Forsyningskæde (LkSG) og material compliance

Vores forpligtelser langs forsyningskæden

NORD DRIVESYSTEMS har siden 2023 implementeret den tyske lov om due diligence i forsyningskæden. Vi ønsker at give vores kunder og alle kolleger sikkerhed for, at vores produkter er fremstillet med råvarer og komponenter fra bæredygtig produktion, og at det er en selvfølge, at vores partnere i forsyningskæden også føler sig forpligtet til at respektere menneskerettighederne.

Tysk lov om due diligence i forsyningskæden (LkSG)

Vores principerklæring i henhold til LkSG

Den tyske lov om due diligence i forsyningskæden (LkSG) har været i kraft siden 1. januar 2023.

Denne lov har til formål at regulere overholdelse af menneskerettighederne i forsyningskæden.

Et element er definerede omsorgspligter.

Loven gælder fra 2023 og vil i første omgang dække virksomheder med mindst 3.000 ansatte. Getriebebau NORD GmbH &Co KG med 1.670 ansatte i Tyskland ville først være forpligtet til at overholde loven fra 2024, men er klar over lovens betydning og tager allerede ansvar i år.

Som en globalt aktiv familievirksomhed er vi opmærksomme på indflydelsen og indvirkningen af vores forretningsmæssige aktiviteter på samfundet. Derfor er vi også meget optaget af emnet CSR. Dette er forkortelsen for Corporate Social Responsibility (virksomhedens sociale ansvar) og beskriver det frivillige tagen ansvar for sociale, økologiske og økonomiske aspekter både nationalt og internationalt.

Som en virksomhed med internationale relationer ser NORD sig selv som særligt ansvarlig for at arbejde for en forbedring af den globale menneskerettighedssituation langs vores forsyningskæder og for socialt at forme forretningsrelationer med henblik på en bæredygtig udvikling. Den stigende integration i globale indkøbs- og salgsmarkeder indebærer ofte risici på grund af manglende gennemsigtighed og den ofte utilstrækkelige håndhævelse af internationalt anerkendte menneskerettigheder i forsyningskæderne.

NORD går ind for respekt for samt beskyttelse og opretholdelse af den enkeltes menneskerettigheder. Efter vores forståelse inkluderer dette fair løn, passende arbejdsforhold og forebyggelse af udnyttelse af børn. For os er ligestilling mellem kvinder og mænd en selvfølge, og vi diskriminerer ikke nogen på grund af deres køn, afstamning, etnicitet, sprog, hjemland og oprindelse, tro, religiøse eller politiske holdninger eller på grund af et handicap. Vi afviser korruption samt tvangsarbejde og menneskehandel.

Vi forventer af vores leverandører og vores medarbejdere i alle områder af virksomheden og datterselskaberne, at den enkeltes menneskerettigheder respekteres, beskyttes og overholdes. Vi bør sikre, at menneskerettigheder og miljøkrænkelser forebygges både inden for vores forretningsaktiviteter og gennem hele forsyningskæden, og at de berørte kan gå rettens vej.

Vi i NORD står ved disse retningslinjer og uddanner vores medarbejdere i at efterleve disse værdier i virksomheden. Dette starter med den bevidste opfattelse af overtrædelser af disse principper, som tages op og behandles via definerede processer og derefter resulterer i passende tiltag for virksomheden. Dette gælder også for oplysninger fra tredjepart.

Her er linket til vores whistleblower-system: Whistleblower

Vi foretager en løbende opdateret, it-understøttet risikoanalyse baseret på landeindekser og de 13 risikoområder i LkSG.

Der er udpeget en menneskerettighedsansvarlig til at overvåge risikoanalysen og rapportere til ledelsen mindst én gang pr. regnskabsår. I tilfælde af, at analysen afslører krænkelser af en menneskerettigheds- eller miljøforpligtelse, vil mulige afhjælpende foranstaltninger blive defineret og passende skridt taget for at fjerne den.

Vi forpligter os til at fremme overholdelsen af indholdet af denne politik også blandt vores leverandører og i den videre værdikæde inden for rammerne af mulighederne og handlefrihed. Vi forbeholder os derfor også retten til at kontrollere overholdelsen af den for leverandører obligatoriske adfærdskodeks hos vores leverandører. Det kan for eksempel ske i form af spørgeskemaer, vurderinger eller audit. Hvis der er tvivl om overholdelse af denne politik, opfordres leverandøren til at træffe passende modforanstaltninger og rapportere sagen til deres kontaktperson i vores virksomhed.

Du kan finde yderligere oplysninger om vores virksomhedspolitik og adfærdskodeks her.

Få mere at vide i denne video fra det tyske forbundsministerium for arbejde og sociale anliggender.

Download vores principerklæring

Som en globalt aktiv familievirksomhed er vi opmærksomme på indflydelsen og indvirkningen af vores forretningsmæssige aktiviteter på samfundet. Derfor er vi også meget optaget af emnet CSR.

Material compliance

Producenter, men også importører, forhandlere eller leverandører af varer er forpligtet til at sikre, at deres produkter overholder alle materielle forskrifter (material compliance). Kemikalieforordningen REACH og EU's RoHS-direktiv er eksempler på implementering af material compliance. Data relateret til disse forordninger skal videregives og dokumenteres langs forsyningskæden.

REACH-forordningen blev vedtaget af Den Europæiske Union for at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier udgør. (Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Forordning om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier))

Hent producentens erklæring vedrørende REACH-direktivet

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) blev udviklet af Responsible Minerals Initiative (RMI) for at hjælpe virksomheder med at give deres kunder nøjagtige oplysninger om mineralernes oprindelsesland og de smeltere og raffinaderier, de bruger.

I denne sammenhæng refererer konfliktmineraler til råstoffer, der bidrager til at finansiere vold og menneskerettighedskrænkelser i de producerende lande. Dette bør bremses gennem implementering af EU-forordningen.

Hent Conflict Minerals Report (CMRT) (.zip)

PFAS er en gruppe industrikemikalier, der omfatter et meget stort antal stoffer. Dette er organiske forbindelser, hvor brintatomerne er fuldstændigt ("perfluorerede") eller delvist ("polyfluorerede") erstattet af fluoratomer. På grund af deres særlige egenskaber har de i lang tid været meget udbredt i mange industrisektorer samt i husholdningen.

De bedst kendte PFAS-stofgrupper er:

  • perfluorerede sulfonsyrer (bedst kendte eksempel: perfluoroctansulfonsyre (PFOS))
  • perfluorerede carboxylsyrer (bedst kendte eksempel: perfluoroctansyre (PFOA))

Den 7. februar 2023 offentliggjorde ECHA begrænsningsdossieret om den brede begrænsning af per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS).

Som en ansvarlig virksomhed tager vi dette problem meget alvorligt. Vi holder os ajour med den aktuelle udvikling på området, blandt andet gennem foreningerne VDMA og ZVEI. Så snart REACH-forordningen (EF) 1907/2006, en europæisk kemikalieforordning, er opdateret, og PFAS er optaget på kandidatlisten som stoffer, der giver anledning til stor bekymring, vil vi træffe passende foranstaltninger og leve op til vores ansvar.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte os.