Warunki korzystania

z portalu internetowego „https://www.mynord.com” firmy GETRIEBEBAU Nord GmbH & Co. KG

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI, PRZED UŻYCIEM TEJ STRONY

terms_of_use_myNORD

Artykuł 1 Portal internetowy „myNORD”

(1) Portal internetowy „https://www.mynord.com” – zwany dalej: „Portal myNORD” jest przeznaczony zarówno dla zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych Użytkowników.

(2)

W rozumieniu niniejszych Warunków myNORD

„Użytkownikami” - są wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego. Użytkownikami nie są konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoby fizyczne, które dokonują czynności, która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Nord Napędy – spółka NORD Napędy Spółka z o.o. z siedzibą w Podłężu (adres: Zakrzów 414, 32-003 Podłęże), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087588, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 770.000 PLN, NIP 683-17-20-355, REGON 351471578.

(3) Każdy z Użytkowników ma prawo uzyskiwać informacje oraz wzajemnie informować się na portalu myNORD o towarach marki NORD, konfigurować i edytować je, zapisywać oraz drukować taką konfigurację.

(4) W celu złożenia oferty przez Użytkownika, konieczna jest jego rejestracja na portalu internetowym myNORD oraz zatwierdzenie Użytkownika przez Nord Napędy.

Artykuł 2 Zakres i przedmiot warunków korzystania

(1) Niniejsze Warunki myNORD dotyczące korzystania z portalu myNORD dotyczą wszystkich jego Użytkowników niezależnie od ich rejestracji na portalu. W przypadku ofert złożonych przez Użytkowników zarejestrowanych, zastosowanie do nich oraz zawartych z nimi umów (umów zawartych za pośrednictwem portalu myNORD) mają również „Ogólne Warunki Sprzedaży Nord Napędy sp. z o.o.”, które są dostępne na stronie internetowej www.nord.com, gdzie można się z nimi zapoznać, zapisać i wydrukować je w dowolnym momencie.

(2) Ponadto, korzystanie z portalu myNORD jest dozwolone jedynie zgodnie z niniejszymi Warunkami myNORD. Nord Napędy zastrzega sobie prawo w każdym czasie do ich zmiany bez podawania przyczyn zmiany. Ważność danej wersji Warunków myNORD podlega akceptacji przez Użytkownika poprzez dokonanie rejestracji zgodnie z art. 4 Warunków myNORD lub w przypadku, gdy rejestracja nie jest wymagana, z chwilą rzeczywistego rozpoczęcia korzystania z portalu myNORD.

(3) Portal myNORD został stworzony dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonuje zgodnie i na zasadach przepisów prawa polskiego. Nord Napędy nie ponosi odpowiedzialności za dostosowanie portalu myNORD do przepisów prawa, jakie obowiązuje w innych krajach niż Polska.

Artykuł 3 Zawartość i dostępność portalu internetowego myNORD

(1) Nord Napędy ma prawo według własnego wyłącznego uznania, do dokonywania w portalu myNORD wszelkich zmian, poprawek, uzupełnień, modyfikacji, ograniczeń, usunięć, jak również ma prawo czasowo lub na stałe wstrzymać publikacje we wszystkich obszarach portalu myNORD lub w jego dowolnej części.

(2) Portal myNORD może być wykorzystywany jedynie w oparciu o bieżącą technologię. Wady techniczne związane z zasilaniem lub siecią transmisyjną, błędami urządzeń lub oprogramowania, ograniczoną przepustowością lub związane z zakłóceniami spowodowanymi koniecznością serwisu lub zapewnienia bezpieczeństwa mogą mieć wpływ na zakres możliwości korzystania z portalu myNORD. NORD Napęd nie gwarantuje, że portal myNORD będzie zawsze dostępny w pełnym zakresie.

(3) Nord Napędy nie gwarantuje, że portal myNORD jest lub będzie wolny od wirusów lub usterek, które mogą wyrządzić Użytkownikowi szkodę. Każdy Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie podjąć stosowne działania dotyczące bezpieczeństwa dla własnej ochrony i ochrony portalu myNORD, które zapewniać będą stosowną ochronę przed wirusami, usterkami lub wadami, a które mogą wyrządzić Użytkownikowi szkodę lub szkodę portalowi myNORD.

(4) Towary marki NORD znajdujące się na portalu myNORD stanowią podstawę do składania ofert, zarówno przez Użytkownika, jak i przez Nord Napędy. Oferta złożona przez Użytkownika za pośrednictwem myNORD wymaga zatwierdzenia (akceptacji) przez Nord Napędy i z chwilą jej zatwierdzenia przez Nord Napędy staje się ona umową wiążącą Użytkownika i Nord Napędy. Analogicznie, w przypadku oferty składanej Użytkownikowi przez Nord Napędy, z chwilą jej zatwierdzenia (akceptacji) przez Użytkownika staje się ona umową wiążącą Użytkownika i Nord Napędy. Przepisu art. 661 § 1-§3 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

Artykuł 4 Rejestracja Użytkownika na portalu myNORD

(1) Niektóre obszary portalu myNORD są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.

(2) Użytkownik może wystąpić do Nord Napędy z wnioskiem o jego rejestrację przesyłając e-mail, w którym poda on swoje imię i nazwisko/nazwę, adres e-mailowy, oraz inne wymagane dla celów rejestracji dane, oraz wybierze widoczne tylko dla siebie hasło. Użytkownik następnie otrzyma na podany przez siebie e-mail potwierdzenie odbioru wniosku, z potwierdzonym linkiem. Użytkownik który potwierdzi otrzymany w ten sposób link, po dodatkowej przez Nord Napędy weryfikacji, może uzyskać status Użytkownika zarejestrowanego na portalu myNORD i korzystać z obszaru portalu myNORD chronionego hasłem. W celu dokonania rejestracji Użytkownik jest zobowiązany przekazać prawdziwe dane oraz niezwłocznie powiadamiać Nord Napędy o wszelkich ich zmianach.

(3) Rejestracja Użytkownika na portalu myNORD zależy od wyłącznej i swobodnej decyzji Nord Napędy. Nord Napędy ma prawo do dokonania weryfikacji otrzymanych danych, jak również weryfikacji korzystania z portalu myNORD przez Użytkownika, w szczególności poprzez przesłanie Użytkownikowi co jakiś okres (np. co 12 miesięcy) dodatkowego potwierdzającego e-maila. Nord Napędy jest uprawnione do cofnięcia/uchylenia w dowolnym momencie każdej rejestracji. Cofnięcie/uchylenie rejestracji na portalu myNORD następuje w szczególności w przypadku przekazania przez Użytkownika danych, które są niekompletne, błędne, nieprawdziwe, naruszają Warunki myNORD, jak również w każdym uzasadniony przypadku zależnym od swobodnej oceny Nord Napędy.

(4) Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest zachować w poufności dane dotyczące swojego dostępu do portalu myNORD, w szczególności swoje hasło dostępu, oraz zabezpieczyć je przed dostępem osób nieuprawnionych.

(5) W celu dostępu do obszaru portalu myNORD zawierającego ceny towarów wymagana jest odrębna zgoda Nord Napędy. Jest ona wydawana każdorazowo po przeprowadzeniu osobnych uprzednich konsultacji z Nord Napędy. W tym zakresie stosuje się odpowiednio postanowienia art. 4 pkt (3) i (4).

(6) Przekazane przez Użytkownika dane, w szczególności dane wymagane do wyrażenia wszelkich zgód przez Nord Napędy, są rejestrowane przez Nord Napędy i mogą zostać ujawnione oraz przetwarzane dla celów związanych z rejestracją Użytkownika na portalu myNORD, korzystaniem z portalu myNORD oraz dla realizacji umowy zawartej z Nord Napędy.

(7) W celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Nord Napędy, Nord Napędy ma prawo gromadzić, wykorzystywać, przesyłać, przechowywać („Przetwarzać”) informacje dostarczane przez Użytkownika, które można powiązać z konkretnymi osobami („Dane osobowe”) na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Zakres powierzanych Danych osobowych obejmuje dane dotyczące pracowników Użytkownika, oraz innych osób fizycznych, których dane osobowe są konieczne do realizacji umowy, a dla których Użytkownik jest administratorem danych osobowych lub jest upoważniony do przekazania ich danych do Nord Napędy. Dane osobowe mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu, numer PESEL, adres oraz wszelkie podobne informacje. Nord Napędy zobowiązuje się do zabezpieczenia Danych osobowych poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w odpowiednich przepisach prawa. Przetwarzanie Danych osobowych przez Nord Napędy odbywa się na zasadach określonych w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.nord.com

Artykuł 5 Prawa Użytkownika

(1) Zarejestrowanemu Użytkownikowi udzielana jest jednorazowa, niewyłączna i nieprzenoszalna licencja na korzystanie z portalu internetowego myNORD w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

(2) Klikając przycisk „Konfiguruj”, zarejestrowany Użytkownik może stworzyć swoją ofertę, a klikając przycisk „Stwórz nową konfigurację” dodaje towary do takiej oferty, za pomocą konfiguratora (o ile dotyczy). Oferta Użytkownika zostanie zapisana na liście projektów poprzez kliknięcie przycisku „kontynuuj na liście projektów”. Na liście projektów oferta Użytkownika zostanie sfinalizowana poprzez przypisanie mu przez zarejestrowanego Użytkownika statusu „gotowe”. Stworzona w ten sposób oferta wymaga zatwierdzenia przez Nord Napędy.

(3) Złożenie oferty przez Użytkownika możliwe jest jedynie w obszarze przeznaczonym dla zarejestrowanych Użytkowników. Przed przekazaniem treści zawierających dane Użytkownika zostaną one zestawione na stronie zawierającej podsumowanie. Zarejestrowany Użytkownik może na niej dokonać korekty wybranych danych z oferty, wykorzystując w tym celu stosowne pola zawierające odpowiednie opcje. Po kliknięciu na „Akceptacja ogólnych warunków i zasad” zarejestrowany Użytkownik przekazuje do Nord Napędy wiążącą go ofertę klikając następnie dodatkowy przycisk „wyślij ofertę dotyczącą zamówienia projektowego”.

(4) Po złożeniu oferty przez Użytkownika otrzymuje od Nord Napędy automatycznie generowany e-mail, jako potwierdzenie otrzymania jego oferty przez Nord Napędy. Samo potwierdzenie otrzymania oferty złożonej przez Użytkownika nie stanowi zobowiązania ze strony Nord napędy do realizacji oferty lub zawarcia umowy. Oferta złożona przez Użytkownika w celu jej realizacji wymaga zatwierdzenia przez Nord Napędy. Zatwierdzenie oferty Użytkownika następuje według swobodnego uznania Nord Napędy. Oferta złożona przez Użytkownika jest zatwierdzana przez Nord Napędy poprzez (a) przesłanie Użytkownikowi potwierdzenia zamówienia lub (b) przesłanie Użytkownikowi zamówionych produktów w terminie 30 dni.

(5) Po zatwierdzeniu oferty Użytkowania przez Nord Napędy, staje się ona umową, której treść zostaje zapisana i jest dostępna dla zarejestrowanego Użytkownika. Zarejestrowany Użytkownik może zapisać i/lub wydrukować treść swojej oferty zaraz po jej złożeniu, a także podglądnąć jej treść w dowolnym momencie korzystając w tym celu z funkcji „Lista Projektów”.

Artykuł 6 Obowiązki Użytkownika

(1) Zarejestrowany Użytkownik potwierdza, że wszystkie dane przekazane przez niego w trakcie składania oferty (np. imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail, rachunek bankowy itp.) są prawdziwe. O ich zmianach Użytkownik niezwłocznie informuje Nord Napędy.

(2) Zarejestrowany Użytkownik zapewnia, że osoby trzecie nie będą miały dostępu do informacji, oprogramowania, dokumentacji i danych Użytkownika, które zostały przekazane dla potrzeb dokonania jego rejestracji na portalu myNORD. Użytkownik nie może przekazywać osobom trzecim, ani odpłatnie, ani też bezpłatnie, informacji, oprogramowania, dokumentacji i danych Użytkownika, które zostały przekazane dla potrzeb dokonania jego rejestracji na portalu myNORD. Ponadto, Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania zmian, przeprowadzania zmian inżynierskich lub tłumaczenia oprogramowania, jego dokumentacji lub wybranych jej części.

(3) W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o nadużyciu przyznanych mu praw dostępu do portalu myNORD, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Nord Napędy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku nadużycia praw dostępu do portalu myNORD, które zostały przekazane Użytkownikowi, Nord Napędy ma prawo do niezwłocznego zablokowania dostępu Użytkownika do portalu myNORD. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każde nadużycie danych dostępowych.

Artykuł 7 Prawa autorskie i inne prawa dotyczące ochrony

Treści (w szczególności informacje, oprogramowanie, dokumentacja, teksty, zdjęcia, schematy, pliki audio, wideo i animacyjne oraz wszelkie inne pliki i bazy danych), projekt i schemat portalu internetowego myNORD są chronione prawami autorskimi. Nord Napędy zastrzega sobie korzystanie z wszelkich praw dotyczących ochrony praw autorskich. W szczególności, powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie praw autorskich do portalu myNORD wymaga uprzedniej zgody Nord Napędy wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności (o ile działania takie nie są, bez konieczności uzyskania zgody, dozwolone z mocy prawa). Dotyczy to również marek i znaków handlowych NORD, tabliczek znamionowych i logo NORD. Za wyjątkiem praw wyraźnie udzielonych w niniejszych Warunkach myNORD, wraz z przekazaniem ich treści, Nord Napędy nie udziela Użytkownikowi żadnych dodatkowych praw jakiegokolwiek rodzaju, w szczególności dotyczących praw autorskich, nazw firm i praw ochrony handlowej, takich jak patenty, wzory lub marki, etc.

Artykuł 8 Odpowiedzialność za treści, linki

(1) W odniesieniu do własnych treści Nord Napędy zawartych na portalu internetowym myNORD Nord napędy ponosi odpowiedzialność zgodnie z ogólnymi przepisami prawa.

(2) Nord Napędy dołożyły starań przy tworzeniu treści zamieszczonych na portalu myNORD i stara się nieustannie je weryfikować. Niemniej jednak, Nord Napędy nie gwarantuje ich poprawności, aktualności, kompletności i ciągłej dostępności. W ramach poszczególnych komunikatów, Nord Napędy publikuje informacje, porady, rekomendacje lub oświadczenia, które nie są i nie mogą być wiążące Nord Napędy.

(3) W zakresie, w jakim Nord Napędy udostępnia lub przekazuje bezpłatnie treści znajdujące się na portalu myNORD, Nord Napędy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wady techniczne i/lub prawne. W szczególności, Nord Napędy nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, bezbłędność, brak ochrony przed prawami chroniącymi i autorskimi osób trzecich, kompletność i/lub wykorzystanie tych treści. To wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy zamiaru celowego, wprowadzenia w błąd lub oszustwa dokonanego przez Nord Napędy.

(4) Portal myNORD zawiera linki do stron internetowych osób trzecich, których zawartość jest poza kontrolą Nord Napędy. Nord Napędy nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość linkowanych stron. Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa wyłącznie na dostawcy tych stron.

Artykuł 9 Kontrola sprzedaży

W zależności od celu i ostatecznego przeznaczenia, przekazywanie określonych treści może podlegać konieczności uzyskania odrębnej zgody lub może być objęte zakazem sprzedaży w związku z odrębnymi regulacjami eksportowymi Unii Europejskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej i/lub USA., Dlatego też, dostęp do i/lub ujawnienie treści przekazanych na portalu myNORD może się odbywać jedynie w przypadku zapewnienia przez Użytkownika zgodności z właściwymi regulacjami eksportowymi. W przypadku naruszeń tych regulacji, Nord Napędy ma prawo do niezwłocznego zablokowania dostępu Użytkownika do portalu myNORD.

Artykuł 10 Postanowienia ogólne, miejsce jurysdykcji, prawo właściwe

(1) Nie istnieją żadne dodatkowe umowy odnoszące się do powyższych Warunków myNORD..

(2) W przypadku, gdy pojedyncze postanowienia Warunków myNORD okażą się lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie mieć to wpływu na nieważność lub skuteczność pozostałych postanowień Warunków myNORD. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia Warunków myNORD zostaną zastąpione odpowiednimi ważnymi jak najbardziej zbliżonymi do poprzednio obowiązujących postanowień, co do ich handlowego i prawnego skutku, w sposób pozwalający przyjąć, że strony zawarłyby Umowę w sytuacji, w której zawierałaby ona nowe ważne/skuteczne postanowienia. Gdy w określonym przypadku, takie statutowe postanowienia nie będą dostępne (luka w postanowieniach) lub prowadziłyby do nieakceptowalnego skutku, Użytkownik i Nord Napędy podejmą negocjacje w celu zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia ważnym i skutecznym postanowieniem mającym możliwie jak najbardziej zbliżony skutek handlowy i prawny. Użytkownik i Nord Napędy zobowiązują się złożyć wszelkie niezbędne oświadczenia woli w tym zakresie..

(3) Miejscem wykonywania wszystkich obowiązków jest Bargteheide.

(4) Wszelkie stosunki prawne związane z portalem myNORD, w szczególności zawarte umowy podlegają pod reżim prawa polskiego oraz jurysdykcję sądów powszechnych, właściwych dla siedziby Nord Napędy.