Privacyverklaring

Geachte gebruikers en gebruiksters,

Omdat het voor ons belangrijk is dat u zich bij het bezoek van onze website veilig en prettig voelt, en de bescherming van uw privéleven bij ons een hoge prioriteit geniet, hebben wij ons internetaanbod zo ingericht, dat het gebruik ervan principieel anoniem plaatsvindt.

Bij alle processen in het kader van de gegevensverwerking houden wij ons aan de wettelijke voorschriften. De navolgende verklaring biedt u een overzicht van de aard van de gegevens die worden verzameld, de manier waarop de gegevens worden gebruikt en doorgegeven, welke veiligheidsmaatregelen wij nemen om uw gegevens te beschermen en de manier waarop u informatie kunt krijgen over de aan beschikbaar gestelde gegevens.

§ 1 Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn individuele stukjes informatie over de persoonlijke of materiële omstandigheden van een specifieke of herleidbare natuurlijke persoon, zoals bijv. uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, bankgegevens en IP-adres. De NORD Aandrijvingen Nederland B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens.

Bij gebruik van onze webpagina's worden uitsluitend voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden de volgende gegevens vastgelegd: naam van de opgeroepen pagina's, naam van de gebruikte browser, het besturingssysteem en het aanvragende domein, datum en tijd van de ontvangst, gebruikte zoekmachines, naam van gedownloade bestanden en hun IP-adres. Alle informatie over het gebruik, met name ook uw IP-adres, wordt ten laatste na afloop van 7 dagen gewist.

Verdere persoonsgerelateerde informatie wordt alleen dan geregistreerd, wanneer u ons deze vrijwillig ter beschikking stelt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag of registratie. Om gebruik te kunnen maken van ons internetportaal myNord dient u zich bij ons in te schrijven. Daarbij vragen wij u om alle gegevens die wij voor de uitvoering en afhandeling van bestellingen nodig hebben: uw volledige naam resp. volledige bedrijfsnaam plus de namen van de vertegenwoordigingsbevoegde persoon of personen, uw e-mailadres, uw adres (factuuradres en een evt. afwijkend afleveradres) en evt. uw telefoonnummer (bijv. voor het geval dat een leveringstermijn op korte termijn afgesproken moet worden). Tevens moet u een gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen. Daardoor hoeft u de volgende keer dat u met deze gebruikersgegevens inlogt, niet opnieuw uw gegevens in te voeren. Wij slaan de door u ingevoerde gegevens op om daarmee een klantaccount aan te maken. Via dit account kunnen wij uw bestellingen vastleggen, uitvoeren en afhandelen. Wij houden uw gegevens voor verdere bestellingen beschikbaar (registratie), zolang u de registratie handhaaft. U heeft te allen tijde het recht om uw registratiegegevens af te roepen, te corrigeren en te verwijderen. Wij maken uw registratie bij ons ongedaan, wanneer een verwijdering van het account wettelijk voorgeschreven is, ten laatste twee jaar na de uitvoering van uw laatste bestelling.

Omgang met de gegevens van sollicitanten

De gegevens van sollicitanten worden bij ons uitsluitend voor de sollicitatieprocedure opgeslagen en na afloop van de procedure of na bezetting van de vacature met een andere kandidaat worden de gegevens op hun laatste na zes maanden gewist.

§ 2 Gebruik, doorgifte en verwijdering van persoonlijke gegevens

De door u beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens gebruiken wij ter beantwoording van uw aanvragen, voor de afhandeling van uw bestelling, ter beoordeling van de kredietwaardigheid en voor het technische beheer van de websites.

Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden vindt alleen plaats, wanneer de doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van overeenkomsten, voor afrekeningsdoeleinden of incasso van verschuldigde bedragen of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. Het kan bovendien noodzakelijk zijn dat wij bij bestellingen uw adres en bestelgegevens aan leveranciers doorgeven, wanneer de levering rechtstreeks vanaf de fabriek naar u wordt verzonden. Onze leveranciers ontvangen uitsluitend de informatie die nodig is om specifieke, aan hen toegewezen taken te verrichten. Geen elke ander gebruik van de informatie is toegestaan. Tevens hebben wij het recht persoonlijke gegevens door te geven voor incassodoeleinden. Voor zover wij ons in verband met bestellingen blootstellen aan risico's (bijv. aan betalingsrisico's bij leveringen op rekening), kunnen wij alleen de identiteit en kredietwaardigheid van een klant door een dienstverlener laten onderzoeken.

Verder sluiten wij niet uit dat wij geanonimiseerde gebruiksgegevens overdragen voor marktonderzoeken. Daarbij is een identificatie van gebruikers uitgesloten.

Wij wijzen u erop dat wij op verzoek van bevoegde instanties in individuele gevallen het recht hebben informatie te verstrekken over opgeslagen gegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor strafvervolgingen, om politiediensten in staat te stellen om gevaren af te wenden, om de grondwettelijke taken van nationale en deelstaatinstanties, de nationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de militaire inlichtendiensten te ondersteunen of om intellectuele eigendomsrechten te beschermen.

§ 3 Veiligheidsaanwijzing

Wij hebben een groot aantal veiligheidsmaatregelen genomen om persoonlijke gegevens in een aangemeten omvang en adequaat te beschermen.

Onze databases worden beschermd door fysieke, technische en procedurele maatregelen die de toegang in overeenstemming met deze privacyverklaring beperken tot speciaal geautoriseerde personen. Ons informatiesysteem bevindt zich achter een software-firewall om de toegang vanuit andere, met het internet in verbinding staande systemen te verhinderen. Alleen personeelsleden die deze informatie nodig hebben om speciale taken te verrichten, krijgen toegang tot persoonlijke gegevens en informatie. Onze medewerkers zijn geschoold met betrekking tot de veiligheidsaspecten en de vereiste werkwijzen met het oog op de privacybescherming.

Wanneer via onze websites persoonlijke gegevens en informatie worden verzameld, vindt verzending daarvan versleuteld plaats met gebruikmaking van de Industry Standard Transport Layer Security (“TLS”)-technologie. Gevoelige informatie, zoals bijvoorbeeld creditcardnummers of bankrekeninginformatie, wordt gecodeerd om extra bescherming te bieden.

Uw wachtwoord voor de toegang tot onze internetpagina's zou u nooit aan derden moeten doorgeven en u zou het wachtwoord regelmatig moeten wijzigen. Bij het verlaten van onze webpagina's zou u moeten uitloggen en uw browser moeten sluiten om te vermijden dat niet geautoriseerde gebruikers toegang tot uw gebruikersaccount krijgen. Bij communicatie via e-mail kan de volledige veiligheid van de gegevens niet door ons worden gegarandeerd.

§ 4 Cookies, web-analyse-tools en sociale plug-ins

"Cookies" zijn kleine bestanden die het ons mogelijk maken om op uw pc specifiek aan u gerelateerde informatie op te slaan tijdens uw bezoek aan onze website. Cookies helpen ons om de gebruiksfrequentie en het aantal bezoekers van onze website te bepalen en om ons aanbod voor u zo veilig, comfortabel en efficiënt mogelijk samen te stellen.

Wij gebruiken enerzijds zogenaamde “Session-cookies” die uitsluitend voor de duur van uw bezoek aan een van onze websites opgeslagen worden. Anderzijds gebruiken wij “permanente cookies” om informatie over computers vast te leggen die herhaaldelijke onze website bezoeken. Hierdoor kunnen wij u een optimale gebruikersbegeleiding bieden, u “herkennen” en u bij herhaaldelijk gebruik een gevarieerde website en nieuwe content presenteren. De inhoud van een permanent cookie blijft beperkt tot een identificatienummer. De geldigheidsduur van een permanent cookie bedraagt 60 dagen; na afloop van deze 60 dagen wordt het cookie automatisch gewist. Naam, IP-adres of andere informatie over uw werkelijke identiteit worden niet opgeslagen en wij leggen ook geen individueel profiel over uw gebruikersgedrag vast.

Gebruik van ons aanbod is ook zonder cookies mogelijk. U kunt in de door u gebruikte browser het opslaan van cookies deactiveren, tot bepaalde websites beperken of uw browser zo instellen dat hij u informeert, wanneer er een cookies wordt geplaatst. U kunt cookies op elk gewenst moment van de harde schijf van uw pc wissen. Houd in dat geval echter rekening met een beperktere weergave van onze website en een beperkte gebruikersgeleiding.

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna “Google”). Google Analytics gebruikt zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op onze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte eerst afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google van de VS verzonden en daar afgekort. Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten te kunnen verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies door een daarop gerichte instelling van uw browser-software verhinderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de verzending van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van onze website gerelateerde data (incl. Uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze data door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nadere informatie hierover vindt u onder http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de en onder http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en privacybescherming). Wij maken u erop attent dat op onze websites Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een geanonimiseerde vastlegging van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen.

U kunt de vastlegging door Google Analytics eveneens verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die een toekomstige vastlegging van uw gegevens bij bezoeken aan de website verhindert Google Analytics deactiveren .

Besloten gebruikersgroep myNORD

Via het besloten myNORD-gedeelte kunt u details over actuele of eerdere orders inzien en verwachte levertermijnen opzoeken. De gegevens worden daarbij gecodeerd per TLS van ons naar u verzonden.

De gebruikersgegevens voor het myNORD-gedeelte delen wij u per e-mail of telefonisch mee. Vanzelfsprekend kunnen bestelgegevens alleen door u als klant ingezien worden. Om dit zeker te stellen hebben wij dit gedeelte met het oog op de IT-veiligheid door een onafhankelijke expert laten testen.

Aumago

Wij werken samen met Aumago GmbH, een aanbieder van web-analysediensten en doelgroepmarketing. Aumago gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestanden, die in de browser van uw pc worden opgeslagen en anoniem gebruiksgegeven verzamelen en onthouden. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgesteld. Er worden echter geen tot personen herleidbare gegevens geregistreerd. Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden deze door het wissen van het laatste cijferblok geanonimiseerd opgeslagen en niet met de cookies gecombineerd. Bij de cookies gaat het om Aumago-cookies of om cookies van dienstverleners waarvan Aumago gebruik maakt, zoals bijv. krux digital Inc., Google Inc. Enz. De gebruiker kan de cookies op elk gewenst moment rechtstreeks uit zijn browser verwijderen. Aumago gebruikt deze gegevens om het gebruik van de website door de bezoeker te analyseren en voor op het gebruik van de website gebaseerde online werving (OBA). Om uw toestemming hiervoor te herroepen, dient u de volgende website te bezoeken: http://www.krux.com/krux_privacy/consumer_choice/ en klik daarop de de button “Browser Opt-out”. Als alternatief kunt u in de instellingen van uw browser de “Do-Not-Track-functie” activeren die door Aumago wordt geïmplementeerd.

§ 5 E-mail-en online-marketing

HubSpot

Wij gebruiken voor ons online-marketing-activiteiten HubSpot . Met deze software-oplossing dekken wij o.a. de volgende aspecten van onze online marketing af:

  • E-mail-marketing (beursuitnodigingen, newsletter etc.)
  • Landingpages en contactformulieren
  • Social media publishing & reporting
  • Reporting (bijv. Traffic-bronnen, bezochten delen etc.)

Onze contactformulieren stellen bezoekers van onze website in staat om meer te weten te komen over ons bedrijf, content te downloaden, kosteloze beurstickets te krijgen en ons uw contactgegevens en verdere demografische informatie ter beschikking te stellen.

Deze informatie wordt opgeslagen op servers van onze softwarepartner HubSpot [Link = https://www.hubspot.com/]. Deze kan door ons worden gebruikt om in contact te treden met bezoekers van onze website en te bepalen welke producten en diensten van ons bedrijf voor u interessant zijn. De statistische gebruiksgegevens van ons online marketingaanbod dienen ervoor de websitefuncties te optimaliseren en om aan onze websitebezoekers content beschikbaar te stellen die op uw interesses afgestemd is.

In deze context hebben wij onze e-mailservice zodanig vormgegeven dat wij bijv. automatisch worden geïnformeerd of en wanneer een e-mail is geopend en op welk moment op welke link in de e-mail werd geklikt. Dit betekent dat voor de hierboven beschreven e-mail- en online-marketing-activiteiten ook het volledige IP-adres van de websitebezoekers wordt vastgelegd, maar niet permanent wordt opgeslagen.

U heeft de mogelijkheid om tracking door HubSpot te verhinderen door op de volgende link te klikken: HubSpot-Tracking deactiveren .Hierna wordt een cookie op uw computer geplaatst dat ervoor zorgt dat tracking door HubSpot niet meer plaatsvindt.

Dit cookie is twee jaar geldig.

Deze privacybepalingen gelden voor alle door ons vastgelegde informatie. Wij gebruiken de vastgelegde informatie uitsluitend door de optimalisatie van onze services.

HubSpot is een software-onderneming uit de VS met een vestiging in Ierland.

Contact:

HubSpot

2nd Floor 30 North Wall Quay

Dublin 1, Ireland,

Telefon: +353 1 5187500.

HubSpot is gecertificeerd onder de voorwaarden van het EU - U.S. Privacy Shield Frameworks en valt onder werkingssfeer van het TRUSTe Privacy Seal en de ""U.S. - Swiss Safe Harbor"" overeenkomst.

Meer informatie over de privacybepalingen van HubSpot

Meer informatie van HubSpot over de EU-privacyvoorschriften

Meer informatie over de door HubSpot gebruikte cookies vindt u hier und hier .

§ 6 Recht op informatie

U heeft te allen tijde recht op informatie over de over uw persoon opgeslagen gegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel waarvoor deze informatie verwerkt wordt. Bij vragen over het thema privacybescherming kunt u te allen tijde contact opnemen met onze manager voor privacyvraagstukken. Deze is bereikbaar onder:

Peter Suhren

FIRST PRIVACY GmbH

Konsul-Smidt-Str. 88

28217 Bremen, Germany

Phone: +49 421 69 66 32 0

Email: office@first-privacy.com

§ 7 Recht op bezwaar

Elke betroffen persoon heeft het recht om protest of bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende instantie, wanneer hij of zij van mening is dat de verwerking van de op hem of haar betrekking hebbende gegevens een inbreuk op de privacywetgeving inhoudt. Het recht op bezwaar/herroeping kan met name geldend worden gemaakt bij een toezichthoudende instantie in de lidstaat waar de betreffende persoon woonachtig is of waar de inbreuk naar verluidt plaatsgevonden heeft.

§ 8 Rechten van de betroffen persoon

De betroffen personen hebben het recht om door de verantwoordelijke persoon geïnformeerd te worden over persoonlijke gegevens die over hen verzameld te zijn, om correctie van fouten te eisen of verwijdering van gegevens te eisen voor zover een van de in art. 17 DSGVO (basisverordening voor de privacybescherming) genoemde redenen van toepassing is, bijv. wanneer de gegevens niet meer nodig zijn, voor de doeleinden waarvoor zijn verzameld zijn. Er bestaat bovendien een recht op inperking van de verwerking, wanneer aan een van de in art. 18 DSVGO genoemde voorwaarden voldaan is en onder de gevallen in art. 20 DSGVO bestaat een recht op inperking van de overdraagbaarheid. Worden gegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. e (dataverwerking voor uitvoering van overheidstaken of ter bescherming van het publieke belang) of van lit. f verzameld (dataverwerking om legitieme belangen te beschermen), dan heeft de betroffen persoon te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking om redenen die uit een bijzondere situatie resulteren. Wij verwerken de persoonlijke gegevens dan niet meer, tenzij er sprake is van aantoonbare, dwingend na te leven redenen voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betroffen persoon of wanneer de verwerking noodzakelijk is om wettige aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen. Richt uw bezwaar aan: office@first-privacy.com .

§ 9 Attendering op het recht op bezwaar tegen directe werving

Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van gerichte werving/reclame. U heeft het recht bezwaar aan te tekenen tegen verwerking van gegevens voor deze doeleinden. Uitoefening van uw recht leidt tot een beëindiging van de verwerking ten behoeve van gerichte werving/reclame. Richt uw bezwaar aan: office@first-privacy.com