PERIODICKÁ ÚDRŽBA

A MONITOROVANIE STAVU

Je to krátkozraká stratégia údržby, aby ste sa neobťažovali, kým nenastane porucha. Pretože spravidla platí, že náklady na opravu chýb ďaleko presahujú potenciálnu úsporu nákladov na údržbu. Pravidelná kontrola, údržba a oprava znamenajú: vypočítateľné náklady, vysokú dostupnosť systému, plánovateľné odstávky.

 - - Englisch -

Pravidelná kontrola

Pravidelná údržba

V pravidelných intervaloch NORD DRIVESYSTEMS kontroluje spoľahlivosť systému a vykonáva dohodnuté údržbárske práce. Okrem činností uvedených v Zmluve o inšpekcii sa Zmluva o údržbe vzťahuje aj na doplňovanie alebo výmenu mazív v súlade s návodom na obsluhu. Taktiež sa vykonáva posúdenie opotrebovaných dielov a ich výmeny po kontrole a analýze situácie na mieste.

Pre našich zákazníkov to znamená:

  • Lepšia dostupnosť strojov a zariadení
  • Optimalizované prevádzkové náklady
  • Uchovávanie strojových a systémových hodnôt
  • Prístup k znalostiam výrobcu o účinnej kontrole, údržbe a opravách
  • Analýza a vyhodnotenie výsledkov údržby v štandardných správach s odporúčaniami odborníkov
  • Prognózy dostupnosti vašich systémov zamerané na budúcnosť s cieľom minimalizovať prestoje súvisiace s vekom služby
  • Základ pre hodnotenie rizík a investičné rozhodnutia