravedlivé mzdy, vhodné pracovní podmínky a prevenci vykořisťování dětí. Rovná práva žen a mužů jsou pro nás samozřejmostí a nikoho nediskriminujeme kvůli pohlaví, původu, etnické příslušnosti, jazyku, zemi původu, víře, náboženským či politickým názorům nebo zdravotnímu postižení. Odmítáme korupci i nucenou práci a obchodování s lidmi.

Očekáváme, že naši dodavatelé, stejně jako naši zaměstnanci ve všech divizích a dceřiných společnostech, budou respektovat, chránit a prosazovat lidská práva každého jednotlivce. Je třeba zajistit, aby se předcházelo porušování lidských práv a životního prostředí a aby postižené osoby měly přístup k nápravě, a to jak v rámci našich obchodních operací, tak v celém dodavatelském řetězci.

Ve společnosti NORD se za tyto zásady zasazujeme a školíme naše zaměstnance, aby tyto hodnoty ve firmě dodržovali. Začíná to vědomým vnímáním porušení těchto zásad, které jsou zachyceny a řešeny prostřednictvím definovaných procesů a následně vedou k příslušným opatřením pro společnost. To platí i pro reference třetích stran.

Zde je odkaz na náš vnitřní oznamovací systém: Whistleblowing

Na základě indexů zemí a 13 rizikových oblastí LkSG připravujeme s podporou IT průběžně aktualizovanou analýzu rizik.

Byl jmenován pracovník pro lidská práva, který sleduje analýzu rizik a nejméně jednou ročně podává zprávu vedení společnosti. V případě, že analýza prokáže porušení povinností souvisejících s lidskými právy nebo životním prostředím, jsou stanovena možná nápravná opatření a podniknuty příslušné kroky k jejich odstranění.

Zavazujeme se podporovat dodržování obsahu této politiky také u našich dodavatelů a v širším hodnotovém řetězci v rámci našich možností a působnosti. Proto si vyhrazujeme právo kontrolovat, zda naši dodavatelé kodex jednání dodržují. Může mít například podobu dotazníků, hodnocení nebo auditů. V případě jakýchkoli pochybností o dodržování těchto zásad je dodavatel povinen přijmout vhodná protiopatření a oznámit tuto záležitost odpovědné kontaktní osobě v naší společnosti.

Další informace o našich firemních zásadách a kodexu chování naleznete po kliknutí na tlačítko zde.

Více se dozvíte ve videu Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí.

Stáhněte si naše prohlášení o zásadách

Jako celosvětově aktivní rodinná firma jsme si vědomi vlivu a dopadu našich podnikatelských aktivit na společnost. Proto se tématu CSR intenzivně věnujeme.

Material Compliance

Výrobci, ale i dovozci, obchodníci nebo dodavatelé zboží jsou povinni zajistit, aby jejich výrobky splňovaly všechny materiálové předpisy (Material Compliance). Nařízení REACH o chemických látkách a směrnice EU RoHS jsou příkladem uplatňování souladu s předpisy; údaje týkající se těchto předpisů musí být zveřejněny a zdokumentovány v celém dodavatelském řetězci.

Nařízení REACH přijala Evropská unie s cílem zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou představovat chemické látky. (Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

Stáhnout prohlášení výrobce k nařízení REACH

Šablonu pro podávání zpráv o konfliktních nerostech (Conflict Minerals Reporting Template, CMRT) vyvinula iniciativa Responsible Minerals Initiative (RMI) s cílem pomoci společnostem poskytovat svým zákazníkům přesné informace o zemi původu nerostů a o hutích a rafineriích, které používají.

V této souvislosti jsou jako konfliktní nerosty označovány suroviny, které přispívají k financování násilí a porušování lidských práv v zemích, kde se těží, což má být omezeno realizací nařízení EU.

Stáhnout Conflict Minerals Report (CMRT) (ZIP)

PFAS jsou skupinou průmyslových chemických látek, která zahrnuje velmi velké množství látek. Jedná se o organické sloučeniny, v nichž jsou atomy vodíku zcela („perfluorované") nebo částečně („polyfluorované") nahrazeny atomy fluoru. Díky svým zvláštním vlastnostem se již dlouhou dobu hojně používají v mnoha průmyslových odvětvích i v domácnostech.

Nejznámější skupiny látek PFAS jsou:

  • perfluorované sulfonové kyseliny (nejznámější zástupce: kyselina perfluoroktansulfonová (PFOS))
  • perfluorované karboxylové kyseliny (nejznámější zástupce: kyselina perfluoroktanová (PFOA))

Dne 7. února 2023 zveřejnila agentura ECHA závaznou dokumentaci k širokému omezení per- a polyfluoroalkylových látek (PFAS).

Jako odpovědná společnost bereme tento problém velmi vážně. Sledujeme nejnovější vývoj v této oblasti, mimo jiné prostřednictvím sdružení VDMA a ZVEI. Jakmile bude nařízení REACH (ES) 1907/2006, evropské nařízení o chemických látkách, aktualizováno a PFAS budou zařazeny na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy, přijmeme příslušná opatření a splníme svou odpovědnost.

Pro další informace nás prosím kontaktujte.