Betingelser for brug

af internetportalen "https://www.mynord.com"

tilhørende GETRIEBEBAU Nord GmbH & Co. KG

§ 1 Internetportal „myNORD“

(1) Internetportalen "https://www.mynord.com" henvender sig til både ikke-registrerede og registrerede brugere.

(2) Med henblik på disse betingelser for brug er brugere udelukkende virksomheder i henhold til §14 i den tyske lov om borgerlige retsforhold (BGB) (dvs. fysiske eller juridiske personer eller partnerskaber med status som juridisk person, der udøver deres kommercielle eller selvstændig erhvervsvirksomhed, når de indgår retshandler), juridiske enheder under offentlig ret eller offentligretlige fonde.

(3) Alle brugere kan finde oplysninger om vores produkter på internetportalen, konfigurere dem samt, redigere, gemme og udskrive konfigurationerne.

(4) For derudover at afsende forespørgsler om tilbud og/eller ordrer kræves registrering og/eller aktivering af brugerne på internetportalen, så vi modtager de oplysninger, der er nødvendige for en hurtig og smidig ordrebehandling. Forespørgsels- ordrerelaterede sider er derfor kun tilgængelige for registrerede brugere af internetportalen, der opfylder de registreringskrav, der fremgår af § 4 i disse betingelser for brug.

§ 2 Gyldighedsområde og genstand for betingelserne for brug

(1) Disse betingelser for brug af internetportalen gælder for alle brugere af internetportalen For ordrer fra registrerede og aktiverede brugere gælder desuden "GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co. KG' handelsbetingelser", som til enhver tid kan ses på hjemmesiden www.nord.com, gemmes og udskrives.

(2) Brugen af denne internetportal er desuden kun tilladt på grund af betingelser for brug. Vi forbeholder os ret til at ændre disse betingelser når som helst og uden begrundelse. Gyldigheden af disse betingelser for brug i deres aktuelle version accepteres ved registreringen efter § 4, eller - hvis en registrering ikke er påkrævet - af den faktiske brug.

(3) Vores internetportal er skabt til brug i Forbundsrepublikken Tysklands på grundlag af det tyske retssystem. Vi accepterer derfor intet ansvar for, om internetportalen er egnet og anvendelig for brugere fra andre lande eller er lovlig dér.

§ 3 Indhold og tilgængeligheden af internetportalen, produkter

(1) Vi har ret til efter eget skøn at ændre, supplere, begrænse eller slette alle områder af internetportalen eller dele heraf, samt standse offentliggørelsen midlertidigt eller permanent.

(2) Internetportalen kan kun anvendes inden for rammerne af teknikkens aktuelle stade. Tekniske problemer med strømforsyningen eller transmissionsnettet, hardware- eller softwarefejl, kapacitetsproblemer, sikkerhedsrelaterede eller vedligeholdelsesmæssige afbrydelser kan påvirke omfanget af anvendelsesmulighederne. Vi overtager derfor ingen garanti for, at portalen altid kan bruges i dens fulde omfang.

(3) Vi overtager heller ingen garanti for, at internetportalen er fri fir virus. Enhver bruger er f'ør download af materialer forpligtet til at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for sin egen og internetportalens sikkerheds skyld.

(4) Vores produkters præsentation og konfigurationsmuligheder på internetportalen indeholder ingen bindende tilbud fra vores side. Det er snarere en opfordring til brugeren om at gøre os et bindende tilbud. De værktøjstip (= hjælpefunktioner), der findes i konfiguratoren, er produktrelaterede. De er ingen erstatning for rådgivning om produktets egnethed til den af brugeren påtænkte anvendelse. For så vidt opfordres brugeren til derudover at kontakte en af vores dygtige medarbejdere.

§ 4 Registrering, aktivering

(1) Nogle områder af internetportalen er kun for registrerede brugere. Andre områder af internetportalen er også genstand for godkendelse og dermed kun tilgængelige for af os aktiverede brugere.

(2) En bruger kan via e-mail anmode om registrering med angivelse af navn, e-mail-adresse og en adgangskode, som kun er synlig for brugeren. Han får derefter tilsendt en bekræftelses-e-mail med et bekræftelseslink til den af ham oplyste e-mailadresse. Når brugeren har bekræftet dette bekræftelseslink, kan han bruge det med adgangskoden beskyttede område som registreret bruger. Han skal give korrekte oplysninger af de nødvendige data og straks rapportere eventuelle senere ændringer.

(3) Brugeren har ikke krav på registrering. Vi er derudover berettiget til enhver tid at tilbagekalde en tildelt registrering. Dette er f.eks. tilfældet, hvis vi vurderer, at de af brugeren oplyste data til registrering er ufuldstændige eller falske, at han overtræde disse betingelser for brug eller ikke længere er berettiget til at bruge protalen. I den forbindelse forbeholder vi os ret til at kontrollere brugsretten efter tolv måneder ved at sende en yderligere bekræftelse-e-mail.

(4) Den registrerede bruger skal beskytte sine adgangsoplysninger, især adgangskoden.

(5) En separat aktivering kræves for tildeling internetportalens prisrelevante afsnit. Denne sker i hvert enkelt tilfælde efter særlig aftale med os. Foranstående bestemmelser i stykke (3) og (4) finder tilsvarende anvendelse.

(6) De nødvendige foranstaltninger til aktivering af brugerdata registreres og kan videregives, hvis det er nødvendigt for udførelsen af en ordre. Brugeren accepterer allerede nu udtrykkeligt denne overførsel af data.

§ 5 Brugerens rettigheder

(1) Den registrerede bruger modtager en simpel, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar licens til brug af internetportalen i forbindelse med sin virksomhed.

(2) Den registrerede bruger kan oprette en tilbudsforespørgsel ved at klikke på tasten "Konfigurer" og tilføje produkter ved yderligere at klikke på knappen "ny position", eventuelt ved hjælp af konfiguratoren, til denne tilbudsforespørgsel. En udfyldt tilbudsforespørgsel gemmes i en indkøbskurv ved at klikke på "Gem proces og generer tilbud". Således genererede tilbudsforespørgsler forbliver ikke-bindende og er intet kontrakttilbud fra kundens side.

(3) Bindende ordrer kan kun afgives i det aktiverede område. Før afgivelsen opsummeres deres indhold, herunder kundedata, på en oversigtsside. Den registrerede og aktiverede brugere kan her endnu en gang rette de udvalgte ordredata via de tilgængelige ændringsfelter. Ved at klikke på tasten "Handelsbetingelser accepteret" afgiver den registrerede og aktiverede bruger ved at klikke på knappen "Bestilles mod betaling" et bindende tilbud til os om at indgå en kontrakt.

(4) Efter ordren modtager den registrerede og aktiverede bruger fra os en automatisk genereret e-mail, der bekræfter modtagelsen af ordren og gengiver dens detaljer (modtagelsesbekræftelse). Denne modtagelsesbekræftelse udgør ingen accept af kontrakten fra vores side. En kontrakt indgås først efter vores valg ved at sende en ordrebekræftelse eller de bestilte varer inden for 30 dage.

(5) Kontraktteksten forbliver gemt efter kontraktens indgåelse og forbliver tilgængelig for den registrerede og aktiverede bruger. Ligeledes den registrerede og aktiverede brugere gemme og/eller udskrive indholdet af sin ordre umiddelbart efter ordreafgivelsen og også senere til enhver tid få adgang til den via "Projektoversigt".

§ 6 Brugeren forpligtelser

(1) Den registrerede og aktiverede bruger forsikrer, at alle af ham ved bestillingen eller aktiveringen oplyste data (f.eks navn, adresse, e-mailadresse, bankoplysninger osv.) er korrekte. Ændringer skal indberettes til os straks.

(2) Den registrerede bruger skal sikre, at tredjeparter ikke kan få adgang til information, software, dokumentation samt brugerdata, der blev stillet til rådighed ved registreringen. Han er ikke tilladelse til mod vederlag eller vederlagsfrit at overlade oplysninger, software, dokumentation, samt brugerdata, der blev stillet til rådighed, til tredjemand. Han har heller ikke tilladelse til at ændre, dekompilere eller oversætte softwaren og dens dokumentation eller isolere dele heraf.

(3) Bliver brugeren opmærksom på misbrug af ham tildelte adgangsrettigheder, er han forpligtet til straks skriftligt at underrette os om dette. I tilfælde af misbrug af adgangsrettigheder, brugeren har fået tildelt, er vi berettiget til med det samme at blokere adgangen til internetportalen for brugeren. Brugeren er ansvarlig for den uagtsomme misbrug af adgangsoplysninger.

§ 7 Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Indholdet (især oplysningerne, software, dokumentation, tekst, billeder, grafik, lyd-, video- og animationsfiler samt andre filer og databaser), designet og strukturen af vores internetportal er beskyttet af ophavsret. Vi forbeholder os udtrykkeligt alle rettigheder. Især kræver kopiering, redigering, distribution og enhver form for anvendelse vores skriftlige samtykke, forudsat at transaktionen ikke ved lov er tilladt uden samtykke. Dette gælder også for vores mærker og varemærker, typeskilte og logoer. Uden for de rettigheder, der udtrykkeligt er nævnt i disse betingelser for brug, giver vi brugeren ingen yderligere rettigheder af nogen art ved at stille indholdet til rådighed, især med hensyn til ophavsrettigheder, handelsnavne og industrielle ejendomsrettigheder såsom patenter, design eller mærker.

§ 8 Ansvar for indhold, links

(1) For vores eget indhold af vores internetportal er vi ansvarlige i henhold til generel lovgivning.

(2) Vi har være omhyggelige ved skabelsen af det indhold, der findes på denne internetportal. og gør alt for at revidere det løbende. Dog kan vi ikke garantere for nøjagtighed, aktualitet, fuldstændighed og kontinuerlig tilgængelighed. Bindende oplysninger, rådgivning, anbefalinger eller forklaringer giver vi kun gennem individuel kommunikation.

(3) Hvis vi overlader eller leverer vores indhold på internetportalen gratis, er vi ikke ansvarlige for materielle eller juridiske fejl. Især er vi ikke ansvarlige for nøjagtighed, frihed fra fejl, frihed fra tredjemands ene- og ophavsrettigheder, fuldstændighed og/eller anvendeligheden af dette indhold. Denne ansvarsfraskrivelse gælder ikke ved forsæt eller svig fra vores side.

(4) Vores tilbud indeholder links til tredjeparts websteder, som vi ikke har kontrol over. Kun udbyderne af disse websteder er ansvarlige for indholdet af de sider, der linkes til.

§ 9 Eksportkontrol

Overførslen af bestemt indhold kan kræve tilladelse eller være forbudt, afhængig af anvendelsesformål eller endelig destination i henhold til de tilsvarende eksportkontrolordninger i Den Europæiske Union, medlemsstaterne i Den Europæiske Union og / eller USA. Adgang og/eller videregivelse af det indhold, der stilles til rådighed på vores internetportal, skal derfor kun finde sted, hvis brugerens overholdelse af disse relevante eksportregler er sikret. I tilfælde af overtrædelse forbeholder vi os retten til at blokere adgangen til vores internettetportal med det samme.

§ 10 Generelt, opfyldelsessted, jurisdiktion, lovvalg

(1) Der findes ingen tillægsbestemmelser til ovennævnte betingelser for brug. Ændringer og tilføjelser skal ske skriftligt. Dette gælder også for ændring af denne klausul.

(2) Hvis enkelte bestemmelser er eller bliver helt eller delvist ugyldige eller ineffektive, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. I stedet for udeladte eller ugyldige bestemmelser i denne kontrakt, finder loven anvendelse (§ 306 stk. 2 i den tyske lov om borgerlige retsforhold, BGB). Skulle en sådan lovbestemt ret ikke være tilgængelig i det pågældende tilfælde (smuthul) eller ville den føre til et uacceptabelt resultat, vil parterne indlede forhandlinger for at opnå en gyldig afgørelse i stedet for den udeladte eller ugyldige bestemmelse, som kommer den i økonomisk henseende så tæt som muligt. Begge parter forpligter sig til at afgive de nødvendige viljeserklæringer.

(3) Opfyldelsesstedet for alle forpligtelser er Bargteheide.

(4) Værneting for handlende, offentlig-retlige juridiske personer eller offentlige fonde er Hamburg. Skulle en tvist falde ind under byretternes jurisdiktion, gælder kompetencen for byretten Hamburg-Mitte.

(5) Gælden er lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med udelukkelse af alle internationale og overnationale (kontraktlige) retssystemer, især af CISG.

Stand februar 2016