Podniková politika a kódex správania

skupiny NORD DRIVESYSTEMS

Stiahnuť kódex správania

V súlade s naším kódexom správania preberáme zodpovednosť zvažovaním dôsledkov našich obchodných rozhodnutí a konaní z ekonomického, technologického, sociálneho a ekologického hľadiska a primeraným zohľadňovaním rovnováhy záujmov.

Ďalej preberáme spoločenskú zodpovednosť voči našim globálnym zamestnancom, našim zákazníkom, dodávateľom a ďalším partnerom. Stiahnite si našu podnikovú politiku v nemčine a angličtine tu.

Stiahnuť PDF

1. Poslanie a hodnoty

Orientovaní na zákazníka - Orientácia na zákazníka je našim pohonom

Spokojnosť a úspech našich zákazníkov sú stredobodom našich myšlienok aj činov. Svoju prácu zameriavame na požiadavky našich zákazníkov. Najdôležitejším cieľom nášho podniku je dlhodobé prepojenie so zákazníkmi až po technologické partnerstvo.

Inovatívni - Inovácia a technologické líderstvo sú naše deklarované ciele

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS je jedným z popredných svetových poskytovateľov systémov pohonnej techniky. Od meniča až po hnací hriadeľ: Dodávame prevodovky, elektromotory a pohonnú elektroniku so všetkými príslušnými službami pod jednou strechou. V rámci nášho inovačného manažmentu neustále analyzujeme budúce požiadavky trhu a nové výrobné technológie. Stanovujeme technické štandardy a neustále vyvíjame nové modulárne produkty pre optimálny úžitok u našich zákazníkov. Ako sériový dodávateľ ponúkame flexibilné systémové riešenia s pomerom ceny a výkonu v súlade s trhom

Globálni - Pre našich zákazníkov sme silným celosvetovým partnerom

Naši zákazníci môžu rýchlo, jednoducho a spoľahlivo spolupracovať s pobočkami skupiny NORD DRIVESYSTEMS v 36 krajinách - hovoríme jazykom našich zákazníkov. S našimi vlastnými výrobnými, predajnými a servisnými spoločnosťami sme aktívni na všetkých piatich kontinentoch a našim zákazníkom po celom svete ponúkame kompetentnú a intenzívnu podporu od návrhu až po úspešné uvedenie do prevádzky. Na dosahovanie našich rastových cieľov neustále a udržateľne rozširujeme našu globálnu podnikovú štruktúru.

Dôslední - Zakladáme si na najvyššej kvalite

Vyvíjame a vyrábame produkty a služby najvyššej kvality a spoľahlivosti. Naše produkty sa používajú vo viac ako 100 rôznych priemyselných odvetviach, často s vysokými technickými nárokmi. Preto sú pre nás samozrejmosťou najvyššie štandardy kvality na celom svete nielen vo výrobe, ale v celom reťazci tvorby hodnôt. Zaručujeme vysokú prevádzkovú spoľahlivosť a nízke nároky na údržbu našich produktov prostredníctvom globálneho systému riadenia kvality a jednotných výrobných noriem. Neustále zlepšovanie na všetkých úrovniach v rámci našej lean iniciatívy NORDPro je v našej spoločnosti celosvetovo pevne etablované s cieľom byť tým najlepším partnerom pre našich zákazníkov. Pri produktoch a procesoch sa riadime stratégiou 0 chýb.

Orientovaní na zamestnancov - Naši zamestnanci sú základom nášho úspechu

Sme motivovaný, silný a kompetentný globálny tím. Mimoriadne dôležité sú pre nás neustále ďalšie vzdelávanie, medzinárodná výmena poznatkov a dlhodobá lojalita zamestnancov k našej spoločnosti. Zastávame rešpekt a spoluprácu medzi všetkými zamestnancami na celom svete. Celosvetový úspech môžeme dosahovať len s angažovanými, dôveryhodnými a profesionálnymi zamestnancami. Dobré pracovné podmienky a vysoké štandardy bezpečnosti práce sú zaručené vo všetkých oblastiach pre ochranu a pohodu všetkých zamestnancov. Chceme, aby všetci zamestnanci skupiny NORD na celom svete boli hrdí na svoju spoločnosť a svoje osobné výkony.

Spoľahliví - Máme efektívnu výrobu a vysokú schopnosť globálnych dodávok

Do našej spoločnosti investujeme dlhodobo a udržateľne. Vysoká úroveň vertikálnej integrácie a najnovšie výrobné technológie nám umožňujú flexibilne a rýchlo reagovať na priania našich zákazníkov. Vytvorenie dostatočných výrobných kapacít pre dlhodobý rast obratu je základom našej firemnej stratégie. Aby sme v budúcnosti mohli garantovať rastúce požiadavky na krátkodobé a včasné dodávky po celom svete, neustále pracujeme na optimalizácii nášho rozsiahleho globálneho logistického reťazca.

Orientovaní na budúcnosť - Digitalizáciu vnímame ako príležitosť

Pomocou digitalizácie našich produktov chceme podporiť našich zákazníkov, aby boli inovatívni a úspešní, a umožniť zákazníkom rýchlo a jednoducho s nami obchodovať prostredníctvom našej online platformy. Okrem toho integrujeme naše procesy do digitálnych štruktúr všade tam, kde to dáva zmysel a je to možné. Pritom musí byť vždy zaručená bezpečnosť a dôvernosť IT systémov a údajov.

Udržateľní/zodpovední - Konáme environmentálne uvedomelým, zodpovedným a čestným spôsobom

Ako zodpovedná spoločnosť šetríme zdroje a opatrne zaobchádzame s prírodou. Našich zákazníkov podporujeme energeticky efektívnymi pohonnými systémami, už pri vývoji ktorých zohľadňujeme potenciálne vplyvy na životné prostredie. Dodržiavanie zákonov, smerníc a dobrovoľných etických noriem je pre skupinu NORD DRIVESYSTEMS samozrejmosťou. Zakladáme si na férovosti, transparentnosti a spoľahlivosti voči našim partnerom.

Partnerskí - Snažíme sa partnersky spolupracovať s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb

Dôveryhodná a transparentná spolupráca s našimi partnermi a dodávateľmi nám umožňuje garantovať stabilné predajné a obstarávacie procesy. Potrebujeme výkonných a nákladovo efektívnych dodávateľov, s ktorými dokážeme kooperatívne spolupracovať. Intenzívnou výmenou a spoločnými aktivitami v oblasti kvality zabezpečujeme, aby naši partneri dodržiavali naše vysoké štandardy kvality.

Solídni - Solídne a dlhodobé financovanie pre vysokú investičnú silu

Aby sme zabezpečili dlhodobú bezpečnosť spoločnosti, konáme s ohľadom na náklady a vždy zabezpečujeme solídny vývoj ziskov. Vyžaduje si to zodpovedné zaobchádzanie s našimi finančnými zdrojmi, a to tak od manažmentu, ako aj od všetkých zamestnancov. Musíme dosahovať trvalý zisk, aby sme trvalo financovali inovácie a investície, a tak mohli zaručiť pracovné miesta pripravené na budúcnosť.

2. Rozsah platnosti

Táto firemná politika sa vzťahuje na všetky pobočky a obchodné jednotky spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS a je záväzná pre manažment, všetkých vedúcich pracovníkov a zamestnancov. Zahŕňa predpisy a špecifikácie pre nasledujúce oblasti a zodpovedá uvedeným dokumentom: poslanie, kódex správania (pre všetky strany vrátane dodávateľov), politika kvality, environmentálna politika, energetická politika, politika bezpečnosti práce.

Rozsah tejto podnikovej politiky v zásade pokrýva celú spoločnosť a súvisiace lokality a používa sa aj ako špecifikácia pre našich dodávateľov. Očakávame, že naši dodávatelia budú zdieľať rovnaké hodnoty, ciele a manažérske prístupy. Dodržiavanie tohto kódexu správania preto musia rešpektovať aj zmluvní partneri pôsobiaci v priestoroch našej spoločnosti.

Certifikované manažérske systémy majú čiastočne rôzne oblasti použitia:

 • manažment kvality: 16 lokalít (stav 2022. Má sa ďalej rozširovať)
 • manažment životného prostredia: lokalita Bargteheide (stav 2022. Má sa ďalej rozširovať)
 • energetický manažment: oblasť FTN (výrobná technika Nord) v lokalite Gadebusch

3. Princípy globálneho manažérskeho systému

Prepojenie ochrany životného prostredia, šetrenia zdrojov, kvality a bezpečnosti pri práci považujeme za našu ústrednú zodpovednosť. Bezpečné, zdravie chrániace a výkon zvyšujúce pracovné prostredie, ako aj aktívna ochrana životného prostredia prispievajú k ďalšej existencii a úspechu našej spoločnosti.

3.1 Neustále zlepšovanie

Systém riadenia je orientovaný na procesy. Je zameraný na neustály rozvoj spoločnosti, plnenie požiadaviek zákazníkov a zlepšovanie environmentálneho správania spoločnosti.

3.2 Súlad s predpismi a zákonmi

Dodržiavame platné zákony a nariadenia krajín, v ktorých pôsobíme. Okrem toho spĺňame aj špecifikácie príslušných medzinárodných noriem a požiadavky zákazníkov. Tam, kde sú miestne zákony a predpisy menej obmedzujúce, naše konanie sa riadi zásadami tohto kódexu správania. V prípadoch, keď existuje priamy rozpor medzi záväznou miestnou legislatívou a zásadami obsiahnutými v tomto kódexe správania, má prednosť miestna legislatíva. S úradmi a štátnymi inštitúciami jednáme zásadne vecne a odborne.

3.3 Stanovenie cieľov a zlepšenie výkonnosti

Okrem ekonomických oblastí a kvality sú stanovené a sledované konkrétne ciele a plány aj pre oblasti ochrany životného prostredia, ochrany zdrojov a bezpečnosti pri práci. Všetci vedúci pracovníci sú povinní prispievať k cieľom a plánom.

3.4 Komunikácia a kontrola dokumentov

Cielenou komunikáciou zapájame všetky relevantné zainteresované skupiny do centrálnych aspektov riadenia. Udržiavame úzku komunikáciu najmä so zástupcami zamestnancov. Ponúkame tiež školenia pre našich zamestnancov na podporu povedomia o základných stavebných kameňoch systému manažmentu. V pravidelných intervaloch zverejňujeme správu o vývoji našej výkonnosti v oblasti kvality, životného prostredia a bezpečnosti pri práci.

Všetky dokumenty a podklady sa vytvárajú riadne, nedochádza k ich nekalému pozmeňovaniu alebo ničeniu a sú riadne uschované. S dôvernými podnikovými informáciami a obchodnými informáciami partnerov sa zaobchádza citlivo a dôverne. Pokiaľ ide o dokumentáciu, riadime sa jasným systémom správy dokumentov založeným na štyroch fázach:

 • Úroveň 1 – obchodná politika/príručka manažmentu/stratégia
 • Úroveň 2 – popisy globálnych procesov
 • Úroveň 3 – popisy lokálnych procesov
 • Úroveň 4 – informácie vzťahujúce sa k procesom (formuláre, kontrolné zoznamy, používateľská dokumentácia, atď.)

4. Ľudské práva

Zaviazali sme sa presadzovať ľudské práva a dodržiavať ich v súlade s Chartou ľudských práv OSN, najmä nasledujúce:

 • chrana súkromia.
 • zachovávanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä zabezpečenie bezpečného a zdravého pracovného prostredia s cieľom predchádzať úrazom a zraneniam. Toto podlieha všeobecne platným miestnym právnym predpisom.
 • ochrana zamestnancov pred telesnými trestami a pred fyzickým, sexuálnym, psychickým alebo verbálnym obťažovaním alebo zneužívaním.
 • ochrana a zaručenie práva na slobodu názoru a slobodu prejavu.

5. Pracovné podmienky

Dodržiavame nasledujúce základné pracovné normy ILO2:

5.1 Detská práca

Zákaz detskej práce, t.j. zamestnávanie osôb mladších ako 15 rokov, pokiaľ miestna legislatíva nestanovuje vyššiu vekovú hranicu.

5.2 Nútená práca

Zákaz nútenej práce akéhokoľvek druhu je obzvlášť dôležitý v našom dodávateľskom reťazci.

5.3 Odmena

Minimálne pracovné normy týkajúce sa odmeňovania, najmä pokiaľ ide o výšku odmeňovania, v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami štátov a regiónov, v ktorých pôsobíme. Pravidlá odmeňovania sú doplnené o miestnu minimálnu mzdu a dbáme na spravodlivé a nediskriminačné odmeňovanie všetkých zamestnancov.

5.4 Práva zamestnanca

Rešpektujeme práva zamestnancov.

5.5 Zákaz diskriminácie

Nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými zamestnancami.

5.6 Sloboda združovania

Právo na slobodu združovania, slobodu zhromažďovania a kolektívne a tarifné vyjednávanie.

5.7 Pracovná doba

Dodržiavame pracovné normy týkajúce sa maximálneho povoleného pracovného času.

6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V rámci riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci chránime našich zamestnancov pred narušením zdravia prostredníctvom rozsiahlych preventívnych opatrení. Cieľom našej snahy je navrhnúť organizáciu a opatrenia tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Na tento účel sa vykonávajú analýzy rizík a expozície, ako aj pravidelné školenia zamestnancov. Preventívne opatrenia sú tu v popredí. Každý má povinnosť upozorňovať na rozpoznané nebezpečenstvá a má právo prípadné nebezpečenstvá eliminovať.

7. Životné prostredie

Hospodárny, ziskovo orientovaný rozvoj a ochrana nášho životného prostredia a úspora energie nie sú vnímané ako protichodné ciele, ale ako spoločná úloha. Zaviazali sme sa preto v rámci našich možností chrániť životné prostredie a predchádzať znečisťovaniu životného prostredia.

S naším systémom environmentálneho manažérstva sa zameriavame najmä na nasledujúce aspekty našich obchodných aktivít:

 • Redukcia a nahradenie alebo starostlivé zaobchádzanie s látkami znečisťujúcimi vodu, najmä vo výrobných procesoch, ako je lakovanie
 • Produktový dizajn nových výrobkov a obalových materiálov s efektívnym využitím zdrojov
 • Zníženie emisií skleníkových plynov v logistických procesoch, pri využívaní vykurovacej techniky, nákupoch elektriny alebo služobných cestách
 • Zmenšenie množstva odpadu, najmä nebezpečného odpadu z výrobných procesov
 • Koordinácia výrobných procesov nakupovaných dielov a ich dodávky

Každoročné vypracovanie environmentálneho programu je neoddeliteľnou súčasťou nášho systému environmentálneho manažérstva, ktorý zahŕňa najmä definovanie environmentálnych cieľov na zlepšenie nášho environmentálneho správania.

Pri vývoji nových produktov alebo výrobných procesov včas zohľadňujeme relevantné environmentálne dopady počas výroby, používania a po skončení životnosti našich produktov. Preto optimalizujeme náš vývojový proces z hľadiska udržateľnosti počas celého životného cyklu a snažíme sa vedome zvážiť protichodné ciele, ako napríklad medzi použitými materiálmi a životnosťou produktu. Pri vývoji produktov tiež dbáme na to, aby naše produkty prispievali aj k znižovaniu spotreby energie a iných zdrojov pri používaní našimi zákazníkmi.

Všade, kde je to možné, minimalizujeme naše emisie a odpadové produkty, ako aj spotrebu energie, vody, využiteľného priestoru a iných zdrojov v našich výrobných a logistických procesoch. V rámci našich manažérskych systémov pravidelne monitorujeme našu spotrebu zdrojov a emisií, ako je hluk a znečistenie ovzdušia, a podávame správy o konkrétnom vývoji.

8. Kvalita

Naším cieľom je vždy spoľahlivo spĺňať kvalitatívne požiadavky na naše produkty a procesy. Preto používame manažérsky systém, ktorý zahŕňa všetky oblasti našej organizácie.

Princípy nášho každodenného konania sú:

 • orientácia na zákazníka
 • stratégia nulových chýb/proces neustáleho zlepšovania (NORDPro)
 • orientácia na proces
 • bezpečnosť produktu

Vytvárame firemnú kultúru, ktorá vníma riadenie kvality v rámci celého hodnotového reťazca ako neoddeliteľnú súčasť konania každého jednotlivého zamestnanca.

9. Dodávateľský reťazec a minerály z konfliktných oblastí

V rámci nášho rozsiahleho manažmentu dodávateľského reťazca pravidelne vykonávame pre dodávateľský reťazec analýzu rizík, aby sme si splnili našu povinnosť obozretnosti s ohľadom na našu ľudskoprávnu zodpovednosť.

Okrem toho očakávame, že naši dodávatelia budú dodržiavať zásady tohto kódexu správania alebo budú uplatňovať ekvivalentné kódexy správania. Taktiež ich vyzývame, aby implementovali obsah tejto podnikovej politiky do svojich dodávateľských reťazcov. Zaväzujeme sa preto podporovať dodržiavanie obsahu tejto politiky aj medzi našimi dodávateľmi a v ďalšom hodnotovom reťazci v rámci možností a rozsahu činnosti. Preto si vyhradzujeme právo kontrolovať dodržiavanie kódexu správania u našich dodávateľov. Dá sa to urobiť napríklad formou dotazníkov, hodnotení alebo auditov. V prípade akýchkoľvek pochybností o dodržiavaní týchto zásad sa od dodávateľa požaduje, aby prijal príslušné protiopatrenia a oznámil túto záležitosť na ich určenú kontaktnú osobu v našej spoločnosti.

S potrebnou obozretnosťou prijímame opatrenia, ako sú cielené dopyty, aby sme sa v našich produktoch vyhli používaniu nevyhovujúcich minerálov z konfliktných oblastí, ktoré by mohli viesť k porušovaniu ľudských práv, korupcii a financovaniu ozbrojených skupín a podobne.

10. Integrita a súlad s predpismi

Zaviedli sme podnikový systém sledovania súladu s predpismi, ktorý primerane pokrýva nasledujúce témy:

10.1 Korupcia

V našich obchodných vzťahoch nesľubujeme, neponúkame, neposkytujeme, nepožadujeme ani neprijímame výhody, ktoré sú zamýšľané alebo by mohli vzbudzovať dojem ovplyvňovania obchodných rozhodnutí alebo získavania akejkoľvek inej nenáležitej výhody, ani neprijímame také prísľuby. Zvlášť prísny štandard sa musí uplatňovať pri styku s osobami, ktoré podliehajú osobitným trestnoprávnym predpisom a predpisom o zodpovednosti (napr. verejní činitelia).

10.2 Spravodlivá hospodárska súťaž

Konáme v súlade s národnými a medzinárodnými zákonmi o hospodárskej súťaži a protimonopolnými zákonmi a nezúčastňujeme sa na určovaní cien, rozdeľovaní trhu ani na manipulácii so zákazníkmi, trhmi alebo ponukami.

10.3 Vyhýbanie sa konfliktom záujmov

Vyhýbame sa všetkým druhom konfliktov záujmov, interných aj externých, ktoré by mohli mať nezákonný vplyv na obchodné vzťahy. Ak sa to v jednotlivých prípadoch nepodarí, konflikt zverejníme.

10.4 Ochrana informácií a duševného vlastníctva

Chránime dôverné informácie a rešpektujeme duševné vlastníctvo. Prenos technológií a know-how sa musí vykonávať tak, aby boli chránené práva duševného vlastníctva a informácie o zákazníkoch, obchodné tajomstvá a neverejné informácie.

10.5 Predchádzanie praniu špinavých peňazí

Dodržiavame naše zákonné povinnosti predchádzať praniu špinavých peňazí a nezúčastňujeme sa na transakciách, ktoré slúžia na zakrytie alebo integráciu majetku získaného trestnou činnosťou alebo nelegálne.

10.6 Ochrana osobných údajov

Osobné údaje spracovávame, uchovávame a chránime v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Podrobnejšie informácie a predpisy o ochrane údajov nájdete v našich regionálnych vyhláseniach o ochrane údajov.

10.7 Bezpečnosť údajov

Dodržiavame platné zákony na ochranu obchodného tajomstva a podľa toho zaobchádzame s dôvernými informáciami od našich obchodných partnerov.

11. Vybavovanie oznámení o porušení

Naši vedúci pracovníci nesú osobitnú zodpovednosť. Majú funkciu vzoru a sú poučení, aby stále držali krok s dostupnými systémami, ako je náš softvérom podporovaný právny register v oblastiach životného prostredia, bezpečnosti práce, udržateľnosti alebo s ponukou externých školení, a aby kontrolovali relevantnosť aktuálnych zmien v práve a súlad s nimi. Zistené porušenia sa musia okamžite nahlásiť. Ak existuje riziko poškodenia dotknutých zamestnancov, naši zamestnanci aj externí obchodní partneri majú prístup do chráneného informačného systému na našej webovej stránke. Na všetky procesy kontroly a schvaľovania, ktoré zahŕňajú kritické toky finančných platieb, sa používa „princíp štyroch očí“ čo znamená, že záležitosť, ktorá si vyžaduje kontrolu, schvaľujú najmenej dvaja zamestnanci. Naše schvaľovacie procesy sú upresnené aj v našej smernici o podpisovaní. Porušenie kódexu správania môže mať disciplinárne následky.