Informácie k ochrane osobných

údajov podľa čl. 13 DSGVO

My, skupina NORD DRIVESYSTEMS (pozostávajúca z pobočiek uvedených na našej internetovej stránke) spracúvame Vaše údaje na účely komunikácie s Vami a tieto údaje ukladáme v našich systémoch. Zodpovednosť za spracovanie údajov nesie vždy príslušný závod, vyplývajúci z podpisu odosielateľa e-mailu. Kontaktné údaje príslušného závodu nájdete tak, že na našej internetovej stránke https://www.nord.com prepnete jazyk hore a následne kliknete na položku Kontakt.

Pri nadviazaní kontaktu sa riadime právnou úpravou podľa čl. 6, ods. 1, písm. f vyhlášky DSGVO. Našim cieľom pritom je sprístupniť Vám informácie o našich produktoch, resp. o našom podniku, alebo odpovedať na Vaše otázky.

Ak ste nám poskytli Vaše kontaktné údaje, vychádzame z toho, že ste poskytli súhlas s tým, aby sme Vás kontaktovali a Vaše údaje spracujeme v súlade s čl. 6, ods. 1, písm. a vyhlášky DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom správy na e-mailovú adresu odosielateľa.

Postúpenie Vašich údajov

Vaše údaje nepostupujeme tretím osobám. Údaje sa využívajú výlučne na hore uvedený účel. Pri spracovávaní Vašich údajov využívame podporu poskytovateľov služieb. Títo poskytovatelia služieb prevádzkujú napríklad naše servery, na ktorých sú uložené aj Vaše údaje a pri ich spracovávaní sa musia prísne riadiť našimi pokynmi.

V prípadoch, keď využívame poskytovateľov služieb so sídlom mimo Európskej únie, sme pre spracovanie osobných údajov zabezpečili primeranú ochranu. Pri používaní softvéru od spoločnosti Microsoft je zaistená dohodou Privacy Shield a tzv. štandardnými zmluvnými doložkami, ktoré ktoré nájdete tu [ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 ].

Doba uloženia údajov

Údaje sa ukladajú len na dobu, ktorej dĺžka vyplýva zo zákonom danej povinnosti na uchovávanie. Následne po jej uplynutí, alebo keď nás o to požiadate, vymažeme všetky Vaše osobné údaje.

Práva dotknutej osoby

V prípade, že sa Vás spracovanie osobných údajov nejako dotkne, máte právo na informácie o Vašich u nás uložených údajoch, právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenos údajov. Okrem toho môžete odvolať už raz udelený súhlas na spracovanie Vašich údajov. Ak dospejete k názoru, že u nás dochádza k neprípustnému spracovaniu Vašich údajov, máte tiež právo predložiť sťažnosť u orgánu dohľadu.

Ak spracúvame Vaše údaje v súlade s čl. 6, ods. 1, písm. f DSVGO, máte tiež právo na podanie námietky proti ich ďalšiemu spracovaniu.

Náš zástupca pre ochranu osobných údajov je Mr. Peter Suhren, FIRST PRIVACY GmbH, Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen, Germany, office@first-privacy.com , Telefón: +49 421 69 66 32 0