Thị trường trọng điểm

Giải pháp truyền động cho các thị trường chính

Sân bay

Vui lòng tìm kiếm thêm thông tin về các giải pháp truyền động cho công nghệ sân bay tại địa chỉ http://airport.nord.com

Intralogistics

Vui lòng tìm kiếm thêm thông tin về các giải pháp truyền động cho các công tác tiếp vận tại địa chỉ http://logistic.nord.com

Xi măng

Vui lòng tìm kiếm thêm thông tin về các giải pháp truyền động cho ngành công nghiệp khoáng sản và xi măng tại địa chỉ http://cement.nord.com

Thực phẩm

Vui lòng tìm kiếm thêm thông tin về các giải pháp truyền động cho ngành công nghiệp thực phẩm tại địa chỉ http://food.nord.com

Steel

Vui lòng tìm kiếm thêm thông tin về các giải pháp truyền động cho ngành thép tại địa chỉ http://steel.nord.com

Thị trường khác

Find out more about further markets on our microsites.