Gebruiksvoorwaarden

voor het Internetportal

„https://www.mynord.com“ der GETRIEBEBAU Nord GmbH & Co. KG

Artikel 1. Internetportal "myNORD"

(1) Het internetportal "https://www.mynord.com" is gericht op niet-geregistreerde en geregistreerde gebruikers.

(2) Gebruikers in de betekenis van de gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend ondernemingen conform artikel 14 BGB (dus natuurlijke of juridische personen of rechtsbevoegde vennootschappen, die bij het aangaan van juridische transacties binnen hun commerciële of onafhankelijke capaciteit handelen), juridische personen onder publiek recht of publieke speciale fondsen.

(3) Alle gebruikers kunnen zich via het internetportaal over onze producten informeren, deze configureren, de configuratie bewerken, opslaan en afdrukken.

(4) Om daarenboven offerte-aanvragen of bestellingen te verzenden, is een registratie of activering van de gebruikers op het internetportal nodig, zodat wij de gegevens ontvangen die voor een snelle en probleemloze afwikkeling van de opdracht noodzakelijk zijn. Daarom zijn de met de offerte-aanvraag of bestelling samenhangende pagina's alleen voor geregistreerde gebruikers van het internetportal toegankelijk, die aan de in Artikel 4 van deze gebruiksvoorwaarden vastgelegde registratie-voorwaarden voldoen.

Artikel 2. Bereik en onderwerp van de gebruiksvoorwaarden

(1) Deze gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van het internetportal gelden voor alle gebruikers van het internetportal. Voor bestellingen door registreerde en geactiveerde gebruikers gelden bovendien de "Algemene leveringsvoorwaarden van GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co. KG", die via de website www.nord.com op elk moment kunnen worden opgeroepen, opgeslagen en geprint.

(2) Het gebruik van dit internetportal is bovendien alleen toegestaan op grond van deze gebruiksvoorwaarden. We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder opgaaf van redenen te wijzigen. De geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden in hun respectievelijke versie wordt met de registratie volgens Artikel 4 of, als een registratie niet nodig is, door het werkelijke begin van het gebruik erkend.

(3) Ons internetportal is voor het gebied van de Duitse Bondsrepubliek op basis van Duitse wetgeving gemaakt. We aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor de vraag of het internetportal voor gebruikers uit andere landen geschikt, bruikbaar of wettelijk toegestaan is.

Artikel 3. Inhoud en beschikbaarheid van het internetportal, producten

(1) Wij zijn gerechtigd om, naar eigen goeddunken, alle gebieden van het internetportal, of delen hiervan, aan te passen, aan te vullen, in te perken, te wissen, of de publicatie tijdelijk of definitief op te schorten.

(2) Het internetportal kan alleen binnen de context van de huidige stand van de techniek worden gebruikt. Technische storingen van de stroomleverantie of het leveringsnetwerk, hard- en softwarefouten, capaciteitstekorten, veiligheids- of onderhoudsgerelateerde onderbrekingen kunnen de omvang van de gebruiksmogelijkheid beïnvloeden. We garanderen niet dat het internetportal voortdurend in volle omvang bruikbaar is.

(3) We garanderen eveneens niet dat het internetportal vrij is van virussen. Elke gebruiker is voor het downloaden van materialen voor zijn eigen bescherming en voor de bescherming van het internetportal verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen.

(4) De presentatie en configuratiemogelijkheid van onze producten in het internetportal bevat geen bindend aanbod van onze kant. Het gaat eerder om een aansporing van de gebruiker om een definitieve offerte aan te vragen. De in de configurator oproepbare tooltips (= helpfuncties) hebben betrekking op de producten. Ze vervangen geen advies over de vraag of het betreffende product voor de door de gebruiker geplande toepassing geschikt is. De gebruiker wordt uitgenodigd om zich aanvullend met een van onze competente medewerkers in verbinding te stellen.

Artikel 4. Registratie, activering

(1) Enkele delen van het internetportal zijn alleen voor geregistreerde gebruikers toegankelijk. Voor andere delen van het internetportal is bovendien toestemming nodig en dus alleen voor door ons geactiveerde gebruikers toegankelijk.

(2) Een gebruiker kan zijn registratie onder vermelding van zijn naam, zijn e-mailadres, en een door hem bepaald en alleen voor hem zichtbaar wachtwoord, per e-mail bij ons aanvragen. Vervolgens ontvangt hij een ontvangstbevestiging per e-mail, met een bevestigingslink op het door hem aangemelde e-mailadres. Zodra de gebruiker deze bevestigingslink heeft aangeklikt, kan hij als geregistreerde gebruiker het door een wachtwoord afgeschermde deel gebruiken.

(3) De gebruiker heeft geen recht op registratie. Daarnaast houden wij ons het recht voor om een uitgegeven registratie op elk moment te herroepen. Dit is bijvoorbeeld het geval als we vaststellen dat de gebruiker de voor registratie vereiste gegevens onvolledig of onjuist heeft opgegeven, de gebruiksvoorwaarden schendt of geen recht meer heeft op gebruik. Daarom houden we ons het recht voor om het gebruiksrecht elke twaalf maanden door het verzenden van een nieuwe bevestigingsmail te verifiëren.

(4) De geregistreerde gebruiker moet zijn inloggegevens, in het bijzonder zijn wachtwoord, geheim houden.

(5) Voor het prijsrelevante deel van het internetportal is een aparte activering vereist. Die wordt in elk geval apart in overleg met ons verstrekt. Hiervoor gelden de overeenkomstige bepalingen van de artikelen 3 en 4.

(6) De voor activering benodigde gebruikersgegevens worden vastgelegd en kunnen worden doorgegeven, voor zover dit voor de uitvoering van een bestelling noodzakelijk is. De gebruiker stemt nu al nadrukkelijk met de doorgifte van deze gegevens in.

Artikel 5 Rechten van de gebruiker

(1) De geregistreerde gebruiker ontvangt een enkele niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie voor het gebruik van het internetportal binnen de context van zijn professionele activiteit.

(2) De geregistreerde gebruiker kan door het aanklikken van de knop "configureren" een offerte-aanvraag opstellen en door het verder aanklikken van de knop "nieuw item" producten, desgewenst met hulp van de configurator, aan de offerte-aanvraag toevoegen. Een afgeronde offerte-aanvraag wordt door het aanklikken van de knop "Opslaan en offerte opstellen" in het winkelmandje bewaard. Op deze manier samengestelde offerte-aanvragen zijn niet bindend en zijn geen contractueel aanbod van de klant.

(3) Het opsturen van een bindende bestelling is alleen in het geactiveerde deel mogelijk. Voor verzending wordt uw bestelling, inclusief de klantgegevens, op een overzichtspagina samengevat. De geregistreerde en geactiveerde bezoeker kan daar bepaalde bestelgegevens via de voorgeschreven aanpassingsvelden nog eenmaal corrigeren. Na het aanklikken van de knop "Algemene leveringsvoorwaarden worden geaccepteerd" gaat de geregistreerde en geactiveerde gebruiker met het aanklikken van de knop "Bestelling met betalingsverplichting" een bindend aanbod voor het afsluiten van een contract aan.

(4) Na de bestelling ontvangt de geregistreerde en geactiveerde gebruiker van ons een automatisch gegenereerde e-mail, die de ontvangst van de bestelling bij ons bevestigt en de details nog eens weergeeft (ontvangstbevestiging). Deze ontvangstbevestiging is van onze kant geen contractbevestiging. Een contractbevestiging komt, naar onze keuze, pas door toezending van een opdrachtbevestiging of levering van de bestelde producten binnen 30 dagen tot stand.

(5) De tekst van de overeenkomst blijft na afsluiten van de overeenkomst opgeslagen en is voor de geregistreerde en geactiveerde gebruiker toegankelijk. Evenzo kan de geregistreerde en geactiveerde gebruiker de inhoud van zijn bestelling direct na verzending van zijn bestelling opslaan en/of afdrukken en ook later op elk gewenst moment via de functie "Projectoverzicht" inzien.

Artikel 6. Plichten van de gebruiker

(1) De geregistreerde en geactiveerde gebruiker draagt er zorg voor dat alleen door hem bij de bestelling, c.q. activering opgegeven data (bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, bankrelatie, etc.) waarheidsgetrouw zijn. Veranderingen moeten direct worden doorgegeven.

(2) De geregistreerde gebruiker zorgt ervoor dat derden geen toegang hebben tot informatie, software, documentatie of tot voor registratie beschikbaar gestelde gebruikersgegevens. Hij heeft niet het recht om informatie, software, documentatie of de voor registratie beschikbaar gestelde gebruiksgegevens, al dan niet tegen een geldelijke vergoeding, aan derden te geven. Hij heeft tot slot niet het recht om de software of de documentatie te veranderen, terug te ontwikkelen, te vertalen of delen hiervan uit te nemen.

(3) Zodra een gebruiker kennis neemt van misbruik van aan hem toegewezen toegangsrechten, is hij verplicht om dit direct aan ons mee te delen. Bij misbruik van de aan de gebruiker toegewezen toegangsrechten hebben wij het recht om de toegang tot het internetportal voor de gebruiker direct af te sluiten. De gebruiker is aansprakelijk voor elk misbruik van de aan hem toegewezen toegangsdata.

Artikel 7. Auteursrecht en andere beschermingsrechten

De inhoud (in het bijzonder de informatie, software, documentatie, teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids-, video en animatiebestanden en andere bestanden en databanken), de vormgeving en de lay-out van ons internetportal zijn auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht wordt nadrukkelijk voorbehouden. In het bijzonder vereisen de verveelvoudiging, bewerking, publicatie en elke vorm van wedergebruik onze schriftelijke toestemming, tenzij de maatregelen door de wet zonder goedkeurig zijn toegestaan. Dat geldt ook voor onze merken en handelsmerken, merk- en typeplaatjes en bedrijfslogo's. Met uitzondering van de in deze gebruiksvoorwaarden nadrukkelijk omschreven rechten, verlenen wij de gebruiker met de beschikbaarstelling van de inhoud geen verdere rechten van welke aard dan ook, in het bijzonder op auteursrechten, bedrijfsnamen en de commerciële beschermingsrechten als patenten, ontwerpen en merknamen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid voor inhoud en links

(1) Voor de eigen content van het internetportal zijn wij volgens de algemene wetten verantwoordelijk.

(2) We hebben de inhoud van dit internetportal zorgvuldig samengesteld en proberen deze continu te verbeteren. Desondanks kunnen wij de juistheid, actualiteit, volledigheid en continue beschikbaarheid van de gegevens niet garanderen. Bindende informatie, advies, aanbevelingen of toelichtingen delen we alleen in het kader van individuele communicatie.

(3) Voor zover wij de content van ons internetportal kosteloos beschikbaar stellen, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor technische en juridische gebreken. In het bijzonder aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor de juistheid, het vrij zijn van fouten, de vrijheid van auteurs- en beschermingsrechten van derden, de volledigheid en/of bruikbaarheid van deze inhoud. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet bij voorbedachte rade of fraude aan onze kant.

(4) Ons aanbod bevat ook links naar websites van derden, op de inhoud waarvan we verder geen invloed hebben. Voor de inhoud van gelinkte pagina's is uitsluitend de betreffende aanbieder van de pagina's verantwoordelijk.

Artikel 9. Exportcontrole

De verspreiding van bepaalde content kan, afhankelijk van gebruiksdoel of uiteindelijke bestemming, op basis van overeenkomstige exportcontrolevoorschriften van de EU, de Lidstaten van de EU en/of de VS, aan toestemming onderworpen of zelfs geheel verboden zijn. Daarom is toegang tot en/of publicatie van de op ons internetportal beschikbaar gestelde content alleen toegestaan als de gebruiker zich aan alle toepasselijke exportbepalingen houdt. Bij overtreding houden we het recht voor om de toegang tot ons internetportal af te sluiten.

Artikel 10. Algemene bepalingen, plaats, rechtbank, toepasselijk recht

(1) Er zijn geen aanvullende overeenkomsten bij bovenstaande gebruiksbepalingen. Aanpassingen en aanvullingen moeten schriftelijk worden gedaan. Dat geldt ook voor de aanpassing van deze schriftelijke clausule.

(2) Indien enkele bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig of onwerkzaam zijn of worden, dan heeft dit geen gevolgen voor de werkzaamheid van de overige bepalingen. Bij uitgesloten of niet werkzame bepalingen van dit contract geldt het wettelijk recht (§ 306 Abs. 2 BGB). Voor zover dit wettelijk recht in het betreffende geval niet beschikbaar is (gat in de regelgeving), of tot een onacceptabel resultaat zou leiden, moeten de partijen in overleg treden om in plaats van de uitgesloten of niet-effectieve bepalingen een effectieve regeling te treffen, die commercieel het best past. Beide partijen zijn verplicht de hiervoor noodzakelijke intentieverklaringen af te geven.

(3) De plaats voor het vervullen van alle verplichtingen is Bargteheide.

(4) De rechtbank voor kooplieden, juridische personen volgens het publieke recht, of publieke speciale fondsen is Hamburg. Als het juridisch dispuut voor de rechtbank komt, wordt de jurisdictie van de rechtbank Hamburg-Mitte overeengekomen.

(5) Voor deze bepalingen geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van alle internationale en supranationale contractuele rechtssystemen, in het bijzonder het handelsrecht van de VN.

Editie februari 2016.