Bedrijfsbeleid en gedragscode

van de NORD DRIVESYSTEMS Groep

Gedragscode downloaden

In overeenstemming met onze gedragscode nemen wij onze verantwoordelijkheid door de gevolgen van onze zakelijke beslissingen en handelingen in economisch, technologisch, sociaal en ecologisch opzicht af te wegen en door een aangemeten balans tussen de diverse belanghebbenden tot stand te brengen.

Bovendien nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover onze wereldwijd actieve werknemers, onze klanten, leveranciers en andere partners. Download hier ons bedrijfsbeleid in het Duits en Engels.

PDF downloaden

1. Missie en waarden

Klantgericht - Klantgerichtheid is onze drijfveer

De tevredenheid en het succes van onze klanten staan centraal in ons denken en handelen. Wij richten ons in ons werk op de eisen van onze klanten. Langdurige klantenbinding tot en met technologisch partnerschap is ons belangrijkste bedrijfsdoel.

Innovatief - Innovatie en technologisch leiderschap zijn onze verklaarde doelstellingen

NORD DRIVESYSTEMS is een van 's werelds toonaangevende systeemleveranciers voor aandrijftechniek. Van omvormers tot aandrijfassen: Wij leveren reductoren, elektromotoren en aandrijfelektronica met alle bijbehorende diensten via één aanspreekpunt. In het kader van ons innovatiebeheer analyseren wij voortdurend de toekomstige behoeften en eisen in de markt en nieuwe productietechnologieën. Wij stellen technische normen en ontwikkelen voortdurend nieuwe producten in een modulair systeem ten behoeve van onze klanten. Als serieleverancier bieden wij flexibele systeemoplossingen tegen een marktconforme prijs-prestatieverhouding.

Wereldwijd - Wij zijn een sterke wereldwijde partner voor onze klanten

In 36 landen kunnen onze klanten snel, gemakkelijk en betrouwbaar samenwerken met vestigingen van de NORD DRIVESYSTEMS Groep – wij spreken de taal van onze klanten. Met eigen productie-, verkoop- en servicebedrijven zijn wij actief op alle vijf continenten en bieden wij onze klanten wereldwijd competente en intensieve ondersteuning vanaf de ontwerpfase tot na de succesvolle inbedrijfstelling. Om onze groeidoelstellingen te bereiken, breiden wij onze wereldwijde bedrijfsstructuur voortdurend en duurzaam uit.

Consistent - Wij richten ons op de hoogste kwaliteit

Wij ontwikkelen en produceren producten en diensten van de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid. Onze producten worden gebruikt in meer dan 100 verschillende bedrijfstakken, vaak met inachtneming van hoge technische eisen. Daarom zijn de hoogste kwaliteitsnormen wereldwijd voor ons vanzelfsprekend, niet alleen in de productie, maar in de hele waardescheppingsketen. Wij garanderen de hoge bedrijfszekerheid en lage onderhoudsbehoefte van onze producten door een wereldwijd kwaliteitsmanagementsysteem en uniforme productienormen. Continue verbeteringen op alle niveaus als onderdeel van ons Lean-initiatief NORDPro zijn wereldwijd stevig verankerd in ons bedrijf met als doel de beste partner voor onze klanten te zijn. Wij streven naar een 0-defecten-strategie voor producten en processen.

Personeelsgericht - Onze medewerkers zijn de basis voor ons succes

Wij zijn een gemotiveerd, sterk en competent wereldwijd team. Voortdurende ontwikkeling en opleiding, internationale kennisuitwisseling en langdurige betrokkenheid van onze medewerkers bij ons bedrijf zijn voor ons bijzonder belangrijk. Wij staan voor een respectvolle en op samenwerking gerichte interactie tussen alle werknemers wereldwijd. Wij kunnen wereldwijd alleen succesvol zijn met betrokken, betrouwbare en professionele medewerkers. Voor de bescherming en het welzijn van alle werknemers wordt op alle gebieden gezorgd voor goede arbeidsomstandigheden en hoge veiligheidsnormen. Wij willen dat alle medewerkers van NORD wereldwijd trots zijn op hun bedrijf en hun persoonlijke prestaties.

Betrouwbaar - Wij hebben een sterk presterende productie en een hoge wereldwijde leveringscapaciteit.

Wij investeren op lange termijn en duurzaam in ons bedrijf. Het grote aandeel van onze eigen productie in het eindproduct en de modernste productietechnologieën stellen ons in staat flexibel en snel te reageren op de wensen van onze klanten. Het scheppen van voldoende productiecapaciteit voor onze omzetgroei op lange termijn is de basis van onze ondernemingsstrategie. Om in de toekomst de toenemende vraag naar snelle en tijdige leveringen wereldwijd te kunnen garanderen, werken wij voortdurend aan de optimalisatie van onze uitgebreide wereldwijde logistieke keten.

Toekomstgericht - wij zien digitalisering als een kans

Wij willen de digitalisering van onze producten gebruiken om onze klanten te ondersteunen om innovatief en succesvol te zijn en om de klant in staat te stellen snel en gemakkelijk zaken met ons te doen via ons online platform.. Wij integreren onze processen ook in digitale structuren waar dat zinvol en mogelijk is. De veiligheid en de vertrouwelijkheid van de IT-systemen en -gegevens moeten altijd gewaarborgd zijn.

Duurzaam / Verantwoordelijk - Wij handelen milieubewust, verantwoordelijk en met integriteit.

Als verantwoordelijk bedrijf gaan wij zuinig om met natuurlijke hulpbronnen en gaan wij zorgvuldig om met de natuur. Wij ondersteunen onze klanten met energie-efficiënte aandrijfsystemen en houden al bij de ontwikkeling daarvan rekening met potentiële milieueffecten. De naleving van wetten, richtlijnen en vrijwillig vastgelegde ethische normen is voor de NORD DRIVESYSTEMS Groep vanzelfsprekend. Daarbij richten wij ons op eerlijkheid, transparantie en betrouwbaarheid tegenover onze partners.

Partnerschap - Wij streven naar partnerschap en samenwerking met leveranciers en dienstverleners.

Een vertrouwensvolle en transparante samenwerking met onze partners en leveranciers stelt ons in staat stabiele verkoop- en inkoopprocessen te garanderen. Wij hebben sterk presterende en kosteneffectieve leveranciers nodig met wie wij samenwerken. Door intensieve uitwisselingen en gezamenlijke kwaliteitsactiviteiten zorgen wij ervoor dat onze partners onze hoge kwaliteitsnormen naleven.

Solide - Solide en op de lange termijn gerichte financiering voor een grote investeringskracht

Om de bedrijfszekerheid op lange termijn te waarborgen, gaan wij kostenbewust te werk en zorgen wij altijd voor een solide resultaatontwikkeling. Dit vereist een verantwoordingsbewust gebruik van onze financiële middelen, zowel door het management als door alle werknemers. Wij moeten op lange termijn winst maken om permanent innovaties en investeringen te kunnen financieren en zo banen voor de toekomst veilig te stellen.

2. Toepassingsgebied

Dit ondernemingsbeleid geldt voor alle vestigingen en bedrijfsonderdelen van NORD DRIVESYSTEMS en is bindend voor de directie, alle leidinggevenden en medewerkers. Het bevat voorschriften en specificaties op de volgende gebieden en komt overeen met de genoemde documenten: Missieverklaring, gedragscode (voor alle partijen, inclusief leveranciers), kwaliteitsbeleid, milieubeleid, energiebeleid, beleid inzake gezondheid en veiligheid op het werk.

Het toepassingsgebied van dit bedrijfsbeleid bestrijkt in principe het gehele bedrijf en de bijbehorende vestigingen en wordt ook gebruikt als richtlijn voor onze leveranciers. Wij verwachten van onze leveranciers dat zij dezelfde waarden, doelstellingen en managementbenaderingen hanteren. Daarom moet deze gedragscode ook worden nageleefd door de contractuele partners die op onze bedrijfsterreinen bij ons werken.

Sommige van de gecertificeerde managementsystemen hebben verschillende toepassingsgebieden:

 • Kwaliteitsmanagement: 16 locaties (stand 2022. Verder uit te breiden)
 • Milieubeheer: Vestiging Bargteheide (stand 2022. Verder uit te breiden)
 • Energiemanagement: Afdeling FTN (Fertigungstechnik Nord) op vestiging Gadebusch

3. Beginselen van het algemene managementsysteem

Wij beschouwen de koppeling van milieubescherming, het ontzien van hulpbronnen, kwaliteit en arbeidsveiligheid als onze centrale verantwoordelijkheid. Een veilige, gezondheidsbewuste en prestaties bevorderende werkomgeving en milieubescherming in de praktijk dragen bij aan het voortbestaan en het succes van onze onderneming.

3.1 Continue verbetering

Het managementsysteem is procesgericht. Het is gericht op de continue ontwikkeling van het bedrijf, het voldoen aan de eisen van de klant en de verbetering van de milieuprestaties van het bedrijf.

3.2 Naleving van wet- en regelgevingen

Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgevingen van de landen waarin wij actief zijn. Bovendien voldoen wij aan de specificaties van relevante internationale normen en aan de eisen van de klant. Indien de plaatselijke wet- en regelgeving minder streng is, baseren wij ons gedrag op de beginselen van deze gedragscode. In gevallen waarin een rechtstreeks conflict bestaat tussen dwingend lokaal recht en de beginselen van deze gedragscode, heeft de lokale wetgeving prioriteit. Wij gaan principieel objectief en professioneel om met overheden en overheidsinstellingen.

3.3 Doelstellingen en performanceverbetering

Er worden concrete doelstellingen en plannen voorgeschreven en nagestreefd, niet alleen op economisch en kwalitatief gebied, maar ook op het gebied van milieubescherming, het ontzien van natuurlijke hulpbronnen en arbeidsveiligheid. Van alle managers wordt verwacht dat zij bijdragen aan de doelstellingen en planningen.

3.4 Communicatie en documentenbeheer

Met gerichte communicatie betrekken wij alle relevante belanghebbenden bij de centrale aspecten van het management. Met name met de werknemersvertegenwoordigers onderhouden wij een intensieve dialoog. Daarnaast bieden wij een opleidingsprogramma voor onze werknemers aan om hen bewust te maken van de centrale bouwstenen van het managementsysteem. Wij publiceren regelmatig een verslag over de ontwikkeling van onze performance op het gebied van kwaliteit, milieu en arbeidsveiligheid.

Alle documenten en dossiers worden volgens de voorschriften opgesteld, niet onrechtmatig gewijzigd of vernietigd en naar behoren bewaard. Handelsgeheimen en zakelijke informatie van de partners worden behandeld als gevoelige en vertrouwelijke informatie. Bij de documentatie hanteren wij een helder documentenbeheer op vier niveaus:

 • Niveau 1 - Bedrijfsbeleid / Managementhandboek / Strategie
 • Niveau 2 - Procesbeschrijvingen Globaal
 • Niveau 3 - Procesbeschrijvingen Lokaal
 • Niveau 4 - Procesgerelateerde informatie (formulieren, controlelijsten, gebruikersdocumentatie, enz.)

4. Mensenrechten

Wij zetten ons in voor de bevordering van de mensenrechten en handhaven de mensenrechten in overeenstemming met het VN-Handvest van de rechten van de mens, in het bijzonder de hieronder vermelde rechten:

 • Bescherming van de privacy.
 • Handhaving van de gezondheid en veiligheid op het werk, met name door te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving ter voorkoming van ongevallen en verwondingen. Dit is onderworpen aan de algemeen geldende lokale wettelijke voorschriften.
 • Bescherming van werknemers tegen lichamelijke bestraffing en tegen fysieke, seksuele, psychologische of verbale intimidatie of misbruik.
 • Bescherming en toelating van het recht op vrijheid van mening en meningsuiting.

5. Arbeidsomstandigheden

Wij voldoen aan de volgende fundamentele arbeidsnormen van de ILO2:

5.1 Kinderarbeid

Het verbod op kinderarbeid, d.w.z. de tewerkstelling van personen jonger dan 15 jaar, tenzij de plaatselijke wetgeving hogere leeftijdsgrenzen verplicht stelt.

5.2 Dwangarbeid

Het verbod op elke vorm van dwangarbeid is bijzonder belangrijk in onze toeleveringsketen.

5.3 Beloning

Minimaal de arbeidsnormen met betrekking tot de beloning, in het bijzonder de hoogte van de beloning overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving van de staten en regio's waarin wij actief zijn. De regelgeving inzake beloning wordt aangevuld met het regionale minimumloon en wij zien toe op een eerlijke en niet-discriminerende beloning voor alle werknemers.

5.4 Rechten van de werknemers

Wij respecteren de rechten van werknemers.

5.5 Verbod op discriminatie

Niet-discriminerende behandeling van alle werknemers en werkneemsters.

5.6 Vrijheid van vergadering

Het recht op vrijheid van vereniging, vergadering en collectieve salarisonderhandelingen.

5.7 Werktijd

Wij houden ons aan de arbeidsnormen met betrekking tot de maximaal toegelaten arbeidstijd.

6. Veiligheid en gezondheid op het werk

Als onderdeel van ons gezondheids- en veiligheidsbeleid beschermen wij onze werknemers tegen gezondheidsschade met omvangrijke preventieve maatregelen. Deze inspanningen zijn erop gericht om de organisatie en de faciliteiten zo te ontwerpen dat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers niet in het gedrang komen. Daartoe worden analyses van de risico’s en belastingen uitgevoerd en worden regelmatig instructiesessies aangeboden aan de werknemers. Preventieve maatregelen staan daarbij op de voorgrond. Iedereen heeft de plicht anderen attent te maken op onderkende gevaren en het recht om mogelijke gevaren te laten wegnemen.

7. Milieu

Wij zien economische, op winst gerichte ontwikkeling en de bescherming van ons milieu en energiebesparing niet als tegenstrijdige doelstellingen, maar als een gemeenschappelijke taak. Daarom zetten wij ons in om het milieu te beschermen en milieuvervuiling zoveel mogelijk te voorkomen.

Met ons milieumanagementsysteem richten wij ons met name op de volgende aspecten van onze bedrijfsactiviteiten:

 • De vermindering en vervanging van of de zorgvuldige omgang met stoffen die gevaarlijk zijn voor water, vooral bij productieprocessen zoals lakken en verven.
 • Het ontwerp van nieuwe producten en verpakkingsmaterialen die de natuurlijke hulpbronnen ontzien
 • De vermindering van broeikasgassen, in logistieke processen, bij het gebruik van verwarmingstechniek, de aankoop van elektriciteit of zakenreizen
 • De vermindering van afval, met name gevaarlijk afval van productieprocessen
 • De coördinatie van productieprocessen van aangekochte onderdelen en de levering ervan

De jaarlijkse opstelling van een milieuprogramma is een integraal onderdeel van ons milieumanagementsysteem, dat met name de vastlegging van milieudoelstellingen ter verbetering van onze milieuprestaties omvat.

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten of productieprocessen houden wij in een vroeg stadium rekening met relevante milieu-effecten tijdens de productie en het gebruik en ook na afloop van de levensduur van onze producten. Daarom optimaliseren wij ons ontwikkelingsproces over de gehele levenscyclus met betrekking tot duurzaamheidsaspecten en proberen wij bewuste afwegingen te maken tussen tegenstrijdige doelen, zoals materiaalgebruik en levensduur van het product. Bovendien zorgen wij er bij de productontwikkeling voor dat onze producten bij gebruik door onze klanten ook bijdragen tot een lager verbruik van energie en andere hulpbronnen.

In onze productie en logistieke processen minimaliseren wij waar mogelijk onze emissies en afvalstoffen, alsmede ons verbruik van energie, water, vloeroppervlak en andere hulpbronnen. Als onderdeel van onze managementsystemen controleren wij regelmatig ons verbruik van hulpbronnen en onze emissies zoals lawaai en luchtverontreiniging en brengen wij verslag uit over de specifieke ontwikkelingen.

8. Kwaliteit

Het is onze doelstelling om te allen tijde betrouwbaar te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen voor onze producten en processen. Daarom passen wij een managementsysteem toe dat alle afdelingen van onze organisatie bestrijkt.

De principes van ons dagelijks handelen zijn:

 • Klantgerichtheid
 • Zero Defect Strategie / Continu Verbeteringsproces (NORDPro)
 • Procesgerichtheid
 • Productveiligheid

Wij scheppen een bedrijfscultuur die kwaliteitsmanagement in de hele waardeketen beschouwt als een integraal onderdeel van het handelen van elke werknemer.

9. Toeleveringsketen en mineralen uit conflictgebieden

Als onderdeel van onze alomvattende aansturing van de toeleveringsketen voeren wij regelmatig een risicoanalyse uit van onze toeleveringsketen om te voldoen aan onze due diligence-verplichtingen met betrekking tot onze verantwoordelijkheden op het gebied van de mensenrechten.

Bovendien verwachten wij van onze leveranciers dat zij de beginselen van deze gedragscode naleven of gelijkwaardige gedragscodes toepassen. Wij moedigen hen ook aan de inhoud van dit bedrijfsbeleid in hun toeleveringsketens te handhaven. Daarom zetten wij ons in om de naleving van de inhoud van dit beleid ook bij onze leveranciers en in de bredere waardeketen te bevorderen binnen het kader van onze mogelijkheden en handelingsspeelruimte. Daarom behouden wij ons ook het recht voor te controleren of onze leveranciers de gedragscode naleven. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van vragenlijsten, beoordelingen of audits. Bij twijfel over de naleving van dit beleid wordt de leverancier verzocht passende tegenmaatregelen te nemen en de gang van zaken te melden aan zijn verantwoordelijke contactpersoon in ons bedrijf.

Wij nemen zorgvuldige maatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van gerichte vragen, om in onze producten het gebruik van niet-conforme mineralen uit conflictgebieden, die kunnen leiden tot mensenrechtenschendingen, corruptie en financiering van gewapende groepen of iets dergelijks, te vermijden.

10. Integriteit en Compliance

Wij hebben een operationeel compliance-systeem ingevoerd dat de volgende onderwerpen op adequate wijze afdekt:

10.1 Corruptie

Giften of voordelen die de indruk kunnen wekken dat zij bedoeld zijn - of daadwerkelijk bedoeld zijn - om zakelijke beslissingen te beïnvloeden of een ander ongepast voordeel te verkrijgen, worden in onze zakelijke relaties niet beloofd, aangeboden, toegekend, geëist of aanvaard, en wij laten ons evenmin dergelijke giften of voordelen in het vooruitzicht stellen. Een bijzonder strenge norm moet worden toegepast wanneer het gaat om personen op wie bijzondere straf- en aansprakelijkheidsregelingen van toepassing zijn (bijvoorbeeld ambtenaren).

10.2 Eerlijke concurrentie

Wij handelen in overeenstemming met de nationale en internationale mededingings- en antitrustwetgeving en nemen niet deel aan prijsafspraken, marktverdeling of manipulatie van klanten, markten of offertes.

10.3 Vermijding van belangenverstrengeling

Wij vermijden, zowel intern als extern, alle vormen van belangenverstrengeling die zakelijke relaties op onrechtmatige wijze kunnen beïnvloeden. Mocht dit in individuele gevallen niet lukken, dan maken wij het specifieke geval openbaar.

10.4 Bescherming van informatie en intellectueel eigendom

Wij beschermen vertrouwelijke informatie en respecteren intellectueel eigendom; overdrachten van technologie en knowhow vinden plaats op een wijze die de intellectuele eigendomsrechten, klantinformatie, handelsgeheimen en niet-openbare informatie beschermt.

10.5 Voorkoming van het witwassen van geld

Wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om witwaspraktijken te voorkomen en verrichten geen transacties die dienen om criminele of illegaal verkregen vermogensbestanddelen te verbergen of te integreren.

10.6 Privacy- en gegevensbescherming

Wij verwerken, bewaren en beschermen persoonsgegevens in overeenstemming met de lokale wettelijke voorschriften. Meer gedetailleerde informatie en regelingen voor de privacybescherming vindt u in onze regionale privacyverklaringen.

10.7 Gegevensbeveiliging

Wij leven de toepasselijke wet- en regelgevingen inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen na en behandelen vertrouwelijke informatie van onze zakenpartners dienovereenkomstig.

11. Omgang met inbreuken op wet- en regelgevingen

Onze managers dragen een bijzondere verantwoordelijkheid. Ze hebben een voorbeeldfunctie en hebben de taak om op de hoogte te blijven van de beschikbare systemen, zoals ons software-ondersteunde wettelijke register op het gebied van milieu, arbeidsveiligheid, duurzaamheid of extern trainingsaanbod en om actuele wetswijzigingen te controleren op hun relevantie en conformiteit. Alle inbreuken en overtredingen die bekend worden, moeten onmiddellijk worden gemeld. Als er een risico is op schade voor betrokken medewerkers, hebben zowel onze medewerkers alsook externe zakenpartners toegang tot ons beschermde klokkenluidersysteem op onze Website. Het "vier-ogen-principe" is van toepassing op alle beoordelings- en vrijgaveprocessen waarmee kritieke financiële geldstromen gemoeid zijn, d.w.z. dat ten minste twee medewerkers goedkeuring/vrijgave moeten verlenen voor elke kwestie waarvoor verplichte controle geldt. Onze goedkeuringsprocessen worden tevens geconcretiseerd door onze ondertekeningsrichtlijn. Overtredingen van de gedragscode kunnen disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.