Informacje dotyczące ochrony danych zgodnie

z art. 13 RODO

Grupa NORD DRIVESYSTEMS (składająca się z oddziałów podanych na stronie internetowej) przetwarza dane w celu komunikacji z użytkownikami i zapisuje je w swoich systemach. Za przetwarzanie danych jest odpowiedzialny podmiot występujący w podpisie nadawcy wiadomości e-mail. Dane kontaktowe podmiotu można uzyskać, zmieniając język na stronie internetowej https://www.nord.com u góry, a następnie klikając kontakt.

Podstawą prawną nawiązywania kontaktów jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO. Jesteśmy zainteresowani dostarczaniem informacji o naszych produktach lub o naszej firmie, a także udzielaniem odpowiedzi na zapytania.

W przypadku podania nam swoich danych kontaktowych zakładamy, że wyrażono zgodę na nawiązanie kontaktu i przetwarzamy dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili można odwołać tę zgodę, wysyłając wiadomość do nadawcy wiadomości e-mail.

Przekazywanie danych

Nie przekazujemy danych stronie trzeciej. Dane są wykorzystywane wyłącznie do wyżej podanego celu. Podczas przetwarzania danych wspierają nas dostawcy usług. Dostawcy usług np. obsługują nasze serwery, na których są zapisywane dane użytkowników, a podczas przetwarzania danych ściśle stosują się do naszych zaleceń.

W przypadkach, w których korzystamy z dostawców usług spoza Unii Europejskiej, zapewniliśmy odpowiedni poziom ochrony danych podczas ich przetwarzania. W przypadku korzystania z usług firmy Microsoft jest to zapewnione przez tzw. Standardowe Klauzule Umowne, które znajdują się  tutaj .

Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane tak długo, jak długo istnieje ustawowy obowiązek przechowywania danych. Po tym okresie lub w przypadku wyrażenia takiej prośby usuwamy dane osobowe.

Wykłady wideo, spotkania online i inne konferencje za pośrednictwem aplikacji „Zoom”

Jako administrator danych zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z aplikacji „Zoom”.

Cel przetwarzania

Używamy narzędzia „Zoom” do prowadzenia wykładów wideo, telekonferencji, spotkań online, wideokonferencji i/lub webinariów (zwanych dalej „spotkaniami online”). „Zoom” to usługa firmy Zoom Video Communications, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (Kalifornia).

Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych bezpośrednio związanych z prowadzeniem spotkań online jest firma Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, Getriebebau-Nord-Str. 1, 22941 Bargteheide.

Jakie dane są przetwarzane?

Zakres danych wymaganych do korzystania z aplikacji zależy od tego, jakie dane użytkownik poda przed lub w trakcie udziału w „spotkaniu online”.

Zazwyczaj są przetwarzane następujące dane osobowe: Informacje o użytkowniku: Imię, nazwisko, telefon (opcjonalnie), adres e-mail, hasło (gdy nie jest stosowane pojedyncze logowanie), zdjęcie profilowe (opcjonalnie), dział (opcjonalnie)

Metadane spotkania: Temat, opis (opcjonalnie), adresy IP uczestników, informacje o urządzeniach/sprzęcie

W przypadku nagrywania (opcjonalnie): Plik MP4 wszystkich nagrań wideo, audio i prezentacji, plik M4A wszystkich nagrań audio, plik tekstowy czatu spotkania online.

Połączenie przez telefon: Informacje dotyczące numeru telefonu dla połączeń przychodzących i wychodzących, nazwy kraju, godziny rozpoczęcia i zakończenia. W razie potrzeby można zapisać inne dane połączenia, jak np. adres IP urządzenia. Dane tekstowe, audio i wideo: Podczas „spotkania online” użytkownik ma możliwość korzystania z funkcji czatu, zapytań i ankiety. Tekst wprowadzany przez użytkownika jest przetwarzany w celu wyświetlania na „spotkaniu online” i w razie potrzeby protokołowania. Aby umożliwić wyświetlanie wideo i odtwarzania dźwięku, dane z mikrofonu i kamery wideo urządzenia końcowego są odpowiednio przetwarzane podczas spotkania.

W dowolnym momencie można w aplikacji „Zoom” samodzielnie wyłączyć lub wyciszyć kamerę lub mikrofon.

Aby wziąć udział w „spotkaniu online”, należy podać przynajmniej swoje nazwisko, aby wejść do „pokoju spotkań”.

Zakres przetwarzania

Używamy aplikacji „Zoom” do prowadzenia spotkań online. Gdy będziemy chcieli nagrywać spotkania online, zawczasu poinformujemy o tym uczestników w przejrzysty sposób i w razie potrzeby poprosimy o ich zgodę. Fakt nagrywania spotkania jest wyświetlany w aplikacji „Zoom”.

Gdy jest to konieczne do celów protokołowania wyników spotkania online, zaprotokołujemy treść czatu. Jednak zazwyczaj tak nie jest.

W celu nagrywania i monitorowania webinariów możemy również przetwarzać pytania zadawane przez uczestników webinariów.

Gdy uczestnik spotkania jest zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji „Zoom”, raporty ze spotkań online (metadane spotkań, dane dotyczące połączeń telefonicznych, pytania, odpowiedzi i funkcja ankiety podczas webinariów) mogą być przechowywane przez „Zoom” przez okres do jednego miesiąca.

Możliwość programowego „monitorowania uwagi” („śledzenia uwagi”) w narzędziach do „spotkań online”, takich jak „Zoom”, jest wyłączona.

Nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Dla pracowników firmy Getriebebau NORD GmbH & Co. KG podstawą prawną przetwarzania danych jest § 26 niemieckiej ustawy o ochronie danych BDSG. Jeżeli w związku z korzystaniem z aplikacji „Zoom” nie jest potrzebne przetwarzanie danych , niemniej jednak dane stanowią elementarny składnik podczas korzystania z aplikacji „Zoom”, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W takich przypadkach jesteśmy zainteresowani efektywną realizacją imprez dydaktycznych i innych spotkań online w czasach zakazu zgromadzeń. Dla innych uczestników „spotkań online”, o ile spotkania odbywają się w ramach stosunków umownych, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w pozostałych wypadkach art. 6 ust. 1 lit. f). W przypadku nagrywania podstawą prawną jest wyrażenie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Odbiorcy / przekazywanie danych

Dane osobowe, które są przetwarzane w związku z udziałem w „spotkaniach online”, co do zasady nie są przekazywane osobom trzecim, o ile nie są specjalnie do tego przeznaczone. Należy pamiętać, że informacje pochodzące ze „spotkań online” i spotkań osobistych są często przeznaczone właśnie do udostępniania klientom, zainteresowanym stronom lub osobom trzecim, a więc są przeznaczone do przekazywania. Inni odbiorcy: Firma „Zoom Video Communication Inc.” siłą rzeczy otrzymuje informacje o powyższych danych, o ile jest to przewidziane w ramach naszej umowy z „Zoom” dotyczącej powierzenia przetwarzania danych. Dostawca nie otrzymuje informacji na temat treści, a więc materiałów audiowizualnych, które są udostępniane przez aplikację.

Przetwarzanie danych poza Unią Europejską

„Zoom” to usługa świadczona przez dostawcę z USA, czyli państwa trzeciego (poza zakresem obowiązywania RODO). Z dostawcą usługi „Zoom” zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych, która spełnia wymagania art. 28 RODO. Skonfigurowaliśmy środowisko pracy Zoom w taki sposób, aby do Zoom była przesyłana jak najmniejsza ilość danych. Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że Zoom ma dostęp do danych osobowych również poza UE/EOG. Odpowiedni poziom ochrony danych jest ustalony przez zawarcie standardowych klauzul umownych UE zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma prawo do informacji o danych osobowych, które go dotyczą. W dowolnym momencie można skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji. W przypadku wniosku o udzielenie informacji, który nie został sporządzony na piśmie, prosimy o zrozumienie, że możemy wymagać dowodów potwierdzających, że użytkownik jest osobą, za którą się podaje. Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile tak stanowią przepisy prawa. Ponadto użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z wymogami prawnymi i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Prawo do przenoszenia danych istnieje również w ramach przepisów o ochronie danych.

Usuwanie danych

Co do zasady usuwamy dane osobowe, gdy nie ma potrzeby ich dalszego przechowywania.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Zmieniamy niniejszą politykę prywatności w przypadku zmian dotyczących przetwarzania danych lub z innych powodów, które pociągają za sobą konieczność zmian. Aktualna wersja znajduje się na tej stronie internetowej.

Inspektorem ochrony danych w firmie NORD DRIVESYSTEMS jest firma:

Dla naszych spółek na terenie Niemiec
datenschutz nord GmbH. Można się z nią skontaktować pod adresem office@datenschutz-nord.com lub telefonicznie: +49 421 69 66 32 0

Dla naszych spółek poza terenem Niemiec
FIRST PRIVACY GmbH. Można się z nią skontaktować pod adresem office@first-privacy.com lub telefonicznie: +49 421 69 66 32 0