Virksomhedspolitik og adfærdskodeks

for NORD DRIVESYSTEMS Group

Hent adfærdskodeks

I overensstemmelse med vores adfærdskodeks påtager vi os ansvar, ved at overveje konsekvenserne af vores forretningsbeslutninger og handlinger i økonomisk, teknologisk, socialt og økologisk henseende og skabe en passende balance mellem disse interesser.

Derudover påtager vi os et socialt ansvar overfor vores medarbejdere i hele verden, vores kunder, leverandører og andre partnere. Download vores virksomhedspolitik på tysk og engelsk her.

Download PDF

1. Mission og værdier

Kundeorienteret - Kundeorientering er vores motivation

Vores tanker og handlinger er fokuseret på vores kunders tilfredshed og succes. Vores arbejde dedikerer vi til vores kunders krav. Firmaets vigtigste mål strækker sig fra at fastholde loyale stamkunder til at indgå teknologiske partnerskaber.

Innovativ - Det er vores erklærede mål at være førende indenfor innovation og teknik

NORD DRIVESYSTEMS er en af verdens førende systemudbydere inden for drevteknik. Fra omformeren til drivakslen: Fra omformer til drivaksel leverer vi gear, elektromotorer samt drevelektronik inklusiv alle tilhørende services. Som et led i vores udviklingsarbejde analyserer vi løbende fremtidige markedskrav og nye produktionsteknologier. Vi opfylder fremtidige markedskrav og nye produktionsteknologier, til størst mulig fordel for vores kunder. Som serieleverandør tilbyder vi fleksible systemløsninger til en pris på linje med markedet

Globalt - Vi er en stærk global partner for vores kunder

I 36 lande kan vores kunder nemt og hurtigt skabe pålideligt samarbejde med datterselskaber af NORD DRIVESYSTEMS Group – vi taler vores kunders sprog. Vi er aktivt engageret på alle fem kontinenter med egne produktions-, salgs- og serviceorganisationer. Således tilbyder vi globalt vores kunder kompetent og omfattende support fra dimensionering til idriftsætning og langt derudover. For at opnå vores omsætningsmål udbygger vi kontinuerligt og bæredygtigt vores globale virksomhedsstruktur.

Holdbar - Vi satser på den højeste kvalitet

Vi udvikler og producerer produkter og serviceydelser af højeste kvalitet og pålidelighed. Vores produkter anvendes i mere end 100 forskellige industrisektorer, ofte med baggrund i høje tekniske driftskrav. Derfor er de højeste kvalitetskrav ikke kun i produktionen men i hele værdiskabelseskæden en selvfølge for os. Den høje driftssikkerhed, og den lille vedligeholdelsesindsats vores produkter kræver, sikrer vi gennem et globalt kvalitetssikringssystem samt ensartede produktionsstandarder. For at nå vores mål om at være den bedste partner for vores kunder, er løbende forbedringer på alle niveauer helt i tråd med, og en fast integreret del af vores Lean-proces NORDPro. Vi stræber efter 0-fejlsstrategien for såvel produkter såvel som for processer.

Medarbejderorienteret - Vores medarbejdere er fundamentet for vores succes

Vi er et motiveret, stærkt og kompetent globalt team. Løbende videreuddannelse, international videndeling samt en langvarig tilknytning af vores medarbejdere er særdeles vigtig for os. Globalt står vi inde for en respektfuld og kooperativ adfærd mellem alle medarbejdere. Kun med medarbejdere der arbejder engageret, tillidsfuldt og professionelt kan vi opnå succes globalt. Medarbejdernes sikkerhed og velbefindende sikres i alle afdelinger via gode arbejdsbetingelser og høje arbejdssikkerhedsstandarder. Vi ønsker at NORD-medarbejdere, over hele verden, er stolte af deres virksomhed og deres egen personlige indsats.

Pålidelig - Vi råder over en højeffektiv produktion samt en høj global leveringsdygtighed

Vi investerer langsigtet og bæredygtigt i vores virksomhed. En stor produktionsdybde, og nyeste produktionsteknologier, sætter os i stand til at reagere hurtigt og fleksibelt på vores kunders behov. Basis for vores virksomhedsstrategi er, skabelsen af den produktionskapacitet der er nødvendig for at sikre vores langsigtede vækst. For også i fremtiden at imødekomme de stigende krav til kortfristet og rettidig levering, arbejder vi kontinuerligt med at optimere vores omfattende globale logistikkæde.

Fremtidsorienteret - Vi ser digitalisering som en mulighed

Vi ønsker at hjælpe vores kunder med at være innovative og succesfulde ved at digitalisere vores produkter – og vi ønsker at vore kunder via vores online-platform nemt og hurtigt kan handle med os. Derudover integrerer vi vores processer i digitale strukturer hvorend det er muligt og passende. Derfor skal sikkerheden og fortroligheden vedrørende vores IT-systemer og data altid sikres.

Bæredygtig/ansvarlig - Vi agerer miljøbevidst, ansvarsbevidst og med integritet

Som ansvarsbevidst virksomhed sparer vi på ressourcerne og vi agerer på en miljøvenlig måde. Vi hjælper vores kunder med energibesparende drevsystemer, og tager allerede i udviklingsfasen højde for potentielle miljøpåvirkninger. Overholdelse af love, regler og standarder sat på frivillig basis er en selvfølge for NORD DRIVESYSTEMS Group. Vi agerer fair, transparent og pålideligt overfor vore samarbejdspartnere.

Som partnere - Vi stræber efter kooperativt partnerskab med leverandører og serviceudbydere

Et tillidsfuldt og transparent samarbejde med vores partnere og leverandører sætter os i stand til at sikre stabile salgs- og indkøbsprocesser. Vi har brug for effektive og omkostningsbevidste leverandører som vi kan arbejde sammen med. Vi sikrer at vores høje kvalitetsstandarder bliver overholdt af vores leverandører, gennem en omfattende udveksling af viden.

Solid - Investeringssikkerhed gennem solid og langfristet finansiering

For at sikre virksomheden bedst muligt på lang sigt agerer vi omkostningsbevidst, og vi arbejder hele tiden på at bevare en solid omsætningstilvækst. Dette kræver en ansvarlig omgang med vores finansielle midler af både ledelsen samt alle medarbejdere. Vi skal altid opnå overskud således, at vi kan finansiere den innovation og de investeringer der er nødvendige for opnå sikre arbejdspladser i fremtiden.

2. Gyldighedsområde

Denne virksomhedspolitik gælder for alle filialer og forretningsenheder af NORD DRIVESYSTEMS og er bindende for direktionen, alle ledere og medarbejdere. Den indeholder regler og specifikationer for de følgende områder og svarer til de nævnte dokumenter: Ideal, adfærdskodeks (for alle parter, herunder leverandører), kvalitetspolitik, miljøpolitik, energipolitik, arbejdssikkerhedspolitik.

Grundlæggende dækker omfanget af denne virksomhedspolitik hele virksomheden, og de tilhørende lokationer, og bruges også som forskrift for vores leverandører. Vi forventer, at vores leverandører deler de samme værdier, mål og ledelsestilgange. Derfor skal overholdelsen af denne adfærdskodeks også gælde for de kontraktlige partnere, der arbejder på vores virksomheds område.

Nogle af de certificerede ledelsessystemer har forskellige anvendelsesområder:

 • Kvalitetsstyring 16 lokationer (status 2022. Skal udvides yderligere)
 • Miljøledelse: Lokation Bargteheide (status 2022. Skal udvides yderligere)
 • Energistyring: Afdelingen FTN (Fertigungstechnik Nord) på lokationen Gadebusch)

3. Principper for det globale ledelsessystem

Vi betragter sammenkoblingen af miljøbeskyttelse, bevidst brug af ressourcer, kvalitet og arbejdssikkerhed som vores centrale ansvar. Et sikkert, sundhedsbevarende og præstationsfremmende arbejdsmiljø samt aktiv miljøbeskyttelse bidrager til vores virksomheds fortsatte eksistens og succes.

3.1 Kontinuerlig forbedring

Ledelsessystemet er procesorienteret. Det er rettet mod virksomhedens løbende udvikling, opfyldelse af kundernes krav og forbedring af virksomhedens miljøpræstation.

3.2 Overholdelse af regler og love

Vi overholder de gældende love og regler i de lande, hvor vi opererer. Derudover overholder vi også specifikationer fra relevante internationale standarder og kundekrav. Hvor lokale love og regler er mindre restriktive, er vores handlinger styret af principperne i denne adfærdskodeks. I tilfælde, hvor der er en direkte konflikt mellem obligatorisk lokal lovgivning og principperne i denne adfærdskodeks, har lokal lovgivning forrang. Vi forholder os principielt til myndigheder og statslige institutioner på en saglig og professionel måde.

3.3 Målsætning og præstationsforbedring

Ud over de økonomiske områder og kvalitet opstilles og forfølges også konkrete mål og planer for områderne miljøbeskyttelse, ressourcebevarelse og arbejdssikkerhed. Alle ledere er forpligtet til at bidrage til målene og planerne.

3.4 Kommunikation og dokumentkontrol

Med målrettet kommunikation inddrager vi alle relevante interessentgrupper i ledelsens centrale aspekter. Vi har en tæt udveksling med især medarbejderrepræsentanter. Vi tilbyder også kurser for vores medarbejdere for at fremme bevidstheden om de centrale byggesten i ledelsessystemet. Vi udgiver med jævne mellemrum en rapport om udviklingen i vores præstationer inden for områderne kvalitet, miljø og arbejdssikkerhed.
Alle dokumenter og papirer er behørigt oprettet, ikke uredeligt ændret eller ødelagt, og opbevaret korrekt. Virksomhedshemmeligheder og forretningsoplysninger om partnerne behandles omhyggeligt og fortroligt. Når det kommer til dokumentation, følger vi et overskueligt dokumenthåndteringssystem baseret på fire trin:

 • niveau 1 – forretningspolitik / ledelsesmanual / strategi
 • niveau 2 – procesbeskrivelser globalt
 • niveau 3 – procesbeskrivelser lokalt
 • niveau 4 – procesrelateret information (skemaer, tjeklister, brugerdokumentation osv.)

4. Menneskerettigheder

Vi er forpligtet til at fremme menneskerettighederne og overholde menneskerettighederne i overensstemmelse med FN's menneskerettighedscharter, især følgende:

 • Beskyttelse af privatlivets fred.
 • Opretholdelse af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, især sikring af et sikkert og sundt arbejdsmiljø for at undgå ulykker og skader. Dette er underlagt de generelt gældende lokale lovkrav.
 • Beskyttelse af medarbejdere mod fysisk afstraffelse og mod fysisk, seksuel, psykologisk eller verbal chikane eller misbrug.
 • Beskyttelse og tildeling af retten til meningsfrihed og ytringsfrihed.

5. Arbejdsforhold

Vi overholder følgende grundlæggende arbejdsstandarder iht. ILO2:

5.1 Børnearbejde

Forbuddet mod børnearbejde, dvs. ansættelse af personer under 15 år, medmindre lokal lovgivning foreskriver en højere aldersgrænse.

5.2 Tvangsarbejde

Forbuddet mod tvangsarbejde af enhver art er særligt vigtigt i vores forsyningskæde.

5.3 Aflønning

Som et minimum arbejdsstandarderne vedrørende kompensation, især med hensyn til aflønningsniveauet, i overensstemmelse med gældende love og regler i de stater og regioner, hvor vi er aktive. Reglerne om aflønning suppleres med den regionale mindsteløn, og vi er opmærksomme på en fair og ikke-diskriminerende aflønning til alle medarbejdere.

5.4 Medarbejderrettigheder

Vi respekterer medarbejdernes rettigheder.

5.5 Ikke-diskrimination

Ikke-diskriminerende behandling af alle medarbejdere.

5.6 Forsamlingsfrihed

Retten til foreningsfrihed, forsamlingsfrihed og kollektive forhandlinger.

5.7 Arbejdstid

Vi overholder arbejdsstandarderne for den maksimalt tilladte arbejdstid.

6. Arbejderbeskyttelse

Som en del af vores håndtering af arbejderbeskyttelsen beskytter vi vores medarbejdere mod helbredsskader gennem omfattende, forebyggende foranstaltninger. Målet med vores indsats er at udforme organisationen og faciliteterne på en sådan måde, at medarbejdernes sikkerhed og sundhed ikke kommer i fare. Til dette formål gennemføres risiko- og eksponeringsanalyser samt løbende medarbejderuddannelse. Hovedvægten lægges her på forebyggende foranstaltninger. Alle har pligt til at påpege opdagede farer og ret til at potentielle farer fjernes.

7. Miljø

Økonomisk profitorienteret udvikling og beskyttelse af vores miljø og energibesparelser ses ikke som modstridende mål, men som en fælles opgave. Vi forpligter os derfor til at beskytte miljøet og forebygge miljøforurening, så vidt det er muligt.

Med vores miljøledelsessystem fokuserer vi især på følgende aspekter af vores forretningsaktiviteter:

 • reduktion og erstatning eller omhyggelig håndtering af vandforurenende stoffer, især i fremstillingsprocesser såsom maling
 • det ressourceeffektive produktdesign af nye produkter og emballagematerialer
 • reduktion af drivhusgasser i logistiske processer, ved brug af varmeteknologi, elkøb eller forretningsrejser
 • reduktion af affald, især farligt affald fra produktionsprocesser
 • koordinering af fremstillingsprocesser for indkøbte dele og deres levering

Den årlige udvikling af et miljøprogram er en integreret del af vores miljøledelsessystem, som især omfatter definitionen af miljømål for at forbedre vores miljøpræstation.

Når vi udvikler nye produkter eller fremstillingsprocesser, tager vi på et tidligt tidspunkt hensyn til relevante miljøpåvirkninger under både fremstilling og brug af vores produkter, samt efter udløbet af deres levetid. Derfor optimerer vi vores udviklingsproces over hele livscyklussen under bæredygtighedsaspekter og forsøger bevidst at afveje modstridende mål, såsom brug af materialer og produktets levetid. I produktudviklingen sikrer vi desuden, at vores produkter også bidrager til at reducere forbruget af energi og andre ressourcer, når de bruges af vores kunder.

Hvor det er muligt i vores fremstillings- og logistikprocesser, minimerer vi vores emissioner og affaldsprodukter samt forbruget af energi, vand, anvendt areal og andre ressourcer. Som en del af vores ledelsessystemer overvåger vi løbende vores forbrug af ressourcer og emissioner såsom støj og luftforurening og rapporterer om de konkrete fremskridt.

8. Kvalitet

Vores mål er til enhver tid pålideligt at kunne opfylde kvalitetskravene til vores produkter og processer. Derfor bruger vi et ledelsessystem, der omfatter alle områder af vores organisation.

Principperne for vores daglige handlinger er:

 • kundefokus
 • nul-defekt strategi/proces med kontinuerlig forbedring (NORDPro)
 • procesorientering
 • produktsikkerhed

Vi skaber en virksomhedskultur, der ser kvalitetsstyring på tværs af hele værdikæden som en integreret del af hver enkelt medarbejders handlinger.

9. Forsyningskæde og konfliktmineraler

Som en del af vores omfattende forsyningskædestyring udfører vi løbende en risikoanalyse af vores forsyningskæde for at opfylde vores omsorgspligt med hensyn til vores menneskerettighedsansvar.

Derudover forventer vi, at vores leverandører overholder principperne i denne adfærdskodeks eller anvender tilsvarende adfærdskodekser. Vi opfordrer dem også til at implementere indholdet af denne virksomhedspolitik i deres forsyningskæder. Vi forpligter os derfor til at fremme overholdelsen af indholdet af denne politik også blandt vores leverandører og i den videre værdikæde inden for rammerne af mulighederne og handlemulighederne. Vi forbeholder os derfor også retten til at kontrollere overholdelsen af adfærdskodeksen hos vores leverandører. Det kan for eksempel ske i form af spørgeskemaer, vurderinger eller audit. Hvis der er tvivl om overholdelse af denne politik, opfordres leverandøren til at træffe passende modforanstaltninger og rapportere sagen til deres kontaktperson i vores virksomhed.

Vi tager due diligence-foranstaltninger, såsom målrettede forespørgsler, for at undgå brugen af konfliktmineraler, der ikke overholder kravene, i vores produkter, hvilket kan føre til menneskerettighedskrænkelser, korruption og finansiering af væbnede grupper eller lignende.

10. Integritet og efterlevelse

Vi har implementeret et operationelt efterlevelsessystem, der dækker følgende emner tilstrækkeligt:

10.1 Korruption

I vores forretningsforbindelser hverken lover, tilbyder, yder, kræver eller accepterer vi fordele, der er tilsigtede eller kunne give indtryk af at påvirke forretningsbeslutninger eller opnå nogen anden upassende fordel, og vi accepterer heller ikke løfter om dem. Der skal anvendes en særlig streng standard, når der er tale om personer, for hvilke der gælder særlige straffe- og ansvarsregler (f.eks. embedsmænd).

10.2 Fair konkurrence

Vi handler i overensstemmelse med national og international konkurrence- og antitrustlovgivning og deltager ikke i prisfastsættelse, markedsdeling eller kunde-, markeds- eller budrigging.

10.3 Undgåelse af interessekonflikter

Vi undgår alle former for interessekonflikter, både internt og eksternt, der illegitimt kan påvirke forretningsforholdene. Hvis dette ikke lykkes i enkelte tilfælde, oplyser vi om konflikten.

10.4 Beskyttelse af information og intellektuel ejendomsret

Vi beskytter fortrolige oplysninger og respekterer retten til intellektuel ejendom. Teknologi- og knowhow-overførsel skal udføres på en sådan måde, at intellektuelle ejendomsrettigheder og kundeoplysninger, forretningshemmeligheder og ikke-offentlige oplysninger beskyttes.

10.5 Forebyggelse af hvidvask

Vi overholder vores juridiske forpligtelser til at forhindre hvidvaskning af penge og deltager ikke i transaktioner, der tjener til at skjule eller integrere kriminelle eller ulovligt erhvervede aktiver.

10.6 Fortrolighed

Vi behandler, opbevarer og beskytter persondata i overensstemmelse med lokale lovbestemmelser. Mere detaljerede oplysninger og regler om databeskyttelse kan findes i vores regionale databeskyttelseserklæringer.

10.7 Datasikkerhed

Vi overholder gældende love for beskyttelse af forretningshemmeligheder og behandler fortrolige oplysninger fra vores forretningspartnere i overensstemmelse hermed.

11. Håndtering af indberetninger af overtrædelser

Vores ledere har et særligt ansvar. De fungerer som rollemodeller og er instrueret i at holde sig ajour med de tilgængelige systemer, såsom vores softwareunderstøttede juridiske register inden for miljø, arbejdssikkerhed, bæredygtighed eller eksterne uddannelsesprogrammer, og at kontrollere aktuelle ændringer i lovgivningen for relevans og overensstemmelse. Overtrædelser, der bliver kendt, skal straks indberettes. Hvis der er risiko for, at berørte medarbejdere kan komme til skade, har både vores medarbejdere og eksterne forretningspartnere adgang til det beskyttede whistleblower-system på vores website. Princippet om "dobbelt kontrol" gælder for alle kontrol- og godkendelsesprocesser, der involverer kritiske finansielle pengestrømme, dvs. at mindst to medarbejdere skal godkende en sag, der kræver kontrol. Vores godkendelsesprocesser konkretiseres desuden i vores signaturretningslinjer. Overtrædelser af adfærdskodeksen kan få disciplinære konsekvenser.