Yrityksen toimintakulttuuri ja eettiset ohjeet

NORD Drivesystems -konserni

Lataa eettiset ohjeet

Vastuullisuus merkitsee meille eettisten ohjeidemme mukaisesti sitä, että otamme yritystoiminnassamme ja siinä tekemissämme päätöksissä huomioon talouteen, teknologiaan, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvät näkökohdat ja pyrimme saattamaan toiminnan ja päätösten vaikutukset asianmukaiseen tasapainoon.

Meidän on kannettava myös yhteiskunnallista vastuuta eri puolilla maailmaa työskentelevään henkilöstöömme, asiakkaisiimme, toimittajiimme ja muihin kumppaneihimme nähden. Lataa täältä eettiset ohjeemme englanniksi tai saksaksi.

Lataa PDF

1. Peruskäsitys yhteiskunnallisesti vastuullisesta yritystoiminnasta

NORD on maailmanlaajuisesti toimiva, vuonna 1965 perustettu perheyritys. Kehitämme, valmistamme ja myymme käyttötekniikkaa yli sadan toimialan tarpeisiin. Meidän on siten kannettava myös yhteiskunnallista vastuuta eri puolilla maailmaa työskentelevään henkilöstöömme, asiakkaisiimme, toimittajiimme ja muihin kumppaneihimme nähden. Vastuullisuus merkitsee meille sitä, että otamme yritystoiminnassamme ja siinä tekemissämme päätöksissä huomioon talouteen, teknologiaan, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvät näkökohdat ja pyrimme saattamaan toiminnan ja päätösten vaikutukset asianmukaiseen tasapainoon. Edistämme toimipaikoissamme aina mahdollisuuksien mukaan globaalin yhteisön etua ja kestävää kehitystä. Noudatamme yleisiä eettisiä arvoja ja periaatteita, joista tärkeimpinä mainittakoon vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeudet.

Eettisten ohjeiden noudattaminen on erittäin tärkeää NORDille, joten niitä on noudatettava aina ja kaikkialla.

2. Soveltamisala

2.1 Nämä eettiset ohjeet koskevat kaikkia NORDin tytäryhtiöitä ja liiketoimintayksiköitä sekä niiden kaikkia johdon edustajia ja työntekijöitä. Johdon edustajilla on erityisen suuri vastuu eettisten ohjeiden noudattamisesta, sillä he toimivat esimerkkinä myös muille. Havaituista rikkomuksista on ilmoitettava viipymättä.

2.1.1 Rikkomuksia koskevien ilmoitusten käsittely
Työntekijöidemme ja liikekumppaniemme käytettävissä on suojattu menetelmä, jonka kautta he voivat ilmoittaa havaitsemastaan näiden eettisten ohjeiden vastaisesta toiminnasta luottamuksellisesti.

2.2 NORD sitoutuu vaatimaan näiden eettisten ohjeiden noudattamista myös toimittajiltaan ja muilta arvoketjun toimijoilta.

3. Yhteiskunnallisesti vastuullisen liiketoiminnan kulmakivet

NORD edistää toiminnallaan aktiivisesti seuraavassa kuvattavien arvojen ja periaatteiden johdonmukaista toteutumista ja noudattamista.

3.1 Lainsäädännön noudattaminen
NORD noudattaa sijaintimaidensa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muita määräyksiä. Jos sijaintimaan institutionaaliset puitteet eivät ole kovin kehittyneet, NORD tutkii, mitä yritystoiminnan hyviä käytäntöjä sen kotimaasta voitaisiin soveltaa vastuullisen yritystoiminnan tukemisen nimissä.

3.2 Viestintä
Kaikki asiakirjat laaditaan tunnollisesti. Niitä ei muuteta tai tuhota vilpillisessä mielessä, ja ne säilytetään asianmukaisesti. Liikesalaisuudet ja kumppanien liiketoimintaan liittyvät tiedot ovat arkaluonteisia tietoja, joita käsitellään luottamuksellisesti.

3.3 Ihmisoikeudet
NORD tukee ihmisoikeuksien toteutumista ja noudattaa YK:n ihmisoikeuksien julistukseen kirjattuja ihmisoikeuksia, erityisesti seuraavia niistä:

  • yksityisyyden suoja
  • terveyden ja työturvallisuuden turvaaminen, erityisesti turvallisen ja terveyttä edistävän työympäristön takaaminen tapaturmien ja loukkaantumisten välttämiseksi, yleisen paikallisen lainsäädännön mukaisesti
  • työntekijöiden suojaaminen fyysisiltä rangaistuksilta sekä fyysiseltä, seksuaaliselta, henkiseltä ja sanalliselta ahdistelulta ja hyväksikäytöltä
  • mielipiteen- ja ilmaisunvapauden suojaaminen ja turvaaminen.

3.4 Työolot
NORD noudattaa seuraavia ILOn2 keskeisiä työstandardeja:

3.4.1 Lapsityö
Lapsityön kielto eli alle 15-vuotiaiden henkilöiden työllistämiskielto, sikäli kuin paikallisessa lainsäädännössä ei ole määrätty sitä korkeammista ikärajoista tai sallituista poikkeuksista.

3.4.2 Pakkotyö
Kaikenlaisen pakkotyön kielto.

3.4.3 Palkkaus
Työstä maksettavaa korvausta koskevat standardit, erityisesti noudatettavan lainsäädännön ja määräysten mukainen palkkataso.

3.4.4 Työntekijöiden oikeudet
NORD kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia.

3.4.5 Syrjintäkielto
Kaikkia työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi.

3.5 Työaika
NORD noudattaa työajan sallittua enimmäiskestoa koskevia määräyksiä.

3.6 Ympäristönsuojelu
NORD täyttää kussakin toimipaikassaan vaadittavat ympäristönsuojelumääräykset ja -standardit. Voittoa tavoittelevaa taloudellista toimintaa sekä ympäristön suojelemista ja energian säästämistä ei pidetä keskenään ristiriitaisina tavoitteina vaan kokonaisvaltaisena tehtävänä. Ympäristö- ja energiapolitiikkamme perustuu sovellettavan lainsäädännön ja määräysten johdonmukaiseen noudattamiseen. Ympäristönsuojelu ja resurssitehokkuus eivät ole meille ainoastaan lainmukaisuuskysymys, vaan olemme sitoutuneita niihin omaehtoisesti ja kehitämme niihin jatkuvasti parannuksia.

3.7 Yhteisöllinen toiminta
NORD edistää sijaintimaidensa ja -alueidensa yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä.

4. Toteuttaminen

Toteutamme ja dokumentoimme näissä eettisissä ohjeissa kuvattuja periaatteita ja arvoja soveltuvin ja toteuttamiskelpoisin toimenpitein. Työntekijöille tiedotetaan eettisistä ohjeista, ja heille annetaan tarvittavaa koulutusta niiden aihepiireistä. Eettisten ohjeiden rikkomista ei hyväksytä. Niiden rikkominen voi johtaa kurinpitotoimiin.

5. Rehellisyys ja sääntöjenmukaisuus

Yrityksellämme on compliance- eli sääntöjenmukaisuusjärjestelmä, joka kattaa seuraavat osa-alueet:

5.1 Korruptio
Korruptio ja lahjonta ovat lainvastaisia ilmiöitä, jotka estävät reilun kilpailun toteutumista. Emme lupaa, tarjoa, anna, vaadi tai ota vastaan huomionosoituksia tai lupauksia huomionosoituksista, joiden tarkoituksena on tai voisi näyttää olevan liiketoiminnallisiin päätöksiin vaikuttaminen tai muiden etujen saaminen. Erityisen tiukasti kieltoa on noudatettava sellaisten henkilöiden suhteen, joihin sovelletaan erityisiä rikos- ja vastuuoikeudellisia määräyksiä (esim. viranhaltijat).

5.2 Reilu kilpailu
Toimimme kansallisen ja kansainvälisen kilpailu- ja kartellioikeuden mukaisesti, emmekä osallistu hinnoista, asiakkaista, markkinoista tai tarjouksista sopimiseen tai markkinoiden jakamiseen.

5.3 Tietojen ja henkisen omaisuuden suojaaminen
Suojaamme luottamuksellisia tietoja ja kunnioitamme teollis- ja tekijänoikeuksia. Teknologian ja tiedon siirtymisen yhteydessä on varmistettava teollis- ja tekijänoikeuksien noudattaminen sekä asiakastietojen, liikesalaisuuksien ja julkistamattomien tietojen salassapito.

5.4 Rahanpesun torjunta
Rahanpesuksi kutsutaan lainvastaisin keinoin hankittujen varojen tai omaisuuden saattamista laillisen rahoitustoiminnan tai talouden piiriin. Noudatamme lakisääteisiä rahanpesun torjuntaa koskevia velvoitteitamme, emmekä osallistu liiketoimiin, joiden tarkoituksena on rikollisin tai lainvastaisin keinoin hankittujen omaisuuserien alkuperän salaaminen tai niiden laillistaminen

5.5 Tietosuoja
Käsittelemme, tallennamme ja suojaamme henkilötietoja paikallisesti sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

5.6 Tietoturva
Noudatamme kulloinkin voimassa olevaa liikesalaisuuksien suojaamista koskevaa lainsäädäntöä ja käsittelemme liikekumppaneidemme tietoja sen mukaisesti.

6. Toimitusketju

Odotamme toimittajiltamme näiden eettisten ohjeiden tai vastaavien käytännesääntöjen noudattamista. Lisäksi kehotamme toimittajiemme vaatimaan eettisten ohjeiden sisältöjen toteutumista omissa toimitusketjuissaan. Varaamme oikeuden tarkastaa esimerkiksi kyselylomakkeiden, arviointien tai auditointien avulla, noudattavatko toimittajamme eettisiä ohjeita. Jos eettisten ohjeiden noudattamiseen liittyy epäselvyyksiä, toimittajaa pyydetään toteuttamaan asianmukaiset korjaustoimet ja raportoimaan niistä yhteyshenkilölleen yrityksessämme.