Toimitusketju (LkSG) ja Material Compliance

Velvoitteemme toimitusketjun eri vaiheissa

NORD DRIVESYSTEMS -konserni soveltaa saksalaista LkSG:tä (Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Gesetz) vuodesta 2023. Haluamme varmistaa asiakkaillemme ja kaikille työtovereille, että tuotteiden valmistukseen käytetään kestävästi tuotettuka raaka-aineita sekä komponentteja, ja on itsestään selvää, että myös kumppanimme toimitusketjun eri vaiheissa tuntevat, että ihmisoikeudet ovat sitovia.

Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Gesetz (LkSG)

LkSG:n mukainen periaatelausumamme

Lieferketten-Sorgfalts-Pflichten-Gesetz (LkSG) astui voimaan 1.1.2023.

Tämä laki säätelee velvoittavasti ihmisoikeuksien noudattamista toimitusketjussa.

Eräs osatekijä ovat määritellyt huolellisuusvelvoitteet.

Laki koskee vuodesta 2023 lähtirn aluksi yrityksiä, joilla on vähintään 3000 työntekijää. Getriebebau NORD GmbH &Co KG 1 670 työntekijöineen Saksassa olisi velvollinen noudattamaan lakia vasta vuodesta 2024, mutta lain tärkeys tiedetään ja vastuun kantaminen alkaa jo tänä vuonna.

Tiedämme globaalisti toimivana perheyrityksenä yritysemme kaupan vaikutuksen yhteyskuntaan ja toiminnan seuraukset. CSR on siksi meille tärkeä teema. CSR on lyhenne sanoista Corporate Social Responsibility. Se kuvaa vapaaehtoista vastuun kantamista sosiaalisista, ekologisista ja taloudellisista sekoista sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

NORD kansainvälisesti verkottuneena yrityksenä katsoo erityiseksi vastuukseen maailmanlaajuisen ihmisoikeustilanteen parantamisen toimitusketjumme eri osissa ja sosiaalisesti kestävien liikesuhteiden luomisen. Globaalien hankinta- ja myyntimarkkinoiden yleistyvä integraatio sisältää usein riskejä, jotka johtuvat läpinäkymättömyydestä ja kansainvälisten ihmisoikeuksien usein puutteellisesta toteutumisesta toimitusketjuissa.

NORD sitoutuu huomioimaan, suojelemaan ja noudattaman yksilön ihmisoikeuksia. Niihin kuuluvat meidän käsityksemme mukaan reilut palkat, kunnolliset työolosuhteet ja lasten hyväksikäytön estäminen. Naisten ja miesten tasa-arvoisuus on meille itsestään selvää, emmekä syrji ketään sukupuolen, syntyperän, etnisen tausta, kielen, kotimaan ja syntyperän, uskon, uskonnollisten tai poliittisten mielipiteiden tai vammaisuuden perusteella. Vastustamme korruptiota sekä pakkotyötä ja ihmiskauppaa.

Odotamme, että kaikki alihankkijamme sekä kaikkien liiketoiminta-alueidemme ja tytäryhtiöidemme henkilökunta huomioi, suojelee ja noudattaa jokaisen yksilön ihmisoikeuksia. Koko liiketoiminnassamme että koko toimitusketjussa tulee huolehtia siitä, että ihmisoikeus- ja ympäristörikkomukset estetään ja asianomaiselle annetaan mahdollisuus avun saantiin.

NORD toimii näiden ohjeiden mukaan ja kouluttaa työntekijämme toteuttamaan näitä arvoja. Näiden periaatteiden vastaiset rikkomukset on huomioitava tietoisesti, ne on ilmoitettava ja käsiteltävä päätettyjen prosessien mukaisesti, ja muokattava soveltuviksi käytännön toimenpiteiksi. Tämä koskee myös kolmansien osapuolten ilmoituksia.

Linkki rikkomuksista ilmoittamisjärjestelmään Rikkomuksista ilmoittaminen

Laadimme jatkuvasti päivitettävän, IT:n tukeman riskianalyysin, joka perustuu maakohtaisiin indekseihin ja LkSG:n 13 riskikenttä.

Ihmisoikeusvaltuutettu valvoo riskianalyysia ja raportoi yrityksen johdolle vähintään kerran tilikauden aikana. Mikäli analyysissa havaitaan ihmisoikeus- tai ympäristövelvoitteen rikkomuksen, mahdolliset korvaavat toimenpiteet määritellään ja vastaavat toimet niiden eliminoimiseksi aloitetaan-

Sitoudumme tukemaan toimittajiamme ja muilta arvoketjun toimijoita näiden eettisten ohjeiden noudattamisessa mahdollisuuksiemme ja tilanteen mukaan. Pidätämme oikeuden valvoa sitä, noudattavatko toimittajamme velvoittavia eettisiä ohjeitamme. Valvontaa voidaan toteuttaa esimerkiksi kyselylomakkeiden, arviointien ja auditointien avulla. Jos toimintakulttuurin noudattamiseen liittyy epäselvyyksiä, toimittajaa pyydetään toteuttamaan asianmukaiset korjaustoimet ja raportoimaan niistä yhteyshenkilölleen yrityksessämme.

Lisätietoja yrityspolitiikastamme ja eettisistä toimintaohjeistamme on täällä.

Katso lisätietoja videosta, jonka on julkaissut Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Lataa periaatelausumamme

Tiedämme globaalisti toimivana perheyrityksenä yritystoimintamme vaikutuksen yhteyskuntaan ja toiminnan seuraukset. CSR on siksi meille tärkeä teema.

Material Compliance

Valmistajien, mutta myös maahantuojien, myyjien tai toimittajien on huolehdittava siitä, että heidän tuotteensa ovat kaikkien materiaalimääräysten (Material Compliance) mukaiset. Kemikaaliasetus REACH sekä EU:n RoHS-direktiivi ovat esimerkkejä Material Compliancen toteuttamisesta; Näitä asetuksia koskevat tiedot on julkaista ja dokumentoitava toimitusketjussa.

Euroopan unioni antoi REACH-asetuksen, jolla parannetaan ihmisten terveyden ja ympäristön suojausta kemikaaleista aiheutuvista riskeistä. (Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

Lataa REACH-asetuksen mukainen valmistajan ilmoitus

Conflict Minerals Report (CMRT)

Responsible Minerals Initiative (RMI) kehitti Conflict Minerals Reporting Templaten (CMRT) , jotta yritykset voivat antaa asiakkailleen tarkkoja tietoja mineraalien alkuperämaista sekä niiden valmistukseen käytetyistä sulatoista ja jalostamoista

Konfliktimineraaleilla tarkoitetaan tässä yhteydessä raaka-aineita, joita käytetään tuotantomaissa väkivallan ja ihmisoikeusloukkausten rahoittamiseen; EU:n asetuksen käyttöönotolla pyritään tätä rajoittamaan.

Lataa Conflict Minerals Report (CMRT)(ZIP)

PFAS on joukko teollisuuskemikaaleja, joka käsittää erittäin suuren lukumäärän aineita. Kysymyksessä ovat organiset yhdisteet, joiden vetyatomit korvataan fluoriatomeilla kokonaan (”perfluorattu”) tai osittain (”polyfluorattu”). Niillä on erityisiä ominaisuuksia, minkä vuoksi niitä on käytetty jo pitkään monilla teollisuuden aloilla ja yleisesti myös kotitalouksissa.

Tunnetuimmat PFAS-aineryhmät ovat:

  • perfluoratut sulfonihapot (tunnetuin edustaja: perfluorioktaanisulfonihappo (PFOS))
  • perfluoratut hiilihapot (tunnetuin edustaja: perfluorioktaanihappo (PFOA))

ECHA julkaisi 7.2.2023 alustavan suositusluonnoksen lisämisestä ehdokasluetteloon , jolla rajoitetaan laajasti per- ja polyfluorialkyyliaineita (PFAS).

Otamme vastuuntuntoisena yrityksen tämän aiheen erittäin vakavasti. Seuraamme jatkuvasti alueen ajankohtaista kehitystä, tukenamme esimerkiksi järjestöt VDMA ja ZVEI. Kun REACH-asetus (EY) 1907/2006, eurooppalainen kemikaaliasetus, päivitetään ja PFAS otetaan ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin ja täytämme vastuumme.

Ota yhteyttä, kun haluat lisätietoja.