Informatie over privacybescherming

volgens Art. 13 AVG

Wij, de NORD DRIVESYSTEMS Group (bestaand uit de op onze website vermelde vestigingen), verwerken uw gegevens ten behoeve van de communicatie met u en wij slaan deze gegevens op in onze systemen. Verantwoordelijk voor de dataverwerking is telkens de afdeling of persoon die uit de gegevens / signatuur van de afzender van de e-mail af te leiden is. U vindt de contactgegevens van de betreffende afdeling/persoon, wanneer u op onze website https://www.nord.com boven van taal wisselt en vervolgens op contact klikt.

De wettelijke basis bij de contactopname is hierbij in de regel Art. 6 lid 1 letter f AVG. Wij gaan daarbij uit van ons gerechtvaardigde belang u informatie over onze producten resp. over ons bedrijf beschikbaar te kunnen stellen of uw aanvragen te kunnen beantwoorden.

Voor zover u ons uw contactgegevens heeft meegedeeld, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met onze contactopname en verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 lid 1 letter a AVG. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment herroepen door een bericht aan de verzender van de e-mail.

Doorgeven van uw gegevens

Wij geven uw gegevens niet aan derden door. De gegevens worden slechts voor het bovenstaande doel gebruikt. Bij de verwerking van uw gegevens worden wij ondersteund door dienstverleners. Deze dienstverleners exploiteren bijv. onze servers waarop uw gegevens opgeslagen zijn en zij dienen bij de verwerking gegevens onze aanwijzingen strikt op te volgen.

In gevallen waarin wij dienstverleners inzetten die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, hebben wij ons ervan verzekerd dat bij de verwerking een aangemeten niveau van privacybescherming bestaat. Bij het gebruik van Microsoft wordt dit gewaarborgd door zogenaamde standaard contractbepalingen, die u hier kunt vinden.

Opslagduur van de gegevens

De gegevens worden door ons slechts opgeslagen voor de duur van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen. Na afloop van deze verplichte bewaarperiode - of wanneer u ons daarom vraagt - zullen wij uw persoonsgebonden gegevens wissen.

Video-colleges, online vergaderingen en andere conferenties via de "Zoom"-toepassing

Als verantwoordelijke overeenkomstig art. 4, lid 1, nr. 7 willen wij u hieronder informeren over de verwerking van persoonsgegevens in verband met het gebruik van "Zoom".

Doel van de verwerking

Wij gebruiken de tool "Zoom" om videocolleges, telefoonconferenties, online vergaderingen, videoconferenties en/of webinars uit te voeren (hierna: "Online vergaderingen"). "Zoom" is een dienst van Zoom Video Communications, Inc. gevestigd in de VS (Californië).

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking die direct verband houdt met het houden van online vergaderingen, is Getriebebau NORD GmbH & Co KG, Getriebebau-Nord-Str. 1, 22941 Bargteheide.

Welke gegevens worden verwerkt?

De hoeveelheid gegevens die nodig is voor het gebruik van de applicatie hangt af van de gegevens die u vóór of tijdens deelname aan een "online vergadering" verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden in de regel verwerkt: Details van de gebruiker: Voornaam, achternaam, telefoon (optioneel), e-mailadres, wachtwoord (indien "Single-Sign-On" niet wordt gebruikt), profielfoto (optioneel), afdeling (optioneel)

Meeting-metadata: Onderwerp, beschrijving (optioneel), IP-adressen van deelnemers, informatie over apparatuur/hardware

Bij opnames (optioneel): MP4-bestand van alle video-, audio- en presentatie-opnames, M4A-bestand van alle audio-opnames, tekstbestand van de online-meeting-chats.

Bij het inbellen met de telefoon: Inkomend en uitgaand oproepnummer, landnaam, begin- en eindtijd. Indien nodig kunnen verdere verbindingsgegevens zoals het IP-adres van het apparaat worden opgeslagen. Tekst-, audio- en videodata: U kunt de chat-, vraag- of enquêtefuncties gebruiken in een "online vergadering". In dit verband worden de door u ingevoerde teksten verwerkt om ze in de "online vergadering" weer te geven en eventueel in een protocol op te nemen. Om de weergave van video en de weergave van audio mogelijk te maken, worden de gegevens van de microfoon van uw eindapparaat en de eventuele videocamera van het eindapparaat voor de duur van de vergadering dienovereenkomstig verwerkt.

U kunt de camera of microfoon op elk moment zelf uitschakelen of dempen via de "Zoom"-toepassingen.

Om aan een "online vergadering" deel te nemen, moet u ten minste uw naam opgeven om de "meeting-ruimte" te kunnen betreden.

Reikwijdte van de verwerking

Wij gebruiken "Zoom" om online vergaderingen te houden. Als we online vergaderingen willen opnemen, zullen we u dat van tevoren transparant meedelen en - waar nodig - om toestemming vragen. Het feit dat er wordt opgenomen, wordt ook weergegeven in de "Zoom"-app.

Als dat nodig is om de resultaten van een online vergadering vast te leggen, leggen wij de inhoud van chats vast. Dit zal echter in de regel niet het geval zijn.

In het geval van webinars kunnen we ook vragen verwerken die door deelnemers aan webinars worden gesteld ten behoeve van de opname en follow-up van webinars.

Als u geregistreerd bent als gebruiker bij "Zoom", dan kunnen verslagen van online vergaderingen (vergaderingmetadata, inbelgegevens, vragen en antwoorden in webinars, enquêtefunctie in webinars) tot één maand bij "Zoom" worden opgeslagen.

De mogelijkheid van softwarematige "aandachtstracking" ("attention tracking") die bestaat in tools voor "online vergaderingen" zoals "Zoom", is gedeactiveerd.

Geautomatiseerde besluitvorming in de zin van Artikel 22 AVG wordt niet gebruikt.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Voor medewerkers van Getriebebau NORD GmbH & Co KG is § 26 BDSG de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. Indien gegevens niet vereist zijn voor gegevensverwerking in verband met het gebruik van "Zoom", maar toch een elementair bestanddeel uitmaken van het gebruik van "Zoom", is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking art. 6 lid 1 let. f) AVG. Ons belang is gelegen in de effectieve uitvoering van trainingssessies en andere online bijeenkomsten/vergaderingen in periodes waarin vergaderingen verboden zijn. Voor andere deelnemers aan "online vergaderingen" - voor zover de vergaderingen plaatsvinden in het kader van contractuele relaties - is Art. 6 lid 1 let. B) AVG de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking, voor het overige Art. 6 lid 1 let.f). De rechtsgrondslag in het geval van een opname is de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, let. A) AVG.

Ontvangers / doorgifte van gegevens

Persoonsgegevens die in verband met de deelname aan "online vergaderingen" worden verwerkt, worden principieel niet aan derden doorgegeven, tenzij ze bedoeld zijn om doorgegeven te worden. Wij wijzen u erop dat - net als bij persoonlijke ontmoetingen - de inhoud van "online vergaderingen" vaak bedoeld is om informatie te communiceren met klanten, prospects of derden en dus bedoeld is om te worden gedeeld. Andere ontvangers: De "Zoom Video Communication Inc." neemt noodzakelijkerwijs kennis van bovengenoemde gegevens voor zover dit voorzien is in het kader van onze overeenkomst voor de verwerking van opdrachten met Zoom. De aanbieder neemt geen kennis van de inhoud, d.w.z. beeld- en geluidsmateriaal, die via de toepassing wordt gedeeld.

Gegevensverwerking buiten de Europese Unie

"Zoom" is een dienst die wordt verleend door een provider uit de VS, d.w.z. een derde land (buiten het toepassingsgebied van de AVG). Met de aanbieder van "Zoom" hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, die voldoet aan de eisen van art. 28 AVG. We hebben de operationele omgeving van Zoom zo geconfigureerd dat er zo weinig mogelijk gegevens naar Zoom worden gestuurd. Het valt echter niet volledig uit te sluiten dat Zoom ook buiten de EU/EER toegang heeft tot persoonsgegevens. Een passend niveau van gegevensbescherming wordt bereikt door toepassing van standaard EU-contractbepalingen overeenkomstig artikel 46, lid 2, let. c) AVG.

Uw rechten als betrokkene(n)

U hebt een recht op informatie over uw persoonlijke gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor informatie. In het geval van een verzoek om informatie dat niet schriftelijk wordt ingediend, vragen wij uw begrip voor het feit dat wij van u een bewijs kunnen verlangen dat u de persoon bent die u beweert te zijn. Bovendien hebt u recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking, voor zover u daar wettelijk recht op hebt. Ten slotte hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking in het kader van de wettelijke bepalingen en het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen.

Er bestaat ook een recht op gegevensoverdraagbaarheid in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Verwijdering van gegevens

Wij verwijderen persoonlijke gegevens over het algemeen, wanneer deze niet langer om enige reden bewaard hoeven te worden.

Recht van beroep bij een toezichthoudende instantie

U hebt het recht een klacht over onze verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor privacybescherming.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij herzien deze mededelingen over privacybescherming in geval van wijzigingen in de gegevensverwerking of bij andere gelegenheden die dit noodzakelijk maken. De telkens actuele versie is altijd te vinden op deze website.

De functionaris voor privacybescherming van NORD DRIVESYSTEMS is:

Voor ons bedrijf binnen Duitsland
datenschutz nord GmbH, te bereiken via office@datenschutz-nord.com , tel: +49 421 69 66 32 0

Voor onze bedrijven buiten Duitsland
FIRST PRIVACY GmbH, te bereiken via office@first-privacy.com , tel: +49 421 69 66 32 0