Gebruiksvoorwaarden

voor het internetportaal "https://shop.nord.com/" van GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co. KG

Artikel 1: Registratie op het "myNORD"-internetportaal

(1) Het "https://shop.nord.com"-internetportaal (hierna "NORD-portaal" genoemd) is zowel voor niet-geregistreerde als voor geregistreerde gebruikers bestemd.

(2) Gebruikers zoals bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend ondernemingen in de context van art. I.1, 1° Wetboek Economisch Recht ("WER") (d.w.z. natuurlijke of rechtspersonen of personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid die na het afsluiten van een rechtshandeling zaken doen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige activiteiten), publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke bijzondere fondsen.

(3) Alle gebruikers kunnen het NORD-portaal gebruiken om meer te weten te komen over onze producten, om ze te configureren, om hun configuraties te bewerken, op te slaan en af te drukken. Geregistreerde gebruikers kunnen via de knop "Configureren" of "Configuratie" een offerteaanvraag aanmaken. Door vervolgens op de knop "Nieuwe configuratie maken" te klikken, kunnen zij producten aan deze offerteaanvraag toevoegen, eventueel met behulp van de configurator. Een voltooide offerteaanvraag wordt opgeslagen in een projectlijst. Offerteaanvragen die op deze manier worden aangemaakt, zijn niet bindend en vormen geen contractaanbieding van de klant.

(4) Bovendien kunnen alle gebruikers na de integratie van de NORD DRIVESYSTEMS E-SHOP (hierna e-shop genoemd) in het NORD-portaal informatie inwinnen over de reserveonderdelen voor de aandrijving waarin zij geïnteresseerd zijn, evenals over andere producten van NORD. Geregistreerde gebruikers kunnen deze ook snel en gemakkelijk bestellen.

(5) Gebruikers kunnen hun registratie aanvragen via ons online registratieformulier mits waarheidsgetrouwe opgave van naam en achternaam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer, adres en, indien beschikbaar en bekend, het klantnummer van het bedrijf bij NORD en het BTW-nummer, alsmede een individueel, vrij te kiezen wachtwoord. Daarna ontvangt de gebruiker een ontvangstbevestiging per e-mail op het opgegeven e-mailadres, inclusief een bevestigingslink. Nadat de gebruiker deze link heeft bevestigd, controleren wij de verstrekte informatie met het oog op een activering van de account. Zodra wij de account hebben geactiveerd, ontvangt de gebruiker nogmaals een e-mail op het opgegeven e-mailadres. Na gebruik van de inloggegevens en het wachtwoord is de gebruiker een geregistreerde gebruiker en kan hij de e-shop aanvullend gebruiken voor bestelprocessen. Geregistreerde gebruikers moeten ons onmiddellijk op de hoogte brengen van latere wijzigingen van hun gegevens.

(6) Gebruikers hebben geen aanspraak op hun registratie. Bovendien hebben wij het recht een toegekende registratie ongedaan te maken, wanneer wij ontdekken dat de gebruiker voor de registratie onvolledige of verkeerde gegevens heeft verstrekt of in strijd met deze gebruiksvoorwaarden handelt. Wij behouden ons het recht voor om de gebruiksautorisatie te controleren door nogmaals een bevestigingsmail te sturen.

(7) Geregistreerde gebruikers moeten geheimhouding betrachten over hun inloggegevens, in het bijzonder het wachtwoord.

(8) De voor de registratie vereiste gebruikersgegevens worden verzameld en kunnen bijvoorbeeld aan transportondernemingen en/of financiële dienstverleners worden doorgegeven, voor zover dit voor de uitvoering van een bestelling noodzakelijk is. De gebruiker stemt bij dezen uitdrukkelijk in met deze gegevensoverdracht.

Artikel 2: Toepassingsgebied en onderwerp van de gebruiksvoorwaarden

(1) Deze gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van het NORD-portaal en de e-shop zijn van toepassing op alle gebruikers van het NORD-portaal en de e-shop.

(2) Voor bindende bestellingen door geregistreerde gebruikers gelden aanvullend de "Algemene verkoopvoorwaarden - NORD Aandrijvingen België nv / Conditions générales de vente Nord Aandrijvingen - Transmission Belgique SA". Zij kunnen te allen tijde worden geraadpleegd, opgeslagen en afgedrukt onder (https://www.nord.com/nl/documentatie/formulieren/details/tob_belgium.jsp).

(3) Elk gebruik van het NORD-portaal en de e-shop is onderworpen aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden. De toepassing van deze gebruiksvoorwaarden in hun respectievelijke versie wordt erkend door registratie volgens artikel 1 of, indien geen registratie plaatsvond, door een effectieve start van het gebruik. Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

(4) Ons NORD-portaal en onze e-shop zijn gecreëerd voor het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland op basis van het Duitse rechtssysteem. Om deze reden kunnen wij niet garanderen dat het NORD-portaal en de e-shop geschikt, bruikbaar en/of wettelijk toegestaan zijn voor gebruikers uit andere landen.

Artikel 3: Rechten van de geregistreerde gebruiker, inhoud van de e-shop en beschikbaarheid

(1) Geregistreerde gebruikers krijgen een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van het NORD-portaal en de e-shop in het kader van hun beroepsactiviteiten.

(2) Wij hebben het recht om alle delen van het NORD-portaal en de e-shop of delen ervan naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te vullen, te beperken en te verwijderen, of om de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

(3) Het NORD-portaal en de e-shop kunnen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de huidige technologische stand van zaken. Technische storingen in het stroomvoorzienings- of transmissiesysteem, hardware- of softwarefouten, capaciteitsbeperkingen evenals veiligheids- of dienstonderbrekingen kunnen van invloed zijn op de gebruiksmogelijkheden. Om deze reden kunnen wij niet garanderen dat het NORD-portaal en de e-shop te allen tijde volledig bruikbaar zullen zijn.

(4) Evenmin kunnen wij garanderen dat het NORD-portaal en de e-shop volledig vrij zijn van computervirussen. Voor hun eigen bescherming en ter bescherming van het NORD-portaal en de e-shop, is iedere gebruiker verplicht om zelf de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen, voordat hij op materiaal klikt of dit downloadt.

Artikel 4: Producten, totstandkoming van de overeenkomst

(1) De weergave en configuratiemogelijkheden van onze producten op het NORD-portaal en de weergave en beschikbaarheid ervan in de e-shop houden geen bindend aanbod van onze kant in. Het moet eerder beschouwd worden als een verzoek aan de geregistreerde gebruiker om een bindend aanbod te doen. De aangeboden ondersteuningsfuncties zijn productgerelateerd - in het NORD-portaal zijn dit de tooltips die in de configurator opgeroepen kunnen worden en in de e-shop zijn dit de geschikte reserveonderdelen voor de betreffende NORD-aandrijving. Ze zijn geen vervanging voor individueel advies over de geschiktheid in individuele gevallen of het door de gebruiker beoogde gebruik. In dit verband wordt de geregistreerde gebruiker opgeroepen om ook contact op te nemen met een van onze verantwoordelijke medewerkers.

(2a) Het volgende geldt ook voor het NORD-portaal: Geregistreerde gebruikers kunnen via de knop "Configureren" of "Configuratie" een offerteaanvraag aanmaken. Door vervolgens op de knop "Nieuwe configuratie aanmaken" te klikken, kunnen zij producten aan deze offerteaanvraag toevoegen, eventueel met behulp van de configurator. Een voltooide offerteaanvraag wordt opgeslagen in een projectlijst. Offerteaanvragen die op deze manier worden aangemaakt, zijn niet bindend en vormen geen contractaanbieding van de klant.
Voordat een bindende order wordt ingediend, wordt de inhoud inclusief de klantgegevens samengevat op een overzichtspagina. De geregistreerde gebruiker kan de geselecteerde opdrachtgegevens via de daarvoor bestemde wijzigingsvelden aanpassen. Door op de knop "Verzenden" te klikken, geeft de geregistreerde en geactiveerde gebruiker een bindende bestelling voor het afsluiten van een contract aan ons door.

(2b) Het volgende geldt ook voor de e-shop: Na de productselectie door het invoeren van het serienummer, het doorbladeren van de catalogus en/of het gebruik van de drive-ID kan de geregistreerde gebruiker op de knop "Aan lijst toevoegen" klikken om de geselecteerde producten in een favorietenlijst op te slaan of op de knop "Aan winkelwagen toevoegen" klikken om ze aan de winkelwagen toe te voegen. In de catalogus of in de winkelwagen kan de geregistreerde gebruiker ook informatie vinden over de beschikbaarheid of de niet-bindende leveringsdatum van het desbetreffende product. De geregistreerde gebruiker kan de inhoud van de winkelwagen op elk moment wijzigen, verwijderen, downloaden en uploaden. Hij kan de inhoud ook als PDF-bestand downloaden en afdrukken.
Alleen de geregistreerde gebruiker kan een bindend aanbod doen. De geregistreerde gebruiker kan het bestelproces starten door op de knop "Aankoop voltooien" te klikken. Nadat de geregistreerde gebruiker het factuur- en verzendadres, de gewenste betalingswijze en de verzendwijze heeft geselecteerd, worden alle gegevens samengevat in een besteloverzicht, waar vervolgens via de daarvoor bestemde wijzigingsvelden wijzigingen kunnen worden aangebracht. Nadat de geregistreerde gebruiker deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid heeft bevestigd, geeft hij ons een bindende bestelling voor contractafsluiting door op de knop "Nu bestellen" of "Nu betalen" te klikken.
Indien het type betaling per creditcard wordt geselecteerd, wordt de geregistreerde gebruiker doorgestuurd naar de geïntegreerde betaalpagina van onze financiële dienstverlener Novalnet AG om daar de betaling per creditcard te activeren (Novalnet AGZahlungsinstitut (ZAG), Feringastr. 4, 85774 Unterföhring Duitsland (We're here to help - Novalnet))

(3) Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de geregistreerde gebruiker een automatisch gegenereerde e-mail die de ontvangst van de bestelling bevestigt en de bestelgegevens bevat (ontvangstbevestiging). Deze ontvangstbevestiging houdt geen aanvaarding van het contract in van onzentwege. Een contract komt pas tot stand, na onze keuze, door het verzenden van een orderbevestiging of de bestelde producten binnen 30 dagen.

(4) Geregistreerde gebruikers kunnen de inhoud van hun bestelling direct na indiening opslaan en/of afdrukken en via de functie "Overzicht bestelling" op een later tijdstip weergeven.

Artikel 5: Verplichtingen van de geregistreerde gebruiker

(1) De geregistreerde gebruiker verzekert dat alle gegevens die hij bij de bestelling of activering heeft opgegeven (bijv. naam, adres, e-mailadres, bankgegevens, enz.) waarheidsgetrouw zijn. Wijzigingen moeten ons onmiddellijk worden gemeld.

(2) De geregistreerde gebruiker verzekert dat derden zich geen toegang kunnen verschaffen tot informatie, software, documentaties en gebruikersgegevens die voor de registratie zijn verstrekt. Hij mag geen informatie, software, documentaties en de verstrekte gebruikersgegevens tegen of zonder betaling aan derden bekendmaken. Hij heeft niet het recht om de software of de documentatie ervan te wijzigen, om te keren, te vertalen of gedeeltelijk te verwijderen.

(3) Indien de geregistreerde gebruiker misbruik van de hem toegekende toegangsrechten vaststelt, is hij verplicht ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. In geval van misbruik van de aan de geregistreerde gebruiker toegekende toegangsrechten, zijn wij gerechtigd om de toegang tot het NORD-portaal en de e-shop voor de geregistreerde gebruiker onmiddellijk te blokkeren. De aangemelde gebruiker is aansprakelijk voor elk misbruik van de toegangsgegevens waarvoor hij verantwoordelijk is.

Artikel 6: Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten

De inhoud (met name de informatie, software, documentaties, teksten, beelden, grafieken, audio-, video- en animatiebestanden alsook andere bestanden en databanken), de vormgeving en de structuur van ons NORD-portaal en van onze e-shop worden beschermd door het auteursrecht. Wij behouden ons uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor. Voor elke verveelvoudiging, uitgave, verspreiding en elke vorm van gebruik is onze schriftelijke toestemming vereist, tenzij wettelijke regelingen deze handeling zonder voorafgaande toestemming toestaan. Dit geldt ook voor onze merken en handelsmerken, naamplaatjes en bedrijfslogo's. Naast de uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden verleende rechten, worden door het ter beschikking stellen van de inhoud geen verdere rechten aan de geregistreerde gebruiker verleend, met name op auteursrechten, bedrijfsnamen en op commerciële eigendomsrechten zoals octrooien, modellen of merken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid voor inhoud, links

(1) Wij zijn volgens het algemene recht verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op het NORD-portaal en in de e-shop.

(2) Wij hebben de in dit NORD-portaal en in de e-shop getoonde inhoud zorgvuldig samengesteld en nemen alle redelijke zorgvuldigheid in acht om een voortdurende controle ervan te waarborgen. Wij staan echter via deze website niet in voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en actuele beschikbaarheid van de op onze website beschikbaar gestelde informatie, ook niet voor de aandrijf-ID's. Alle informatie is productgerelateerd. Ze is geen vervanging voor individueel advies over de geschiktheid van het betreffende product of het door de geregistreerde gebruiker beoogde gebruik. In dit verband wordt de gebruiker opgeroepen om ook contact op te nemen met een van onze verantwoordelijke medewerkers. Bindende informatie, advies, aanbevelingen of verklaringen verstrekken wij alleen in het kader van een individuele communicatie.

(3) Voor zover wij de inhoud van ons NORD-portaal en van onze e-shop zonder betaling ter beschikking stellen, zijn wij niet aansprakelijk voor materiële en juridische gebreken. In het bijzonder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, vrijheid van intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid van deze inhoud. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of fraude van onze kant.

(4) Ons aanbod bevat ook links naar websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud daarvan. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder van deze pagina's verantwoordelijk.

Artikel 8: Exportcontrole

Afhankelijk van het gebruik of de eindbestemming kan de beschikbaarstelling van bepaalde inhoud op grond van de desbetreffende exportcontrolebepalingen van de Europese Unie, de lidstaten van de Europese Unie en/of de VS aan een vergunning onderworpen of verboden zijn. Toegang tot en/of openbaarmaking van de in onze e-shop aangeboden inhoud is alleen toegestaan als de geregistreerde gebruiker de naleving van deze relevante exportbepalingen waarborgt. In geval van overtredingen hebben wij het recht de toegang tot de e-shop onmiddellijk te blokkeren.

Artikel 9: Algemene voorwaarden, plaats van levering, bevoegde rechtbank, geldend recht

(1) Er bestaan geen nevenafspraken over de hierboven genoemde gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen en aanpassingen moeten schriftelijk worden doorgegeven. Hetzelfde geldt voor wijzigingen van deze schriftelijke vormclausule.

(2) Indien afzonderlijke bepalingen binnen deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of nietig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. De partijen zullen in onderhandeling treden om in plaats van de niet opgenomen of ongeldige bepaling een werkzame bepaling overeen te komen, die het economische doel benadert. Beide partijen verbinden zich ertoe een respectieve intentieverklaring af te leggen.

(3) De bevoegde rechtbank is Antwerpen, afdeling Antwerpen.

(4) Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van alle internationale en supranationale (verbintenissen)wetten, in het bijzonder het Verdrag der Verenigde Natiesinzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).