Động cơ - Các loại hiệu quả

Tiêu thụ điện các thiết bị truyền động điện

Trong các ứng dụng công nghiệp, các thiết bị truyền động sử dụng điện tiêu chụt từ 30% đến 40% toàn bộ lượng điện tạo ra. Quá trình tối ưu hóa hiệu quả cho toàn bộ hệ thống truyền động bao gồm cả ứng dụng/quy trình là một nhân tố quan trọng - có thể lên đến từ 30% đến 60%.

Find further information here: