Betingelser for brug

af internetportalen ”https://www.mynord.com” for NORD Gear Danmark A/S

Læs disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger dette websted

ARTICLE 1: Internetportalen ”myNORD”

(1) Internetportalen ”https://mynord.com” henvender sig til såvel regi-strerede som ikke-registrerede brugere.

(2) Ved ”Brugere” forstås i nærværende betingelser udelukkende er-hvervsdrivende som fastlagt i BGB § 14 (dvs. fysiske eller juridi-ske personer eller fællesskaber med retlig handleevne, der ved ind-gåelse af retshandel handler indenfor deres erhverv), offentlige myndigheder eller offentlige (selvejende) institutioner.

(3) Alle brugere kan indhente information på internetportalen om vore produkter, konfigurere dem og bearbejde, gemme eller printe kon-figurationerne.

(4) For derudover at fremsende tilbudsforespørgsler og/eller ordrer er registrering og/eller godkendelse af brugerne på internetportalen påkrævet, for at vi dermed forsynes med den nødvendige informa-tion med henblik på en hurtig og gnidningsløs opgaveafvikling. Derfor er sider, der relaterer sig til tilbudsforespørgsler eller ordrer kun tilgængelige for registrerede brugere af internetportalen, som opfylder registreringsbetingelserne fastsat i § 4 i disse brugerbetin-gelser.

ARTICLE 2: Omfang og genstand

(1) Disse brugerbetingelser for brug af internetportalen er gældende for alle brugere af internetportalen. For ordrer fra registrerede og god-kendte brugere gælder endvidere ” NORD Gear Danmark A/S Generelle salgs-og leveringsbetingelser, som er tilgængelige på websitet www.nord.com, hvorfra de til enhver tid kan hentes, downloades og printes.

(2) Yderligere er brugen af denne internetportal kun tilladt i overens-stemmelse med nærværende brugerbetingelser. Vi forbeholder os ret til at modificere brugerbetingelserne til enhver tid og uden be-grundelse. Gyldigheden af disse brugerbetingelser i deres til enhver tid gældende version accepteres ved registrering i overensstemmel-se med § 4 eller, hvor registrering ikke er påkrævet, ved aktuel fak-tisk påbegyndt brug.

(3) Vor internetportal er oprettet for Forbundsrepublikken Tysklands territorium på grundlag af tysk ret. Vi påtager os derfor ikke noget ansvar for, om internetportalen er egnet, brugbar eller lovlig for brugere i eller fra andre stater.

ARTICLE 3: Indhold og internetportalens tilgængelighed, produkter

(1) Vi har ret til efter eget skøn at modificere, tilføje, begrænse, fjerne eller midlertidigt eller permanent ophøre med offentliggørelsen af alle internetportalens områder eller dele deraf.

(2) Internetportalen kan udelukkende bruges indenfor rammerne af aktuelt teknologisk stade, Tekniske fejl i strømforsyning eller transmissionsnetværk, hardware- eller softwarefejl, begrænset ka-pacitet, sikkerheds- eller vedligeholdelsesrelaterede afbrydelser, kan påvirke omfanget af mulighed for brug. Vi påtager os derfor in-tet ansvar for, at internetportalen til enhver tid er brugbar i fuldt omfang.

(3) Vi påtager os heller intet ansvar for, at internetportalen er fri for vira. Enhver bruger skal tage hensigtsmæssige sikkerhedsmæssige skridt i anvendelse til sin egen beskyttelse og til beskyttelse af in-ternetportalen, forinden downloadning af materiale.

(4) Præsentationen og konfigurationsmuligheden af vore produkter på internetportalen indebærer ikke noget bindende tilbud fra os. Tværtimod er den en invitation til brugeren til at fremsende et øn-ske om et bindende tilbud fra os. De Tooltips (=hjælpefunktioner), som kan åbnes i konfiguratoren, er produktrelaterede. De træder ikke i stedet for rådgivning om de respektive produkters egnethed med hensyn til brugerens påtænkte brug. Brugeren opfordres derfor til yderligere at tage kontakt til en af vore kompetente medarbejde-re.

ARTICLE 4: Registrering, godkendelse

(1) Nogle områder af internetportalen er kun tilgængelige for registre-rede brugere. Adgang til andre områder af internetportalen er yder-ligere betinget af godkendelse og derfor kun tilgængelige for bru-gere, der er godkendte af os.

(2) En bruger kan ved e-mail anmode os om registrering ved angivelse af oplysning af navn og e-mailadresse og et frit valgt password, som kun er synligt for ham. Han modtager derefter en modtagel-sesbekræftelse pr. e-mail med bekræftelseslink til den e-mailadresse, han har angivet. Når brugeren har bekræftet dette be-kræftelseslink, kan han bruge det password beskyttede område som registreret bruger. Han skal fremsende de korrekte data og oplys-ninger, som er nødvendige for registrering og skal efterfølgende ufortøvet meddele os ændringer heri.

(3) En bruger har ingen ret til at blive registreret. Vi er endvidere til enhver tid berettiget til at tilbagekalde enhver tildelt registrering. Det er f.eks. tilfældet, hvis vi konstaterer, at brugeren har meddelt mangelfulde eller ukorrekte oplysninger eller data i forbindelse med den nødvendige registrering, at han overtræder nærværende brugerbetingelser eller ikke længere er berettiget til brug. Vi forbe-holder os derfor ret til at efterprøve autorisationen ved at sende en yderligere bekræftelsesmail hver tolvte måned.

(4) Den registrerede bruger skal opbevare og holde sine adgangsdata, i særdeleshed sit password, fortroligt.

(5) En særlig og separat godkendelse er nødvendig for adgang til det prisrelevante område af internetportalen. Den udstedes i hvert en-kelt tilfælde efter separat konsultation med os. De ovennævnte be-stemmelser i stk. 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse.

(6) De data og oplysninger, som brugeren meddeler, og som er nød-vendige for godkendelse, bliver opbevaret og kan videregives, hvor det er nødvendigt for at afvikle en ordre. Brugeren giver allerede nu herved sin udtrykkelige tilladelse til denne overførsel af data.

ARTICLE 5: Brugers rettigheder

(1) Den registrerede bruger tildeles en simpel, ikke eksklusiv og ikke overførbar licens til brug af internetportalen indenfor rammerne af udøvelsen af sit erhverv.

(2) Den registrerede bruger kan ved klik på knappen ”Konfigurer” fremstille en tilbudsforespørgsel og ved yderligere klik på knappen ”Opret en ny konfiguration” tilføje produkter til denne tilbudsfore-spørgsel, eventuelt ved hjælp af konfiguratoren. En fuldstændig til-budsforespørgsel vil blive gemt i en projektliste ved klik på knap-pen ”fortsæt til projekt liste”. På projektlisten vil tilbudsforespørgs-len blive afsluttet ved den registrerede brugers klik på knappen ”Klar”. Tilbudsforespørgsler, der er frembragt på denne måde, for-bliver ikke bindende og udgør ikke et kontraktmæssigt tilbud til kunden.

(3) Fremsendelse af bindende ordre er kun muligt i det godkendte om-råde (det godkendte område). Forud for afsendelse opsummeres indholdet inkl. kundedata på en oversigtsside. Den registrerede og godkendte bruger kan på denne side igen korrigere udvalgte ordre-data ved brug af de viste ændringsfelter. Efter klik på ”Generelle salgs-og leveringsbetingelser” fremsender den registrerede og god-kendte bruger et bindende tilbud til os om at indgå bindende aftale ved yderligere klik på knappen ”forpligtet til at betale”.

(4) Efter ordreafgivelse modtager den registrerede og godkendte bru-ger en automatisk genereret e-mail med bekræftelse af ordrens modtagelse og med gentagelse af dens detaljer (modtagelsesbe-kræftelse) (Bekræftelse for modtagelse). Denne modtagelsesbe-kræftelse skaber ikke nogen kontraktlig forpligtelse fra vores side. En aftale indgås efter vort frie valg først ved, at vi sender en ordre-bekræftelse eller de ordrede produkter inden 30 dage.

(5) Efter kontraktindgåelse bliver kontraktteksten lagret og er tilgæn-gelig for den registrerede og godkendte bruger. Den registrerede og godkendte bruger kan også gemme og/eller printe indholdet af sin ordre direkte efter at have sendt sin ordre og også når som helst se-nere ved anvendelse af ”projekt liste” funktionen.

ARTICLE 6: Brugerforpligtelser

(1) Den registrerede og godkendte bruger garanterer, at alle data leve-ret af ham i forbindelse med ordreafgivelse eller godkendelse (f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, bankkonto etc.) er sande og korrekte. Ændringer skal ufortøvet meddeles til os.

(2) Den registrerede bruger sikrer, at tredjepart ikke får adgang til in-formation, software, dokumentation og brugerdata fremsendt i for-bindelse med registrering. Han må ikke udlevere information, soft-ware, dokumentation og brugerdata meddelt ved registreringen til tredjepart, hverken mod vederlag eller vederlagsfrit. Han er endvi-dere ikke berettiget til at modificere, foretage reverse engineering eller oversætte softwaren og dens dokumentation eller udtrække de-le heraf.

(3) Hvis brugeren bliver bekendt med misbrug af de adgangsrettighe-der, der er tildelt ham, skal han omgående underrette os skriftligt herom. I tilfælde af misbrug af den adgangsret, der er meddelt bru-geren, har vi ret til uden ophold at spærre brugerens adgang til in-ternetportalen. Brugeren hæfter for ethvert misbrug af de adgangs-data, som han er ansvarlig for.

ARTICLE 7: Ophavsret og andre beskyttede rettigheder

(1) Indholdet (særligt informationen, softwaren, dokumentationen, teksterne, billederne, diagrammerne, grafikken, lyden, billederne og animationsfilerne og alle øvrige filer og databaser), internetpor-talens design og layout er beskyttet af ophavsret. Vi forbeholder os udtrykkelig enhver beskyttet ret. Særligt er kopiering, redigering, mangfoldiggørelse af enhver art og brug betinget af vor forudgåen-de godkendelse, medmindre tiltagene ved lov er tilladt uden god-kendelse. Dette gælder tillige for vores brands og varemærker, da-tablade, typeskilte og virksomhedslogoer. Bortset fra rettigheder, der udtrykkeligt tildeles i nærværende brugerbetingelser, tildeler vi ikke brugeren nogen yderligere rettighed af nogen art ved at stille indholdet til rådighed, særligt ikke med hensyn til ophavsret, sel-skabsnavne og kommercielle enerettigheder, såsom patenter, design eller kendetegn.

ARTICLE 8: Ansvar for indhold, links

(1) Vi er ansvarlige for vort eget indhold på vor internetportal i over-ensstemmelse med almindelig gældende ret.

(2) Vi har fremstillet indholdet på denne internetportal med omhu og løbende forsøgt at verificere det. Vi kan imidlertid ikke garantere dets korrekthed, aktualitet, fuldstændighed og løbende tilgængelig-hed. Vi afgiver kun bindende information, rådgivning, anbefalinger eller erklæringer indenfor rammerne af individuel kommunikation.

(3) Eftersom vi stiller vort indhold på vor internetportal til rådighed og gør det tilgængelig vederlagsfrit, er vi uden ansvar for tekniske el-ler retlige mangler. I særdeleshed er vi ikke ansvarlige for indhol-dets korrekthed, fejlfrihed, frihed for tredjemands beskyttede ret-tigheder eller ophavsrettigheder, fuldstændighed og/eller indholdets anvendelighed. Denne ansvarsfraskrivelse gælder dog ikke ved for-sæt eller svig fra vores side.

(4) Vort tilbud indeholder links til tredjemands hjemmesider, hvis ind-hold er uden for vor kontrol. Ansvaret for indholdet af linkede sider påhviler udelukkende de respektive udbydere af disse sider.

ARTICLE 9: Eksportkontrol

(1) Adgang til visse dele af indholdet kan, afhængig af deres formål og endelige destination, være betinget af godkendelse eller være fuld-stændig forbudt i henhold til relevante eksportkontrolregler gæl-dende for EU, EU’s medlemsstater og/eller USA. Derfor må ad-gang til og/eller videregivelse af indhold, der meddeles på vor in-ternetportal kun finde sted, dersom brugeren har sikret sig, at det sker i overensstemmelse med de relevante eksportregulativer. I til-fælde af overtrædelse heraf er vi berettiget til uden ophold at spær-re adgangen til vor internetportal.