Catalog

UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere

G2122

Tải về file PDF PDF
Anh
Đức

Sản phẩm

Bảo vệ phòng nổ bụi , Bảo vệ phòng nổ khí , Động cơ NORD, NORDAC FLEX - SK 200E - Frequency Inverter

63 S/4, 63 L/4, 71 S/4, 71 L/4, 80 S/4, 80 L/4, 90 S/4, 90 L/4,
100 L/4, 100 LA/4. 112 M/4, 132 S/4, 132 M/4, 132 MA/4
80 SH/4, 80 LH/4, 90 SH/4, 90 LH/4, 100 LH/4, 100 AH/4, 112 MH/4, 132 SH/4,
132 MH/4, 132 LH/4, 160 MH/4, 160 MH/4, 160 LH/4, 180 MH/4, 180 LH/4, 225 SP/4, 225 MP/4, 250 WP/4
80 LP/4, 90 SP/4, 90 LP/4, 100 LP/4, 112 MP/4, 132 SP/4, 132 MP/4, 160 MP/4, 160 LP/4