Duurzaamheidsstrategie 2025

Onze weg naar een duurzamere toekomst

Sinds eind 2021 werken we met een afdelingenoverschrijdend team aan duurzaamheidsvraagstukken. Het team bestaat uit medewerkers uit de meest uiteenlopende afdelingen en wordt actief ondersteund door eigenaren en directie. 

Sinds eind 2021 werken we met een afdelingenoverschrijdend team aan duurzaamheidsvraagstukken. Het team bestaat uit medewerkers uit de meest uiteenlopende afdelingen en wordt actief ondersteund door eigenaren en directie. 

Duurzaamheid in aandrijftechnologie

Lees meer over onze CSR-strategie, onze actiegebieden en onze routekaart voor de komende jaren in onze nieuwe flyer.

Flyer downloaden

Onze 5 speerpunten

Governance & processen

“Het NORD-duurzaamheidsmanagement werd geïntroduceerd in 2022. Belangrijke mijlpalen waren de succesvolle introductie van een gecertificeerd milieumanagementsysteem in Duitsland en de publicatie van het eerste duurzaamheidsrapport voor de vestigingsplaats Bargteheide. De uitdaging op dit gebied is het opzetten van een internationale governance-structuur en een rapportagesysteem voor de hele NORD-groep in de 48 dochterondernemingen. Deze governance-structuur is maatgevend voor het succes van andere actiepunten, met name op het gebied van het milieu (energie/klimaat).

De zwaartepunten in deze aandachtsgebieden:

 • Vanaf 2025 willen we een internationaal duurzaamheidsverslag opstellen waarin kerngetallen van al onze dochterondernemingen zijn geïntegreerd - tegen die tijd hebben we wereldwijd duurzaamheidsfunctionarissen gedefinieerd met wie we regelmatig informatie uitwisselen.
 • Implementatie van de NORD-milieubeheerstandaarden bij de 10 grootste dochterondernemingen (gesorteerd op aantal werknemers)”.

De NORD DRIVESYSTEMS Groep heeft met bijna 5.000 medewerkers een brede internationale basis. Onze eigen bedrijven voor productie, ontwikkeling, montage, verkoop en service staan ter beschikking van onze klanten in 36 landen. We plannen onze duurzaamheidsstrategie voor de hele NORD-groep - omdat vanuit ons oogpunt een duurzaamheidsstandaard overal moet kunnen worden gehandhaafd. Het is dan ook ons doel om binnen de NORD Groep wereldwijde processen en rapportagestructuren (governance) op te zetten.

Mensen

Vooral op de actuele arbeidsmarkt, die wordt gekenmerkt door een tekort aan geschoolde vakmensen en getouwtrek om jong talent, moeten we proactief zijn om concepten en benaderingen te ontwikkelen die de aantrekkelijkheid van NORD als werkgever wereldwijd waarborgen.

De zwaartepunten in deze aandachtsgebieden:

 • We streven ernaar dat vrijwel alle medewerkers van de NORD Groep tegen 2025 uitgebreid worden geïnformeerd over CSR-activiteiten en regelmatig worden bijgeschoold.
 • Tegen 2024 willen we een digitaal leermanagementsysteem hebben ingevoerd om alle medewerkers van de NORD Groep de mogelijkheid te bieden voor individuele ontwikkeling en scholing.
 • Ontwikkeling van een diversiteitsindicator waarmee we de diversiteit in ons personeelsbestand willen bevorderen.

De NORD DRIVESYSTEMS Group heeft nu wereldwijd bijna 5.000 medewerkers in dienst. Daar komt nog een groot aantal andere mensen bij die in onze supply chain werken. Inclusie, respect voor mensenrechten, versterking van onze werkcultuur, veiligheid en continue kennisoverdracht zijn slechts enkele van de onderwerpen waar wij aan verbetering werken.

Milieu

“Als machinebouwbedrijf heeft NORD een aanzienlijke invloed op het wereldwijde verbruik van hulpbronnen en de uitstoot van broeikasgassen. Om enerzijds gestructureerde maatregelen op elkaar af te stemmen en anderzijds deze inzet op een rechtszekere manier te documenteren, is een internationale aanpak van het milieumanagement essentieel en onvermijdelijk. De onderwerpen Energie en Klimaat zijn opgenomen in het managementsegment Milieu.

De zwaartepunten in deze aandachtsgebieden:

 • Verlaging van het energieverbruik dat wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering. De verlaging van de uitstoot van broeikasgassen binnen de hele NORD-groep hangt hiermee samen.
 • Verhoging van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
 • Verhogen van het aandeel van zelf opgewekte stroom
 • Het verhogen van de efficiëntie van ons wagenpark.
 • Reductie van de afvalproductie.
 • Verhogen van de biodiversiteit op onze locaties.
 • Preventieve bescherming van het milieu tegen stoffen die schadelijk zijn voor water.
 • Ontwikkeling van een internationale klimaatstrategie (tot nu toe is er het milieuprogramma voor Bargteheide).
 • Groepsbrede klimaatbalans formuleren voor Scope 1-2“.

De focus van ons werk is gericht op milieuvraagstukken. Het is voor ons bijzonder belangrijk om samen te werken met onze collega’s uit de verschillende bedrijfsonderdelen om zo ons milieuprogramma te verbeteren.

Producten

Als productiebedrijf vormen onze producten altijd de kern van onze duurzaamheidsinspanningen met een groot strategisch belang. Het ontwerp, de levenscyclus en de toepassingsgebieden van onze producten hebben invloed op de thema’s materiaalefficiëntie, mensenrechten en uitstoot van broeikasgassen. Hierdoor ontstaan raakvlakken met de actiepunten mens, milieu en supply chain.

De zwaartepunten in deze aandachtsgebieden:

 • Duurzaamheid verankeren in het productontwikkelingsproces.
 • Het verhogen van de verkoopcijfers van energie-efficiënte oplossingen.
 • Berekeningen van de CO₂-voetafdruk voor een productenlijn voor 2025.
 • Implementatie van een pilotproject voor de CO₂-voetafdruk van een geselecteerd product in dit jaar.
 • Het aandeel van bijzonder efficiënte producten in de verkoop moet aanzienlijk worden verhoogd. Concreet willen we in 2025 een aandeel van >30% bereiken in de Post- & Pakketbranche.

Wij zijn specialisten in aandrijfoplossingen voor meer dan 100 bedrijfstakken. Aandrijvingsoplossingen zijn te vinden in tal van segmenten van de industrie, waar ze een aanzienlijk deel van de benodigde energie verbruiken. Met onze zeer efficiënte aandrijfoplossingen (onze producten) willen we een significante bijdrage leveren aan het verlagen van het energieverbruik en de CO₂-uitstoot.

Supply Chain

Een gestructureerde aanpak van transparant en risico-arm supply-chain-management is nu een noodzakelijke basis om enerzijds de toenemende druk van wetgevers en klanten het hoofd te bieden en anderzijds de complexe sociale en ecologische (en economische) risico’s in de leveringsketen te verminderen.

De zwaartepunten in deze aandachtsgebieden:

 • De Supply Chain Due Diligence-wetgeving (LKSG) wordt vanaf 1 januari 2024 verplicht voor de NORD DRIVESYSTEMS Groep. We hebben besloten om deze wetgeving al per 1 januari 2023 toe te passen. Dat betekent dat we vanaf 2024 beslist aan deze wetgeving voldoen.
 • Bepaling van de broeikasgasemissies van 80% van de ingekochte onderdelen in 2025.
 • Handhaving van Material Compliance in het bedrijf met gedefinieerde verantwoordelijkheden.
 • Continue monitoring van wettelijke vereisten, identificatie van risico’s en minimaliseren daarvan door middel van efficiënte processen.

Mijn specialiteit is de wetgeving op de zorgvuldigheidsverplichtingen in de supply chain en alle aanverwante zaken. Ik wil onze klanten en alle collega’s de zekerheid bieden dat onze producten zijn gemaakt met grondstoffen en componenten uit duurzame productie en dat het vanzelfsprekend is dat onze partners in de toeleveringsketen hun verantwoordelijkheid nemen bij de naleving van de mensenrechten.