Phần mềm

Trang này có tất cả các phần mềm của NORD để lựa chọn sản phẩm và cài đặt các sản phẩm điện tử.

Vui lòng làm theo các hướng dẫn. Chúng tôi rất vui lòng hỗ trợ bất kì thắc mắc nào của quý vị!

Software for controlling and parameterising NORD frequency inverters

The mobile commissioning and service solution for all NORD drives

"Device master data for field bus options of NORD frequency inverters - CANopen - EtherCAT - DeviceNet"

Macros from NORD drive electronics for integration into the ePLAN software

Standard module from NORDAC frequency inverters are provided for the TIA PORTAL

Provision of a library for NORDAC frequency inverters for integration into Sistema

Provision of NORDAC frequency inverters modules for S7 standard modules