Gebruiksvoorwaarden

voor het internetportaal "https://www.mynord.com"
van GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co. KG

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT.

Artikel 1: Registratie op het "myNORD"-internetportaal

(1) Het internetportaal "https://www.mynord.com" (hierna "NORD-portaal" genoemd) is zowel voor niet-geregistreerde als voor geregistreerde gebruikers bestemd.

(2) Gebruikers in de zin van deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend (rechts)personen handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan wel een onderneming drijven in de zin van Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

(3) Alle gebruikers kunnen het NORD-portaal gebruiken om meer te weten te komen over onze producten, om ze te configureren, om hun configuraties te bewerken, op te slaan en af te drukken. Geregistreerde gebruikers kunnen via de knop "Configureren" of "Configuratie" een offerteaanvraag aanmaken. Door vervolgens op de knop "Nieuwe configuratie maken" te klikken, kunnen zij producten aan deze offerteaanvraag toevoegen, eventueel met behulp van de configurator. Een voltooide offerteaanvraag wordt opgeslagen in een projectlijst. Offerteaanvragen die op deze manier worden aangemaakt, zijn niet bindend en vormen geen contractaanbieding van de klant.

(4) Bovendien kunnen alle gebruikers na de integratie van de NORD DRIVESYSTEMS E-SHOP (hierna e-shop genoemd) in het NORD-portaal informatie inwinnen over de reserveonderdelen voor de aandrijving waarin zij geïnteresseerd zijn, evenals over andere producten van NORD. Geregistreerde gebruikers kunnen deze ook snel en gemakkelijk bestellen.

(5) Gebruikers kunnen hun registratie aanvragen via ons online registratieformulier met waarheidsgetrouwe opgave van naam en achternaam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer, adres en, indien beschikbaar en bekend, het klantnummer van het bedrijf bij NORD en de fiscale ID, alsmede een individueel, vrij te kiezen wachtwoord. Vervolgens ontvangt de gebruiker per e-mail op het opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging met een bevestigingslink. Nadat de gebruiker deze bevestigingslink heeft bevestigd, controleren wij de verstrekte informatie met het oog op een rekeningactivering. Zodra wij de account hebben geactiveerd, ontvangt de gebruiker nogmaals een e-mail op het opgegeven e-mailadres. Na gebruik van de inloggegevens en het wachtwoord is de gebruiker een geregistreerde gebruiker en kan hij de e-shop aanvullend gebruiken voor bestelprocessen. Geregistreerde gebruikers moeten ons onmiddellijk op de hoogte brengen van latere wijzigingen van hun gegevens.

(6) Gebruikers hebben geen recht op hun registratie. Bovendien hebben wij het recht, een toegekende registratie te allen tijde te herroepen. Dit kan het geval zijn als wij ontdekken dat de gebruiker voor de registratie onvolledige of verkeerde gegevens heeft verstrekt, deze gebruiksvoorwaarden schendt of geen recht meer heeft op gebruik. Wij behouden ons het recht voor om de gebruiksautorisatie te controleren door nog een bevestigingse-mail te sturen.

(7) Geregistreerde gebruikers moeten geheimhouding betrachten over hun inloggegevens, in het bijzonder het wachtwoord.

(8) De voor de registratie vereiste gebruikersgegevens worden verzameld en kunnen bijvoorbeeld aan transportondernemingen en/of financiële dienstverleners worden doorgegeven, voor zover dit voor de uitvoering van een bestelling noodzakelijk is. De gebruiker stemt hiermee uitdrukkelijk in met deze gegevensoverdracht.

Artikel 2: Toepassingsgebied en onderwerp van de gebruiksvoorwaarden

(1) Deze gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van het NORD-portaal en de e-shop gelden voor alle gebruikers van het NORD-portaal en de e-shop.

(2) Voor bindende bestellingen door geregistreerde gebruikers gelden aanvullend de "Algemene voorwaarden van Getriebebau NORD GmbH & Co. KG" aanvullend van toepassing. Deze kunnen te allen tijde worden opgeroepen, opgeslagen en afgedrukt onder (https://www.nord.com/media/documents/forms/leveringsvoorwaarden_nord_nl_1021.pdf).

(3) Elk gebruik van het NORD-portaal en de e-shop is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder opgaaf van redenen te wijzigen. De toepassing van deze gebruiksvoorwaarden in hun respectievelijke versie wordt erkend door registratie conform punt 1 of, indien geen registratie plaatsvond, door een effectieve start van het gebruik.

(4) Ons NORD-portaal en onze e-shop zijn voor het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland gecreëerd op basis van het Duitse rechtssysteem. Om deze reden kunnen wij niet garanderen dat het NORD-portaal en de e-shop geschikt, bruikbaar en/of wettelijk toegestaan zijn voor gebruikers uit andere landen.

Artikel 3: Rechten van de geregistreerde gebruiker, inhoud van de e-shop en beschikbaarheid

(1) Geregistreerde gebruikers krijgen een tijdelijke, eenvoudige, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van het NORD-portaal en de e-shop in het kader van hun beroepsactiviteiten.

(2) Wij hebben het recht om alle onderdelen van het NORD-portaal en de e-shop of delen ervan naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te vullen, te beperken en te verwijderen, of om de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

(3) Het NORD-portaal en de e-shop kunnen uitsluitend binnen de huidige stand van de techniek gebruikt worden. Technische storingen in het stroomvoorzienings- of transmissiesysteem, hardware- of softwarefouten, capaciteitsbeperkingen evenals veiligheids- of dienstonderbrekingen kunnen van invloed zijn op de gebruiksmogelijkheden. Om deze reden kunnen wij niet garanderen dat het NORD-portaal en de e-shop te allen tijde volledig bruikbaar zullen zijn.

(4) Evenmin kunnen wij garanderen dat het NORD-portaal en de e-shop volledig vrij zijn van computervirussen. Voor hun eigen bescherming en ter bescherming van het NORD-portaal en de e-shop, is iedere gebruiker verplicht om zelf de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen, voordat hij materiaal downloadt.

Artikel 4: Producten, afsluiting van de overeenkomst

(1) De weergave en configuratiemogelijkheden van onze producten in het NORD-portaal en de weergave en beschikbaarheid ervan in de e-shop houden geen bindend aanbod van onze kant in. Het moet eerder beschouwd worden als een verzoek aan de geregistreerde gebruiker om een bindend aanbod te doen. De aangeboden ondersteuningsfuncties zijn productgerelateerd - in het NORD-portaal zijn dit de tooltips die in de configurator opgeroepen kunnen worden en in de e-shop zijn dit de geschikte reserveonderdelen voor de betreffende NORD-aandrijving. Ze zijn geen vervanging voor individueel advies over de geschiktheid in individuele gevallen of het door de gebruiker beoogde gebruik. In dit verband wordt de geregistreerde gebruiker opgeroepen om ook contact op te nemen met een van onze verantwoordelijke medewerkers.

(2a) Het volgende geldt ook voor het NORD-portaal: Geregistreerde gebruikers kunnen via de knop "Configureren" of "Configuratie" een offerteaanvraag aanmaken. Door vervolgens op de knop "Nieuwe configuratie aanmaken" te klikken, kunnen zij producten aan deze offerteaanvraag toevoegen, eventueel met behulp van de configurator. Een voltooide offerteaanvraag wordt opgeslagen in een projectlijst. Offerteaanvragen die op deze manier worden aangemaakt, zijn niet bindend en vormen geen contractaanbieding van de klant.

Voordat een bindende order wordt ingediend, wordt de inhoud inclusief de klantgegevens samengevat op een overzichtspagina. De geregistreerde gebruiker kan de geselecteerde opdrachtgegevens via de daarvoor bestemde wijzigingsvelden aanpassen. Door op de knop "Verzenden" te klikken, geeft de geregistreerde en geactiveerde gebruiker een bindende bestelling voor het afsluiten van een contract aan ons door.

(2b) Het volgende geldt ook voor de e-shop: Na de productselectie door het invoeren van het serienummer, het doorbladeren van de catalogus en/of het gebruik van de drive-ID kan de geregistreerde gebruiker op de knop "Aan lijst toevoegen" klikken om de geselecteerde producten in een favorietenlijst op te slaan of op de knop "Aan winkelwagen toevoegen" klikken om ze aan de winkelwagen toe te voegen. In de catalogus of in de winkelwagen kan de geregistreerde gebruiker ook informatie vinden over de beschikbaarheid of de niet-bindende leveringsdatum van het desbetreffende product. De geregistreerde gebruiker kan de inhoud van de winkelwagen op elk moment wijzigen, legen, downloaden en uploaden. Hij kan de inhoud ook als PDF-bestand downloaden en afdrukken.

Alleen de geregistreerde gebruiker kan een bindend aanbod doen. De geregistreerde gebruiker kan het bestelproces starten door op de knop "Aankoop voltooien" te klikken. Nadat de geregistreerde gebruiker het factuur- en verzendadres, de gewenste betalingswijze en de verzendwijze heeft geselecteerd, worden alle gegevens samengevat in een besteloverzicht, waar vervolgens via de daarvoor bestemde wijzigingsvelden wijzigingen kunnen worden aangebracht. Nadat de geregistreerde gebruiker deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid heeft bevestigd, geeft hij ons een bindende bestelling voor contractafsluiting door op de knop "Nu bestellen" of "Nu betalen" te klikken.

Indien de betalingswijze met kredietkaart geselecteerd is, wordt de geregistreerde gebruiker vervolgens doorgestuurd naar de geïntegreerde betalingspagina van onze financiële dienstverlener Novalnet AG om daar de betaling met kredietkaart te activeren.

(3) Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de geregistreerde gebruiker een automatisch gegenereerde e-mail waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd en de bestelgegevens worden vermeld (ontvangstbevestiging). Deze ontvangstbevestiging betekent geen aanvaarding van het contract van onze kant. Een contract komt pas tot stand, na onze keuze, door het verzenden van een orderbevestiging of de bestelde producten binnen 30 dagen.

(4) Geregistreerde gebruikers kunnen de inhoud van hun bestelling direct na indiening opslaan en/of afdrukken, en via de functie "Besteloverzicht" op een later tijdstip weergeven.

Artikel 5: Verplichtingen van de geregistreerde gebruiker

(1) De geregistreerde gebruiker verzekert dat alle gegevens die hij bij de bestelling of activering heeft opgegeven (bijv. naam, adres, e-mailadres, bankgegevens, etc.) juist zijn. Wijzigingen moeten ons onmiddellijk worden gemeld.

(2) De geregistreerde gebruiker verzekert dat derden zich geen toegang kunnen verschaffen tot informatie, software, documentaties en gebruikersgegevens die voor de registratie zijn verstrekt. Hij mag informatie, software, documentatie en de ter beschikking gestelde gebruikersgegevens niet tegen of zonder vergoeding aan derden bekendmaken. Hij heeft niet het recht om de software of de documentatie ervan te wijzigen, om te keren, te vertalen of gedeeltelijk te verwijderen.

(3) Indien de geregistreerde gebruiker misbruik van de hem toegekende toegangsrechten vaststelt, is hij verplicht ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. In geval van misbruik van de aan de geregistreerde gebruiker toegekende toegangsrechten, zijn wij gerechtigd om de toegang tot het NORD-portaal en de e-shop voor de geregistreerde gebruiker onmiddellijk te blokkeren. De aangemelde gebruiker is aansprakelijk voor elk misbruik van de toegangsgegevens waarvoor hij verantwoordelijk is.

Artikel 6: Auteursrecht en andere eigendomsrechten

De inhoud (met name de informatie, software, documentaties, teksten, beelden, grafieken, audio-, video- en animatiebestanden alsook andere bestanden en databanken), de vormgeving en de structuur van ons NORD-portaal en van onze e-shop worden door het auteursrecht beschermd. Wij behouden ons uitdrukkelijk alle eigendomsrechten voor. Voor elke vermenigvuldiging, uitgave, verspreiding en elke vorm van gebruik is onze schriftelijke toestemming vereist, tenzij wettelijke regelingen deze handeling zonder voorafgaande toestemming toestaan. Dit geldt ook voor onze merken en handelsmerken, naamplaatjes en bedrijfslogo's. Naast de uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden verleende rechten, worden door het ter beschikking stellen van de inhoud geen verdere rechten aan de geregistreerde gebruiker verleend, in het bijzonder op auteursrechten, firmanamen en op commerciële eigendomsrechten zoals octrooien, modellen of merken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid voor inhoud, links

(1) Wij zijn volgens het algemene recht verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op het NORD portaal en in de e-shop.

(2) Wij hebben de in dit NORD-portaal en in de e-shop getoonde inhoud zorgvuldig samengesteld en nemen alle redelijke zorg in acht om een voortdurende controle ervan te waarborgen. Wij staan echter niet in voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en actuele beschikbaarheid, ook niet voor de aandrijf-ID's. Alle informatie is productgerelateerd. Ze is geen vervanging voor individueel advies over de geschiktheid van het betreffende product of het door de geregistreerde gebruiker beoogde gebruik. In dit verband wordt de gebruiker verzocht ook contact op te nemen met een van onze verantwoordelijke medewerkers. Bindende informatie, advies, aanbevelingen of verklaringen verstrekken wij alleen in het kader van een individuele communicatie.

(3) Voor zover wij de inhoud van ons NORD-portaal en van onze e-shop zonder betaling ter beschikking stellen, zijn wij niet aansprakelijk voor materiële en juridische gebreken. In het bijzonder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, vrijheid van intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid van deze inhoud. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of bedrog van onze kant.

(4) Ons aanbod bevat ook links naar websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud daarvan. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder van deze pagina's verantwoordelijk.

Artikel 8: Exportcontrole

Afhankelijk van het gebruik of de eindbestemming kan de beschikbaarstelling van bepaalde inhoud op grond van de desbetreffende exportcontrolebepalingen van de Europese Unie, de lidstaten van de Europese Unie en/of de VS aan een vergunning onderworpen of verboden zijn. Toegang tot en/of openbaarmaking van de in onze e-shop aangeboden inhoud is alleen toegestaan als de geregistreerde gebruiker de naleving van deze relevante exportbepalingen waarborgt. In geval van overtredingen hebben wij het recht de toegang tot de E-shop onmiddellijk te blokkeren.

Artikel 9: Algemene voorwaarden, plaats van vervulling, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

(1) Er bestaan, behoudens de in artikel 2 genoemde algemene voorwaarden, geen nevenafspraken bij de hierboven genoemde gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen en aanpassingen moeten schriftelijk worden doorgegeven. Hetzelfde geldt voor wijzigingen van deze schriftelijke vormclausule.

(2) Indien afzonderlijke bepalingen binnen deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of nietig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een daartoe bevoegde rechtsprekende instantie ongeldig of nietig wordt verklaard, zullen de partijen in onderhandeling treden om in plaats van de niet opgenomen of ongeldige bepaling een werkzame bepaling overeen te komen die het economische doel benadert. Beide partijen verbinden zich ertoe een respectieve intentieverklaring af te leggen.

(3) De plaats van nakoming voor alle verplichtingen is Bargteheide.

(4) Van geschillen over of in verband met de overeenkomst, ook voor wat betreft de totstandkoming ervan, neemt bij uitsluiting kennis de bevoegde rechter te Den Haag.

(5) Op de overeenkomst, ook voor wat betreft de totstandkoming daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 blijft buiten toepassing.