Supply chain (LkSG) en Material Compliance

Onze verplichtingen in onze hele toeleveringsketen

De NORD DRIVESYSTEMS Groep implementeert sinds 2023 de Wet op de zorgvuldigheidsverplichtingen voor supply chains (Due Diligence). We willen onze klanten en alle collega’s de zekerheid bieden dat onze producten zijn gemaakt met grondstoffen en componenten uit duurzame productie en dat het vanzelfsprekend is dat onze partners in de supply chain zich ook verplicht voelen de handhaving van de mensenrechten te waarborgen.

Wet Zorgvuldigheidsverplichtingen voor toeleveringsketens (LkSG)

Onze beginselverklaring volgens LkSG

Sinds 1 januari 2023 is de Wet Zorgvuldigheidsverplichtingen voor toeleveringsketens (LkSG) van kracht. Deze wet is bedoeld om de naleving van de mensenrechten in de toeleveringsketen bindend te regelen. Eén element zijn daarbij de gedefinieerde zorgvuldigheidsplichten.

De wet zal vanaf 2023 in eerste instantie van toepassing zijn op bedrijven met minimaal 3.000 werknemers. Getriebebau NORD GmbH &Co KG zou met 1.670 medewerkers in Duitsland pas vanaf 2024 verplicht zijn om aan de wet te voldoen, maar is zich bewust van het belang van de wet en neemt dit jaar al haar verantwoordelijkheid.

Als mondiaal actief familiebedrijf zijn wij ons bewust van de invloed en impact van onze bedrijfsactiviteiten op de samenleving. Wij houden ons dan ook intensief bezig met het onderwerp CSR. Dit is de afkorting voor Corporate Social Responsibility en beschrijft het vrijwillig nemen van verantwoordelijkheid voor sociale, ecologische en economische aspecten, zowel nationaal als internationaal.

Als bedrijf met internationale banden ziet NORD voor zichzelf een bijzondere verantwoordelijkheid om te werken aan het verbeteren van de mondiale mensenrechtensituatie in onze toeleveringsketens en om zakelijke relaties sociaal vorm te geven in het belang van duurzame ontwikkeling. De toenemende integratie in de mondiale inkoop- en verkoopmarkten brengt vaak risico's met zich mee als gevolg van een gebrek aan transparantie en de vaak ontoereikende handhaving van internationaal erkende mensenrechten in de toeleveringsketens.

NORD zet zich in voor het respecteren, beschermen en handhaven van de mensenrechten van elk individu. Naar onze mening omvat dit eerlijke lonen, de juiste arbeidsomstandigheden en het voorkomen van de uitbuiting van kinderen. Voor ons is gelijkheid tussen vrouwen en mannen vanzelfsprekend en we discrimineren niemand vanwege geslacht, afkomst, etniciteit, taal, thuisland en afkomst, geloof, religieuze of politieke opvattingen of vanwege een handicap. Wij verwerpen corruptie, dwangarbeid en mensenhandel.

Wij verwachten van onze leveranciers en onze medewerkers in alle geledingen van het bedrijf en de dochterondernemingen dat zij de mensenrechten van elk individu respecteren, beschermen en handhaven. We moeten ervoor zorgen dat mensenrechten- en milieuschendingen worden voorkomen, zowel binnen onze bedrijfsactiviteiten als in de gehele toeleveringsketen, en dat de betreffende personen toegang krijgen tot rechtsmiddelen.

Wij bij NORD staan achter deze richtlijnen en leiden onze medewerkers op om deze waarden in het bedrijf na te leven. Dit begint met de bewuste waarneming van overtredingen van deze principes, die via gedefinieerde processen worden aangepakt en verwerkt en vervolgens resulteren in passende maatregelen voor het bedrijf. Dit geldt ook voor informatie van derden.

Hier is de link naar ons klokkenluiderssysteem: Klokkenluiders

We maken een continu geactualiseerde, IT-ondersteunde risicoanalyse op basis van landenindexen en de 13 risicogebieden van de LkSG.

Er is een mensenrechtenfunctionaris aangesteld die de risicoanalyse monitort en minimaal één keer per boekjaar rapporteert aan het management. In gevallen waarin de analyse schendingen van een mensenrechten- of milieuverplichting aan het licht brengt, zullen mogelijke herstelmaatregelen worden gedefinieerd en passende stappen worden ondernomen om deze te elimineren.

Wij streven ernaar de naleving van de inhoud van dit beleid te bevorderen bij onze leveranciers en in de bredere waardeketen, binnen het kader van de mogelijkheden en de ruimte voor actie. Wij behouden ons tevens het recht voor om te controleren of onze leveranciers zich houden aan onze gedragscode, die verplicht is voor leveranciers. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van vragenlijsten, beoordelingen of audits. Bij twijfel over de naleving van dit beleid wordt de leverancier verzocht passende tegenmaatregelen te nemen en de gang van zaken te melden aan zijn verantwoordelijke contactpersoon in ons bedrijf.

Meer informatie over ons bedrijfsbeleid en onze gedragscode vindt u hier hier.

Meer informatie vindt u in deze video van het federale ministerie van Arbeid en Sociale Zaken.

Download onze beginselenverklaring

Als wereldwijd actief familiebedrijf zijn wij ons bewust van de invloed en impact van onze bedrijfsvoering op de samenleving. Wij houden ons dan ook intensief bezig met het onderwerp CSR.

Material Compliance

Fabrikanten, maar ook importeurs, handelaren of leveranciers van goederen, zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun producten voldoen aan alle materiële voorschriften (material compliance). De chemicaliënregelgeving REACH en de EU RoHS-richtlijn zijn voorbeelden van de implementatie van material compliance. Gegevens met betrekking tot deze regelgeving moeten in de hele toeleveringsketen openbaar gemaakt en gedocumenteerd worden.

De REACH-regelgeving is door de Europese Unie aangenomen om de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico’s van chemicaliën te verbeteren. (Regelgeving betreffende de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen)

Producentenverklaring voor de REACH-verordening downloaden

Het Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) is ontwikkeld door het Responsible Minerals Initiative (RMI) om bedrijven te helpen hun klanten nauwkeurige informatie te verschaffen over het land van herkomst van de mineralen die ze gebruiken en over de smelterijen en raffinaderijen die zij hiervoor gebruiken.

In deze context verwijst de term ‘conflictmineralen’ naar grondstoffen die bijdragen aan de financiering van geweld en mensenrechtenschendingen in de producerende landen. Dit moet worden beteugeld door de implementatie van de EU-verordening.

Conflict Minerals Report (CMRT) downloaden (ZIP)

PFAS zijn een groep industriële chemicaliën waartoe een zeer groot aantal stoffen behoren. Dit zijn organische verbindingen waarin de waterstofatomen volledig (“geperfluoreerd”) of gedeeltelijk (“polygefluoreerd”) zijn vervangen door fluoratomen. Vanwege hun bijzondere eigenschappen worden ze al lange tijd in tal van toepassingen gebruikt in veel industriële sectoren en ook in huishoudens.

De bekendste PFAS-stofgroepen zijn:

  • geperfluoreerde sulfonzuren (bekendste vertegenwoordiger: Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS))
  • geperfluoreerde carbonzuren (bekendste vertegenwoordiger: Perfluoroctaanzuur (PFOA))

Op 07.02.2023 heeft de ECHA het beperkingsdossier over de brede beperking van per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) vooraf gepubliceerd.

Als verantwoordelijk bedrijf nemen wij dit thema zeer serieus. Onder meer via de verenigingen VDMA en ZVEI blijven wij op de hoogte van actuele ontwikkelingen op dit gebied. Zodra de REACH Verordening (EG) 1907/2006, een Europese chemicaliënverordening, wordt geactualiseerd en PFAS als zeer zorgwekkende stoffen in de kandidatenlijst worden opgenomen, zullen wij door passende maatregelen onze verantwoordelijkheid nemen.

Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen.